Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
810/2003/P 2003-10-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul.Staszewska 37 i ul. Staszewska 39 nar. Lachowickiej/ 2003-10-27
809/2003/P 2003-10-23 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.02.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań z zakresu upowszechniania turystyki w roku 2003r. 2003-10-23
808/2003/P 2003-10-23 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (46 lokali) 2003-10-23
807/2003/P 2003-10-23 W sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego d/s analizy propozycji wniosków i wniosków do funduszy europejskich 2003-10-23
806/2003/P 2003-10-23 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003r. nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-10-23
805/2003/P 2003-10-22 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr 93344 o powierzchni 1701 m2, przeznaczonej pod budowę ulicy Polskiej w Poznaniu 2003-10-22
804/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Jana Pawła II, , obrę Śródka, ark. 14, dz.26/6 o pow.71 m2 zapisanej w KW 54.301. cz. 2003-10-22
803/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Piotra Wawrzyniaka, obr. Jeżyce, ark.14, dz.128/18 o pow.734 m2 zapisanej w KW 185.182 2003-10-22
802/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Lubczykowej, obr.Radojewo, ark. 26, dz.135/3 o pow. 1240 m2 zapisanej w KW 154.152 cz. 2003-10-22
801/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/319 o pow. 470 m2, zapisanej w KW 100.706 cz, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/831 o pow.262 m2, zapisanej w KW 115.475 cz. 2003-10-22
800/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin,ark.13a, dz.1/844 o pow.618 m2, zapisanej w KW.....................cz. 2003-10-22
799/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Safony, obr.Golęcin, ark.13c, dz.1/418 o pow.171 m2, zapisanej w KW ................... 2003-10-22
798/2003/P 2003-10-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ostrołęckiej, obr.Strzeszyn, ark.6, dz.4/349 o pow.403 m2, zapisanej w KW .................. 2003-10-22
797/2003/K 2003-10-22 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie określenia wewnętrznego trybu pracy nad wnioskami do funduszy europejskich 2003-10-22
796/2003/K 2003-10-22 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta Poznania 2003-10-22
795/2003/P 2003-10-22 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, oceny stanu technicznego, klasyfikacji sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie 2003-10-22
794/2003/K 2003-10-22 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 204/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003 2003-10-22
793/2003/P 2003-10-21 W sprawie powierzenia Pani Mirosławie Krajkowskiej -Macuk zadań doradcy metodycznego 2003-10-21
792/2003/P 2003-10-21 W sprawie nabycia na własnośćMIasta Poznania udziału w części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ............... o powierzchni 594 m2, stanowiącej ulicę Łebską w Poznaniu. 2003-10-21
791/2003/P 2003-10-21 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...................o powierzchni 678 m2, zajętej pod ulicę Floksową w Poznaniu. 2003-10-21
790/2003/P 2003-10-21 W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne gminne na Strzeszynie. 2003-10-21
789/2003/P 2003-10-21 W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości-ulica Świebodzińska 36 w Poznaniu 2003-10-21
788/2003/P 2003-10-21 W sprawie zniesienia współwłasności -ulica Grudzieniec w Poznaniu 2003-10-21
787/2003/P 2003-10-21 W sprawie zniesienia wspówłasności nieruchomości-ulica Grudzieniec 56 w Poznaniu 2003-10-21
786/2003/P 2003-10-20 W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 2003-10-20
785/2003/K 2003-10-17 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2003-10-17
784/2003/P 2003-10-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul.Wiedeńska) 2003-10-17
783/2003/P 2003-10-17 w sprawie określenia szczegółowych parametrów obligacji serii A i serii B 2003-10-17
782/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( ul.Biebrzańska 6) 2003-10-17
781/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościstanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ( ul.Drogowców 35) 2003-10-17
780/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul.Sępia 36) 2003-10-17
779/2003/P 2003-10-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. (ul.Jasielska) 2003-10-17
778/2003/P 2003-10-17 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.27 Grudnia 3, obręb Poznań, ark.25, dz.50/1 o pow.638 m2, KW 108.924. 2003-10-17
777/2003/P 2003-10-14 W sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Poznań w znaku spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach. 2003-10-14
776/2003/P 2003-10-14 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie zatwierdzenia cen i oplat za usługi świdczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska 2003-10-14
775/2003/P 2003-10-14 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2002/P w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny w Poznaniu. 2003-10-14
774/2003/P 2003-10-14 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania cześci nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ..............o powierzchni 785 m2, stanowiącej ulicę Liliową w Poznaniu. 2003-10-14
773/2003/P 2003-10-14 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Kw. nr......................i Kw. nr ................... o ppowierzchni łącznej 70 m2, przeznaczonych pod budowę ulicy Sianowskiej w Poznaniu. 2003-10-14
772/2003/P 2003-10-14 W sprawie nabycia na wlasność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .............. o powierzchni 66 m2, przeznaczonej pod budowę ulicy Sianowskiej w Poznaniu. 2003-10-14
771/2003/P 2003-10-13 W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List 2003-10-13
770/2003/P 2003-10-10 W sprawie zmiany uchwały nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-10-10
769/2003/P 2003-10-09 W sprawie zatwierdzenia Statutu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 2003-10-09
768/2003/P 2003-10-07 W sprawie powołania Komisji Przetargowej (do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania , położonych w Poznaniu przy ul.Strzeszyńskiej 147, ul.Strzeszyńskie 145, ul.Nałęczowskiej 76, ul.Nałęczowskiej 74, ul.Zieliniec 20, ul.Morasko 55a) 2003-10-07
767/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia udziału w części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...............o pow. 659 m2, zajętej pod ulicę św. Leonarda w Poznaniu 2003-10-06
766/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ................, o pow. 440 m2, zajętej pod ulicę Wygon w Poznaniu 2003-10-06
765/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .................., o pow. 146 m2, zajętej pod ulicę Gronostajową w Poznaniu 2003-10-06
764/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ................, o pow. 207 m2, zajetej pod ulicę Gronostajową w Poznaniu 2003-10-06
763/2003/P 2003-10-06 W sprawie nabycia części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .................o pow. 137 m2, zajętej pod ulicę Gronostajową w Poznaniu 2003-10-06
762/2003/P 2003-10-06 W sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego do spraw integrowania środowisk realizujących cele polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, spraw osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy Prezydencie Miasta Poznania 2003-10-06
761/2003/K 2003-10-06 W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów 2003-10-06
760/2003/P 2003-10-06 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z wydziału Inżyniera Miasta - kolektora deszczowego znajdującego się na terenie Chartowa 2003-10-06
759/2003/P 2003-10-06 W sprawie projektu list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w 2004r. 2003-10-06
758/2003/P 2003-10-03 W sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest Miasta Poznań. 2003-10-03
757/2003/P 2003-10-03 W sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli , szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2003-10-03
756/2003/P 2003-10-03 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-10-03
755/2003/P 2003-10-03 W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu przy ul.Mogileńskiej 42. 2003-10-03
754/2003/P 2003-10-01 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne dotyczące wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci. 2003-10-01
753/2003/P 2003-10-01 W sprawie zmiany zarządzenia nr 242//2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.03.2003r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-10-01
752/2003/P 2003-09-30 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003. 2003-09-30
751/2003/P 2003-09-30 W sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2003 2003-09-30
750/2003/K 2003-09-30 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Poznania 2003-09-30
749/2003/P 2003-09-29 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz. 85195 - "Pozostała działalność" na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-09-29
748/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Hawelańska, obr. wianiary, ark. 9, dz. 9/17, pow. 1164 m2, dz. 9/18 o pow. 33 m2, KW 126.531/ 2003-09-29
747/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Hawelańska, obr. Winiary, ark. 9, dz. 9/19, pow. 722 m2, dz. 9/20 o pow. 106 m2, KW 145.558cz./ 2003-09-29
746/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Lubczykowej, obr Radojewo, ark. 26, dz. 135/23, pow. 1001 m2, KW 154.152cz./ 2003-09-29
745/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Nikołaja Gogola, obr. Strzeszyn, ark. 21, dz. 5/132, , pow. 407 m2, dz. 5/133, pow. 402 m2, kW 122.918/ 2003-09-29
744/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Literackiej i Marii Pawlikwoskiej-Jasnorzewskiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/275 o pow. 794 m2, dz. 5/317 o pow. 30 m2, KW 100.706, obr. Golęcin, ark. 13a, dz. 1/829 o pow. 639 m2, kW 115.475cz./ 2003-09-29
743/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Literacka, obr. Golęcin, ark. 13a, dz. 1/839, pow. 872 m2, KW 115.475cz./ 2003-09-29
742/2003/P 2003-09-29 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/313, pow. 669 m2., KW 100.706cz./ 2003-09-29
741/2003/P 2003-09-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego /ul. Czechosłowacka, ark. 21, dz. 20/4 (Rv), pow. 1.509 m2, KW 124.413/ 2003-09-29
740/2003/P 2003-09-29 W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości - ulica Grudzieniec w Poznaniu 2003-09-29
739/2003/P 2003-09-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul. A.Bnińskiego/ 2003-09-29
738/2003/P 2003-09-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego /ul. Piątkowska, ark. Wianiry, ark. 34, dz. 1/47, pow. 2.155 m2, KW 129.232/ 2003-09-29
737/2003/P 2003-09-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego /ul. Dalemińska 11-Stoińskiego/ 2003-09-29
736/2003/P 2003-09-26 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Dniestrzańska 11 i 11a/ 2003-09-26
735/2003/P 2003-09-26 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego /ul. Koronkarska 19/ 2003-09-26
734/2003/P 2003-09-26 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym i zmiany zarządzenia dotyczącego ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Brzechwy-Jachowicza/ 2003-09-26
733/2003/P 2003-09-26 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej /wykaz CXXIX 4 lokale/ 2003-09-26
732/2003/K 2003-09-25 W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (WFn) 2003-09-25
731/2003/P 2003-09-23 W sprawie zasad programu emisji obligacji Miasta Poznania. 2003-09-23
730/2003/P 2003-09-22 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego /ul. Kołodzieja , obr. Karolin, ark. 8, dz. 2 (Rz IV) pow. 24.496 m2, KW 101.361 Miasto Poznań 2003-09-22
729/2003/P 2003-09-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości polożonej w Poznaniu przy ul.Topazowej, obręb Umultowo, ark.17, dz.525 o pow.501 m2 , zapisanej w KW 91.370. 2003-09-22
728/2003/P 2003-09-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Strzyżowskiej, obręb Krzesiny , ark.18, dz.2/40 o pow.1239 m2, zapisanej w KW 47.120 cz. 2003-09-22
727/2003/P 2003-09-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Miętowej, obręb Umultowo, ark.11, dz.390/4 o pow.69502 m2, zapisanej w KW 117.552. 2003-09-22
726/2003/P 2003-09-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położoenej w Poznaniu przy ul.Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej, obręb Strzeszyn, ark.7b, dz.5/314 o pow.668 m2 zapisanej w KW 100.706 cz. 2003-09-22
725/2003/P 2003-09-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Literackiej, obręb Golęcin, ark.13a, dz.1/834 o pow. 958 m2, zapisanej w KW 115.475 cz. 2003-09-22
724/2003/P 2003-09-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej, obręb Strzeszyn, ark. 7b, dz.5/315 o pow.550 m2 zapisanej w KW 100.706 cz.obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/827 o pow.119 m2 zapisanej w KW 115.475 cz. 2003-09-22
723/2003/P 2003-09-18 W sprawie powołania członków Komisji Opiniującej ds. opiniowania wniosków z zakresu kultury fizycznej i turystyki 2003-09-18
722/2003/P 2003-09-18 W sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002r. w spr. ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w 2003r. 2003-09-18
721/2003/K 2003-09-18 W sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy, pracownikom Urzędu Miasta Poznania. 2003-09-18
720/2003/P 2003-09-18 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste ( 87 lokali) 2003-09-18
719/2003/P 2003-09-12 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 784/2002 z dnia 22.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2003-09-12
718/2003/P 2003-09-12 W sprawie zmiany uchwały nr 807/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24.10.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-09-12
717/2003/P 2003-09-12 W sprawie zmiany zarządzenia nr 153/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.01.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-09-12
716/2003/P 2003-09-12 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej /wykaz nr CXXV, 12 lokali) 2003-09-12
715/2003/P 2003-09-12 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 /KS "Posnania"/ 2003-09-12
714/2003/P 2003-09-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Robocza nar. ul. Antoniego Kosińskiego, ark. 14, dz. 48, pow. 471 m2, KW 131.306/ 2003-09-12
713/2003/P 2003-09-11 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkowania wieczystego /ul. Pogodna 78, obr. Górczyn, ark. 03, dz. 19, pow. 391 m2, KW 30.398/ 2003-09-11
712/2003/P 2003-09-10 W sprawie wniesienia aportu rzeczowego i objęcia z tego tytułu udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Poznania "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 2003-09-10
711/2003/P 2003-09-10 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni ulic Artura Oppmana i Stanisława Jachowicza) 2003-09-10
710/2003/P 2003-09-10 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środek trwały przejęty z Wydziału Inżyniera Miasta - kanalizacji deszczowej w ulicy Barana 2003-09-10
709/2003/P 2003-09-10 W sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 2003-09-10
708/2003/P 2003-09-10 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Lubczykowej, obr.Radojewo, ark.26, dz.135/17 pow. 1231 m2, KW 154.152 cz. 2003-09-10
707/2003/P 2003-09-10 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Aleksandra Puszkina, obr.Strzeszyn, ark.21, dz.5/57 pow.406 m2, dz.5/59 pow.406 m2, KW KW 122.912 2003-09-10
706/2003/P 2003-09-10 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Golęcin, ark. 13a, dz.1/833 pow.733 m2, KW 115.475 cz. 2003-09-10
705/2003/P 2003-09-10 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/837 pow.676 m2, KW 115.475 cz. 2003-09-10
704/200/P 2003-09-10 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/843 pow.618 m2, KW 115.475 cz. 2003-09-10
703/2003/P 2003-09-10 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Literackiej , obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/838 o pow.676 m2, KW 115.475 cz. 2003-09-10
702/2003/P 2003-09-09 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/836 o pow.677 m2, KW 115.475 cz. 2003-09-09
701/2003/P 2003-09-09 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupuw stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/841 o pow.619 m2, KW 115.475 cz 2003-09-09
700/2003/P 2003-09-09 W sprawie ustalenian wykazu zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , możliwych do realizacji w 2004 roku przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , terminu i miejsca składania wniosków oraz warunków rozliczenia dotacji. 2003-09-09
699/2003/P 2003-09-08 W sprawie przekazania budynku przy ul. Przełajowej nr 6 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 ul. Wszystkich Świętych 1 2003-09-08
698/2003/P 2003-09-08 W sprawie udzielenia dotacji spółce z o.o. Prywatna Szkoła Anglojęzyczna na prowadzenie Prywatnego Gimnazjum Anglojęzycznego - The Poznań British w Poznaniu, ul. Darzyborska 1a 2003-09-08
697/2003/P 2003-09-05 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , pod indywidualne budownictwo jednorodzinne.( ul.Wiewiórcza i Żbikowa) 2003-09-05
696/2003/P 2003-09-05 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , pod indywidualne budownictwo jednorodzinne.(ul.Strzeszyńskiej i Nałęczowskiej) 2003-09-05
695/2003/P 2003-09-05 w spr.nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Pstrowskiego 2003-09-05
694/2003/P 2003-09-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.( Poznań,ul.Kurpińskiego obręb-Piątkowo, ark.10, dz.285/39pow.70 m2, KW 101.088 cz. 2003-09-04
693/2003/P 2003-09-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(Poznań, ul.Kurpińskiego obręb Piątkowo, ark.10, dz.285/43 pow.69 m2, KW 101.088 cz) 2003-09-04
692/2003/P 2003-09-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (Poznań, ul.Kurpińskiego obr.Piątkowo, ark.10,dz.285/42 o pow.66 m2, KW 101.088 cz.) 2003-09-04
691/2003/P 2003-09-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(Poznań ul.Kurpińskiego, obr.Piątkowo, ark.10, dz.285/41 pow.66 m2, KW 101,088 cz.) 2003-09-04
690/2003/P 2003-09-04 W sprawie ogłoszwnia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.( Poznań,ul.Kurpińskiego obr.Piątkowo, ark.10,dz.285/40 o pow.67 m2, KW 101.088 cz.) 2003-09-04
689/2003/P 2003-09-04 W sprawie powołania miejskiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 2003-09-04
688/2003/P 2003-09-04 W sprawie członków Komisji Opiniującej ds.szkolnych programów profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych realizowanych na terenie szkół miasta Poznania w ramach Miejskiego Progrmau Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2003-09-04
687/2003/P 2003-09-03 W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych na działalność w zakresie kultury, sztuki i nauki 2003-09-03
686/2003/P 2003-09-02 W sprawie ustalenia wykazu zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki na rok 2004, możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczne do sektora finansów publicznych. 2003-09-02
685/2003/P 2003-09-02 W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej -"Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie utylizacji mieszaniny związków chemicznych wywiezionych z terenu przy ul.Rondo Starołęckie w Poznaniu 2003-09-02
684/2003/P 2003-09-01 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 161/2003/P z dnia 23.01.2003r. w spr. wydatkowania środków z budżetu miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 /Klub Sportowy "Energetyk") 2003-09-01
683/2003/P 2003-09-01 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 161/2003/P z dnia 23.01.2003r. w spr. wydatkowania środków z budżetu miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 /Klub Sportowy "Posnania") 2003-09-01
682a/2003/K 2003-08-29 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2003-08-29
682/2003/P 2003-08-29 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu 2003-08-29
681/2003/P 2003-08-29 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu 2003-08-29
680/2003/P 2003-08-29 W sprawie przekazania Osiedlu Morasko w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Morasko 2003-08-29
679/2003/P 2003-08-29 W sprawie zmiany zarządzenia nr 541/2003/P z dnia 7.07.2003r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2003-08-29
678/2003/P 2003-08-29 W sprawie zmiany zarządzenia nr 153/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.01.2003r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-08-29
677/2003/P 2003-08-29 W sprawie zmiany uchwały Nr 347/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 11.04.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-08-29
676/2003/P 2003-08-29 W sprawie zmiany uchwały nr 782/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-08-29
675/2003/P 2003-08-29 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r. ws pr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-08-29
674/2003/P 2003-08-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Pana Kleksa, obr. Ławica, ark. 6, dz. 1/76, pow. 325 m2, KW 101622, obr. Ławica, ark. 5, dz. 43/78, pow. 121 m2, KW 101651/ 2003-08-29
673/2003/P 2003-08-28 W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu 2003-08-28
672/2003/P 2003-08-28 W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu 2003-08-28
671/2003/P 2003-08-28 W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Poznańskiego Chóru Chłopięcego 2003-08-28
670/2003/P 2003-08-28 W sprawie powierzenia panu Romanowi Gogulskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5 2003-08-28
669/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia panu Romualdowi Przepierze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 101 w Poznaniu, ul. Traugutta 42 2003-08-27
668/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia pani Renacie Dominek stanowiska dyrektora Przedszkola nr 79 w Poznaniu, ul. Bukowska 47a 2003-08-27
667/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia pani Barbarze Brzuszkiewicz stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Poznaniu, ul. Biskupińska 27 2003-08-27
666/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 186, os. Stare Żegrze 55 2003-08-27
665/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109, ul. Sanatoryjna 2 2003-08-27
664/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 107, ul. Dąbrowskiego 73 2003-08-27
663/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Bydgoska 4 2003-08-27
662/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, ul.Wszystkich Świętych 1 2003-08-27
661/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61, ul. Szczepankowo 74 2003-08-27
660/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 98, ul. Pułaskiego 16 2003-08-27
659/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 95, ul. Hangarowa 14 2003-08-27
658/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 73, os. Czecha 140 2003-08-27
657/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 7, ul. Mikołowska 14 2003-08-27
656/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 68, ul. Majakowskiego 316 2003-08-27
655/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19, ul. Słowackiego 57 2003-08-27
654/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 182, os. Jana III Sobieskiego 106 2003-08-27
653/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 6, ul. Przełajowa 6 2003-08-27
652/2003/P 2003-08-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 2 ul. Czeremchowa 22 2003-08-27
651/2003/P 2003-08-27 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia epizodyczno-zgrywającego siły ratownicze miasta i zakładu opieki Zdrowotnej Poznań-Nowe Miasto nt. "Ewakuacja chorych z oddziału szpitala" 2003-08-27
650/2003/P 2003-08-27 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Elżbiecie Tenderowicz na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Pyza Wędrowniczka" w Poznaniu, ul. Świt 40/42 2003-08-27
649/2003/P 2003-08-26 W sprawie przyjęcia standardów świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 2003-08-26
648/2003/P 2003-08-26 W sprawie zmiany uchwały nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-08-26
647/2003/P 2003-08-26 W sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.01.2003r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesna sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-08-26
646/2003/P 2003-08-26 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /wykaz LV/ 2003-08-26
645/2003/P 2003-08-26 W sprawie wykazu zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-08-26
644/2003/K 2003-08-25 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003 2003-08-25
643/2003/P 2003-08-22 W sprawie zmiany umów notarialnych /osiedle Powstańców Warszawy 9 ABC/ 2003-08-22
642/2003/K 2003-08-22 W sprawie określenia wewnętrznego trybu pracy nad wnioskami do funduszy europejskich 2003-08-22
641/2003/K 2003-08-22 W sprawie organizacji inwentaryzacji mienia jednostek pomocniczych będącego w ewidencji Biur Delegatur 2003-08-22
640/2003/P 2003-08-22 W sprawie powołania członków Komisji Opiniującej ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w tym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2003-08-22
639/2003/P 2003-08-22 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne dotyczące wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci 2003-08-22
638/2003/P 2003-08-22 W sprawie zmiany uchwały nr 807/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-08-22
637/2003/P 2003-08-22 W sprawie zmiany uchwały nr 819/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 25.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-08-22
636/2003/K 2003-08-21 W sprawie publikacji płatnych ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Poznania 2003-08-21
635/2003/P 2003-08-19 W sprawie przekazania Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu, do korzystania, części nieruchomości położonej w Poznaniu, pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską 2003-08-19
634/2003/P 2003-08-19 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Danucie Kaczanowskiej na prowadzenia Przedszkola "W Kasztanowym Parku" w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34 2003-08-19
633/2003/P 2003-08-19 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika w Krakowie na prowadzenie Przedszkola p.w. bł. Julii Rodzińskiej w Poznaniu, ul. 2003-08-19
632/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ciechocińskiej, obr.Golęcin, ark.3, dz.29/2 o pow.1188 m2, KW 140.537 2003-08-18
631/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 246618/253299 cz. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Szamotulskiej, obr.Jeżyce, ark.18, dz.32/25 o pow.151 m2, KW 25.796 cz. 2003-08-18
629/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/316 o pow.270 m2 KW 100.706 cz.obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/828 o pow.398 m2 KW 115.475 cz. 2003-08-18
628/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin,ark.13a,dz.1/842 o pow.618 m2, KW 115.475 cz. 2003-08-18
627/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Mławskiej, obr.Strzeszyn, ark.6 dz.4/84 o pow.334 m2, KW 92.373 2003-08-18
626/2003/K 2003-08-18 W sprawie określenia zasad i trybu sporządzania projektów zarządzeń oraz obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania 2003-08-18
630/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/320 o pow.136 m2, KW 100,706 cz, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/832 o pow.597 m2, KW 115.475 cz. 2003-08-02
625/2003/P 2003-08-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul Drewlańskiej-Łużyckiej, obr.Naramowice, ark.22, dz.32 o pow.768 m2 , dz.33 o pow.742 m2, dz.34 o pow.765 m2, dz.35 o pow.946 m2, dz.36 o pow.906 m2, dz, dz.37 o pow.933 m3, KW 126.331 2003-08-14
624/2003/P 2003-08-14 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. (Jan Grześkowiak) 2003-08-14
623/2003/P 2003-08-14 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.(W.Flugel) 2003-08-14
622/2003/P 2003-08-14 W sprawie ustalenia wykazu zadań Miasta z zakresu kultury i sztuki na rok 2004, możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-08-14
621/2003/P 2003-08-13 W sprawie powołania komisji przetargowej (drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka" w Przesiece) 2003-08-13
620/2003/P 2003-08-13 W sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.12.2002r. w spr. powołania składu osobowego komisji opiniującej ds. pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2003-08-13
619/2003/P 2003-08-13 W sprawie powołania komisji ds. oceny ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 2003-08-13
618/2003/P 2003-08-13 W sprawie powierzenia pani Wiesławie Kotlarskiej obowiązków dyrektora Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Poznaniu przy Al.Wielkopolskiej 21/25 2003-08-13
617/2003/K 2003-08-13 W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania . 2003-08-13
616/2003/P 2003-08-12 W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 186, os.Stare Żegrze 55 2003-08-12
615/2003/P 2003-08-11 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-08-11
614/2003/P 2003-08-11 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P z dnia 23.01.2003r Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-08-11
613/2003/P 2003-08-11 W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej-"Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie wykonania ratowniczych prac konserwatorskich uszkodzonych konstrukcji sklepień i konstrukcji więźby dachowej zabytkowego kościoła OO.Franciszkanów pw.Św.Antoniego Padewskiego przy ul.Franciszkańskiej 2 w Poznaniu. 2003-08-11
612/2003/K 2003-08-08 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 416/00 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania 2003-08-08