Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
939/2003/P 2003-12-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Kasztelańska, obr. łazarz, ark. 20, dz. 62/2, pow. 230 m2, KW 39.645cz./ 2003-12-18
938/2003/P 2003-12-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Łebska, obr. Krzyżowniki, ark. 19, dz. 47/24, pow. 4.554 m2, KW 168.797cz./ 2003-12-18
937/2003/P 2003-12-18 W sprawie zmiany w budżecie miasta Poznania na rok 2003. 2003-12-18
936/2003/P 2003-12-17 W sprawie przekazania Osiedlu Strzeszyn w Poznaniu, do korzystania nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Literacką, Owidiusza, Homera i Horacego w Poznaniu 2003-12-17
935/2003/P 2003-12-17 W sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola Nr 72 "Jarzębinowy Dworek" w Poznaniu z ul. Dziedzickiej 27 do budynku Przedszkola nr 15 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42 2003-12-17
934/2003/P 2003-12-16 W sprawie przekazania Osiedlu Żegrze w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w Poznaniu na Osiedlu Orła Białego 2003-12-16
933/2003/P 2003-12-16 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka", poł. w Przesiece przy ul. Karkonoskiej 16 2003-12-16
932/2003/K 2003-12-16 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003 2003-12-16
931/2003/K 2003-12-16 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 552/2003/K Prezydenta Miasta Poznania, z dnia 2003r., w sprawie powołania kierowników zespołów ds. projektów infrastrukturalnych zmierzających do pozyskania i wykorzystania środków inwestycyjnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz trybu ustalania składu osobowego tych zespołów 2003-12-16
930/2003/P 2003-12-15 W sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Kw. nr 80204 i Kw. nr 124091 o powierzchni łącznej 2016 m2, stanowiących ulice Słowiańską i Połabską w Poznaniu. 2003-12-15
929/2003/P 2003-12-15 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ..........., o powierzchni 440 m2, zajętej pod ulicę Wygon w Poznaniu. 2003-12-15
928/2003/P 2003-12-15 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania udziału w częściach nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Kw. nr ............ i Kw.nr ........... o powierzchni 659 m2, zajętych pod ulicę św.Leonarda w Poznaniu. 2003-12-15
927/2003/P 2003-12-15 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ....................o powierzchni 1564 m2, przeznaczonej pod modernizację skrzyżowania ulic Naramowicka-Łużycka w Poznaniu. 2003-12-15
926/2003/P 2003-12-15 W sprawie objęcia udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Poznań o nazwie "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej " Sp. z o.o 2003-12-15
925/2003/P 2003-12-15 w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Poznania na 2004 rok. 2003-12-15
924/2003/P 2003-12-12 W sprawie zmiany Zarzadzenia nr 250/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podziału srodków finansowych przewidzianych w budzecie Miasta Poznania na 2003 rok na rzecz towarzyst budownictwa społecznego 2003-12-12
923/2003/K 2003-12-12 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania /Wydział Informatyki/ 2003-12-12
922/2003/K 2003-12-12 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (BZP) 2003-12-12
921/2003/P 2003-12-12 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z rozdziału 92605 oraz rozdziału 63003, na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania turystyki w roku 2004 realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-12-12
920/2003/K 2003-12-12 W sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością w wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych. 2003-12-12
919/2003/P 2003-12-11 W sprawie sporządzania analiz wniosków o ustalenie warunków zabudowy. 2003-12-11
918/2003/P 2003-12-11 W sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 854/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.11.2003r w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2003-12-11
917/2003/P 2003-12-10 W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia przekształcenia zakładu budżetowego Wysypisko Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego 2003-12-10
916/2003/P 2003-12-05 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2.opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2003-12-05
915/2003/K 2003-12-05 W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003. 2003-12-05
914/2003/K 2003-12-05 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2003-12-05
913/2003/P 2003-12-04 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul. Słowiańska-Piątkowska-Urbanowska-Generała st. Maczka/ 2003-12-04
912/2003/P 2003-12-04 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej ( 1 lokal) 2003-12-04
911/2003/P 2003-12-04 W sprawie zmiany zarządzenia nr 861/2003/P z dnia 18.11.2003r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego 2003-12-04
910/2003/P 2003-12-04 W sprawie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2003-12-04
909/2003/P 2003-12-03 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (CXXXIV 5 lokali) 2003-12-03
908/2003/P 2003-12-02 W sprawie powołania Komisji Przetargowej (do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy: ul.Kołodzieja, ul.Czechosłowacka, ul.A.Bnińskiego, ul A.Bnińskiego) 2003-12-02
907/2003/P 2003-12-02 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadania kontraktowego z zakresu pomocy społecznej w roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 2003-12-02
906/2003/P 2003-12-02 W sprawie zmiany zarządzenia nr 151/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań kontraktowych z zakresu pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-12-02
905/2003/P 2003-12-02 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853 rozdziału 85303 "Ośrodki wsparcia" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-12-02
904a/2003/K 2003-12-01 W sprawie zaprowadzenia ewidencji księgowej nieruchomości miasta Poznania 2003-12-01
904/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ostródzkiej, obr. Strzeszyn, ark. 6, dz. 4/29, pow. 192 m2, KW 92.788, dz. 4/449, pow. 30 m2, dz. 4/450, pow. 9 m2, KW 127.094/ 2003-12-01
903/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strzyżowskiej, obr. Krzesiny, ark. 18, dz. 2/38, pow. 1239 m2, KW 47.120cz./ 2003-12-01
902/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rej. ul. Jana Parandowskiego,obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/305, pow. 1271 m2, KW 100.706cz./ 2003-12-01
901/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Leszka Proroka, obr. Strzeszyn, ark. 22, dz. 93, pow. 317 m2, KW 145.520/ 2003-12-01
900/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Żuromińskiej, obr. Strzeszyn, ark. 6, dz. 4/380, pow. 245 m2, KW 98.793/ 2003-12-01
899/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rej. ul. Lubczykowej, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/30, pow. 1187 m2, KW 154.152cz./ 2003-12-01
898/2003/P 2003-12-01 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rej. ul. Lubczykowej, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/29, pow. 1227 m2, KW 154.152cz./ 2003-12-01
897/2003/P 2003-12-01 W sprawie uchylenia uchwały nr 579/02 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie przekazania Osiedlu Rataje nad Wartą w Poznaniu , do korzystania , zabudowanej nieruchomości położonej na os.Piastowskim 104a w Poznaniu 2003-12-01
896/2003/P 2003-12-01 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
( ul.Klin, ul.Rycerska)
2003-12-01
895/2003/P 2003-11-28 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z z zakresu administracji rządowej na rok 2003. 2003-11-28
894/2003/P 2003-11-28 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie.( Poznań, ul.Św.Wincentego 2) 2003-11-28
893/2003/P 2003-11-27 W sprawie powierzenia pani Elżbiecie Wierzbickiej, na czas zastępstwa, stanowiska dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul.Przybyszewskiego 53. 2003-11-27
892/2003/P 2003-11-27 W sprawie powierzenia pani Marii Wysockiej-Heller, na czas zastępstwa, stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os.Rzeczypospolitej 7 2003-11-27
891/2003/P 2003-11-27 W sprawie powierzenia pani Lucynie Pietrzak, na czas zastępstwa, stanowiska dyrektora Przedszkola nr 89 w Poznaniu, ul.Kasprzaka 46 2003-11-27
890/2003/P 2003-11-27 W sprawie nabycia na wlasność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr................., o powierzchni 967 m2, zajętej pod ulicę Nad Spławkę w Poznaniu. 2003-11-27
889/2003/P 2003-11-27 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr ............... o powierzchni 57 m2, stanowiącej ulicę Radziwoja w Poznaniu. 2003-11-27
888/2003/P 2003-11-27 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr................o powierzchni 77 m2, zajętej pod ulicę Zakopiańską w Poznaniu. 2003-11-27
887/2003/P 2003-11-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (ul.Dolina 7) 2003-11-27
886/2003/P 2003-11-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. ( ul.Swoboda obręb -ŁAZARZ, ARK.02,dz.4/86 o pow.96 m2, KW 111.101 cz) 2003-11-27
885/2003/P 2003-11-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. ( obręb Łazarz, ark.02, dz.4/87, dz.o pow.97 m2 KW 111.101 cz) 2003-11-27
884/2003/P 2003-11-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste ( ul.Swoboda) 2003-11-27
883/2003/P 2003-11-27 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej (wykaz CXXXIII), 2 lokale) 2003-11-27
882/2003/P 2003-11-26 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz. 85195 - "Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-11-26
881/2003/P 2003-11-26 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-11-26
880/2003/P 2003-11-25 W sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego, Al. Wielkopolska 21/25 2003-11-25
879/2003/P 2003-11-21 ustalenia Minimalnej Akceptowanej Ceny Obligacji Serii A i B 2003-11-21
878/2003/P 2003-11-21 W sprawie wydatkowania środkow z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85303 "Ośrodki wsparcia" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczne do sektora finansów publicznych. 2003-11-21
877/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księedze wieczystej Kw.nr .............o powierzchni 88 m2, zajętej pod ulicę Floriana Znanieckiego w Poznaniu. 2003-11-21
876/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr ....................o powierzchni 88 m2, zajętej pod ulicę Floriana Znanieckiego w Poznaniu. 2003-11-21
875/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na wlasność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr ..........o powierzchni 66 m2, zajętej pod ulicę Floriana Znanieckiego w Poznaniu. 2003-11-21
874/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr ..................o powierzchni 66 m2, zajętej pod ulicę Floriana Znanieckiego w Poznaniu. 2003-11-21
873/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...........o powierzchni 67 m2, zajętej pod ulicę Floriana Znanieckiego w Poznaniu. 2003-11-21
872/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na wlasność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...................o powierzchni 1383 m2 , przeznaczonej pod budowę ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. 2003-11-21
871/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr....................o powierzchni 1040 m2, przeznaczonej pod budowę ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. 2003-11-21
870/2003/P 2003-11-21 W sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Kw.nr .............i Kw. nr......... o powierzchni łącznej 2466 m2, przeznaczonych pod budowę ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. 2003-11-21
869/2003/P 2003-11-20 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste /wykaz CXXXII, 70 lokali/ 2003-11-20
868/2003/K 2003-11-19 W sprawie podziału zadań dotyczących organizowania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania 2003-11-19
867/2003/P 2003-11-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Głuszyna, dz. 4/7 , pow. 107 m2, KW 137441/ 2003-11-18
866/2003/P 2003-11-18 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /os. Pod Lipami/ 2003-11-18
865/2003/P 2003-11-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego /os. Stefana Batorego, dz. 124/71/ 2003-11-18
864/2003/P 2003-11-18 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul. Św.Rocha-Serafitek/ 2003-11-18
863/2003/P 2003-11-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkowania wieczystego /os. Stefana Batorego, dz. 157/50, dz. 157/52/ 2003-11-18
862/2003/P 2003-11-18 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul. Sokoła/ 2003-11-18
861/2003/P 2003-11-18 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul. Jawornicka, Smardzewska, Pogorzelska, Międzyborska, Raszyńska, Bełchatowska/ 2003-11-18
860/2003/P 2003-11-18 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul. Świt-Zorza/ 2003-11-18
859/2003/P 2003-11-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste //wykaz nr LVIII/ 2003-11-18
858/2003/P 2003-11-18 W sprawie zmiany uchwały nr 296/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 8.05.2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-11-18
857/2003/P 2003-11-18 W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa konsumenckiego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-11-18
856/2003/P 2003-11-18 W sprawie powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 27 października 2002r. oraz z referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 2003-11-18
855/2003/P 2003-11-17 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środki trwałe przejęte z Wydziału Inżyniera Miasta - kanalizacji deszczowej w ulicach: Oliwkowej, Kościerzyńskiej, Gniewskiej, Braniewskiej, Orneckiej, Pasłęckiej oraz nawierzchni w ulicach: Pasłęckiej, Orneckiej 2003-11-17
854/2003/P 2003-11-17 W sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archietektonicznej 2003-11-17
853/2003/K 2003-11-17 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu obiegu projektów uchwał Rady Miasta oraz uchwał podjętych przez Radę 2003-11-17
852/2003/P 2003-11-17 W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miasta Poznania konsultacji, dotyczących zmian granic, polegającej na włączeniu do obszaru miasta Poznania części obszaru gminy Mosina. 2003-11-17
851a/2003/K 2003-11-14 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania /Wydział Organizacyjny/ 2003-11-14
851/2003/P 2003-11-14 W sprawie zmiany zarządzenia nr 185/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.02.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdz. 85301 "Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze" na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 203 przez podmioty nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. 2003-11-14
850/2003/P 2003-11-14 W sprawie powołania Komisji Przetargowej / do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiewiórczej 15, 17, 20, 22, ul. Żabikowej 30, 30a, ul. Żabiej 3, ul. Zieliniec 20/ 2003-11-14
849/2003/P 2003-11-12 W sprawie powołania zespołu do spraw przystąpienia Miasta Poznania oraz MPK Poznań Sp. z o.o. do HC-FPS Sp. z o.o 2003-11-12
848/2003/P 2003-11-12 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-11-12
847/2003/P 2003-11-07 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 10.02.2003r. nr 184/2003/P Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-11-07
846/2003/P 2003-11-07 W sprawie zmiany zarządzenia nr 328/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.04.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdziału 85301 "Placówki Opiekuńczo-wychowawcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-11-07
845/2003/P 2003-11-07 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 2003-11-07
844/2003/P 2003-11-07 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznnia przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.(ul.Wagrowska) 2003-11-07
843/2003/P 2003-11-06 W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości -ulica Palacza 92 w Poznaniu 2003-11-06
842/2003/P 2003-11-06 W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości - ul.Kosynierska15/Górczyńska 20 w Poznaniu 2003-11-06
841/2003/P 2003-11-06 W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości - ulica Pałucka 9 i 11 w Poznaniu. 2003-11-06
840/2003/P 2003-11-06 W sprawie zmiany zarządzenia nr 333/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.04.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-11-06
839/2003/P 2003-11-06 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (wykaz nr CXXXI, 54 lokale) 2003-11-06
838/2003/P 2003-11-05 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni ulicy Bieckiej) 2003-11-05
837/2003/P 2003-11-05 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania udziału w części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ........o powierzchni 659 m2, zajętej pod ulicę św. Leonarda w Poznaniu 2003-11-05
836/2003/K 2003-11-05 W sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursów na badania laboratoryjne oraz specjalistyczne badania profilaktyczne w zakresie okulistyki dla pracowników Urzędu Miasta Poznania i pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, Wydawnictwa Miejskiego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznanskiego Chóru Chłopięcego oraz POZSERWIS - Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 2003-11-05
835/2003/P 2003-11-05 W sprawie projektu realizowanego z udziałem środków finansowych z Przedaakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) Unii Europejskiej 2003-11-05
834/2003/K 2003-11-05 W sprawie zmiany struktury i zakresu zadań jednostek organizacyjnych urzędu i "Pozserwis" Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-11-05
833/2003/P 2003-11-04 W sprawie zmiany zarządzenia nr 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.02.2003r. w spr. wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-11-04
832/2003/P 2003-11-03 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 20.02.2003r nr 210/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395"Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-11-03
831/2003/P 2003-11-03 W sprawie zmiany zarządzenia nr 756/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 października 2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finanów publicznych. 2003-11-03
830/2003/P 2003-11-03 W sprawie zmiany uchwały nr 782/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.10.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-11-03
829/2003/P 2003-11-03 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXXVIII 8 lokali ) 2003-11-03
828/2003/P 2003-11-03 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-11-03
827/2003/P 2003-11-03 W sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul.Źródlanej i ul.Sokoła, oznaczonej geodezyjnie obręb Golęcin, arkusz mapy 30, działka nr 36/25, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 7258 2003-11-03
826/2003/P 2003-11-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste ( położenie ul.Marcelińska) 2003-11-03
825/2003/P 2003-11-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(położenie ul.Sierakowska) 2003-11-03
824/2003/P 2003-11-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. (ul.Lądecka 6 i ul.Lądecka 8) 2003-11-03
823/2003/P 2003-11-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( ul.Gorzyńska) 2003-11-03
822/2003/P 2003-11-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( ul.Nad Jeziorem 134 i ul.Rekreacyjna 20) 2003-11-03
821/2003/P 2003-10-30 W sprawie sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka, położonego w Przesiece przy ul.Karkonowskiej 16, woj.dolnośląskie. 2003-10-30
820/2003/P 2003-10-30 W sprawie nabycia przez Miasto Poznan prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ........ o powierzchni 585 m2, zajętej pod ulicę Sopocką w Poznaniu, oraz prawo własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw.nr ......... o powierzchni 134 m2, zajętej pod ulicę Lubieńską w Poznaniu. 2003-10-30
819/2003/P 2003-10-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Kołłątaja, ark. 29, dz. 388/2/ 2003-10-29
818/2003/P 2003-10-29 W sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użtykowanie wieczyste /ul. Kołłątaja, ark. 29, dz. 388/1/ 2003-10-29
817/2003/P 2003-10-29 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul.Polna 20-24/ 2003-10-29
816/2003/P 2003-10-29 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /ul. Taczanowskiego/ 2003-10-29
815/2003/P 2003-10-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego /ul. Dmowskiego-K.Potockiej-Łukaszewicza/ 2003-10-29
814/2003/P 2003-10-29 W sprawie zmiany zarządzenia nr 214/2003/P z dnia 21.02.2003r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego 2003-10-29
813/2003/P 2003-10-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta poznania przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Ściniawska-ul.M.Wołodyjowskiego, na realizację obiektu kultu religijnego - kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny z La Salette/ 2003-10-27
812/2003/P 2003-10-27 W sprawie powołania Komisji Przetargowej /ul. Dalemińska-Stoińskiego, ul. Koronkarska 19, ul. Bnińskiego/ 2003-10-27
811/2003/P 2003-10-27 W sprawie powołania Komisji Przetargowej /ul.Piątkowska/ 2003-10-27
810/2003/P 2003-10-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul.Staszewska 37 i ul. Staszewska 39 nar. Lachowickiej/ 2003-10-27
809/2003/P 2003-10-23 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.02.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań z zakresu upowszechniania turystyki w roku 2003r. 2003-10-23
808/2003/P 2003-10-23 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (46 lokali) 2003-10-23
807/2003/P 2003-10-23 W sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego d/s analizy propozycji wniosków i wniosków do funduszy europejskich 2003-10-23
806/2003/P 2003-10-23 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003r. nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-10-23
805/2003/P 2003-10-22 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr 93344 o powierzchni 1701 m2, przeznaczonej pod budowę ulicy Polskiej w Poznaniu 2003-10-22
804/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Jana Pawła II, , obrę Śródka, ark. 14, dz.26/6 o pow.71 m2 zapisanej w KW 54.301. cz. 2003-10-22
803/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Piotra Wawrzyniaka, obr. Jeżyce, ark.14, dz.128/18 o pow.734 m2 zapisanej w KW 185.182 2003-10-22
802/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Lubczykowej, obr.Radojewo, ark. 26, dz.135/3 o pow. 1240 m2 zapisanej w KW 154.152 cz. 2003-10-22
801/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/319 o pow. 470 m2, zapisanej w KW 100.706 cz, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/831 o pow.262 m2, zapisanej w KW 115.475 cz. 2003-10-22
800/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin,ark.13a, dz.1/844 o pow.618 m2, zapisanej w KW.....................cz. 2003-10-22
799/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Safony, obr.Golęcin, ark.13c, dz.1/418 o pow.171 m2, zapisanej w KW ................... 2003-10-22
798/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ostrołęckiej, obr.Strzeszyn, ark.6, dz.4/349 o pow.403 m2, zapisanej w KW .................. 2003-10-22
797/2003/K 2003-10-22 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie określenia wewnętrznego trybu pracy nad wnioskami do funduszy europejskich 2003-10-22
796/2003/K 2003-10-22 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta Poznania 2003-10-22
795/2003/P 2003-10-22 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, oceny stanu technicznego, klasyfikacji sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie 2003-10-22
794/2003/K 2003-10-22 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 204/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003 2003-10-22
793/2003/P 2003-10-21 W sprawie powierzenia Pani Mirosławie Krajkowskiej -Macuk zadań doradcy metodycznego 2003-10-21
792/2003/P 2003-10-21 W sprawie nabycia na własnośćMIasta Poznania udziału w części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ............... o powierzchni 594 m2, stanowiącej ulicę Łebską w Poznaniu. 2003-10-21
791/2003/P 2003-10-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...................o powierzchni 678 m2, zajętej pod ulicę Floksową w Poznaniu. 2003-10-21
790/2003/P 2003-10-21 W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne gminne na Strzeszynie. 2003-10-21
789/2003/P 2003-10-21 W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości-ulica Świebodzińska 36 w Poznaniu 2003-10-21
788/2003/P 2003-10-21 W sprawie zniesienia współwłasności -ulica Grudzieniec w Poznaniu 2003-10-21
787/2003/P 2003-10-21 W sprawie zniesienia wspówłasności nieruchomości-ulica Grudzieniec 56 w Poznaniu 2003-10-21
786/2003/P 2003-10-20 W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 2003-10-20
785/2003/K 2003-10-17 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2003-10-17
784/2003/P 2003-10-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul.Wiedeńska) 2003-10-17
783/2003/P 2003-10-17 w sprawie określenia szczegółowych parametrów obligacji serii A i serii B 2003-10-17
782/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( ul.Biebrzańska 6) 2003-10-17
781/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościstanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( ul.Drogowców 35) 2003-10-17
780/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul.Sępia 36) 2003-10-17
779/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. (ul.Jasielska) 2003-10-17
778/2003/P 2003-10-17 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.27 Grudnia 3, obręb Poznań, ark.25, dz.50/1 o pow.638 m2, KW 108.924. 2003-10-17
777/2003/P 2003-10-14 W sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Poznań w znaku spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach. 2003-10-14
776/2003/P 2003-10-14 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie zatwierdzenia cen i oplat za usługi świdczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska 2003-10-14
775/2003/P 2003-10-14 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2002/P w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny w Poznaniu. 2003-10-14
774/2003/P 2003-10-14 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania cześci nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ..............o powierzchni 785 m2, stanowiącej ulicę Liliową w Poznaniu. 2003-10-14
773/2003/P 2003-10-14 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Kw. nr......................i Kw. nr ................... o ppowierzchni łącznej 70 m2, przeznaczonych pod budowę ulicy Sianowskiej w Poznaniu. 2003-10-14
772/2003/P 2003-10-14 W sprawie nabycia na wlasność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .............. o powierzchni 66 m2, przeznaczonej pod budowę ulicy Sianowskiej w Poznaniu. 2003-10-14
771/2003/P 2003-10-13 W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List 2003-10-13
770/2003/P 2003-10-10 W sprawie zmiany uchwały nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-10-10
769/2003/P 2003-10-09 W sprawie zatwierdzenia Statutu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 2003-10-09
768/2003/P 2003-10-07 W sprawie powołania Komisji Przetargowej (do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania , położonych w Poznaniu przy ul.Strzeszyńskiej 147, ul.Strzeszyńskie 145, ul.Nałęczowskiej 76, ul.Nałęczowskiej 74, ul.Zieliniec 20, ul.Morasko 55a) 2003-10-07
767/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia udziału w części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...............o pow. 659 m2, zajętej pod ulicę św. Leonarda w Poznaniu 2003-10-06
766/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ................, o pow. 440 m2, zajętej pod ulicę Wygon w Poznaniu 2003-10-06
765/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .................., o pow. 146 m2, zajętej pod ulicę Gronostajową w Poznaniu 2003-10-06
764/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ................, o pow. 207 m2, zajetej pod ulicę Gronostajową w Poznaniu 2003-10-06
763/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .................o pow. 137 m2, zajętej pod ulicę Gronostajową w Poznaniu 2003-10-06
762/2003/P 2003-10-06 W sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego do spraw integrowania środowisk realizujących cele polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, spraw osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy Prezydencie Miasta Poznania 2003-10-06
761/2003/K 2003-10-06 W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów 2003-10-06
760/2003/P 2003-10-06 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z wydziału Inżyniera Miasta - kolektora deszczowego znajdującego się na terenie Chartowa 2003-10-06
759/2003/P 2003-10-06 W sprawie projektu list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w 2004r. 2003-10-06
758/2003/P 2003-10-03 W sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest Miasta Poznań. 2003-10-03
757/2003/P 2003-10-03 W sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli , szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2003-10-03
756/2003/P 2003-10-03 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-10-03
755/2003/P 2003-10-03 W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu przy ul.Mogileńskiej 42. 2003-10-03
754/2003/P 2003-10-01 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne dotyczące wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci. 2003-10-01
753/2003/P 2003-10-01 W sprawie zmiany zarządzenia nr 242//2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.03.2003r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-10-01
752/2003/P 2003-09-30 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003. 2003-09-30
751/2003/P 2003-09-30 W sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2003 2003-09-30
750/2003/K 2003-09-30 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Poznania 2003-09-30
749/2003/P 2003-09-29 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz. 85195 - "Pozostała działalność" na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-09-29
748/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Hawelańska, obr. wianiary, ark. 9, dz. 9/17, pow. 1164 m2, dz. 9/18 o pow. 33 m2, KW 126.531/ 2003-09-29
747/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Hawelańska, obr. Winiary, ark. 9, dz. 9/19, pow. 722 m2, dz. 9/20 o pow. 106 m2, KW 145.558cz./ 2003-09-29
746/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Lubczykowej, obr Radojewo, ark. 26, dz. 135/23, pow. 1001 m2, KW 154.152cz./ 2003-09-29
745/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Nikołaja Gogola, obr. Strzeszyn, ark. 21, dz. 5/132, , pow. 407 m2, dz. 5/133, pow. 402 m2, kW 122.918/ 2003-09-29
744/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Literackiej i Marii Pawlikwoskiej-Jasnorzewskiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/275 o pow. 794 m2, dz. 5/317 o pow. 30 m2, KW 100.706, obr. Golęcin, ark. 13a, dz. 1/829 o pow. 639 m2, kW 115.475cz./ 2003-09-29
743/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Literacka, obr. Golęcin, ark. 13a, dz. 1/839, pow. 872 m2, KW 115.475cz./ 2003-09-29
742/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/313, pow. 669 m2., KW 100.706cz./ 2003-09-29