Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-39/18P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec-rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej wraz z zatoczkami na ławki i odremontowanymi elementami małej architektury

18/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-42/18P - przetarg nieograniczony na:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu

24/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-41/18P - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania - IX części

06/11/2018