Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
123/2018/P 2018-02-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Krzesiny, ark. 25, działka nr 5/1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00059046/3. 2018-02-15
122/2018/P 2018-02-15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2018-02-15
118/2018/P 2018-02-14 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Małgorzaty Kaczmarek. 2018-03-01
119/2018/P 2018-02-14 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solnej - Działowej" w Poznaniu. 2018-02-14
117/2018/P 2018-02-14 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Kędzi do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2018-02-14
116/2018/P 2018-02-14 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 2 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości przy ul. Sarmackiej 1, w zamian za zbycie przysługującego Miastu Poznań spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 29, usytuowanego w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 14. 2018-02-14
115/2018/P 2018-02-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Poradnictwo dla rodzin, w tym w szczególności dla rodzin wielodzietnych" oraz "Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-02-13
114/2018/P 2018-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2018-02-12
113/2018/P 2018-02-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-02-12
111/2018/P 2018-02-12 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu. 2018-02-12
110/2018/P 2018-02-12 w sprawie wskazania Przedszkola nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonego Przedszkola nr 193 w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu. 2018-02-12
109/2018/P 2018-02-12 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-02-12
108/2018/P 2018-02-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-02-12
112/2018/P 2018-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2018-02-09
107/2018/P 2018-02-09 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem. 2018-02-09
106/2018/P 2018-02-09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-02-09
105/2018/P 2018-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55, pani Pauli Dąbrowskiej. 2018-02-09
104/2018/P 2018-02-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55. 2018-02-09
103/2018/P 2018-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14, pani Hance Gadzińskiej. 2018-02-09
102/2018/P 2018-02-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2018-02-09
101/2018/P 2018-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia nowej placówki oświatowej realizującej wybrane zadania na rzecz rozwoju oświaty Miasta Poznania. 2018-02-09
100/2018/P 2018-02-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Grodziska 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8.
2018-02-09
99/2018/P 2018-02-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 3. 2018-02-08
98/2018/P 2018-02-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 4, 5. 2018-02-08
97/2018/P 2018-02-07 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 2018-02-07
96/2018/P 2018-02-07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół artystycznych. 2018-02-07
95/2018/P 2018-02-07 w sprawie powołania Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 2018-02-07
88/2018/P 2018-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Nadolnik, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2018-02-06
86/2018/P 2018-02-06 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów. 2018-02-06
94/2018/P 2018-02-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22, pani Hannie Ruszkowskiej. 2018-02-05
93/2018/P 2018-02-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2018-02-05
92/2018/P 2018-02-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, pani Beacie Łukomskiej. 2018-02-05
91/2018/P 2018-02-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33. 2018-02-05
90/2018/P 2018-02-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Nieszawska 21, pani Katarzynie Przybył. 2018-02-05
89/2018/P 2018-02-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Nieszawska 21. 2018-02-05
87/2018/P 2018-02-05 uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 2018-02-05
7/2018/K 2018-02-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zespołu ds. Podziału Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-02-05
85/2018/P 2018-02-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 31/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-02-02
84/2018/P 2018-02-02 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2018 r. 2018-02-02
83/2018/P 2018-02-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40, panu Krzysztofowi Redlińskiemu. 2018-02-01
82/2018/P 2018-02-01 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40. 2018-02-01
80/2018/P 2018-02-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul. Norwida 21, pani Barbarze Kuśnierczak. 2018-02-01
79/2018/P 2018-02-01 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul. Norwida 21. 2018-02-01
78/2018/P 2018-02-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu, os. Armii Krajowej 100, pani Aldonie Feder. 2018-02-01
77/2018/P 2018-02-01 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu, os. Armii Krajowej 100. 2018-02-01
76/2018/P 2018-02-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Syreniej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-02-01
75/2018/P 2018-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych, tj.: w 39 lokalach socjalnych utworzonych w 11 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 r. 2018-01-31
74/2018/P 2018-01-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-31
73/2018/P 2018-01-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-01-31
72/2018/P 2018-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska", wraz z budową przedłużenia al. Solidarności w Poznaniu. 2018-01-31
6/2018/K 2018-01-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-31
70/2018/P 2018-01-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ognik. 2018-01-30
69/2018/P 2018-01-30 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-01-30
68/2018/P 2018-01-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych" w roku 2018. 2018-01-30
71/2018/P 2018-01-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2018-01-29
61/2018/P 2018-01-25 w sprawie powierzenia pani Izabeli Szewierskiej - dyrektorowi Żłobka "Michałki" w Zespole Żłobków nr 4 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu. 2018-01-30
60/2018/P 2018-01-25 w sprawie odwołania pani Doroty Grygiel ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu i dyrektora żłobka "Miś Uszatek". 2018-01-29
67/2018/P 2018-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz z rozdziału 63003 w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-01-25
66/2018/P 2018-01-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-01-25
65/2018/P 2018-01-25 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-01-25
64/2018/P 2018-01-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania założeń polityki oświatowej Miasta Poznania. 2018-01-25
62/2018/P 2018-01-25 w sprawie określenia zasad procedowania o dotację celową oraz trybu pracy komisji i kryteriów oceny wniosków o dofinanosowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 2018-01-25
59/2018/P 2018-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-01-24
58/2018/P 2018-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-01-24
57/2018/P 2018-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-01-24
56/2018/P 2018-01-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2018 roku". 2018-01-24
55/2018/P 2018-01-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14, pani Ewie Więckiewicz. 2018-01-24
54/2018/P 2018-01-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska 14. 2018-01-24
63/2018/P 2018-01-23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2018-01-23
53/2018/P 2018-01-23 w sprawie trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania oddziałów sportowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-01-23
52/2018/P 2018-01-23 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w 2018 roku. 2018-01-23
5/2018/K 2018-01-23 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania kierowników niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2018-01-23
51/2018/P 2018-01-23 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 2018 roku. 2018-01-23
50/2018/P 2018-01-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-01-22
49/2018/P 2018-01-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 73 w Poznaniu, os. Czecha 140, pani Marii Paluszkiewicz. 2018-01-22
48/2018/P 2018-01-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 73 w Poznaniu, os. Czecha 140. 2018-01-22
47/2018/P 2018-01-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Poznaniu, ul. Jawornicka 17, pani Annie Plucińskiej. 2018-01-22
46/2018/P 2018-01-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Poznaniu, ul. Jawornicka 17. 2018-01-22
45/2018/P 2018-01-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 30/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych w 2018 roku. 2018-01-19
44/2018/P 2018-01-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2018-01-19
43/2018/P 2018-01-19 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-01-19
42/2018/P 2018-01-18 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Piotrem Kołodziejczykiem na stanowisku dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2018-01-18
41/2018/P 2018-01-18 w sprawie wprowadzenia wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 2018-01-18
40/2018/P 2018-01-17 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r. - Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 oraz powołania składu Rady Programowej. 2018-01-17
39/2018/P 2018-01-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 102, pani Katarzynie Dahlke. 2018-01-17
38/2018/P 2018-01-17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 102. 2018-01-17
37/2018/P 2018-01-17 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego 16, zabezpieczającej kredyt inwestycyjny, udzielony przez Bank PKO BP S.A., Stowarzyszeniu Piątkowska Szkoła Społeczna, na rozbudowę i przebudowę budynków Szkoły. 2018-01-17
36/2018/P 2018-01-17 w sprawie powołania zespołu do sporządzenia protokołu powypadkowego z działań ratowniczych w dniu 15 sierpnia 2015 roku. 2018-01-17
35/2018/P 2018-01-17 w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji. 2018-01-17
34/2018/P 2018-01-17 w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania założeń polityki oświatowej Miasta Poznania. 2018-01-17
33/2018/P 2018-01-16 w sprawie powołania pani Katarzyny Kamińskiej na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Posnania w Poznaniu. 2018-02-01
4/2018/K 2018-01-16 w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-01-16
32/2018/P 2018-01-16 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-01-16
3/2018/K 2018-01-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 2018-01-16
31/2018/P 2018-01-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/55 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/56 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6.
2018-01-16
30/2018/P 2018-01-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Szczawnicka obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3.
2018-01-16
29/2018/P 2018-01-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulicy Szczawnickiej obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/4 (Bp) pow. 768 m2 KW PO1P/00111134/3.
2018-01-16
27/2018/P 2018-01-15 w sprawie ustalenia projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2018-01-15
26/2018/P 2018-01-15 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2018-01-15
28/2018/P 2018-01-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2018-01-12
25/2018/P 2018-01-12 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonych w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 10/3, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr ........................; działka nr 10/6, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr ............................
2018-01-12
24/2018/P 2018-01-12 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-01-12
22/2018/P 2018-01-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2018-01-12
2/2018/K 2018-01-12 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-12
21/2018/P 2018-01-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-01-11
20/2018/P 2018-01-11 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2018-01-11
23/2018/P 2018-01-10 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących i doskonalących się na rok 2018. 2018-01-10
19/2018/P 2018-01-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-01-10
18/2018/P 2018-01-09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół artystycznych. 2018-01-09
17/2018/P 2018-01-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3. 2018-01-09
16/2018/P 2018-01-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5. 2018-01-09
15/2018/P 2018-01-09 w sprawie powołania Rady Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2018-01-09
13/2018/P 2018-01-09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-01-09
14/2018/P 2018-01-08 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów. 2018-01-08
12/2018/P 2018-01-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Kowarska obręb Strzeszyn arkusz 04 działka 58/5 (Bp) pow. 309 m2 KW PO1P/00116268/6.
2018-01-08
9/2018/P 2018-01-05 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-05
1/2018/K 2018-01-05 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-01-01
6/2018/P 2018-01-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) w 2018 roku. 2018-01-04
11/2018/P 2018-01-04 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy T. Mateckiego" w Poznaniu. 2018-01-04
10/2018/P 2018-01-04 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu. 2018-01-04
8/2018/P 2018-01-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2018 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-01-03
7/2018/P 2018-01-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-01-03
5/2018/P 2018-01-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr.... z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul........................................................... 2018-01-03
4/2018/P 2018-01-03 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/VI/2017 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie sformułowania wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe". 2018-01-03
3/2018/P 2018-01-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/51 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6;
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/52 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6.
2018-01-02
2/2018/P 2018-01-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53, pani Magdalenie Katarzyńskiej-Radomskiej. 2018-01-02
1/2018/P 2018-01-02 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53. 2018-01-02
962/2017/P 2017-12-29 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2018-01-08
969/2017/P 2017-12-29 w sprawie powołania pani Anny Hryniewieckiej na stanowisko dyrektora Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. 2018-01-01
964/2017/P 2017-12-29 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2018-01-01
957/2017/P 2017-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-01-01
957/2017/P 2017-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-01-01
968/2017/P 2017-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 20/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1 32." 2017-12-29
967/2017/P 2017-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 15/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (I edycja). 2017-12-29
966/2017/P 2017-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 19/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (IV edycja) 2017-12-29
965/2017/P 2017-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2018 roku. 2017-12-29
963/2017/P 2017-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-12-29
961/2017/P 2017-12-29 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw koordynacji realizacji Programu Miejskiego "Kejter też Poznaniak". 2017-12-29
960/2017/P 2017-12-29 zmieniające zarządzanie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017 2017-12-29
959/2017/P 2017-12-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-12-29
958/2017/P 2017-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w roku 2018. 2017-12-29
54/2017/K 2017-12-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-12-29
971/2017/P 2017-12-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zakładu Lasów Poznańskich, z siedzibą przy ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz". 2017-12-28
970/2017/P 2017-12-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz". 2017-12-28
955/2017/P 2017-12-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna. 2017-12-28
53/2017/K 2017-12-28 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2017-12-28
52/2017/K 2017-12-27 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-01-01
956/2017/P 2017-12-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-12-27
954/2017/P 2017-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 16/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (II edycja). 2017-12-27
953/2017/P 2017-12-27 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdział 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu w 2018 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2017-12-27
952/2017/P 2017-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat" (dla organizacji pozarządowych). 2017-12-27
951/2017/P 2017-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka" (dla przedsiębiorców). 2017-12-27
950/2017/P 2017-12-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-12-27
949/2017/P 2017-12-27 zmieniające zarządzanie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017 2017-12-27
948/2017/P 2017-12-27 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-12-27
947/2017/P 2017-12-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r., stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-12-27
51/2017/K 2017-12-27 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-12-27
944/2017/P 2017-12-22 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2018-01-01
942/2017/P 2017-12-22 w sprawie powierzenia pani Justynie Przybylskiej - dyrektorowi Żłobka "Kalinka" w Zespole Żłobków nr 2 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu. 2018-01-01
945/2017/P 2017-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-22
943/2017/P 2017-12-22 w sprawie powierzenia pani Jolancie Szablewskiej - dyrektorowi Żłobka "Czerwony Kapturek" w Zespole Żłobków nr 3 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu. 2017-12-22
938/2017/P 2017-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-22
937/2017/P 2017-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-22
936/2017/P 2017-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", polegającego na: prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz poradnictwie dla osób niepełnosprawnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-22
935/2017/P 2017-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku - Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu. 2017-12-22
934/2017/P 2017-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-22
946/2017/P 2017-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2018-01-01
941/2017/P 2017-12-21 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań: ul. Stróżyńskiego z ul. Marka z Aviano oraz ul. Marka z Aviano z ul. Morasko i ul. Mateckiego. 2017-12-21
940/2017/P 2017-12-21 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska", wraz z budową przedłużenia al. Solidarności w Poznaniu. 2017-12-21
939/2017/P 2017-12-21 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji rozbudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej, wraz z rozbudową skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną i ul. Bobrzańską. 2017-12-21
933/2017/P 2017-12-21 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2017-12-21
932/2017/P 2017-12-21 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-12-21
931/2017/P 2017-12-21 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-12-21
930/2017/P 2017-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-12-21
929/2017/P 2017-12-21 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) w 2018 roku. 2017-12-21
928/2017/P 2017-12-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 68 w Poznaniu, ul. Piwna 1a, pani Wiesławie Walkowiak. 2017-12-21
927/2017/P 2017-12-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 68 w Poznaniu, ul. Piwna 1a. 2017-12-21
926/2017/P 2017-12-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111, pani Beacie Korbanek. 2017-12-21
925/2017/P 2017-12-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111. 2017-12-21
924/2017/P 2017-12-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, pani Małgorzacie Grzemskiej. 2017-12-21
923/2017/P 2017-12-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163. 2017-12-21
922/2017/P 2017-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 17/2018) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (III edycja). 2017-12-20
921/2017/P 2017-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-12-20
920/2017/P 2017-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32" oraz "Promocja i organizacja wolontariatu" (konkurs nr 20/2018). 2017-12-20
919/2017/P 2017-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-20
918/2017/P 2017-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadań publicznych, polegających na prowadzeniu przytuliska, w tym ogrzewalni - placówki dla osób bezdomnych zapewniającej interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące, zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania - w przestrzeni publicznej miasta, zapewnieniu wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-19
917/2017/P 2017-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-19
916/2017/P 2017-12-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic Kassyusza i Galla Anonima. 2017-12-19
915/2017/P 2017-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-19
914/2017/P 2017-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-19
913/2017/P 2017-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2018 roku. 2017-12-19
907/2017/P 2017-12-18 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2017-12-18
906/2017/P 2017-12-18 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie użytkowania wieczystego na działce 10/6 z obrębu Żegrze, ark. mapy 16, wydzielonej pod drogę publiczną - ulicę klasy GP, oraz przejścia na własność Miasta Poznania budynku posadowionego na gruncie, wpisanych do księgi wieczystej PO2P/00063120/7. 2017-12-18
905/2017/P 2017-12-18 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ..............................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 11/2. 2017-12-18
904/2017/P 2017-12-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2017-12-18
50/2017/K 2017-12-18 w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej w Poznaniu. 2017-12-18
912/2017/P 2017-12-15 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-12-15
911/2017/P 2017-12-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 13 w Poznaniu, ul. Keplera 5, pani Katarzynie Bielanowskiej. 2017-12-15
910/2017/P 2017-12-15 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 w Poznaniu, ul. Keplera 5. 2017-12-15
908/2017/P 2017-12-15 w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej". 2017-12-15