Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
817/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2017-11-27
816/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2017-11-27
815/2017/P 2017-11-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna. 2017-11-27
814/2017/P 2017-11-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-11-27
813/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia nowej placówki oświatowej realizującej wybrane zadania na rzecz rozwoju oświaty Miasta Poznania. 2017-11-27
810/2017/P 2017-11-24 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 2017-11-24
812/2017/P 2017-11-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Literackiej i Hezjoda obręb Golęcin arkusz 14
działki: 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62 (RIVb) pow. łączna 1996 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-11-23
811/2017/P 2017-11-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/49 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/50 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-11-23
809/2017/P 2017-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. (os. Winiary 4) 2017-11-23
808/2017/P 2017-11-23 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu symbolem 1KD-Z. 2017-11-23
807/2017/P 2017-11-23 w sprawie zbycia udziałów Miasta Poznania w prawie własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr ..........................., w zamian za nabycie na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, zapisanych w Kw nr ......................., oraz tytułem wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wilkońskich, wydzielonej na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod drogę publiczną zapisaną w Kw nr ............................. 2017-11-23
806/2017/P 2017-11-23 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ....................... o powierzchni 165 m, zajętej pod ul. Radyńską w Poznaniu. 2017-11-23
805/2017/P 2017-11-23 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ....................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 19, działka nr 2/1. 2017-11-23
803/2017/P 2017-11-23 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 2017-11-23
802/2017/P 2017-11-23 w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 2017-11-23
804/2017/P 2017-11-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/53 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-11-21
801/2017/P 2017-11-21 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, obliczonych z podstawowych kwot dotacji. 2017-11-21
800/2017/P 2017-11-21 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2017-11-21
799/2017/P 2017-11-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-11-21
797/2017/P 2017-11-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2017-11-21
798/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sąsiedzkiej 37, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/3 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-11-20
796/2017/P 2017-11-20 w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2017-11-20
795/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. ( os. Winiary 6 ) 2017-11-20
794/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Szmaragdowej 12, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-20
793/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXVI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-11-20
792/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXV lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-11-20
791/2017/P 2017-11-17 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku od rynku Łazarskiego do ul. Miedzianej. 2017-11-17
43/2017/K 2017-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Biblioteki Urzędu Miasta Poznania. 2017-11-16
44/2017/K 2017-11-16 w sprawie Aneksu nr 1 do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-01
790/2017/P 2017-11-15 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Nadolnik. 2017-11-15
789/2017/P 2017-11-14 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-11-14
788/2017/P 2017-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ul. Akacjowa obręb: Dębiec
arkusz: 15 działka nr: 2/7 (Bi) o pow. 20 m2 KW nr: PO2P/00035105/1
2017-11-14
787/2017/P 2017-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ul. Akacjowa obręb: Dębiec
arkusz: 15 działka nr: 272 (Bi) o pow. 20 m2
KW nr: PO2P/00035105/1
2017-11-14
786/2017/P 2017-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ul. Akacjowa obręb: Dębiec
arkusz: 15 działka nr: 2/9 (Bi) o pow. 20 m2 KW nr: PO2P/00035105/1
2017-11-14
785/2017/P 2017-11-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Szczawnicka obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3.
2017-11-14
784/2017/P 2017-11-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Starkowskiej. 2017-11-14
783/2017/P 2017-11-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kotowo. 2017-11-14
782/2017/P 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-11-13
781/2017/P 2017-11-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 20 października 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej", na rok 2018. 2017-11-13
780/2017/P 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2017-11-13
779/2017/P 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2017-11-13
778/2017/P 2017-11-13 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2018 rok. 2017-11-13
777/2017/P 2017-11-13 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2017-11-13
42/2017/K 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2017-11-13
776/2017/P 2017-11-09 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2017-11-09
775/2017/P 2017-11-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2017-11-07
774/2017/P 2017-11-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2017-11-07
773/2017/P 2017-11-07 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji dzielnicy mieszkaniowej "Darzybór" w Poznaniu. 2017-11-07
41/2017/K 2017-11-07 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2017 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2017-11-07
772/2017/P 2017-11-06 w sprawie wyznaczenia pani Renaty Ponaratt do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 9 w Poznaniu, os. Jagiellońskie 9. 2017-11-06
771/2017/P 2017-11-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-11-06
770/2017/P 2017-11-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2017-11-06
769/2017/P 2017-11-03 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Świt. 2017-11-03
768/2017/P 2017-11-03 w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowania pól inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 2017-11-03
767/2017/P 2017-11-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Normandzka - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/35 (Bp) pow. 763 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-11-03
766/2017/P 2017-11-03 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Zawady. 2017-11-03
765/2017/P 2017-11-03 w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Drzymały, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2017-11-03
764/2017/P 2017-11-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 2KD-D i 3KD-D. 2017-11-03
763/2017/P 2017-11-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 3KD-D. 2017-11-03
762/2017/P 2017-11-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Obszaru Główna" w Poznaniu część B symbolem 4KD-D. 2017-11-03
758/2017/P 2017-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-11-03
761/2017/P 2017-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIlI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-11-02
760/2017/P 2017-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poziomkowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-11-02
759/2017/P 2017-10-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Grodziska 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8.
2017-10-31
757/2017/P 2017-10-31 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej. 2017-10-31
756/2017/P 2017-10-31 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. 2017-10-31
755/2017/P 2017-10-31 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu. 2017-10-31
754/2017/P 2017-10-31 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2017-10-31
753/2017/P 2017-10-30 zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-10-30
752/2017/P 2017-10-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-10-30
40/2017/K 2017-10-30 zmieniające finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-10-30
751/2017/P 2017-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców, przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. 2017-10-27
749/2017/P 2017-10-26 w sprawie zakończenia prac Zespołu do spraw przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Cmentarza Komunalnego nr 1 Miłostowo i Cmentarza Komunalnego nr 2 Junikowo w Poznaniu. 2017-10-26
744/2017/P 2017-10-26 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-26
750/2017/P 2017-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
-przy ul. Normandzkiej 3 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/75 (B) pow. 748 m2
KW PO1P/00115834/8,
-przy ul. Normandzkiej 15 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/69 (Bp) pow. 722 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-10-25
748/2017/P 2017-10-25 w sprawie wyznaczenia pana Witolda Warzycha do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2017-10-25
747/2017/P 2017-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
· ul. Buska - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/5 (Bp) pow. 490 m2 i działka 92/6 (Bp) pow. 499 m2 KW PO1P/00111134/3 - pow. łączna 989 m2;
-ul. Buska - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/7 (Bp) pow. 508 m2 i działka 92/8 (Bp) pow. 565 m2 KW PO1P/00111134/3 - pow. łączna 1073 m2.
2017-10-25
746/2017/P 2017-10-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. ( adres nieruchomości - ul. Norwida ) 2017-10-25
745/2017/P 2017-10-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2017-10-25
743/2017/P 2017-10-24 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Strojnej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97. 2017-10-24
742/2017/P 2017-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piekary, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-10-24
741/2017/P 2017-10-24 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Radłowa 15 obręb Naramowice arkusz 1 działka 95/2 (RVI), działka 96/2 (RVI) pow. łączna 1732 m2 KW PO1P/00023638/2. 2017-10-24
740/2017/P 2017-10-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Katowicka 2, obręb Rataje, arkusz 01, działka 4/9 (S-RIVb), pow. 12.661 m2, KW PO2P/00262308/4.
2017-10-24
739/2017/P 2017-10-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 172/21 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 19, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w KW nr ..................................... 2017-10-24
738/2017/P 2017-10-20 w sprawie powołania Zespołu ds. Rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. 2017-10-20
737/2017/P 2017-10-20 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świętojańskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-10-20
736/2017/P 2017-10-19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2017-10-19
735/2017/P 2017-10-18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej. 2017-10-18
734/2017/P 2017-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kowarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-10-18
733/2017/P 2017-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Hulewiczów, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2017-10-18
732/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
730/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
729/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
728/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
727/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
731/2017/P 2017-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-17
726/2017/P 2017-10-17 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. 2017-10-17
724/2017/P 2017-10-17 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. 2017-10-17
723/2017/P 2017-10-17 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-10-17
722/2017/P 2017-10-17 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. F. Jaśkowiaka. 2017-10-17
721/2017/P 2017-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 172/21 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 19, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr ................................ 2017-10-17
720/2017/P 2017-10-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 162/12 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 18, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr .............................. 2017-10-17
725/2017/P 2017-10-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego - część północna A" w Poznaniu. 2017-10-16
719/2017/P 2017-10-13 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020". 2017-10-13
714/2017/P 2017-10-13 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Koniecznej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14a. 2017-10-13
718/2017/P 2017-10-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Sowice. 2017-10-12
717/2017/P 2017-10-12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-10-12
716/2017/P 2017-10-12 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Staszak-Piwińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43. 2017-10-12
715/2017/P 2017-10-12 w sprawie wyznaczenia pani Marii Ziółek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2017-10-12
713/2017/P 2017-10-11 w sprawie przekazania na stan majątkowy placówek oświatowych nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" w ramach Działania PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 2017-10-11
712/2017/P 2017-10-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 16/40. 2017-10-11
709/2017/P 2017-10-10 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. .................. o łącznej powierzchni 1468 m przeznaczonej pod tereny publiczne zieleni urządzonej w Poznaniu. 2017-10-10
708/2017/P 2017-10-10 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu. 2017-10-10
711/2017/P 2017-10-09 w sprawie wyznaczenia pani Danuty Pankowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2017-10-09
710/2017/P 2017-10-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonej w Poznaniu na osiedlu Orła Białego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obr. Żegrze ark. 33 dz. 8/4 i 8/5, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00260980/4. 2017-10-09
707/2017/P 2017-10-09 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A" w Poznaniu. 2017-10-09
706/2017/P 2017-10-06 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Daszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2017-10-06
705/2017/P 2017-10-06 w sprawie wyznaczenia pani Wiolety Tuliszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 114 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1. 2017-10-06
704/2017/P 2017-10-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIl lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-10-06
703/2017/P 2017-10-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 80195 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w priorytecie pn. "Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-10-06
702/2017/P 2017-10-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-10-06
701/2017/P 2017-10-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Czesława Niemena obręb Rataje arkusz 2 działka 22/15(RV) pow. 3000 m2 KW PO2P/00005511/1.
2017-10-05
700/2017/P 2017-10-04 w sprawie wyznaczenia pani Teresy Grześkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60. 2017-10-04
699/2017/P 2017-10-04 w sprawie wyznaczenia pani Marty Jurczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 29 w Poznaniu, ul. Księcia Józefa 1/3. 2017-10-04
695/2017/P 2017-10-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-03
694/2017/P 2017-10-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych, tj.: w 121 lokalach socjalnych utworzonych w 35 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 r. i 2018 r. 2017-10-03
693/2017/P 2017-10-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany stanowiącej własność Miasta Poznania, oznaczonej jako działka nr 94/1, ark. mapy 02, obręb Rataje, położonej w rejonie ul. Brneńskiej w Poznaniu, na działki nr 18/3 i 18/4, ark. mapy 15, obręb Winiary w rejonie ul. Hercena w Poznaniu i działkę nr 5/7, ark. mapy 07, obręb Rataje w rejonie ul. Milczańskiej w Poznaniu, stanowiące własność spółki "Giant Invest" Sp. z o.o. oraz prawo do działek nr 6/6 i 6/7, ark. mapy nr 29, obręb Junikowo w rejonie ul. Węgorka w Poznaniu, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki "Giant Invest" Sp. z o.o. 2017-10-03
692/2017/P 2017-10-03 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu. 2017-10-03
698/2017/P 2017-10-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-10-02
697/2017/P 2017-10-02 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-10-02
696/2017/P 2017-10-02 w sprawie wyznaczenia pani Izy Utnickiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2017-10-02
691/2017/P 2017-10-02 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu. 2017-10-02
690/2017/P 2017-09-29 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących dwuwariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce. 2017-09-29
689/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Anny Tobiasiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 43 w Poznaniu, ul. Łozowa 53. 2017-09-29
688/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Karoliny Szaj do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129. 2017-09-29
687/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Anny Mroczkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2017-09-29
686/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Anny Śmigielskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2017-09-29
685/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Andrzejewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79. 2017-09-29
684/2017/P 2017-09-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/55 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/56 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-09-29
683/2017/P 2017-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 2017-09-29
681/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Joanny Zwierzchowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65. 2017-09-29
680/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Rachwalskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2017-09-29
679/2017/P 2017-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-09-29
678/2017/P 2017-09-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-09-29
38/2017/K 2017-09-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-09-29
682/2017/P 2017-09-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budowy odcinków ulicy Rubież i Bolka w Poznaniu wraz z przebudową odcinka chodnika przy rondzie Moraczewskich. 2017-09-28
675/2017/P 2017-09-28 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu. 2017-09-28
674/2017/P 2017-09-28 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-09-28
39/2017/K 2017-09-28 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2017 roku. 2017-09-28
677/2017/P 2017-09-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-09-27
676/2017/P 2017-09-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 15 marca 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 i 2018 roku. 2017-09-27
673/2017/P 2017-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Radłowa 15 obręb Naramowice arkusz 1 działka 95/2 (RVI), działka 96/2 (RVI) pow. łączna 1732 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-09-27
672/2017/P 2017-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
u zbiegu ulic: Buskiej i Szczawnickiej
obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/4 (Bp) pow. 768 m2 KW PO1P/00111134/3.
2017-09-27
671/2017/P 2017-09-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Cieplickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-09-27
37/2017/K 2017-09-27 w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. 2017-09-27
670/2017/P 2017-09-26 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Rucińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 16 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A. 2017-09-26
669/2017/P 2017-09-26 w sprawie wyznaczenia pani Teresy Cichej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 39 w Poznaniu, ul. Limanowskiego 23 B. 2017-09-26
668/2017/P 2017-09-26 w sprawie odwołania pana Ryszarda Koterby ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41. 2017-09-26
667/2017/P 2017-09-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do Kw ............................, położonej przy ul. Śnieżnej i Chmurnej w Poznaniu. 2017-09-25
666/2017/P 2017-09-25 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................................. o powierzchni 23 m, zajętej pod układ drogowy ulic: Szarotkowej i Hiacyntowej. 2017-09-25
665/2017/P 2017-09-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego symbolem 1KD-Z. 2017-09-25
664/2017/P 2017-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu. 2017-09-25
663/2017/P 2017-09-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 61/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (IX edycja). 2017-09-22
662/2017/P 2017-09-21 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu. 2017-09-21
661/2017/P 2017-09-21 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Chmielewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 89 w Poznaniu, ul. Kasprzaka 46. 2017-09-21
660/2017/P 2017-09-21 w sprawie wyznaczenia pani Bożeny Nowak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Julisza Słowackiego 15. 2017-09-21
659/2017/P 2017-09-21 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu. 2017-09-21
658/2017/P 2017-09-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2017 w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", w priorytecie pn. "Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży" w roku 2017. 2017-09-19
657/2017/P 2017-09-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 64/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku. 2017-09-19
656/2017/P 2017-09-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 15 sierpnia 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-09-19
655/2017/P 2017-09-19 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw stworzenia Miejskiego Modelu Wolontariatu oraz Platformy Wolontariatu w ramach działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 2017-09-19
653/2017/P 2017-09-19 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących remontu ulicy Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych. 2017-09-19
36/2017/K 2017-09-18 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-09-18
654/2017/P 2017-09-15 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Cofty-Pewińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska14. 2017-09-15
652/2017/P 2017-09-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Ułaszyna 25, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-09-15
651/2017/P 2017-09-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Sarnia 11 obręb Głowieniec arkusz 13 działka 19/1 (Bp) pow. 743 m2 KW PO2P/00004251/3.
2017-09-15
650/2017/P 2017-09-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany stanowiących własność Miasta Poznania oznaczonych jako dz. nr 2/5, ark. 07 obręb Komandoria, dz. nr 3/1, ark. 06, obręb Komandoria, położonych przy ul. Komandoria w Poznaniu, na działki stanowiące własność Parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu oznaczone jako dz. nr 4/1, 7/1, 7/3, ark. 05, obręb Komandoria, położone przy ul. Świętojańskiej w Poznaniu, dz. nr 5/1, 6/1, ark. 07, obręb Komandoria, dz. nr 15/4, ark. 09, obręb Komandoria, położone w rejonie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu oraz dz. 1/12, ark. 08, obręb Komandoria położoną przy ul. Trockiej w Poznaniu. 2017-09-15
649/2017/P 2017-09-15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto". 2017-09-15
648/2017/P 2017-09-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-09-14
647/2017/P 2017-09-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/51 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6;
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/52 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-09-14
646/2017/P 2017-09-14 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Rysiukiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2017-09-14
645/2017/P 2017-09-14 w sprawie wyznaczenia pana Andrzeja Siekierskiego do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Newtona 2. 2017-09-14
644/2017/P 2017-09-14 uchylające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania Likwidatora w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Naprawy Autobusów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2017-09-14
643/2017/P 2017-09-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-09-14
642/2017/P 2017-09-14 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu. 2017-09-14
641/2017/P 2017-09-14 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu. 2017-09-14
640/2017/P 2017-09-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu. 2017-09-13
639/2017/P 2017-09-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2017 na realizację zadania publicznego w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-09-12
638/2017/P 2017-09-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 15 sierpnia 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-09-12
637/2017/P 2017-09-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-09-12
35/2017/K 2017-09-12 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-09-12
636/2017/P 2017-09-11 w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania. 2017-10-11
635/2017/P 2017-09-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Szczawnicka obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3.
2017-09-11
634/2017/P 2017-09-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Diamentowej. 2017-09-11
632/2017/P 2017-09-11 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Włodzimierza Majakowskiego. 2017-09-11
629/2017/P 2017-09-11 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej. 2017-09-11
633/2017/P 2017-09-11 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Małgorzaty Hypś-Wolińskiej. 2017-09-01
631/2017/P 2017-09-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/53 (RIVb) pow. 452 m2
KW PO1P/00162881/6;
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/54 (RIVb) pow. 452 m2
KW PO1P/00162881/6.
2017-09-08
630/2017/P 2017-09-08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5. 2017-09-08
628/2017/P 2017-09-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IX edycja, konkurs nr 61/2017). 2017-09-06