Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
479/2019/P 2019-05-30 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2019-05-30
474/2019/P 2019-05-30 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kasztelańskiej w Poznaniu. 2019-05-30
473/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A. 2019-05-30
472/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2019-05-30
471/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6. 2019-05-30
470/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14 A, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 2019-05-30
469/2019/P 2019-05-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zmiany umowy o współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Poznania i Ancona sp. z o.o. 2019-05-30
468/2019/P 2019-05-29 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy II etapu trasy tramwajowej do Naramowic, na odcinku od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską, do skrzyżowania ulic Estkowskiego i Małe Garbary. 2019-05-29
467/2019/P 2019-05-29 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. 2019-05-29
23/2019/K 2019-05-29 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. 2019-05-29
464/2019/P 2019-05-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Radosnej w Poznaniu. 2019-05-28
463/2019/P 2019-05-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2019 roku. 2019-05-28
461/2019/P 2019-05-28 w sprawie zobligowania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych do systematycznego i pełnego udostępniania informacji o planowanych i realizowanych inwestycjach na obszarze miasta Poznania w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP), prowadzonym przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. 2019-05-28
460/2019/P 2019-05-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-05-28
459/2019/P 2019-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Normandzkiej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-05-28
458/2019/P 2019-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Katalońskiej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-05-28
466/2019/P 2019-05-27 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu. 2019-05-27
465/2019/P 2019-05-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 8 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-05-27
457/2019/P 2019-05-27 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2019 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych. 2019-01-01
456/2019/P 2019-05-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-05-24
22/2019/K 2019-05-24 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-05-24
455/2019/P 2019-05-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2019-05-23
454/2019/P 2019-05-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Smochowice - Sianowska", część A w Poznaniu. 2019-05-23
453/2019/P 2019-05-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-22
452/2019/P 2019-05-22 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-05-22
451/2019/P 2019-05-21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 17, działka nr 2/11 o pow. 9523 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00018298/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 2019-05-21
450/2019/P 2019-05-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-21
449/2019/P 2019-05-21 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2019-05-21
448/2019/P 2019-05-21 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związnych z przekształceniem Gimnazjum nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka w Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, os. Pod Lipami 106 w Poznaniu. 2019-05-21
447/2019/P 2019-05-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 62/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku. 2019-05-20
446/2019/P 2019-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury organizacyjnej. 2019-05-20
445/2019/P 2019-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2019-05-20
444/2019/P 2019-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-20
443/2019/P 2019-05-20 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Mirosławieckiej. 2019-05-20
442/2019/P 2019-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00121150/4, stanowiącej fragment ul. Lubej w Poznaniu. 2019-05-20
441/2019/P 2019-05-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/8, arkusz mapy 6, obręb Naramowice. 2019-05-20
440/2019/P 2019-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Winiary, arkusz 09, działka nr 16/11, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Czarna Rola, stanowiącą własność osób fizycznych, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Winiary, arkusz mapy 13, działka nr 161/4. 2019-05-20
439/2019/P 2019-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-20
438/2019/P 2019-05-17 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji drogi rowerowej wzdłuż trasy PST od ul. Trójpole do mostu Teatralnego przez park im. Adama Wodziczki w Poznaniu. 2019-05-17
437/2019/P 2019-05-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-17
436/2019/P 2019-05-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu. 2019-05-16
435/2019/P 2019-05-16 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2019-05-16
434/2019/P 2019-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2019-05-15
433/2019/P 2019-05-15 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego. 2019-05-15
432/2019/P 2019-05-15 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-05-15
431/2019/P 2019-05-15 w sprawie odwołania pani Beaty Olszewskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24. 2019-05-15
430/2019/P 2019-05-15 w sprawie odwołania pani Ewy Ostrowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105. 2019-05-15
429/2019/P 2019-05-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 15, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-05-15
428/2019/P 2019-05-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-15
427/2019/P 2019-05-15 w sprawie postępowania w przypadkach przeprowadzania kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Poznania oraz zasad informowania o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania. 2019-05-15
425/2019/P 2019-05-14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2019-2023. 2019-05-14
424/2019/P 2019-05-13 w sprawie powołania pani Moniki Herkt-Rynarzewskiej na stanowisko dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" w Poznaniu. 2019-05-01
426/2019/P 2019-05-10 w sprawie ustalenia wysokości oraz wzoru wniosku o przyznanie jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Poznania dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2019-05-10
423/2019/P 2019-05-10 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2019-05-10
422/2019/P 2019-05-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019 roku, polegającego na działaniach w zakresie integracji międzypokoleniowej, między innymi poprzez spotkania mieszkańców, wycieczki krajoznawcze, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-05-09
420/2019/P 2019-05-09 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Głowackiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska 15. 2019-05-09
419/2019/P 2019-05-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 58/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku. 2019-05-09
418/2019/P 2019-05-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Mostowej. 2019-05-07
21/2019/K 2019-05-07 w sprawie powołania Zespołu ds. Rewaloryzacji Placu Kolegiackiego. 2019-05-07
421/2019/P 2019-05-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-06
417/2019/P 2019-05-06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/456/II/2019 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o odwołanie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej - Tomasza Lisieckiego. 2019-05-06
416/2019/P 2019-05-06 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-05-06
415/2019/P 2019-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w których partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań, zlokalizowanych przy ul. Moniki Cegłowskiej w Poznaniu. 2019-05-06
414/2019/P 2019-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2019-05-06
413/2019/P 2019-05-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-06
412/2019/P 2019-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2019-05-06
411/2019/P 2019-05-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-06
410/2019/P 2019-05-06 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Włodzimierza Majakowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 71 z arkusza mapy 18, obręb Kobylepole, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxx 2019-05-06
409/2019/P 2019-05-06 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zawierającego informację o wnioskach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania. 2019-05-06
408/2019/P 2019-05-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-05-06
407/2019/P 2019-05-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-05-06
406/2019/P 2019-04-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Starowiejskiej i Zagonowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-30
404/2019/P 2019-04-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-04-30
405/2019/P 2019-04-29 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji i modernizacji oświetlenia. 2019-04-29
403/2019/P 2019-04-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 103 w Poznaniu pani Iwonie Nowakowskiej. 2019-04-29
402/2019/P 2019-04-29 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu. 2019-04-29
401/2019/P 2019-04-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-04-29
400/2019/P 2019-04-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-04-29
399/2019/P 2019-04-29 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych nr xxx i xxx o łącznej powierzchni 253 m, zajętej pod drogę publiczną. 2019-04-29
398/2019/P 2019-04-29 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00274370/6, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25/2, obręb Komandoria, arkusz mapy 04. 2019-04-29
395/2019/P 2019-04-29 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. zaprojektowania i wdrożenia działań związanych z obsługą przez Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych. 2019-04-29
397/2019/P 2019-04-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci infrastruktury ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku nr 9 od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (wschodni brzeg rzeki Warty) w Poznaniu. 2019-04-26
396/2019/P 2019-04-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci infrastruktury ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku nr 1 od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi (zachodni brzeg rzeki Warty) w Poznaniu. 2019-04-26
394/2019/P 2019-04-26 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2019 roku. 2019-04-26
393/2019/P 2019-04-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-04-26
392/2019/P 2019-04-26 W sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-04-26
391/2019/P 2019-04-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 54/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-04-26
20/2019/K 2019-04-26 W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-04-26
390/2019/P 2019-04-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Na Dołku, nawierzchni jezdni w ul. Puckiej, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Kubiaka, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, oświetlenia ulicznego w ul. Kobylińskiej, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, oświetlenia ulicznego w ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, nawierzchni jezdni w ul. Beskidzkiej, nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego w ul. Polanowskiej w Poznaniu. 2019-04-25
389/2019/P 2019-04-24 w sprawie określenia wzoru listy poparcia projektu oraz formularza zgłoszeniowego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 2019-04-24
388/2019/P 2019-04-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-04-24
387/2019/P 2019-04-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 57/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2019-04-24
386/2019/P 2019-04-23 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "W rejonie Pasażu Apollo" oraz "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu. 2019-04-23
385/2019/P 2019-04-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-04-19
383/2019/P 2019-04-19 w sprawie odwołania pana Marka Szczeszaka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2019-04-19
382/2019/P 2019-04-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Lidią Kołodziejską na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65. 2019-04-19
381/2019/P 2019-04-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 w Poznaniu pani Jolancie Rochowskiej. 2019-04-19
380/2019/P 2019-04-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-04-18
379/2019/P 2019-04-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2019) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 2019-04-18
378/2019/P 2019-04-18 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2019-04-18
377/2019/P 2019-04-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-04-18
376/2019/P 2019-04-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 56/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2019 roku. 2019-04-18
384/2019/P 2019-04-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-04-17
375/2019/P 2019-04-17 w sprawie wykorzystania rekomendowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną propozycji standardów wskaźników parkingowych. 2019-04-17
374/2019/P 2019-04-17 w sprawie powołania składu osobowego Rady Rodziny Dużej III kadencji. 2019-04-17
373/2019/P 2019-04-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 55/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-04-17
372/2019/P 2019-04-17 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022. 2019-04-17
19/2019/K 2019-04-17 w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw modernizacji płyty Starego Rynku. 2019-04-17
18/2019/K 2019-04-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-04-16
371/2019/P 2019-04-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-04-15
370/2019/P 2019-04-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w 2019 roku. 2019-04-15
369/2019/P 2019-04-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w 2019 roku. 2019-04-15
368/2019/P 2019-04-15 w sprawie realizacji pilotażowego programu Mieszkań studyjnych dla seniorów. 2019-04-15
367/2019/P 2019-04-12 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXII/363/VII/2019 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian do regulaminu Rady Osiedla. 2019-04-12
366/2019/P 2019-04-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku, polegającego na działaniach animacyjnych seniorów, między innymi poprzez zorganizowanie akademii liderów klubów seniora oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb zwiazanych z aktywizacją zawodową seniorów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-04-12
365/2019/P 2019-04-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 51/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019 roku, polegającego na działaniach w zakresie integracji międzypokoleniowej, między innymi poprzez edukację w zakresie starości i starzenia się oraz nowatorskie formy wolontariatu międzypokoleniowego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-04-12
364/2019/P 2019-04-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: wsparciu osób niepełnosprawnych w poprawie samodzielności poprzez specjalistyczne świadczenie usług asystenckich i rehabilitacyjnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-04-12
363/2019/P 2019-04-11 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą na os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-04-11
362/2019/P 2019-04-11 w sprawie odwołania pani Lidii Kołodziejskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 35. 2019-04-11
361/2019/P 2019-04-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki. 2019-04-11
360/2019/P 2019-04-11 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasad sprzedaży lokali komunalnych. 2019-04-11
359/2019/P 2019-04-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lubieńskiej 13 i 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-11
358/2019/P 2019-04-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i warunków stosowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej. 2019-04-11
357/2019/P 2019-04-11 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego. 2019-04-11
356/2019/P 2019-04-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 100 w Poznaniu, ul. Swoboda 57, pani Hannie Borowczak. 2019-04-11
355/2019/P 2019-04-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 100 w Poznaniu, ul. Swoboda 57. 2019-04-11
354/2019/P 2019-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2019-04-10
353/2019/P 2019-04-09 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu. 2019-04-09
352/2019/P 2019-04-09 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "W rejonie Zagórza" w Poznaniu. 2019-04-09
351/2019/P 2019-04-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019 roku. 2019-04-09
350/2019/P 2019-04-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej xxx, stanowiącej fragment ul. Lubej w Poznaniu. 2019-04-08
349/2019/P 2019-04-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Poznaniu, os. Oświecenia 26. 2019-04-08
348/2019/P 2019-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 155 w Poznaniu, os. Winiary 2, pani Annie Ratajczak. 2019-04-08
347/2019/P 2019-04-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 155 w Poznaniu, os. Winiary 2. 2019-04-08
346/2019/P 2019-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu, ul. Chojnicka 57, pani Halinie Seifert. 2019-04-08
345/2019/P 2019-04-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu, ul. Chojnacka 57. 2019-04-08
344/2019/P 2019-04-08 w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w których partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań, zlokalizowanych przy ul. Moniki Cegłowskiej w Poznaniu. 2019-04-08
343/2019/P 2019-04-08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023. 2019-04-08
342/2019/P 2019-04-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca 10, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-04-05
341/2019/P 2019-04-05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec. 2019-04-05
340/2019/P 2019-04-04 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Krokusowej. 2019-04-04
339/2019/P 2019-04-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2019-04-04
338/2019/P 2019-04-04 w sprawie zawarcia odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 7KD-D. 2019-04-04
337/2019/P 2019-04-03 w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji projektów "Plażojada 2 - park wodny i miejsce spotkań" oraz "Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu". 2019-04-03
336/2019/P 2019-04-03 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. zaprojektowania i wdrożenia działań związanych z obsługą przez Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych. 2019-04-03
335/2019/P 2019-04-03 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 36/2019, 52/2019 i 53/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2019 roku. 2019-04-03
334/2019/P 2019-04-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 47/2019). 2019-04-02
333/2019/P 2019-04-02 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-04-02
332/2019/P 2019-04-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32/40, pani Annie Mrówczyńskiej. 2019-04-01
331/2019/P 2019-04-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2019-04-01
330/2019/P 2019-04-01 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu konkursu "Zielony Poznań". 2019-04-01
325/2019/P 2019-03-29 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 2019-04-15
17/2019/K 2019-03-29 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2019-04-01
329/2019/P 2019-03-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 46/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Wsparcie dla rodzin wieloraczków", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-03-29
328/2019/P 2019-03-29 w sprawie zachowania należytej staranności przy realizacji transakcji zakupu towarów i usług. 2019-03-29
327/2019/P 2019-03-29 w sprawie powołania Zespołu ds. planowanego strajku nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-03-29
326/2019/P 2019-03-29 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. 2019-03-29
324/2019/P 2019-03-29 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx o powierzchni 36 m, przeznaczonej pod drogę publiczną. 2019-03-29
323/2019/P 2019-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-03-29
322/2019/P 2019-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-03-29
321/2019/P 2019-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2019-03-29
320/2019/P 2019-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Estrady Poznańskiej. 2019-03-29
319/2019/P 2019-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2019-03-29
318/2019/P 2019-03-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-03-29
317/2019/P 2019-03-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-03-29
16/2019/K 2019-03-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-03-29
316/2019/P 2019-03-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu, ul. Pogodna 84, pani Lidii Matyi. 2019-03-28
315/2019/P 2019-03-28 w sprawie odwołania pani Jolanty Rochowskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 w Poznaniu, os. Oświecenia 26. 2019-03-28
314/2019/P 2019-03-28 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2019-03-28
313/2019/P 2019-03-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Opolskiej i Wojciecha Korfantego, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2019-03-27
312/2019/P 2019-03-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-03-27
311/2019/P 2019-03-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-03-27
310/2019/P 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 46/2019 na realizację zadania Miasta Poznania w 2019 roku. 2019-03-26
309/2019/P 2019-03-26 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2019-03-26
308/2019/P 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 54/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-03-26
307/2019/P 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 50/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-03-26
306/2019/P 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 51/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019 roku. 2019-03-26
305/2019/P 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert nr 49/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-03-26
304/2019/P 2019-03-26 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu. 2019-03-26
303/2019/P 2019-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2019 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2019-03-26
302/2019/P 2019-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2019-03-26
301/2019/P 2019-03-25 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx o powierzchni 150 m, zajętej pod układ drogowy ulic: Floksowej i Gladiolowej w Poznaniu. 2019-03-25
300/2019/P 2019-03-25 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych nr xxx i xxx o łącznej powierzchni 24 m, przeznaczonej pod drogę publiczną. 2019-03-25
299/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42, z siedzibą przy ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
298/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
297/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 40, 60-327 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
296/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Handlowych im. 28 Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
295/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, z siedzibą przy ul. św. Floriana 3, 60-536 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
294/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
293/2019/P 2019-03-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-03-25
292/2019/P 2019-03-22 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej dla Miasta Poznania. 2019-03-22
291/2019/P 2019-03-22 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. lokali w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania. 2019-03-22
290/2019/P 2019-03-22 w sprawie Komisji ds. lokali w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania. 2019-03-22
289/2019/P 2019-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Kultury "Zamek". 2019-03-22
288/2019/P 2019-03-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-03-21
287/2019/P 2019-03-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Biblioteki Raczyńskich. 2019-03-21
286/2019/P 2019-03-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2019-03-20
285/2019/P 2019-03-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2019-03-20
284/2019/P 2019-03-20 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących i doskonalących się na rok 2019. 2019-03-20
283/2019/P 2019-03-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-03-20