Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
193/2019/P 2019-03-01 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Seminaria dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica", "Seminaria kompetencji wychowawczych" oraz "Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-03-01
11/2019/K 2019-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2019-03-01
191/2019/P 2019-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019 w zakresie Diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL. 2019-02-28
188/2019/P 2019-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 38/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 i 2020 w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-02-28
187/2019/P 2019-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2019-02-28
184/2019/P 2019-02-28 W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2019 2019-02-28
10/2019/K 2019-02-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-02-28
192/2019/P 2019-02-27 w sprawie ustalenia Zadań Inwestycyjnych, kluczowych dla Miasta Poznania, na potrzeby weryfikacji realizacji przez Zarząd Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. celów zarządczych stanowiących jedną z podstaw do przyznania członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 oraz określenia kryteriów oceny realizacji tych zadań. 2019-02-27
190/2019/P 2019-02-27 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. 2019-02-27
189/2019/P 2019-02-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2019-02-27
186/2019/P 2019-02-27 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 7KD-D. 2019-02-27
185/2019/P 2019-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-27
180/2019/P 2019-02-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej III kadencji. 2019-02-27
179/2019/P 2019-02-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2019-02-27
183/2019/P 2019-02-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Stare Miasto" w Poznaniu. 2019-02-26
182/2019/P 2019-02-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu. 2019-02-26
181/2019/P 2019-02-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. 2019-02-26
178/2019/P 2019-02-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2019. 2019-02-26
177/2019/P 2019-02-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 2, 3, 6 i 7. 2019-02-26
176/2019/P 2019-02-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 42/2019 na realizację zadania Miasta Poznania w 2019 roku. 2019-02-26
175/2019/P 2019-02-25 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu oraz dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu. 2019-02-25
173/2019/P 2019-02-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2019-02-25
172/2019/P 2019-02-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2019-02-25
171/2019/P 2019-02-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2019-02-25
170/2019/P 2019-02-25 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej. 2019-02-25
169/2019/P 2019-02-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-02-25
168/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42, z siedzibą przy ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
167/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
166/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 42 przy Zespole Szkół nr 5, z siedzibą przy ul. Różanej 1/3, 61-577 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
165/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72A, 61-306 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
164/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka, z siedzibą na os. Piastowskim 65, 61-156 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
163/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, z siedzibą przy ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
162/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 50 przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, z siedzibą na os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
161/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, z siedzibą na os. Jagiellońskim 128, 61-223 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
160/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 87 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, z siedzibą przy ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
159/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań", z siedzibą przy ul. Harcerskiej 3, 61-011 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
158/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
157/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich, z siedzibą przy al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
156/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera, z siedzibą przy ul. Bosej 9, 61-125 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
155/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-101 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
154/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Newtona 2, 60-161 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
153/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, z siedzibą przy ul. Jesionowej 14, 61-432 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
151/2019/P 2019-02-22 zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu ofert na najem nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem i zarządzaniem ogólnodostępnym obszarem sportowo-rekreacyjnym nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2019-02-22
150/2019/P 2019-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2019-02-22
149/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego w Zespole Szkół nr 8, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 62, 60-246 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
148/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 106, z siedzibą przy ul. Janickiego 22, 60-542 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
147/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Zespole Szkół nr 7, z siedzibą na os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
146/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego przy Zespole Szkół nr 1, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
145/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, z siedzibą na os. Winiary 2, 60-665 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
144/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
143/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacyjnego w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Bukowskiej 53, 60-555 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
142/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą na os. Przyjaźni 136, 61-684 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
141/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, z siedzibą przy ul. Promyk 4, 60-101 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
140/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą przy ul. Żonkilowej 34, 60-175 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
139/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
138/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
137/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą przy ul. św. Szczepana 3, 61-465 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
136/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 84 im. T. Kościuszki, z siedzibą przy ul. św. Szczepana 3, 61-465 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
135/2019/P 2019-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-02-22
125/2019/P 2019-02-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-02-22
124/2019/P 2019-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 38/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32" w roku 2019 i 2020. 2019-02-22
174/2019/P 2019-02-21 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic: Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka" w Poznaniu. 2019-02-21
134/2019/P 2019-02-21 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx 2019-02-21
133/2019/P 2019-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37, pani Beacie Smolarkiewicz. 2019-02-21
132/2019/P 2019-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37. 2019-02-21
131/2019/P 2019-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. św. Floriana 3, pani Elżbiecie Kirchner. 2019-02-21
130/2019/P 2019-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. św. Floriana 3. 2019-02-21
129/2019/P 2019-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, pani Katarzynie Czyż. 2019-02-21
128/2019/P 2019-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56. 2019-02-21
127/2019/P 2019-02-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli. 2019-02-21
123/2019/P 2019-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-02-21
122/2019/P 2019-02-21 w sprawie lokali mieszkalnych z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o, w sprawie których Miasto Poznań zawiera umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy lub zawarło odrębne porozumienia. 2019-02-21
121/2019/P 2019-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. 2019-02-21
120/2019/P 2019-02-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-02-21
119/2019/P 2019-02-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-20
118/2019/P 2019-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Gniewskiej i Tczewskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-02-20
117/2019/P 2019-02-20 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2019-02-20
152/2019/P 2019-02-19 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu. 2019-02-19
116/2019/P 2019-02-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127, pani Ewie Dekubanowskiej. 2019-02-19
115/2019/P 2019-02-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127. 2019-02-19
114/2019/P 2019-02-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 114 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1, pani Joannie Gierwazik. 2019-02-19
113/2019/P 2019-02-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 114 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1. 2019-02-19
9/2019/K 2019-02-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. oceny pomysłów i projektów zgłaszanych w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników i określenia zasad funkcjonowania Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników. 2019-02-18
126/2019/P 2019-02-18 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. 2019-02-18
112/2019/P 2019-02-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 35/2019 oraz 39/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze ""Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-02-18
8/2019/K 2019-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad pracy stałej Komisji do spraw ubytkowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania. 2019-02-14
7/2019/K 2019-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. opiniowania celowości zakupów materiałów bibliotecznych. 2019-02-14
111/2019/P 2019-02-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-14
110/2019/P 2019-02-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień. 2019-02-13
109/2019/P 2019-02-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 40/2019 na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-02-12
108/2019/P 2019-02-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Moniki Cegłowskiej. 2019-02-11
107/2019/P 2019-02-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-02-11
106/2019/P 2019-02-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17, pani Joannie Badurskiej. 2019-02-11
105/2019/P 2019-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17. 2019-02-11
104/2019/P 2019-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 22 w Poznaniu, ul. Orzechowa 2b. 2019-02-11
103/2019/P 2019-02-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 22 w Poznaniu, ul. Orzechowa 2b, pani Ewie Wojcieszak. 2019-02-11
102/2019/P 2019-02-11 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-02-11
100/2019/P 2019-02-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-02-08
99/2019/P 2019-02-07 w sprawie wyznaczenia pani Sylwii Podeszwińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79. 2019-02-07
98/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
97/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
96/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
95/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
94/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
93/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
92/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
91/2019/P 2019-02-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 1,4,5. 2019-02-07
90/2019/P 2019-02-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych i nr 31/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL, na rok 2019. 2019-02-06
89/2019/P 2019-02-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-02-06
88/2019/P 2019-02-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-02-06
87/2019/P 2019-02-06 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-02-06
86/2019/P 2019-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, pani Elżbiecie Szaflińskiej-Gryń. 2019-02-06
85/2019/P 2019-02-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134. 2019-02-06
84/2019/P 2019-02-06 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2019-02-06
83/2019/P 2019-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bojanowskiej 32, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-02-06
82/2019/P 2019-02-06 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-02-06
81/2019/P 2019-02-06 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-02-06
80/2019/P 2019-02-06 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2019-02-06
79/2019/P 2019-02-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-05
78/2019/P 2019-02-05 w sprawie konkursu ofert na najem nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem i zarządzaniem ogólnodostępnym obszarem sportowo-rekreacyjnym nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2019-02-05
77/2019/P 2019-02-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert Nr 37/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności w roku 2019". 2019-02-04
76/2019/P 2019-02-04 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu. 2019-02-04
75/2019/P 2019-02-04 w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2019-02-04
74/2019/P 2019-02-01 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2019-02-01
101/2019/P 2019-02-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-01
73/2019/P 2019-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców - w ramach utrzymania trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania"). 2019-01-31
72/2019/P 2019-01-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2019 2019-01-31
71/2019/P 2019-01-31 w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Mieszkaniowej. 2019-01-31
6/2019/K 2019-01-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-01-31
70/2019/P 2019-01-30 w sprawie wprowadzenia wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 2019-01-30
68/2019/P 2019-01-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolna Wilda. 2019-01-30
67/2019/P 2019-01-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-01-30
69/2019/P 2019-01-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Floriana Marciniaka. 2019-01-29
66/2019/P 2019-01-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 32/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019 roku. 2019-01-29
65/2019/P 2019-01-29 w sprawie wskazania jednostki organizacyjnej Miasta Poznania sprawującej nadzór merytoryczny nad realizacją przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy. 2019-01-29
64/2019/P 2019-01-29 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2019-01-29
63/2019/P 2019-01-29 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2019-01-29
62/2019/P 2019-01-29 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2019-01-29
59/2019/P 2019-01-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2019-01-28
61/2019/P 2019-01-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kolejowej. 2019-01-25
60/2019/P 2019-01-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/69, obręb Naramowice, arkusz mapy 04. 2019-01-25
58/2019/P 2019-01-25 zmieniające zarządzenie w sprawie delegowania przez Prezydenta Miasta Poznania członków Kapituły Nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2019-01-25
5/2019/K 2019-01-25 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Jakości Powietrza na terenie miasta Poznania. 2019-01-25
57/2019/P 2019-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-01-24
56/2019/P 2019-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2019-01-24
55/2019/P 2019-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2019-01-24
54/2019/P 2019-01-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-01-24
53/2019/P 2019-01-24 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wytycznych dla polityk, programów lub rozwiązań zapewniających trwały i zrównoważony rozwój miasta w perspektywie rocznej i wieloletniej. 2019-01-24
52/2019/P 2019-01-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 27/2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019. 2019-01-24
50/2019/P 2019-01-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społęcznych dla Miasta Poznania na lata 2019 - 2025". 2019-01-24
51/2019/P 2019-01-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-01-23
49/2019/P 2019-01-23 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania II etapu konsultacji społecznych dotyczących stworzenia założeń do koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu. 2019-01-23
48/2019/P 2019-01-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rudnickiej. 2019-01-23
47/2019/P 2019-01-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Lutyckiej. 2019-01-23
46/2019/P 2019-01-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu w rejonie ul. ks. Zdzisława Bernata. 2019-01-23
45/2019/P 2019-01-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bukowskiej. 2019-01-23
44/2019/P 2019-01-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert nr 35/2019 oraz 39/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-01-23
43/2019/P 2019-01-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Edmunda Taczanowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-01-23
4/2019/K 2019-01-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. 2019-01-23
42/2019/P 2019-01-22 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Wenecjańskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. 2019-01-22
41/2019/P 2019-01-22 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127. 2019-01-22
40/2019/P 2019-01-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-01-21
3/2019/K 2019-01-21 w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania byłej Rzeźni Miejskiej, Wzgórza św. Wojciecha oraz ul. Północnej w Poznaniu. 2019-01-21
39/2019/P 2019-01-18 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 2019 roku. 2019-01-18
38/2019/P 2019-01-18 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w 2019 roku. 2019-01-18
37/2019/P 2019-01-18 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania 2019-01-18
36/2019/P 2019-01-18 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji. 2019-01-18
35/2019/P 2019-01-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz z rozdziału 63003 w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-01-17
34/2019/P 2019-01-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy nakładów finansowych poniesionych w ramach przebudowy i modernizacji budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świerkowej 10. 2019-01-17
33/2019/P 2019-01-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5. 2019-01-17
31/2019/P 2019-01-17 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2019 r. 2019-01-17
2/2019/K 2019-01-17 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22ab i ul. Matejki 50 w Poznaniu. 2019-01-17
32/2019/P 2019-01-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-01-16
30/2019/P 2019-01-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-01-16
29/2019/P 2019-01-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXVI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-01-16
28/2019/P 2019-01-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2019 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-01-16
27/2019/P 2019-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-01-14
26/2019/P 2019-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-01-14
25/2019/P 2019-01-14 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Poznania w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza 2019-01-14
24/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Warpnowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-01-11
23/2019/P 2019-01-11 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-01-11
22/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-11
21/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-11
19/2019/P 2019-01-11 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego. 2019-01-11
18/2019/P 2019-01-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-01-11
17/2019/P 2019-01-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Księcia Mieszka I. 2019-01-11
16/2019/P 2019-01-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Golęcińskiej. 2019-01-11
15/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Krańcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-11
14/2019/P 2019-01-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-01-11
20/2019/P 2019-01-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. 2019-01-10
13/2019/P 2019-01-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Strażewicza i ul. Zagajnikowej, stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2019-01-10
12/2019/P 2019-01-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-01-09
11/2019/P 2019-01-08 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2019-01-08
9/2019/P 2019-01-07 w sprawie ustalenia procedur wprowadzania nowego zawodu w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-01-07
7/2019/P 2019-01-07 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2019 2019-01-07
10/2019/P 2019-01-07 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu "Cyfrowe i partycypacyjne modelowanie przestrzeni miejskich w wybranych lokalizacjach Poznania i Metropolii Poznań", aplikującego o dofinansowanie w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 grudnia 2018 r. 2019-01-07
1/2019/K 2019-01-07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2019 2019-01-01
8/2019/P 2019-01-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych" w roku 2019. 2019-01-04
2/2019/P 2019-01-04 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2019-01-04
5/2019/P 2019-01-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na realizację zadań publicznych w obszarach "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyka i krajoznawstwo" w roku 2019. 2019-01-03