Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
246/2018/P 2018-03-28 w sprawie powołania Rady Teatru Animacji w Poznaniu. 2018-03-28
245/2018/P 2018-03-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2018 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2018. 2018-03-28
244/2018/P 2018-03-28 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania. 2018-03-28
243/2018/P 2018-03-27 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Orła Białego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 8/1 z arkusza mapy 33 obręb Żegrze, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO2P/00178701/3. 2018-03-27
242/2018/P 2018-03-27 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Pod Lipami, przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Naramowickiej (park Kosynierów), oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. 14/23 ark. 25 obr. Winiary, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00124091/3. 2018-03-27
241/2018/P 2018-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-03-27
240/2018/P 2018-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2018-03-26
239/2018/P 2018-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2018-03-26
238/2018/P 2018-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2018-03-26
232/2018/P 2018-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-03-26
231/2018/P 2018-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Warsztaty dla przyszłych rodziców
przygotowujące do roli rodzica", "Warsztaty kompetencji wychowawczych" oraz "Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
2018-03-26
237/2018/P 2018-03-23 w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2018-03-23
236/2018/P 2018-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, ul. Traugutta 42, pani Renacie Grzegorzewicz-Zielony. 2018-03-23
235/2018/P 2018-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, ul. Traugutta 42. 2018-03-23
234/2018/P 2018-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1, panu Andrzejowi Maciejakowi. 2018-03-23
233/2018/P 2018-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1. 2018-03-23
230/2018/P 2018-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-03-23
229/2018/P 2018-03-22 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach projektu w zakresie tematycznym "Budownictwo Mieszkaniowe" ze środków Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 27 lutego 2018 r. 2018-03-22
228/2018/P 2018-03-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 46/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-03-22
227/2018/P 2018-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. 2018-03-22
226/2018/P 2018-03-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2018-03-22
225/2018/P 2018-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73, pani Jolancie Szymkowskiej. 2018-03-22
224/2018/P 2018-03-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73. 2018-03-22
223/2018/P 2018-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352, pani Beacie Lisińskiej. 2018-03-22
222/2018/P 2018-03-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352. 2018-03-22
221/2018/P 2018-03-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-22
220/2018/P 2018-03-22 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Eksperckiej inicjującej projekty edukacyjne, realizowane przez miejskie placówki oświatowe oraz we współpracy z podmiotami/instytucjami zewnętrznymi, współfinansowane z zewnętrznych źródeł dofinansowania. 2018-03-22
216/2018/P 2018-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 2018-03-22
14/2018/K 2018-03-22 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Projektów Edukacyjnych. 2018-03-22
13/2018/K 2018-03-22 w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji zasobu nieruchomości do zbycia w Poznaniu. 2018-03-22
12/2018/K 2018-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2018-03-22
219/2018/P 2018-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Literackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-03-21
218/2018/P 2018-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Święty Wojciech, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-21
217/2018/P 2018-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej - Zdzisława Dworzeckiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-03-21
214/2018/P 2018-03-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja, konkurs nr 39/2018). 2018-03-21
215/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świt 34/36, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-03-20
213/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Główieniec, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-20
212/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Jaromińskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-20
211/2018/P 2018-03-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2018 roku" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-03-20
210/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola nr 36 w Poznaniu, ul. Perzycka 30b. 2018-03-20
209/2018/P 2018-03-20 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Katarzyny Skrzypczak. 2018-03-20
208/2018/P 2018-03-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-20
207/2018/P 2018-03-20 w sprawie wyznaczenia pani Izabeli Nowackiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 185 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118. 2018-03-20
206/2018/P 2018-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2018 na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-03-19
205/2018/P 2018-03-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Eurypidesa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-19
204/2018/P 2018-03-19 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 222,10 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 2018-03-19
203/2018/P 2018-03-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomosci lokalowej nr 6 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-03-19
200/2018/P 2018-03-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulice klasy dojazdowej oraz ulicę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód", symbolami 3KD-D, 4KD-D, 5KD-Dx, 5KD-Dxs i 2KD-L. 2018-03-19
199/2018/P 2018-03-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód", symbolem 2KD-L. 2018-03-19
198/2018/P 2018-03-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu, symbolami 17KD-D, 16KD-D. 2018-03-19
202/2018/P 2018-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2018 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2018-03-16
201/2018/P 2018-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 38/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Łaźnia miejska
i strefa pomocy doraźnej", tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w 2018 roku.
2018-03-16
197/2018/P 2018-03-16 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-03-16
196/2018/P 2018-03-16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2018-03-16
195/2018/P 2018-03-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120, pani Małgorzacie Rutkowskiej. 2018-03-16
194/2018/P 2018-03-16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-03-16
193/2018/P 2018-03-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku. 2018-03-15
192/2018/P 2018-03-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej. 2018-03-15
191/2018/P 2018-03-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2, panu Dariuszowi Smoczkowi. 2018-03-14
190/2018/P 2018-03-14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2. 2018-03-14
189/2018/P 2018-03-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2018 r., na wsparcie realizacji wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na lata 2018 -2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 6,7. 2018-03-14
188/2018/P 2018-03-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku. 2018-03-13
187/2018/P 2018-03-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-03-13
186/2018/P 2018-03-13 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2018. 2018-03-13
184/2018/P 2018-03-12 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru Partnera do aplikującego o dofinansowanie projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17), zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 16 lutego 2018 r. 2018-03-12
183/2018/P 2018-03-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Opolskiej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-03-12
182/2018/P 2018-03-12 w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych. 2018-03-12
178/2018/P 2018-03-12 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ", część E i F w Poznaniu. 2018-03-12
177/2018/P 2018-03-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 43/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-03-12
175/2018/P 2018-03-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2018-03-12
11/2018/K 2018-03-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-03-12
185/2018/P 2018-03-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-03-09
181/2018/P 2018-03-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12. 2018-03-09
180/2018/P 2018-03-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, pani Monice Kusz. 2018-03-09
179/2018/P 2018-03-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12. 2018-03-09
176/2018P 2018-03-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2018-03-09
174/2018/P 2018-03-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-09
172/2018/P 2018-03-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania". 2018-03-09
166/2018/P 2018-03-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2018-03-09
173/2018/P 2018-03-08 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" rejon ulicy Lewandowskiego, część A w Poznaniu. 2018-03-08
171/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
170/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
169/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
168/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
167/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
165/2018/P 2018-03-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 11 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-03-08
163/2018/P 2018-03-07 W sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw koordynacji udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej. 2018-03-07
164/2018/P 2018-03-06 w sprawie powołania pani Marzeny Szmyt na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2018-03-06
162/2018/P 2018-03-06 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-06
161/2018/P 2018-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-03-06
160/2018/P 2018-03-06 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2018-03-06
159/2018/P 2018-03-06 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kórnickiej, os. Lecha, ronda Żegrze i ul. Unii Lubelskiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 26/49 z obr. Żegrze, ark. 14, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO2P/00131325/2, oraz części nieruchomości oznaczonej jako część działki 25/83 z obr. Żegrze, ark. 14, która zgodnie z projektem podziału oznaczona jest numerem 25/94, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO2P/00146777/3. 2018-03-06
158/2018/P 2018-03-06 w sprawie zasad sporządzania informacji dotyczących udzielanych ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu Poznań, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. 2018-03-06
157/2018/P 2018-03-06 w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej osobom, które utraciły lokal dotychczas zajmowany w związku z katastrofą budowlaną. 2018-03-06
10/2018/K 2018-03-06 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-03-06
156/2018/P 2018-03-05 w sprawie powołania Rady Biblioteki Raczyńskich. 2018-03-05
155/2018/P 2018-03-02 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Poznańskich Dni Rodziny w dniach od 12 maja do 2 czerwca 2018 roku. 2018-03-02
154/2018/P 2018-03-02 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr: 37/2018, 40/2018 i 41/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku. 2018-03-02
9/2018/K 2018-02-28 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2018-03-01
153/2018/P 2018-02-28 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-03-01
8/2018/K 2018-02-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-02-28
152/2018/P 2018-02-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 12 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-02-28
151/2018/P 2018-02-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z. 2018-02-28
150/2018/P 2018-02-28 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO2P/00063120/7. 2018-02-28
149/2018/P 2018-02-28 uchylające zarządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki. 2018-02-28
148/2018/P 2018-02-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-02-28
147/2018/P 2018-02-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-02-28
146/2018/P 2018-02-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 690/1000 części, przeznaczonym do zbycia na rzecz Województwa Wielkopolskiego w formie darowizny. 2018-02-27
145/2018/P 2018-02-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-02-27
144/2018/P 2018-02-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 36/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na lata 2018-2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i 7. 2018-02-27
143/2018/P 2018-02-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2018 na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-02-27
142/2018/P 2018-02-27 w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. 2018-02-27
139/2018/P 2018-02-22 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2018-04-01
141/2018/P 2018-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 38/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-02-22
140/2018/P 2018-02-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2018-02-22
138/2018/P 2018-02-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 1 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul. Sarmackiej 1. 2018-02-22
133/2018/P 2018-02-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Sianowskiej i Kościerzyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-02-22
137/2018/P 2018-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19A, pani Małgorzacie Rappe-Kluta. 2018-02-21
136/2018/P 2018-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19A. 2018-02-21
135/2018/P 2018-02-21 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-02-21
134/2018/P 2018-02-21 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Arcybiskupa Walentego Dymka. 2018-02-21
132/2018/P 2018-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania "Warunków wjazdu" uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 "Zakaz Ruchu". 2018-02-21
131/2018/P 2018-02-21 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 4 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-02-21
130/2018/P 2018-02-20 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki "Targowiska" sp. z o.o. 2018-02-20
128/2018/P 2018-02-19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 2018-02-19
127/2018/P 2018-02-19 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2018-02-19
126/2018/P 2018-02-19 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej. 2018-02-19
125/2018/P 2018-02-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 42/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-02-19
124/2018/P 2018-02-19 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2018-02-19
129/2018/P 2018-02-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu. 2018-02-16
121/2018/P 2018-02-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8. 2018-02-16
120/2018/P 2018-02-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Szmaragdowa 12 obręb Umultowo arkusz 17 działka 565 (Bp) pow. 395 m KW PO1P/00090063/0.
2018-02-16
123/2018/P 2018-02-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Krzesiny, ark. 25, działka nr 5/1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00059046/3. 2018-02-15
122/2018/P 2018-02-15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2018-02-15
118/2018/P 2018-02-14 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Małgorzaty Kaczmarek. 2018-03-01
119/2018/P 2018-02-14 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solnej - Działowej" w Poznaniu. 2018-02-14
117/2018/P 2018-02-14 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Kędzi do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2018-02-14
116/2018/P 2018-02-14 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 2 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości przy ul. Sarmackiej 1, w zamian za zbycie przysługującego Miastu Poznań spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 29, usytuowanego w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 14. 2018-02-14
115/2018/P 2018-02-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Poradnictwo dla rodzin, w tym w szczególności dla rodzin wielodzietnych" oraz "Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-02-13
114/2018/P 2018-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2018-02-12
113/2018/P 2018-02-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-02-12
111/2018/P 2018-02-12 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu. 2018-02-12
110/2018/P 2018-02-12 w sprawie wskazania Przedszkola nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonego Przedszkola nr 193 w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu. 2018-02-12
109/2018/P 2018-02-12 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-02-12
108/2018/P 2018-02-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-02-12
112/2018/P 2018-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2018-02-09
107/2018/P 2018-02-09 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem. 2018-02-09
106/2018/P 2018-02-09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-02-09
105/2018/P 2018-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55, pani Pauli Dąbrowskiej. 2018-02-09
104/2018/P 2018-02-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55. 2018-02-09
103/2018/P 2018-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14, pani Hance Gadzińskiej. 2018-02-09
102/2018/P 2018-02-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2018-02-09
101/2018/P 2018-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia nowej placówki oświatowej realizującej wybrane zadania na rzecz rozwoju oświaty Miasta Poznania. 2018-02-09
100/2018/P 2018-02-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Grodziska 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8.
2018-02-09
99/2018/P 2018-02-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 3. 2018-02-08
98/2018/P 2018-02-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 4, 5. 2018-02-08
97/2018/P 2018-02-07 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 2018-02-07
96/2018/P 2018-02-07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół artystycznych. 2018-02-07
95/2018/P 2018-02-07 w sprawie powołania Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 2018-02-07
88/2018/P 2018-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Nadolnik, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2018-02-06
86/2018/P 2018-02-06 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów. 2018-02-06
94/2018/P 2018-02-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22, pani Hannie Ruszkowskiej. 2018-02-05
93/2018/P 2018-02-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2018-02-05
92/2018/P 2018-02-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, pani Beacie Łukomskiej. 2018-02-05
91/2018/P 2018-02-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33. 2018-02-05
90/2018/P 2018-02-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Nieszawska 21, pani Katarzynie Przybył. 2018-02-05
89/2018/P 2018-02-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Nieszawska 21. 2018-02-05
87/2018/P 2018-02-05 uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 2018-02-05
7/2018/K 2018-02-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zespołu ds. Podziału Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-02-05
85/2018/P 2018-02-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 31/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-02-02
84/2018/P 2018-02-02 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2018 r. 2018-02-02
83/2018/P 2018-02-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40, panu Krzysztofowi Redlińskiemu. 2018-02-01
82/2018/P 2018-02-01 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40. 2018-02-01
80/2018/P 2018-02-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul. Norwida 21, pani Barbarze Kuśnierczak. 2018-02-01
79/2018/P 2018-02-01 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul. Norwida 21. 2018-02-01
78/2018/P 2018-02-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu, os. Armii Krajowej 100, pani Aldonie Feder. 2018-02-01
77/2018/P 2018-02-01 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu, os. Armii Krajowej 100. 2018-02-01
76/2018/P 2018-02-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Syreniej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-02-01
75/2018/P 2018-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych, tj.: w 39 lokalach socjalnych utworzonych w 11 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 r. 2018-01-31
74/2018/P 2018-01-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-31
73/2018/P 2018-01-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-01-31
72/2018/P 2018-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska", wraz z budową przedłużenia al. Solidarności w Poznaniu. 2018-01-31
6/2018/K 2018-01-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-31
70/2018/P 2018-01-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ognik. 2018-01-30
69/2018/P 2018-01-30 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-01-30
68/2018/P 2018-01-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych" w roku 2018. 2018-01-30
71/2018/P 2018-01-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2018-01-29
61/2018/P 2018-01-25 w sprawie powierzenia pani Izabeli Szewierskiej - dyrektorowi Żłobka "Michałki" w Zespole Żłobków nr 4 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu. 2018-01-30
60/2018/P 2018-01-25 w sprawie odwołania pani Doroty Grygiel ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu i dyrektora żłobka "Miś Uszatek". 2018-01-29
67/2018/P 2018-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz z rozdziału 63003 w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-01-25
66/2018/P 2018-01-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-01-25
65/2018/P 2018-01-25 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-01-25
64/2018/P 2018-01-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania założeń polityki oświatowej Miasta Poznania. 2018-01-25
62/2018/P 2018-01-25 w sprawie określenia zasad procedowania o dotację celową oraz trybu pracy komisji i kryteriów oceny wniosków o dofinanosowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2018-01-25
59/2018/P 2018-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-01-24
58/2018/P 2018-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-01-24
57/2018/P 2018-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-01-24
56/2018/P 2018-01-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2018 roku". 2018-01-24
55/2018/P 2018-01-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14, pani Ewie Więckiewicz. 2018-01-24
54/2018/P 2018-01-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14. 2018-01-24