Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
31/2018/K 2018-07-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-07-16
517/2018/P 2018-07-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-07-13
516/2018/P 2018-07-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Dominiką Naworską na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-07-13
515/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najciekawsze stoisko Wystawy Rolniczej" podczas XX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 26 sierpnia 2018 roku w Poznaniu oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu. 2018-07-13
514/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-07-13
513/2018/P 2018-07-13 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Piątkowo, położonego na os. Stefana Batorego. 2018-07-13
512/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2018-07-13
511/2018/P 2018-07-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obr. Jeżyce, ark. 16, dz. 92/7 (Bi) o pow. 34 m, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00310561/0. 2018-07-13
510/2018/P 2018-07-13 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Jana Spychalskiego, Dolna Wilda, Olimpijskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda ark. 07 dz. 45, zapisanej w księdze wieczystej KW .................. 2018-07-13
509/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych, Moniki Cegłowskiej i Romana Konkiewicza, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2018-07-13
508/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-13
507/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-13
506/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-13
503/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachu budynku szkoły chóralnej. 2018-07-13
502/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachów zespołu budynków na potrzeby liceum. 2018-07-13
501/2018/P 2018-07-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Piotrem Kołodziejczykiem na stanowisku dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2018-07-13
505/2018/P 2018-07-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 60/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-07-12
504/2018/P 2018-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-07-12
500/2018/P 2018-07-12 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2018-07-12
499/2018/P 2018-07-12 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2018-07-12
498/2018/P 2018-07-12 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2018-07-12
497/2018/P 2018-07-12 w sprawie powierzenia pani Beacie Olszewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu, ul. Sochaczewska 3. 2018-07-12
496/2018/P 2018-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej". 2018-07-12
495/2018/P 2018-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji. 2018-07-12
494/2018/P 2018-07-10 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna. 2018-07-10
493/2018/P 2018-07-10 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2018-07-10
492/2018/P 2018-07-10 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-07-10
491/2018/P 2018-07-10 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-07-10
490/2018/P 2018-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Romka Strzałkowskiego 16/18, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 27/180 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-07-09
489/2018/P 2018-07-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jasna Rola 16, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr xxx. 2018-07-09
488/2018/P 2018-07-09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych miasta Poznania. 2018-07-09
487/2018/P 2018-07-09 uchylające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Stanisławem Kropielnickim i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu. 2018-07-09
486/2018/P 2018-07-09 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXV edycji konkursu "Zielony Poznań". 2018-07-09
485/2018/P 2018-07-06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, pani Alinie Pilarczyk. 2018-07-06
484/2018/P 2018-07-06 w sprawie odwołania pana Zbigniewa Adamczaka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25. 2018-07-06
483/2018/P 2018-07-06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25, panu Pawłowi Untermannowi. 2018-07-06
482/2018/P 2018-07-06 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Łaszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2018-07-06
480/2018/P 2018-07-06 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul.Wilczak 17, środka trwałego w postaci przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Rynek Śródecki 16 w Poznaniu. 2018-07-06
479/2018/P 2018-07-06 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 60/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-07-06
481/2018/P 2018-07-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-05
478/2018/P 2018-07-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne. 2018-07-05
477/2018/P 2018-07-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu. 2018-07-05
476/2018/P 2018-07-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 7 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-07-03
475/2018/P 2018-07-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bodawskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-03
474/2018/P 2018-07-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-03
473/2018/P 2018-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-06-29
472/2018/P 2018-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2018-06-29
471/2018/P 2018-06-29 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Chojnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 3 i działka 4 z arkusza mapy 09, obręb Psarskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00145112/0. 2018-06-29
470/2018/P 2018-06-29 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Miasta Poznania, położonej w rejonie ul. Arystofanesa w Poznaniu. 2018-06-29
469/2018/P 2018-06-29 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-06-29
467/2018/P 2018-06-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-06-29
466/2018/P 2018-06-29 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-06-29
30/2018/K 2018-06-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-06-29
468/2018/P 2018-06-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Lotaryńskiej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-28
465/2018/P 2018-06-27 w sprawie wyznaczenia pani Anny Mroczkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2018-06-27
462/2018/P 2018-06-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 57/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VI edycja). 2018-06-27
464/2018/P 2018-06-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-06-26
461/2018/P 2018-06-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pana Sławomira Roberta Richtera na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. 2018-06-26
460/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2018-06-26
459/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2018-06-26
458/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2018-06-26
457/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru Ósmego Dnia. 2018-06-26
456/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2018-06-26
455/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2018-06-26
454/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Estrady Poznańskiej. 2018-06-26
453/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2018-06-26
452/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2018-06-26
451/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2018-06-26
450/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Centrum Kultury "Zamek". 2018-06-26
449/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2018-06-26
448/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Biblioteki Raczyńskich. 2018-06-26
447/2018/P 2018-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2018-06-26
446/2018/P 2018-06-26 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej. 2018-06-26
463/2018/P 2018-06-25 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2018-06-25
445/2018/P 2018-06-21 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Stanisławem Kropielnickim i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu. 2018-06-21
444/2018/P 2018-06-21 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania, z działu 851, rozdział 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu w 2018 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2018-06-21
443/2018/P 2018-06-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-06-21
442/2018/P 2018-06-20 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań w trybie umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie Parku Rataje, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 18 (obr. Żegrze, ark. 10) o pow. 1206 m2 oraz dz. 32/1 z obr. Żegrze, ark. 06 o pow. 3436 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx. 2018-06-20
441/2018/P 2018-06-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w trybie umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie Parku Rataje, oznaczonych geodezyjnie jako dz. 19/2 i 19/3 (obr. Żegrze, ark. 10), zapisanych w księdze wieczystej xxx oraz dz. 12/2 (obr. Żegrze, ark. 05), zapisanej w księdze wieczystej xxx. 2018-06-20
440/2018/P 2018-06-20 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Raczyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26. 2018-06-20
439/2018/P 2018-06-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-06-20
438/2018/P 2018-06-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Wenecjańskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. 2018-06-20
437/2018/P 2018-06-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich" w roku 2018. 2018-06-20
436/2018/P 2018-06-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2018-06-20
435/2018/P 2018-06-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w wysokości 5281/16878 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Sarmackiej 1. 2018-06-20
434/2018/P 2018-06-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 4 wraz z udziałem w wysokości 19/100 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Sarmackiej 1. 2018-06-20
433/2018/P 2018-06-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-06-20
432/2018/P 2018-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 20, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-18
431/2018/P 2018-06-18 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO2P/00171140/3, w skład której wchodzą działki oznaczone geodezyjnie: obręb Kobylepole, arkusz mapy 01, działka nr 3/9 o pow. 86909 m2 oraz arkusz mapy 02, działka nr 2/20 o pow. 52621 m2 2018-06-18
430/2018/P 2018-06-18 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania. 2018-06-18
429/2018/P 2018-06-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo oraz organizacji i wsparcia przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców. 2018-06-18
428/2018/P 2018-06-18 w sprawie powierzenia pani Ewie Knychale stanowiska dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2018-06-18
427/2018/P 2018-06-18 w sprawie powierzenia pani Renacie Wais stanowiska dyrektora Przedszkola nr 36 w Poznaniu, ul. Perzycka 30 b. 2018-06-18
426/2018/P 2018-06-18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 103 w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 64, pani Iwonie Nowakowskiej. 2018-06-18
425/2018/P 2018-06-18 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-06-18
424/2018/P 2018-06-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-06-18
423/2018/P 2018-06-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust.1, 2, 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.)", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.
2018-06-15
422/2018/P 2018-06-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r." przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-06-15
421/2018/P 2018-06-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kastylijskiej 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-15
419/2018/P 2018-06-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2018. 2018-06-15
418/2018/P 2018-06-15 w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro. 2018-06-15
420/2018/P 2018-06-14 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-06-14
416/2018/P 2018-06-14 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 2018-06-14
415/2018/P 2018-06-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu opracowania Poznański Program dla Kultury. 2018-06-13
414/2018/P 2018-06-13 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-06-13
413/2018/P 2018-06-13 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVI/298/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla. 2018-06-13
417/2018/P 2018-06-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu, w rejonie ul. Wypoczynkowej (ulica zlokalizowana w miejscowości Baranowo gm. Tarnowo Podgórne), przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-06-12
412/2018/P 2018-06-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Szamotulskiej. 2018-06-12
411/2018/P 2018-06-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca 12, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-12
409/2018/P 2018-06-12 w sprawie powierzenia panu Łukaszowi Miadziołko pełnienia obowiązków dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu. 2018-06-12
410/2018/P 2018-06-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (VI edycja, konkurs nr 57/2018). 2018-06-11
408/2018/P 2018-06-11 W sprawie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla Miasta Poznania. 2018-06-11
407/2018/P 2018-06-11 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2018-06-11
405/2018/P 2018-06-11 W sprawie rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z panem Zbigniewem Madońskim - dyrektorem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu. 2018-06-11
406/2018/P 2018-06-08 w sprawie odwołania pani Beaty Piotrowskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 103 w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 64. 2018-06-08
404/2018/P 2018-06-08 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00124326/7, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany w udziale wynoszącym 2404/4798 części w prawie własności działki 7 z arkusza mapy 05 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej, na prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00093460/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Wyborowa S.A., oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 10/3 i 13/1 z arkusza mapy 08 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej. 2018-06-08
403/2018/P 2018-06-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-06-08
402/2018/P 2018-06-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z udziałem w wysokości 11/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-06-08
401/2018/P 2018-06-06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2018-06-06
400/2018/P 2018-06-06 W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zmian w organizacji ruchu na ulicy Brzask i ulicy Sierakowskiej w Poznaniu. 2018-06-06
399/2018/P 2018-06-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62, pani Dorocie Matuśkiewicz. 2018-06-06
398/2018/P 2018-06-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2018-06-06
397/2018/P 2018-06-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej 14, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-06
396/2018/P 2018-06-06 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2018-06-06
395/2018/P 2018-06-06 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2018-06-06
394/2018/P 2018-06-05 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Katarzynie Mielcarz zadań doradcy metodycznego. 2018-06-05
393/2018/P 2018-06-05 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Iwonie Plich-Sitarz zadań doradcy metodycznego. 2018-06-05
392/2018/P 2018-06-05 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu. 2018-06-05
391/2018/P 2018-06-05 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców, przeznaczonych do realizacji w 2018 roku. 2018-06-05
390/2018/P 2018-06-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-06-04
389/2018/P 2018-06-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-06-04
388/2018/P 2018-06-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Perzyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-06-04
387/2018/P 2018-06-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 18, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-04
386/2018/P 2018-06-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachu budynku szkoły chóralnej. 2018-06-04
385/2018/P 2018-06-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachów zespołu budynków na potrzeby liceum. 2018-06-04
384/2018/P 2018-06-04 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nad Jeziorem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1 z arkusza mapy 09 obręb Krzyżowniki, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00019969/0. 2018-06-04
381/2018/P 2018-06-01 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu. 2018-06-01
380/2018/P 2018-06-01 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu. 2018-06-01
379/2018/P 2018-06-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody Architectus civitatis nostrae. 2018-06-01
29/2018/K 2018-06-01 zmieniające w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-05-25
378/2018/P 2018-05-30 W sprawiew sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-05-30
377/2018/P 2018-05-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-05-30
376/2018/P 2018-05-30 w sprawie powołania Zespołu do spraw modernizacji i rozwoju targowisk. 2018-05-30
375/2018/P 2018-05-30 w sprawie utworzenia Zespołu ds. rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania. 2018-05-30
28/2018/K 2018-05-30 W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-05-30
383/2018/P 2018-05-29 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10, pani Hannie Łuczak-Boivin. 2018-05-29
382/2018/P 2018-05-29 w sprawie odwołania pani Małgorzaty Mowlik ze stanowiska dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2018-05-29
374/2018/P 2018-05-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2018 r. otwartego konkursu ofert nr 55/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2018. 2018-05-29
373/2018/P 2018-05-29 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00190211/1 o powierzchni 192 m, zajętej pod ul. Chemiczną w Poznaniu. 2018-05-29
372/2018/P 2018-05-29 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulice klasy lokalnej oraz ulice klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód", symbolami 2KD-L, 4KD-D, 5KD-Dxs, 14KD-D. 2018-05-29
371/2018/P 2018-05-29 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu symbolem 2KD-L. 2018-05-29
364/2018/P 2018-05-29 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu opracowania Poznański Program dla Kultury. 2018-05-29
370/2018/P 2018-05-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-05-28
369/2018/P 2018-05-28 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Marzenie Rosińskiej zadań doradcy metodycznego. 2018-05-28
368/2018/P 2018-05-28 w sprawie powierzenia pani Julii Karczewskiej zadań doradcy metodycznego. 2018-05-28
367/2018/P 2018-05-28 w sprawie powierzenia panu Grzegorzowi Kotłowskiemu zadań doradcy metodycznego. 2018-05-28
366/2018/P 2018-05-28 w sprawie powierzenia pani Jadwidze Wesołowskiej zadań doradcy metodycznego. 2018-05-28
365/2018/P 2018-05-28 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Annie Makowskiej zadań doradcy metodycznego. 2018-05-28
363/2018/P 2018-05-28 w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu. 2018-05-28
360/2018/P 2018-05-25 zmieniające uchwałę Nr 484/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie przekazania Osiedlu Głuszyna w Poznaniu do korzystania nieruchomości nieruchomości położonej przy ul. Głuszyna, zmienioną zarządzeniem Nr 492/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie przekazania Osiedlu Głuszyna w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Głuszyna w Poznaniu. 2018-05-25
359/2018/P 2018-05-25 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przeanalizowania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w związku z kontrolą P/16/068 dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. 2018-05-25
27/2018/K 2018-05-25 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w Poznaniu. 2018-05-25
26/2018/K 2018-05-24 w sprawie procedury rekrutacji osób na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-05-25
362/2018/P 2018-05-24 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 2018-05-24
361/2018/P 2018-05-24 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przygranicznej" w Poznaniu. 2018-05-24
358/2018/P 2018-05-23 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących założeń dla koncepcji projektowej ul. Nowej Stoińskiego na odcinku zachodnim, od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola w Poznaniu. 2018-05-23
357/2018/P 2018-05-23 w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium dla studentów poznańskich uczelni wyższych. 2018-05-23
356/2018/P 2018-05-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Alzackiej 4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-05-23
355/2018/P 2018-05-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-05-23
354/2018/P 2018-05-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 54/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-05-23
353/2018/P 2018-05-23 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2018 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych. 2018-05-23
352/2018/P 2018-05-22 w sprawie powołania Komisji Nabytków przy Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2018-05-22
351/2018/P 2018-05-22 w sprawie powołania Rady Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2018-05-22
350/2018/P 2018-05-22 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania I etapu konsultacji społecznych dotyczących stworzenia założeń do koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu. 2018-05-22
349/2018/P 2018-05-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 53/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo oraz Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców w 2018 roku. 2018-05-22
348/2018/P 2018-05-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej". 2018-05-22
347/2018/P 2018-05-22 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców, przeznaczonych do realizacji w 2018 roku. 2018-05-22
346/2018/P 2018-05-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni chodnika, zatok postojowych w ul. Morszyńskiej, nawierzchni jezdni w ul. Szaflarskiej, zjazdu w ul. Szczepankowo, nawierzchni jezdni oraz nawierzchni chodnika w ul. Jana Koźmiana, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika i oświetlenia w ul. Kwarcowej, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika i oświetlenia w ul. Granatowej w Poznaniu. 2018-05-22
24/2018/K 2018-05-22 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-05-22
25/2018/K 2018-05-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-05-25
344/2018/P 2018-05-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2018-05-21
343/2018/P 2018-05-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. 2018-05-21
23/2018/K 2018-05-21 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. 2018-05-21
345/2018/P 2018-05-18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2018-05-18
342/2018/P 2018-05-18 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2018-05-18
341/2018/P 2018-05-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/4 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-05-17
340/2018/P 2018-05-15 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zawierającego informację o wnioskach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania. 2018-05-15
339/2018/P 2018-05-15 W sprawie zawarcia z panem Markiem Grzegorzewskim umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu 2018-05-15
338/2018/P 2018-05-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Perzyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-05-14
337/2018/P 2018-05-14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-05-14
335/2018/P 2018-05-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 56/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-05-14
336/2018/P 2018-05-11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Marcie Klameckiej-Muczek. 2018-05-11
334/2018/P 2018-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-05-10
333/2018/P 2018-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-05-10
332/2018/P 2018-05-10 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, ul. Łozowa 53, do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2018-05-10
331/2018/P 2018-05-10 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-05-10
330/2018/P 2018-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2018-05-10
22/2018/K 2018-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2018-05-10
329/2018/P 2018-05-09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2018-05-09
328/2018/P 2018-05-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Bolka 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 17, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr xxx 2018-05-07