Zarządzenie nr 701/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego pt.: "Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - pilotaż" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-09

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 08:14:43.0