Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
45/2018/K 2018-10-19 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2018 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-10-19
723/2018/P 2018-10-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-18
722/2018/P 2018-10-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-18
720/2018/P 2018-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2018-10-18
721/2018/P 2018-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym" w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-10-17
719/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bobrownickiej. 2018-10-17
718/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Moliera. 2018-10-17
717/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Krańcowej. 2018-10-17
716/2018/P 2018-10-17 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Winiarskiej 50. 2018-10-17
714/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Aragońskiej. 2018-10-17
712/2018/P 2018-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 126 z arkusza mapy 36, obręb Winiary, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00151196/7. 2018-10-17
713/2018/P 2018-10-17 w sprawie ogłoszenia konkursów z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-10-10
715/2018/P 2018-10-16 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji. 2018-10-16
711/2018/P 2018-10-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynardowe Targi Poznańskie" w Poznaniu. 2018-10-16
709/2018/P 2018-10-16 w sprawie przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Poznań. 2018-10-16
44/2018/K 2018-10-16 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-10-16
710/2018/P 2018-10-15 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Maszewskiej i Myśliborskiej" w Poznaniu. 2018-10-15
708/2018/P 2018-10-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-10-15
707/2018/P 2018-10-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-11
43/2018/K 2018-10-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-10-11
706/2018/P 2018-10-10 w sprawie wskazania placówki do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 2018-10-10
705/2018/P 2018-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-10-10
704/2018/P 2018-10-10 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Karola Szymanowskiego. 2018-10-10
703/2018/P 2018-10-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich". 2018-10-10
702/2018/P 2018-10-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2018-10-10
42/2018/K 2018-10-10 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia plebiscytu "Poznanianka Roku 2018" oraz nadania tytułu honorowego "Poznanianka Stulecia". 2018-10-10
701/2018/P 2018-10-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego pt.: "Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - pilotaż" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-10-09
700/2018/P 2018-10-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szarych Szeregów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-10-09
699/2018/P 2018-10-08 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00307070/7, o łącznej powierzchni 468 m, przeznaczonej pod ulicę Babimojską. 2018-10-08
698/2018/P 2018-10-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 79/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-10-08
697/2018/P 2018-10-08 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx o powierzchni 524 m, zajętej pod układ drogowy ulic: Laurowej i Zagajnikowej. 2018-10-08
696/2018/P 2018-10-08 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu. 2018-10-08
694/2018/P 2018-10-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2018 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na realizację zadania pt. "Asystent osoby z niepełnosprawnością - pilotaż" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-10-05
695/2018/P 2018-10-04 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu. 2018-10-04
693/2018/P 2018-10-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji - ulicę publiczną klasy głównej oraz w niewielkiej części pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu, odpowiednio symbolami KD-G.1 oraz KD-Z.1. 2018-10-04
692/2018/P 2018-10-04 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 126 z arkusza mapy 36 obręb Winiary, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00151196/7. 2018-10-04
691/2018/P 2018-10-04 w sprawie wyznaczenia pani Izabeli Nieludy do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129. 2018-10-04
690/2018/P 2018-10-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-10-04
689/2018/P 2018-10-04 w sprawie zarządzania incydentami w zakresie zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego. 2018-10-04
688/2018/P 2018-10-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-03
687/2018/P 2018-10-03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, ark. 19, dz. 2/12, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00278552/7, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 2018-10-03
686/2018/P 2018-10-02 w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2018-10-02
685/2018/P 2018-10-02 w sprawie odwołania pani Lucyny Woch ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24. 2018-10-02
684/2018/P 2018-10-02 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej w Poznaniu. 2018-10-02
683/2018/P 2018-10-01 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-10-01
682/2018/P 2018-10-01 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-10-01
681/2018/P 2018-10-01 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-10-01
676/2018/P 2018-10-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji wydarzeń odbywających się na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. 2018-10-01
680/2018/P 2018-09-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Kopanina - Rudnicze B" w Poznaniu, symbolem 4KD-Dxr. 2018-09-28
674/2018/P 2018-09-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-09-28
673/2018/P 2018-09-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-09-28
672/2018/P 2018-09-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - "Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych)", III edycja. 2018-09-28
41/2018/K 2018-09-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw umów partycypacyjnych. 2018-09-28
40/2018/K 2018-09-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-09-28
679/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Babimojskiej. 2018-09-27
678/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Chartowo. 2018-09-27
677/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Sierpowej i Brzoskwiniowej. 2018-09-27
675/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Floriana Marciniaka. 2018-09-27
671/2018/P 2018-09-26 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zawady. 2018-09-26
670/2018/P 2018-09-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-26
669/2018/P 2018-09-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-26
668/2018/P 2018-09-26 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej. 2018-09-26
667/2018/P 2018-09-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 77/2018 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 roku - "Niania na godziny II (pilotaż)". 2018-09-26
666/2018/P 2018-09-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-26
665/2018/P 2018-09-26 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-09-26
664/2018/P 2018-09-26 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-09-26
663/2018/P 2018-09-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Siewierskiej. 2018-09-25
662/2018/P 2018-09-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 30 sierpnia 2018 r. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 2018-09-25
661/2018/P 2018-09-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-25
660/2018/P 2018-09-25 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. 2018-09-25
39/2018/K 2018-09-25 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-09-25
38/2018/K 2018-09-25 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-09-25
659/2018/P 2018-09-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-24
658/2018/P 2018-09-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w trybie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Winiarskiej 50. 2018-09-24
657/2018/P 2018-09-24 w sprawie wyznaczenia pani Weroniki Włodarskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2018-09-24
656/2018/P 2018-09-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 i 2019 roku, III edycja. 2018-09-21
655/2018/P 2018-09-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Obornickiej. 2018-09-20
653/2018/P 2018-09-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żwirowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-09-20
652/2018/P 2018-09-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 77/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-09-20
651/2018/P 2018-09-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-09-20
650/2018/P 2018-09-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-09-18
654/2018/P 2018-09-17 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki MPK Poznań sp. z o.o. 2018-09-17
649/2018/P 2018-09-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018, w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo. 2018-09-14
648/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i Stanisława Przybyszewskiego. 2018-09-14
647/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Marcelińskiej. 2018-09-14
646/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sokalskiej. 2018-09-14
645/2018/P 2018-09-13 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrażania zasad "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu. 2018-09-13
644/2018/P 2018-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-09-13
643/2018/P 2018-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-09-13
642/2018/P 2018-09-13 w sprawie wdrożenia do stosowania "Katalogu nawierzchni chodników Poznania Etap II - Jeżyce". 2018-09-13
641/2018/P 2018-09-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-09-12
640/2018/P 2018-09-12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wizji zagospodarowania "Wolnych Torów" w Poznaniu. 2018-09-12
639/2018/P 2018-09-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 76/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-09-12
638/2018/P 2018-09-12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-09-12
637/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej xxx, zajętej pod drogę publiczną. 2018-09-11
636/2018/P 2018-09-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 9KD-L, 3KD-Lt, 2KD-Z, 22KD-D. 2018-09-11
635/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr xxx o powierzchni 6104 m, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze" pod drogę publiczną. 2018-09-11
631/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości xxx położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/15, arkusz mapy 2, obręb Spławie. 2018-09-11
630/2018/P 2018-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2018-09-11
634/2018/P 2018-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-10
633/2018/P 2018-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-10
632/2018/P 2018-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-10
629/2018/P 2018-09-06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-09-06
628/2018/P 2018-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 71/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (IX edycja). 2018-09-04
627/2018/P 2018-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 74/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (X edycja). 2018-09-04
626/2018/P 2018-09-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo w 2018 roku. 2018-09-04
37/2018/K 2018-09-04 w sprawie powołania Zespołu ds. elektronizacji zamówień publicznych. 2018-09-04
625/2018/P 2018-09-03 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-09-03
624/2018/P 2018-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025". 2018-08-31
623/2018/P 2018-08-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-31
622/2018/P 2018-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-08-31
621/2018/P 2018-08-31 w sprawie powołania pana Marcina Kowalskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. 2018-08-31
620/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka" (dla przedsiębiorców), II edycja. 2018-08-31
619/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Wsparcie dla rodzin wieloraczków" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-08-31
618/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 lipca 2018 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2018-08-31
36/2018/K 2018-08-31 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2018-08-31
35/2018/K 2018-08-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-31
617/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sokoła i przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-08-30
616/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-08-30
615/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół. 2018-08-30
614/2018/P 2018-08-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-08-30
613/2018/P 2018-08-30 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego między ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską. 2018-08-30
612/2018/P 2018-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 69/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VIII edycja). 2018-08-30
611/2018/P 2018-08-29 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania podlegającego wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 446/229 części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 161, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00138524/9. 2018-08-29
610/2018/P 2018-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na zbycie ruchomości znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Rościnno zlokalizowanej w obrębie leśnym Sierniki, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, o wartości księgowej na dzień 24 kwietnia 2018 r. 0,00 zł. 2018-08-29
609/2018/P 2018-08-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 112 w Poznaniu pani Monice Michalak. 2018-08-29
608/2018/P 2018-08-29 w sprawie powołania zespołu ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie miasta Poznania. 2018-08-29
607/2018/P 2018-08-28 w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. 2018-08-28
605/2018/P 2018-08-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IX edycja, konkurs 71/2018). 2018-08-28
604/2018/P 2018-08-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (X edycja, konkurs nr 74/2018). 2018-08-28
603/2018/P 2018-08-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-08-28
602/2018/P 2018-08-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na powierzanie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-08-28
34/2018/K 2018-08-28 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Poznania w dniu 21 października 2018 r. 2018-08-28
606/2018/P 2018-08-27 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43, pani Beacie Rusinek. 2018-08-27
601/2018/P 2018-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-08-27
600/2018/P 2018-08-23 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania, podlegającego wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 11/150 części oraz lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-08-23
599/2018/P 2018-08-23 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wołowskiej. 2018-08-23
598/2018/P 2018-08-23 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-08-23
597/2018/P 2018-08-23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 47 w Poznaniu, ul. Senatorska 1, pani Małgorzacie Zakrzewskiej. 2018-08-23
596/2018/P 2018-08-22 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Koszalińskiej - Literackiej - Żołnierzy Wyklętych. 2018-08-22
595/2018/P 2018-08-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wilczej i Włodzimierza Majakowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-22
594/2018/P 2018-08-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-08-22
593/2018/P 2018-08-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (VIII edycja, konkurs nr 69/2018). 2018-08-22
592/2018/P 2018-08-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 i 2019 roku, II edycja. 2018-08-22
591/2018/P 2018-08-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 68/2018) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VII edycja). 2018-08-22
590/2018/P 2018-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2018-08-21
589/2018/P 2018-08-20 w sprawie obiegu informacji oraz dokumentów dotyczących roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2018-08-20
588/2018/P 2018-08-20 w sprawie Polityki Otwartych Danych na terenie miasta Poznania. 2018-08-20
587/2018/P 2018-08-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr .............., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 19, działki nr 4/16 i 4/18. 2018-08-17
586/2018/P 2018-08-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 16/36. 2018-08-17
585/2018/P 2018-08-17 w sprawie przekazania Osiedlu Sołacz w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego. 2018-08-17
584/2018/P 2018-08-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Opoczyńskiej. 2018-08-17
583/2018/P 2018-08-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego. 2018-08-17
582/2018/P 2018-08-16 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-08-16
581/2018/P 2018-08-16 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 2018-08-16
580/2018/P 2018-08-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-08-16
579/2018/P 2018-08-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją miejską oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielanie wspracia w formie konsultacji i drobnych napraw, w 2018 roku. 2018-08-16
577/2018/P 2018-08-16 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-08-16
33/2018/K 2018-08-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-16
578/2018/P 2018-08-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2018 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 roku - "Niania na godziny (pilotaż)". 2018-08-14
576/2018/P 2018-08-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna. 2018-08-13
575/2018/P 2018-08-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bałtyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-13
574/2018/P 2018-08-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Smołdzinowskiej i Główieniec, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-13
573/2018/P 2018-08-09 W sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zawartej z panem Zbigniewa Madońskim - dyrektorem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 2018-08-09
572/2018/P 2018-08-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Izbickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-09
571/2018/P 2018-08-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. RomualdaTraugutta. 2018-08-09
570/2018/P 2018-08-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Koszalińskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-08-07
569/2018/P 2018-08-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-08-07
568/2018/P 2018-08-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 62/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-08-07
566/2018/P 2018-08-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (VII edycja, konkurs nr 68/2018). 2018-08-06
565/2018/P 2018-08-06 w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień. 2018-08-06
567/2018/P 2018-08-03 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-08-03
564/2018/P 2018-08-03 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-08-03
561/2018/P 2018-08-03 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Nowak stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12. 2018-08-03
563/2018/P 2018-08-02 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025". 2018-08-02
562/2018/P 2018-08-02 w sprawie Systemu Monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. 2018-08-02
560/2018/P 2018-08-02 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kolejowej. 2018-08-02
559/2018/P 2018-08-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-08-01
557/2018/P 2018-08-01 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2018 na realizację zadania publicznego w latach 2018-2019 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-08-01
558/2018/P 2018-07-31 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sokoła. 2018-07-31
556/2018/P 2018-07-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 63/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2018-07-31
555/2018/P 2018-07-31 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2018-07-31
554/2018/P 2018-07-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-07-31
553/2018/P 2018-07-31 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-07-31
32/2018/K 2018-07-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-07-31
552/2018/P 2018-07-30 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 10 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-07-30
551/2018/P 2018-07-30 w sprawie powołania Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec. 2018-07-30
548/2018/P 2018-07-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 2018-07-30
550/2018/P 2018-07-27 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej i zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 9KD-L oraz 2KD-Z. 2018-07-27
549/2018/P 2018-07-27 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 2KD-Z i 9KD-L. 2018-07-27
547/2018/P 2018-07-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" pod nazwą: "Utworzenie i Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-07-27
545/2018/P 2018-07-27 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-07-27
546/2018/P 2018-07-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2018 w zakresie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo. 2018-07-26
544/2018/P 2018-07-26 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2018-07-26
543/2018/P 2018-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-26
542/2018/P 2018-07-26 w sprawie procedury opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2018-07-26
541/2018/P 2018-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-26
540/2018/P 2018-07-26 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Barbarą Kuśnierczak na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul. Norwida 21. 2018-07-26
539/2018/P 2018-07-26 w sprawie powierzenia pani Krystynie Szyc stanowiska dyrektora Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1. 2018-07-26
538/2018/P 2018-07-26 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Hanną Ruszkowską na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2018-07-26