Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
922/2018/P 2018-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 2/2019) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarze udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 2018-12-14
921/2018/P 2018-12-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 11/2019). 2018-12-14
919/2018/P 2018-12-14 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025. 2018-12-14
918/2018/P 2018-12-14 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich - zakładu budżetowego, do działania w imieniu Gminy Miasta Poznania w zakresie usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty. 2018-12-14
53/2018/K 2018-12-14 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2019. 2018-12-14
920/2018/P 2018-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na realizację zadania Miasta Poznania w 2019 roku. 2018-12-13
917/2018/P 2018-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019 roku. 2018-12-13
916/2018/P 2018-12-13 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poznańskiej, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2018-12-13
915/2018/P 2018-12-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149. 2018-12-13
914/2018/P 2018-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 9/2019). 2018-12-12
913/2018/P 2018-12-12 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 20/2019, 21/2019 i 22/2019 na wspieranie/powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)" w 2019 roku. 2018-12-12
912/2018/P 2018-12-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-12-12
911/2018/P 2018-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 10/2019). 2018-12-12
910/2018/P 2018-12-12 w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Poznania. 2018-12-12
909/2018/P 2018-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 21 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2019 roku. 2018-12-11
908/2018/P 2018-12-11 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej. 2018-12-11
907/2018/P 2018-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2019. 2018-12-11
906/2018/P 2018-12-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr xxx o powierzchni 7092 m, przeznaczonej pod drogę publiczną. 2018-12-11
905/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 4KD-D. 2018-12-11
904/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej - ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód C w Poznaniu symbolem 25KD-Dxr. 2018-12-11
903/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu symbolem 4KD-D. 2018-12-11
902/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny ulic, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "ul. Polanowska" w Poznaniu symbolem kD.2. 2018-12-11
901/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 1KD-Z i 4KD-D. 2018-12-11
52/2018/K 2018-12-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad pracy stałej Komisji do spraw ubytkowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania. 2018-12-11
900/2018/P 2018-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2018-12-10
899/2018/P 2018-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2018-12-10
898/2018/P 2018-12-10 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-10
897/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2018-12-10
896/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2018-12-10
895/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019. 2018-12-10
894/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2018-12-10
893/2018/P 2018-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym" w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-10
892/2018/P 2018-12-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 9 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej", na lata 2019 i 2020. 2018-12-07
891/2018/P 2018-12-05 w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. 2018-12-05
890/2018/P 2018-12-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej" w latach 2019 i 2020. 2018-12-04
889/2018/P 2018-12-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2018-12-03
888/2018/P 2018-12-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-03
887/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
886/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
885/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
884/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
883/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi, z siedzibą przy ul. Widnej 1, 60-655 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
882/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
881/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych nr 37, z siedzibą na os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
880/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, z siedzibą na os. Czecha 59, 61-289 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
879/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, z siedzibą na os. Piastowskim 106, 61-164 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
878/2018/P 2018-12-03 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". 2018-12-03
877/2018/P 2018-11-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-11-30
876/2018/P 2018-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2018-11-30
875/2018/P 2018-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-30
874/2018/P 2018-11-30 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu. 2018-11-30
873/2018/P 2018-11-29 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 2018-12-01
872/2018/P 2018-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-28
871/2018/P 2018-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-28
870/2018/P 2018-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Perzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-11-28
869/2018/P 2018-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Perzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-11-28
868/2018/P 2018-11-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-11-28
867/2018/P 2018-11-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-11-28
866/2018/P 2018-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-28
51/2018/K 2018-11-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-11-28
865/2018/P 2018-11-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43, pani Beacie Rusinek. 2018-11-27
864/2018/P 2018-11-27 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-11-27
863/2018/P 2018-11-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2018-11-26
862/2018/P 2018-11-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-11-26
861/2018/P 2018-11-26 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-11-26
50/2018/K 2018-11-26 w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Prezydenta oraz zastępowania Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2018-11-26
860/2018/P 2018-11-23 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez miejskie jednostki organizacyjne, zawartych w zbiorach Urzędu Miasta Poznania. 2018-11-23
859/2018/P 2018-11-23 W sprawie powołania Katarzyny Kierzek-Koperskiej na stanowisko zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania 2018-11-23
49/2018/K 2018-11-23 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-11-23
858/2018/P 2018-11-22 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-11-22
857/2018/P 2018-11-22 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 2018-11-22
856/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7, pani Barbarze Lemańskiej. 2018-11-21
855/2018/P 2018-11-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-11-21
854/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, panu Sławomirowi Stancelewskiemu. 2018-11-21
853/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2018-11-21
852/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2018-11-21
851/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19, pani Zuzannie Szmyt. 2018-11-21
850/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19. 2018-11-21
849/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 im. księcia Przemysła I w Poznaniu, ul. Krakowska 10, pani Danucie Werner. 2018-11-21
848/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 im. księcia Przemysła I w Poznaniu, ul. Krakowska 10. 2018-11-21
847/2018/P 2018-11-21 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-11-21
846/2018/P 2018-11-21 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-11-21
841/2018/P 2018-11-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zakładu Lasów Poznańskich, z siedzibą przy ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - Etap II Cyklostop". 2018-11-21
840/2018/P 2018-11-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Chojnickiej 57, 60-480 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - Etap II Cyklostop". 2018-11-21
839/2018/P 2018-11-21 w sprawie Regulaminu Głosowania w Plebiscycie "Poznanianka Roku 2018" i nadania honorowego tytułu "Poznanianka Stulecia". 2018-11-21
838/2018/P 2018-11-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 31 października 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 2018-11-21
845/2018/P 2018-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXIII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-11-20
844/2018/P 2018-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-11-20
843/2018/P 2018-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2018-11-20
842/2018/P 2018-11-20 w sprawie wyznaczenia pani Doroty Rutkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14. 2018-11-20
835/2018/P 2018-11-20 W sprawie powołania pana Bartosza Gussa na stanowisko zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2018-11-20
837/2018/P 2018-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2018-11-19
836/2018/P 2018-11-19 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu. 2018-11-19
831/2018/P 2018-11-19 W sprawie odwołania pana Macieja Wudarskiego ze stanowiska zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2018-11-19
830/2018/P 2018-11-19 W sprawie odwołania pana Tomasza Lewandowskiego ze stanowiska zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2018-11-19
48/2018/K 2018-11-19 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Użytkowników Centrum Usług Wspólnych. 2018-11-19
824/2018/P 2018-11-16 w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2018-11-17
823/2018/P 2018-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Listy. 2018-11-17
822/2018/P 2018-11-16 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2018-11-17
821/2018/P 2018-11-16 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2018-11-17
834/2018/P 2018-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektów pn. "Program Naramowice - prace koncepcyjne" oraz "Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego". 2018-11-16
833/2018/P 2018-11-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-11-16
832/2018/P 2018-11-16 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą pod numerem PO1P/00221974/7, stanowiącej własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, położonej w Poznaniu przy ulicy Podlaskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 27 z arkusza mapy 38 obręb Golęcin, zabudowanej budynkiem wolno stojącym, na którym znajduje się Przedszkole nr 171 w Poznaniu. 2018-11-16
829/2018/P 2018-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu. 2018-11-16
827/2018/P 2018-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-11-16
826/2018/P 2018-11-16 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-11-16
825/2018/P 2018-11-16 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-11-16
828/2018/P 2018-11-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na powierzanie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-11-15
820/2018/P 2018-11-15 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2018-11-15
819/2018/P 2018-11-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-11-15
818/2018/P 2018-11-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-11-15
817/2018/P 2018-11-14 w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania. 2018-11-14
816/2018/P 2018-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Adama Poszwińskiego i Literackiej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2018-11-14
815/2018/P 2018-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-11-14
814/2018/P 2018-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Moniki Cegłowskiej, Elżbiety Zawackiej, Jana Wiencka, Literackiej i Romana Konkiewicza, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2018-11-14
813/2018/P 2018-11-14 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 1KD-Z. 2018-11-14
812/2018/P 2018-11-14 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 2018-11-14
811/2018/P 2018-11-14 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26/1, arkusz mapy 5, obręb Golęcin. 2018-11-14
810/2018/P 2018-11-14 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Ławica 4" w Poznaniu symbolem 28KD-D. 2018-11-14
809/2018/P 2018-11-14 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Zieliniec" w Poznaniu symbolami 4KD-L, 3KD-L. 2018-11-14
808/2018/P 2018-11-14 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 2018-11-14
805/2018/P 2018-11-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu. 2018-11-13
804/2018/P 2018-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2018-11-13
802/2018/P 2018-11-13 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2018-11-13
801/2018/P 2018-11-13 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2019 rok. 2018-11-13
800/2018/P 2018-11-13 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2018-11-13
807/2018/P 2018-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-11-09
806/2018/P 2018-11-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego pt.: "Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacja publiczną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-11-09
803/2018/P 2018-11-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Koszalińskiej i ulicy Literackiej w Poznaniu. 2018-11-09
799/2018/P 2018-11-09 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bodawskiej. 2018-11-09
798/2018/P 2018-11-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-11-09
797/2018/P 2018-11-09 zmieniające zarządzenie Nr 708/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-11-09
796/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101, pani Beacie Celczyńskiej-Piętce. 2018-11-08
795/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Swojska 6, pani Agacie Gutorskiej. 2018-11-08
794/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 8/10, pani Hannie Łuczak-Boivin. 2018-11-08
793/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4, panu Sławomirowi Eliksowi. 2018-11-08
792/2018/P 2018-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4. 2018-11-08
791/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Marcie Klameckiej-Muczek. 2018-11-08
790/2018/P 2018-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2018-11-08
789/2018/P 2018-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101. 2018-11-08
788/2018/P 2018-11-08 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-11-08
786/2018/P 2018-11-08 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Juliusza Słowackiego. 2018-11-08
785/2018/P 2018-11-08 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Aleksandra Hercena i Kondratija Rylejewa. 2018-11-08
778/2018/P 2018-11-07 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2018-11-08
787/2018/P 2018-11-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu. 2018-11-07
784/2018/P 2018-11-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2018 na realizację zadania publicznego w roku 2018 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-11-07
782/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulicę klasy zbiorczej oraz ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolami 2KD-Z i 6KD-D. 2018-11-07
781/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 2KD-L. 2018-11-07
780/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 1KD-Z i 1KD-D. 2018-11-07
779/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Świerczewo - część A" w Poznaniu symbolem 26KD-D. 2018-11-07
783/2018/P 2018-11-06 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2018-11-07
777/2018/P 2018-11-06 uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania. 2018-11-06
776/2018/P 2018-11-06 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu. 2018-11-06
775/2018/P 2018-11-05 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. 2018-11-05
774/2018/P 2018-11-05 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu. 2018-11-05
773/2018/P 2018-11-05 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2018 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, obliczonych z podstawowych kwot dotacji. 2018-11-05
772/2018/P 2018-10-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, pani Annie Świderskiej. 2018-10-31
771/2018/P 2018-10-31 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Swojska 6. 2018-10-31
770/2018/P 2018-10-31 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2018-10-31
769/2018/P 2018-10-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-10-31
768/2018/P 2018-10-31 w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu. 2018-10-31
767/2018/P 2018-10-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-31
766/2018/P 2018-10-31 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2018-10-31
765/2018/P 2018-10-31 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Wilczak 17, 61-623 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji - realizacji stałej organizacji ruchu w miejscu przejazdu rowerowego przez ulicę Lutycką, realizowanego w ramach inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz". 2018-10-31
764/2018/P 2018-10-31 w sprawie Zasad realizacji zadania powierzonego do wykonywania spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na mocy uchwały Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy. 2018-10-31
47/2018/K 2018-10-31 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2018 roku. 2018-10-31
760/2018/P 2018-10-30 w sprawie programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2019-04-21
763/2018/P 2018-10-30 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Iwony PIich-Sitarz. 2018-10-30
762/2018/P 2018-10-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 79/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-10-30
761/2018/P 2018-10-30 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-10-30
759/2018/P 2018-10-30 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2018-10-30
758/2018/P 2018-10-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 80/2018 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-10-30
757/2018/P 2018-10-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-10-30
756/2018/P 2018-10-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-10-30
46/2018/K 2018-10-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-10-30
755/2018/P 2018-10-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-29
754/2018/P 2018-10-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2018. 2018-10-29
753/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
752/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
751/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Jesionowej 14, 61-432 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
750/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, z siedzibą na os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
749/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 91 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Promyk 4, 60-393 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
748/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 19, 61-044 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
747/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
746/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
745/2018/P 2018-10-29 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działki ewidencyjne nr 136 oraz 97, obręb Żegrze, arkusz mapy 29. 2018-10-29
744/2018/P 2018-10-29 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Sikorskiego 30 poprzez ustanowienie odrębnych własności samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej. 2018-10-29
743/2018/P 2018-10-26 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Plebiscytu "Poznanianka Roku 2018" i nadania honorowego tytułu "Poznanianka Stulecia". 2018-10-26
742/2018/P 2018-10-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-10-25
741/2018/P 2018-10-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1. 2018-10-25
740/2018/P 2018-10-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, panu Jerzemu Sokołowi. 2018-10-25
739/2018/P 2018-10-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24. 2018-10-25
738/2018/P 2018-10-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-10-25
737/2018/P 2018-10-25 w sprawie wyznaczenia pani Marleny Furmann do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 37 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 112. 2018-10-25
736/2018/P 2018-10-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-10-25
735/2018/P 2018-10-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-10-25
734/2018/P 2018-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-25
733/2018/P 2018-10-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Poznaniu na os. Bohaterów II Wojny Światowej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 1/90 z obr. Żegrze, ark. 10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO2P/00060972/3. 2018-10-24
732/2018/P 2018-10-24 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu. 2018-10-24
731/2018/P 2018-10-23 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Daszewickiej" w Poznaniu. 2018-10-23