Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
664/2019/P 2019-08-14 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 i 2020 roku, pt. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2019-08-14
663/2019/P 2019-08-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 79/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2019-08-14
662/2019/P 2019-08-14 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r. 2019-08-14
661/2019/P 2019-08-14 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania. 2019-08-14
660/2019/P 2019-08-14 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 30.07.2019 r. 2019-08-14
659/2019/P 2019-08-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-08-13
658/2019/P 2019-08-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-08-13
657/2019/P 2019-08-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" pt. "Zapewnienie możliwości poprawy stanu psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej na jednym z miejskich cmentarzy w Poznaniu" w 2019 roku. 2019-08-13
656/2019/P 2019-08-12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105a, pani Beacie Nowickiej. 2019-08-12
655/2019/P 2019-08-12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, panu Sławomirowi Stancelewskiemu. 2019-08-12
654/2019/P 2019-08-12 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Chodzieskiej. 2019-08-12
653/2019/P 2019-08-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 30b, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 40/256 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-08-12
652/2019/P 2019-08-12 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-08-12
651/2019/P 2019-08-12 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-08-12
650/2019/P 2019-08-12 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnerów-beneficjentów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Strategia wdrożenia innowacyjnego systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi" planowanego do złożenia w ramach programu LIFE, podprogram na rzecz klimatu, dofinansowanego ze środków unijnych oraz NFOŚiGW, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 23 lipca 2019 r. 2019-08-12
649/2019/P 2019-08-09 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-08-09
29/2019/K 2019-08-09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-08-09
648/2019/P 2019-08-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2019 na realizację zadań publicznych w latach 2019/2020, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-08-08
647/2019/P 2019-08-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-08-08
646/2019/P 2019-08-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-08-08
645/2019/P 2019-08-08 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również w ramach zachowania projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-08-08
644/2019/P 2019-08-07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. 2019-08-07
643/2019/P 2019-08-06 w sprawie powołania Zespołu sterującego pracami nad polityką oświatową Miasta Poznania. 2019-08-06
642/2019/P 2019-08-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 75/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku. 2019-08-06
641/2019/P 2019-08-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 71/2019 na realizację zadań publicznych w latach 2019/2020 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-08-06
639/2019/P 2019-08-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-08-06
638/2019/P 2019-08-06 w sprawie powierzenia pani Małgorzacie Privara stanowiska dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 35. 2019-08-06
640/2019/P 2019-08-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-08-05
637/2019/P 2019-08-05 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-08-05
636/2019/P 2019-08-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wspólnej 24, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 2/12 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-08-05
635/2019/P 2019-08-05 w sprawie zmiany treści służebności gruntowej przejazdu i przechodu ustanowionej aktem notarialnym nr rep. A 10709/2011 z dnia 31 października 2011 r. 2019-08-05
634/2019/P 2019-08-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 77/2019). 2019-08-05
633/2019/P 2019-08-05 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. 2019-08-05
632/2019/P 2019-08-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 78/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2019-2020. 2019-08-01
631/2019/P 2019-08-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019. 2019-08-01
630/2019/P 2019-07-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-07-31
629/2019/P 2019-07-31 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń w związku z przeprowadzoną reformą oświaty. 2019-07-31
628/2019/P 2019-07-31 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 i 2020 roku pt. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2019-07-31
627/2019/P 2019-07-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 26 czerwca 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 73/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji w 2019 r. 2019-07-31
626/2019/P 2019-07-30 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023. 2019-07-30
625/2019/P 2019-07-30 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2019-2023. 2019-07-30
623/2019/P 2019-07-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 i 2020 roku pt. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2019-07-29
622/2019/P 2019-07-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 i 2020 roku, pt. Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych). 2019-07-29
620/2019/P 2019-07-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-07-29
28/2019/K 2019-07-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-07-29
624/2019/P 2019-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-26
621/2019/P 2019-07-26 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 04.07.2019 r. 2019-07-26
619/2019/P 2019-07-26 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącego Rady Osiedla Naramowice kadencji 2015-2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., dotyczącej nieuwzględnienia uwag do protokołu z przebiegu sesji Rady Osiedla Naramowice z dnia 18 lutego 2019 r. 2019-07-26
618/2019/P 2019-07-26 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/VI/2019 Rady Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wygaśniecia mandatów radnych i uzupełnienia składu Rady. 2019-07-26
617/2019/P 2019-07-26 w sprawie wyznaczenia pani Anny Karasińskiej-Półrolniczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2019-07-26
616/2019/P 2019-07-26 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Jolantą Pszczółkowską na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu, ul. Szpaków 1. 2019-07-26
615/2019/P 2019-07-26 w sprawie powierzenia panu Markowi Szczeszakowi stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego w Poznaniu, ul. Starołęcka 142. 2019-07-26
614/2019/P 2019-07-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 74/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-07-26
613/2019/P 2019-07-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 69/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-07-26
612/2019/P 2019-07-25 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2019-07-25
611/2019/P 2019-07-25 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Dreczkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11. 2019-07-25
610/2019/P 2019-07-25 w sprawie powierzenia pani Hannie Gintrowicz stanowiska dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2. 2019-07-25
609/2019/P 2019-07-25 w sprawie powierzenia pani Aldonie Rożnowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu, ul. Pogodna 84. 2019-07-25
608/2019/P 2019-07-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 738/142 arkusz mapy 6, obręb Kiekrz. 2019-07-25
607/2019/P 2019-07-23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Newtona 2, pani Dagmarze Bajerlein. 2019-07-23
606/2019/P 2019-07-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 69/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", w 2019 roku. 2019-07-22
605/2019/P 2019-07-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 74/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2019-07-22
604/2019/P 2019-07-22 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2019-07-22
603/2019/P 2019-07-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-07-19
602/2019/P 2019-07-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-07-19
601/2019/P 2019-07-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-07-19
600/2019/P 2019-07-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-19
599/2019/P 2019-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-07-19
598/2019/P 2019-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Mylnej i Kościelnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-07-19
597/2019/P 2019-07-18 w sprawie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 76/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2019. 2019-07-18
596/2019/P 2019-07-18 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. św. Michała w Poznaniu. 2019-07-18
595/2019/P 2019-07-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 2019-07-17
594/2019/P 2019-07-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-07-17
593/2019/P 2019-07-16 zmieniające zarządzenie Nr 476/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad opiniowania projektów podziału nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa przygotowywanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne w zakresie określonym w art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2019-07-16
27/2019/K 2019-07-16 uchylające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury opracowywania ofert inwestycyjnych Miasta. 2019-07-16
592/2019/P 2019-07-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 308/3, obręb Morasko, arkusz mapy 31. 2019-07-15
591/2019/P 2019-07-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 71/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2019-2020. 2019-07-15
588/2019/P 2019-07-12 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2019-08-01
587/2019/P 2019-07-12 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2019-08-01
590/2019/P 2019-07-12 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Michałowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2019-07-12
589/2019/P 2019-07-12 w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień komunikacyjnych. 2019-07-12
585/2019/P 2019-07-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 2019-08-01
584/2019/P 2019-07-11 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2019-08-01
586/2019/P 2019-07-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 16/4, obręb Śródka, arkusz mapy 05. 2019-07-11
583/2019/P 2019-07-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 70/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-07-11
582/2019/P 2019-07-11 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. wyznaczania standardów bezpieczeństwa pracowników oraz obiektów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 2019-07-11
581/2019/P 2019-07-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2019 roku. 2019-07-10
580/2019/P 2019-07-10 w sprawie powierzenia pani Katarzynie Bukowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2019-07-10
579/2019/P 2019-07-10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27, panu Danielowi Banaszewskiemu. 2019-07-10
578/2019/P 2019-07-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Małgorzaty Kempy na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej w Poznaniu. 2019-07-09
577/2019/P 2019-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Edmunda Taczanowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-07-09
576/2019/P 2019-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-07-09
575/2019/P 2019-07-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Epickiej. 2019-07-09
574/2019/P 2019-07-09 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali. 2019-07-09
573/2019/P 2019-07-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-09
572/2019/P 2019-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2019-08-01
571/2019/P 2019-07-08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023". 2019-07-08
570/2019/P 2019-07-04 w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2019-07-04
569/2019/P 2019-07-04 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023. 2019-07-04
568/2019/P 2019-07-04 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXVI edycji konkursu "Zielony Poznań". 2019-07-04
567/2019/P 2019-07-03 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-07-03
566/2019/P 2019-07-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 31 maja 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 67/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku. 2019-07-02
26/2019/K 2019-07-02 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Jakości Powietrza na terenie miasta Poznania. 2019-07-02
565/2019/P 2019-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania III etapu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu. 2019-07-01
564/2019/P 2019-07-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-01
563/2019/P 2019-06-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-28
562/2019/P 2019-06-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-28
561/2019/P 2019-06-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-06-28
25/2019/K 2019-06-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-28
560/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Biblioteki Raczyńskich. 2019-06-27
559/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2019-06-27
558/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-06-27
557/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2019-06-27
556/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2019-06-27
555/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Ósmego Dnia. 2019-06-27
554/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2019-06-27
553/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2019-06-27
552/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2019-06-27
551/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Estrady Poznańskiej. 2019-06-27
550/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2019-06-27
549/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2019-06-27
548/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2019-06-27
547/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Kultury "Zamek". 2019-06-27
546/2019/P 2019-06-27 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji smart city. 2019-06-27
545/20119/P 2019-06-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-27
544/2019/P 2019-06-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-27
543/2019/P 2019-06-27 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Jamie stanowiska dyrektora Przedszkola nr 47 w Poznaniu, ul. Senatorska 1. 2019-06-27
542/2019/P 2019-06-27 w sprawie powierzenia pani Karolinie Bielerzewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2019-06-27
541/2019/P 2019-06-27 w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 maja 2019 roku otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-06-27
540/2019/P 2019-06-26 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10390 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu ogólnodostępnego. 2019-06-26
539/2019/P 2019-06-26 w sprawie sprzedaży spółce Aquanet SA urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej położonych w Poznaniu. 2019-06-26
538/2019/P 2019-06-26 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej. 2019-06-26
537/2019/P 2019-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2019-06-26
536/2019/P 2019-06-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-06-26
535/2019/P 2019-06-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25, pani Jolancie Czereśniowskiej. 2019-06-25
534/2019/P 2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25. 2019-06-25
533/2019/P 2019-06-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7, pani Barbarze Lemańskiej. 2019-06-25
532/2019/P 2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2019-06-25
531/2019/P 2019-06-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019 i 2020 roku. 2019-06-25
530/2019/P 2019-06-24 w sprawie odwołania ze stanowiska pani Anny Sobczak, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 6. 2019-06-24
529/2019/P 2019-06-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2019 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-06-24
528/2019/P 2019-06-24 zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-06-24
527/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Anny Jantar, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
526/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Anny Jantar i Brneńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
525/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Brneńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
524/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Anny Jantar, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
523/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
522/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Brneńskiej, Anny Jantar i Bolesława Krzywoustego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
521/2019/P 2019-06-24 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-06-24
520/2019/P 2019-06-19 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. 2019-06-19
519/2019/P 2019-06-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107, pani Jolancie Rachwalskiej. 2019-06-19
518/2019/P 2019-06-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2019-06-19
517/2019/P 2019-06-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, pani Krystynie Hakowskiej. 2019-06-19
516/2019/P 2019-06-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105. 2019-06-19
515/2019/P 2019-06-19 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2019-06-19
514/2019/P 2019-06-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 60/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2019. 2019-06-19
513/2019/P 2019-06-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany, stanowiącej własność Miasta Poznania, składającej się z działek nr 23/14 i nr 23/12, ark. mapy 22, obręb Krzyżowniki, położonej w rejonie ul. Wichrowej w Poznaniu, na działki nr 21/5 i nr 21/7, ark. mapy 22, obręb Krzyżowniki, stanowiące własność spółki BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k., prawo użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki 5/22, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki i udział w wysokości 421/785 części w prawie użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki nr 5/25, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki, będącej własnością Skarbu Państwa oraz darowizny na rzecz Miasta Poznania udziału 364/785 części w prawie użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki 5/25, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2019-06-19
511/2019/P 2019-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2019-06-18
24/2019/K 2019-06-18 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-18
512/2019/P 2019-06-17 w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych. 2019-06-17
510/2019/P 2019-06-17 uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej w Poznaniu. 2019-06-17
509/2019/P 2019-06-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-06-17
508/2019/P 2019-06-17 w sprawie koordynacji projektów kolejowych. 2019-06-17
507/2019/P 2019-06-14 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 55,9 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa medycznego. 2019-06-14
506/2019/P 2019-06-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 63/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w 2019 roku. 2019-06-13
505/2019/P 2019-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu. 2019-06-13
504/2019/P 2019-06-13 w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-06-13
502/2019/P 2019-06-12 w sprawie ustalenia projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2019-06-12
503/2019/P 2019-06-11 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu. 2019-06-11
499/2019/P 2019-06-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 60/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2019. 2019-06-11
498/2019/P 2019-06-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej w Poznaniu. 2019-06-11
497/2019/P 2019-06-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki, na odcinku od ul. Pamiątkowej przez ul. 28 Czerwca 1956 r., do ul. Dolna Wilda w Poznaniu. 2019-06-11
496/2019/P 2019-06-11 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu. 2019-06-11
501/2019/P 2019-06-10 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci kanalizacji deszczowej i środków trwałych powiązanych z kanalizacją deszczową. 2019-06-10
500/2019/P 2019-06-10 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" - ul. Bożydara część A w Poznaniu. 2019-06-10
495/2019/P 2019-06-10 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2019-06-10
494/2019/P 2019-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Janikowskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 2394/4798 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-07
493/2019/P 2019-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bystrej 38, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-07
492/2019/P 2019-06-06 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 63/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2019 roku. 2019-06-06
491/2019/P 2019-06-05 w sprawie reprezentowania Miasta Poznania na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). 2019-06-05
490/2019/P 2019-06-05 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu. 2019-06-05
489/2019/P 2019-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Śniadeckich, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-05
488/2019/P 2019-06-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-06-05
487/2019/P 2019-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Andaluzyjskiej 5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-05
486/2019/P 2019-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Górczyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-05
485/2019/P 2019-06-03 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu. 2019-06-03
484/2019/P 2019-06-03 w sprawie odwołania pana Lecha Sadowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Wyspiańskiego 27. 2019-06-03
483/2019/P 2019-06-03 w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich. 2019-06-03
482/2019/P 2019-06-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-06-03
481/2019/P 2019-06-03 w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania. 2019-06-03
480/2019/P 2019-06-03 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania III etapu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu. 2019-06-03
478/2019/P 2019-05-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-31
477/2019/P 2019-05-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-05-31
476/2019/P 2019-05-31 w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości. 2019-05-31
475/2019/P 2019-05-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-05-31
479/2019/P 2019-05-30 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2019-05-30
474/2019/P 2019-05-30 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kasztelańskiej w Poznaniu. 2019-05-30
473/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A. 2019-05-30
472/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2019-05-30
471/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6. 2019-05-30