Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
220/2004/P 2004-03-05 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym /ul. Lechicka - Nadbrzeże/ 2004-03-05
219/2004/P 2004-03-05 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Balickiego 1, obr. Ławica ark. 8, dz. 2/38 (B) pow. m2, KW 101.755cz., obr. Ławcia ark. 9 dz. 3/311 (B) o pow. 22 m2 KW 124.173cz., dz. 3/624 (B) o pow. 84 m2, KW 124.175cz./ 2004-03-05
218/2004/P 2004-03-05 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Cieplicka 14, obr. Golęcin, dz. 71/13 (RV), pow. 169 m2, KW 200.128/ 2004-03-05
217/2004/P 2004-03-05 W sprawie ustalenia wysokości nagród dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań 2004-03-05
216/2004/P 2004-03-05 W sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących, na rok 2004 2004-03-05
215/2004/P 2004-03-05 W sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 15 w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 42, środków trwałych przejętych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznań- robót budowlanych, kotła co., wyposażenia 2004-03-05
214/2004/P 2004-03-05 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej (4 lokale) 2004-03-05
6/2004/K 2004-03-03 W sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta Poznania 2004-03-03
213/2004/P 2004-03-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /wykaz nr L/ 2004-03-03
212/2004/P 2004-03-01 W sprawie zmiany zarządzenia nr 972/2003/P z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2004 - "Pozostała działalność", rozdział 80195 § 2580 2004-03-01
211/2004/P 2004-02-27 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - chodników w ulicach: Macieja, Rataja i Lechickiej 2004-02-27
210/2004/P 2004-02-27 W sprawie przekazania na stan majątkowy szkoły podstawowej nr 53 w Poznaniu ul. Głuszyna 187, środków trwałych przejętych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznań - rozbudowa budynku 2004-02-27
209/2004/P 2004-02-27 W sprawie zmiany uchwały nr 806/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24.10.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2004-02-27
208/2004/P 2004-02-27 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2004-02-27
207/2004/P 2004-02-27 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 643/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.08.2003r. /dot. os. Powstańców Warszawy 9 ABC/ 2004-02-27
206/2004/P 2004-02-27 W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół 2004-02-27
205/2004/P 2004-02-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Jaochima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu 2004-02-27
204/2004/P 2004-02-27 W sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2004/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzata Matuszek, dyrektorem Przedszkola nr 131 na os. Przyjaźni 117 2004-02-27
203/2004/P 2004-02-25 W sprawie powierzenia pani Barbarze Brzuszkiewicz stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Poznaniu, ul. Biskupińska 27 2004-02-25
202/2004/P 2004-02-25 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 131, os. Przyjaźni 117 w Poznaniu 2004-02-25
201/2004/P 2004-02-24 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Urbanowska 28/ 2004-02-24
5/2004/K 2004-02-23 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania /Biuro Rady Miasta/ 2004-02-23
200/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Leśników, obr. Główieniec, ark. 13, dz. 39/5 o pow. 595 m2, KW 68.695/ 2004-02-23
199/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Lubczykowej, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/12, pow. 989, KW 154.152cz./ 2004-02-23
198/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasnej, obr. Ławica, ark. 10a, dz. 4/32 o pow. 346 m2, dz. 4/34 o pow. 147 m2, KW 73.420cz./ 2004-02-23
197/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nałęczowskiej, obr. Golęcin, ark. 2, dz. 49/6, pow. 300 m2, KW 95.642/ 2004-02-23
196/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ostatniej, obr. Górczyn, ark. 23, dz. 166/2, pow. 61 m2, KW 90.358/ 2004-02-23
195/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Skibowa, obr. Kobylepole, ark. 38, dz. 24/3, pow. 1001 m2, oraz udziału 1/6 cz. w dz. 24/5, pow. 551 m2, KW 20.991cz./ 2004-02-23
194/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Skibowa, obr. Kobylepole, ark. 38, dz. 24/4, pow. 1525 m2, KW 20.991cz./ 2004-02-23
193/2004/P 2004-02-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w poznaniu przy ul. Krajeneckiej, obr. Strzeszyn, ark. 6, dz. 6/141, pow. 275 m2, KW 157.644/ 2004-02-23
192/2004/P 2004-02-23 W sprawie ujednolicenia terminu prawa użytkowania wieczystego /dot. nieruchomości położonych przy ul. Dolna Wilda, Chwiałkowskiego, Dolina/ 2004-02-23
191/2004/P 2004-02-20 W sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2004/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta Poznania z działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2004-02-20
190/2004/P 2004-02-20 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2004/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2004-02-20
189/2004/P 2004-02-20 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych /kwota 787 685,00 zł./ 2004-02-20
188/2004/P 2004-02-20 W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej - "Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie wykonania ratowniczych prac zabezpieczających zabytkowej drewnianej dzwonnicy przy Kościele Parafianym na Wzgórzu Św. Wojciecha 1 w Poznaniu 2004-02-20
187/2004/P 2004-02-20 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu spółka z o.o 2004-02-20
4/2004/K 2004-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania /Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli/ 2004-02-19
186a/2004/P 2004-02-19 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania , z rozdz.85195-"Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2004-02-19
186/2004/P 2004-02-19 W sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Poznania. 2004-02-19
185/2004/P 2004-02-16 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 852 rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych /Stowarzyszenie "Centrum Wolentariatu"/ 2004-02-16
184/2004/P 2004-02-16 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /dot. nieruchomości położonych na os. Zwycięstwa/ 2004-02-16
183/2004/P 2004-02-16 W sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 866/2003/P z dnia 18.11.2003r. 2004-02-16
182/2004/P 2004-02-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Lubczykowa, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/9, pow. 1032 2004-02-13
181/2004/P 2004-02-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Lubczykowej, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/25, pow. 1018 m2, KW 154.152cz./ 2004-02-13
180/2004/P 2004-02-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul.Lubczykowa, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/7, pow. 1292 m2, KW 154.152cz./ 2004-02-13
179/2004/P 2004-02-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Lubczykowa, obr. Radojewo, ark. 26, dz. 135/13, pow. 989 m2, KW 154.152cz./ 2004-02-13
178/2004/P 2004-02-12 W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 131, os. Przyjaźni 117 oraz dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Jaochima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5 2004-02-12
177/2004/P 2004-02-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 852, rozdziału 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2004 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2004-02-11
176/2004/P 2004-02-11 W sprawie ustalenia wykazu zadań Miasta z zakresu ochrony interesów konsumentów możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2004-02-11
175/2004/P 2004-02-09 W sprawie nabycia na własność miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. 23514, o powierzchni 14 m2, zajętej pod ul. Opieńskiego w Poznaniu 2004-02-09
174/2004/P 2004-02-09 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 153/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.01.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2004-02-09
173/2004/P 2004-02-09 W sprawie zmiany zarządzenia nr 600/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5.08.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2004-02-09
172/2004/P 2004-02-09 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste /wykaz CXXXIX, 123 lokali/ 2004-02-09
171/2004/P 2004-02-06 W sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół 2004-02-06
170/2004/P 2004-02-03 W sprawie zmiany zarządzenia nr 333/20003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.04.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2004-02-03
169/2004/P 2004-02-03 W sprawie zamiany zarządzenia nr 465/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.06.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2004-02-03
168/2004/P 2004-02-03 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z rozdz. 85195 - "pozostała działalność" na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2004-02-03
167/2004/P 2004-02-02 W sprawie zmiany zarządzenia nr 465/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.06.2003r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2004-02-02
166/2004/P 2004-02-02 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. ( ul.Morasko 55) 2004-02-02
165/2004/P 2004-02-02 W sprawie zmiany uchwały Nr 782/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.10.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2004-02-02
164/2004/P 2004-02-02 W sprawie zmiany zarządzenia nr 242/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.03.2003r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2004-02-02
2/2004/K 2004-01-29 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania /Wydział Budżetu i Analiz/ 2004-01-29
163/2004/P 2004-01-28 W sprawie wyborów do rady Osiedka Rybaki -Piaski 2004-01-28
162/2004/P 2004-01-27 W sprawie nawiązania stsounku pracy i powierzenia pani Agacie Wujeskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 72 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 2004-01-27
161/2004/P 2004-01-27 W sprawie zmiany zarządzenia nr 860/2003/P z dnia 18.11.2003 w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego. 2004-01-27
160/2004/P 2004-01-27 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste.( ul.Łukaszewicza) 2004-01-27
159/2004/P 2004-01-22 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie powłania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania. 2004-01-22
158/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Karolinie Jóźwiak na prowadzenie Dwuletniej Policealnej Szkoły Zawodowej PRYMUS w Poznaniu, ul. Świt 25 2004-01-21
157/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji pp. Michałowi Kwiatkowskiemu i Dariuszowi Kowalskiemu - Ośrodek Kształcenia Policealnego O`CHIKARA na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99 2004-01-21
156/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o. GALILEA na prowadzenie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w Poznaniu, ul. Starołęcka 129/129a 2004-01-21
155/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Informatycznego ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
154/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Ekonomiczno-Handlowego ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
153/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich na prowadzenie Niepaństwowego Policealnego Studium Kosmetycznego w Poznaniu, ul. Bosa 9 2004-01-21
152/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Annie Ryfie na prowadzenie Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu, ul. Piwna 1 2004-01-21
151/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Poznaniu, ul. Bułgarska 63/65 2004-01-21
150/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Poznaniu, os. Oświecenia 64 2004-01-21
149/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Ośwatowemu na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Poznaniu, ul.Grabowa 33 2004-01-21
148/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Ośwatowemu na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114 2004-01-21
147/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Ośwatowemu na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 154 2004-01-21
146/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o. Poznańska Szkoła Anglojęzyczna na prowadzenie prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej The Poznań British School w Poznaniu, ul. Darzyborska 1a 2004-01-21
145/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji pp. Waldemarowi Ałdasiowi, Ryszardowi Goryni, Wiesławowi Zawadzkiemu na prowadzenie Akademii Mechatroniki Pojazdowej, Policealne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Pokrzywno 8 2004-01-21
144/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o. PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr na prowadzenie Policealnego Studium Informatyczno-Ekonomicznego i Zawodowego "Profesja" w Poznaniu, ul. Piekary 25/3 2004-01-21
143/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Piotrowi Święczkowskiemu na prowadzenie Studium Zarządzenia Biznesem - Studium Edukacji Kadr w Poznaniu, ul. Św. Marcin 45 2004-01-21
142/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji pp. Monice i Grzegorzowi Adamczak na prowadzenie A&TUT - Europejskie Studium Policealne w Poznaniu, os. Zwycięstwa paw. 109 2004-01-21
141/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o. COSINUS na prowadzenie Zaocznego Policealnego Studium Informatycznego "Cosinus II" w Poznaniu, ul. Bukowska 53 2004-01-21
140/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Annie Turniak na prowadzenie Studium Ekonomii i Biznesu - Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 81/85 2004-01-21
139/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Bronisławie Mendyk na prowadzenie Centrum Kształcenia LIDER - Studium Policealne w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 111 2004-01-21
138/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Dariuszowi Bączkowskiemu na prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej IKAR w Poznaniu, ul. Szamotulska 33 2004-01-21
137/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji pp. Lesławowi Kucharskiemu i Waldemarowi Kropiwłowskiemu na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i pracowników Ochrony "Parabellum" w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 18 2004-01-21
136/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji państwu Krystynie Skarbek-Tec ław i Pawłowi Tecław na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej "Olimpijczyk" w Poznaniu, ul. Kościeżyńska 76/78 2004-01-21
135/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Międzynarodowej Federacji MODERN JU-JITSU na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul. Głogowska 92 2004-01-21
134/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Jadwidze Wysockiej na prowadzenie Poznańskiej Szkoły Mody EVEN w Poznaniu, ul. Śniadeckich 23/4 2004-01-21
133/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Januszowi Musiałowi na prowadzenie Poznańskiego Centrum Edukacji - Szkoła Policealna w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2004-01-21
132/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Januszowi Musiałowi na prowadzenie Poznańskiej Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2004-01-21
131/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Januszowi Musiałowi na prowadzenie Poznańskiej Policealnej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2004-01-21
130/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Ryszardowi Klausowi na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Placówka Doskonalenia Zawodowego - Delta - Plus w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 23 2004-01-21
129/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji p. Marii Jaraczewskiej - Baumann na prowadzenie Wielkopolskiej Szkoły Gospodarczej w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27 2004-01-21
128/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Szkoły Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
127/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Ochrony Środowiska ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
126/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Usług Fryzjerskich ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
125/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Architektury ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
124/2004/P 2004-01-21 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Rachunkowości ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-21
123/2004/P 2004-01-21 W sprawie zmiany uchwały Nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2004-01-21
122/2004/P 2004-01-21 W sprawie zmiany zarządzenia nr 716/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.09.2003r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2004-01-21
121/2004/P 2004-01-21 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste ( 1 lokal). 2004-01-21
120/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Prawa i Administarcji ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-20
119/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Turystyki ŻAK w Poznaniu, ul. Krakowska 35 2004-01-20
118/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji państwu Joannie Gdejko-Cwojdzińskiej i Tomaszowi Cwojdzińskiemu na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu, ul. Starogardzka 65 2004-01-20
117/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji Wielkopolskiemu Zrzeszeniu Handlu i Usług na prowadzenie Prywatnego Liceum Kupieckiego w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 15 2004-01-20
116/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji państwu Krystynie Skarbek-Tecław i Pawłowi Tecław na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Olimpijczyk" w Poznaniu, ul. Kościezyńska 76/78 2004-01-20
115/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Edukacyjnemu im. Rudolfa Steinera na prowadzenie Przedszkola "Kolorowe Listki" w Poznaniu, ul. Libelta 31 2004-01-20
114/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Przedszkola Społecznego "Nasze Przedszkole" na prowadzenie Przedszkola Społecznego "Nasze Przedszkole" w Poznaniu, ul. Pszenna 2/1 2004-01-20
113/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji p. Marlenie Gulewicz na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Estetycznego w Poznaniu, ul. Kosowska 42 2004-01-20
112/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji p. Wandzie Chęcińskiej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola na Sołaczu "Fistaszki" w Poznaniu, ul. Nad Seganką 6 2004-01-20
111/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji p. Katarzynie Pirszel na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Polsko-Angielskiego w Poznaniu, ul. Lubeckiego 30a 2004-01-20
110/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji p. Hannie Herzog-Kurczewskiej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Czerwony Kapturek" w Poznaniu, ul. Pucka 18 2004-01-20
109/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji p. Barbarze Koniecznej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Kraina Uśmiechu Twórczo" w Poznaniu, ul. Lubowska 70 2004-01-20
108/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus na prowadzenie Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Poznaniu, ul. Łubinowa 7 2004-01-20
107/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielenia dotacji p. Renacie Kubiak na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Groszek" w Poznaniu, ul. Toruńska 6 2004-01-20
106/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielania dotacji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Poznaniu, ul. Rejtana 6 2004-01-20
105/2004/P 2004-01-20 W sprawie udzielania dotacji spółce z o.o. Poznańska Szkoła Anglojęzyczna na prowadzenie prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego The Poznań British School w Poznaniu, ul. Darzyborska 1a 2004-01-20
99/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Powstańców Warszawy 2004-01-19
98/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Górczyn 2004-01-19
97/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Św.Łazarza 2004-01-19
96/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Kopernika -Raszyn 2004-01-19
95/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do rady Osiedla Ks.Ignacego Skorupki 2004-01-19
94/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborow do Rady Osiedla Rataje Południowe 2004-01-19
93/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do rady Osiedla Krzesiny -Pokrzywno-Garaszewo 2004-01-19
92/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Głuszyna 2004-01-19
91/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Sołacz 2004-01-19
90/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 2004-01-19
89/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Dębiec 2004-01-19
88/2004/P 2004-01-19 W sprawie powierzenia pani Iwonie Adamskiej , na czas zastępstawa , stanowiska dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul.Czechosłowacka 29. 2004-01-19
87/2004/P 2004-01-19 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Michała Bułhakowa, obręb Strzeszyn, ark.21, dz.5/23 o pow.371 m2,KW 122.919. 2004-01-19
86/2004/P 2004-01-19 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Literackiej, obręb Strzeszyn, ark.7b, dz.5/255 o pow.775 m2 KW 189.769 cz. 2004-01-19
85/2004/P 2004-01-19 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul.Darniowej, obręb Główieniec, ark.7-8, dz. 2/49 o pow.537 m2, KW 67.699 2004-01-19
84/2004/P 2004-01-19 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul.Lubczykowej, obręb Radojewo, ark.26, dz.135/14 o pow. 1087 m2, KW 154.152 cz. 2004-01-19
83/2004/P 2004-01-19 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Owidiusza, obręb Golęcin, ark.13b, dz.1/606 o pow.294 m2 KW 107.237 2004-01-19
82/2004/P 2004-01-19 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im.Joachima Lelewela, ul.Działyńskich 4/5 2004-01-19
81/2004/P 2004-01-19 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 131. os.Przyjaźni 117 2004-01-19
3/2004/K 2004-01-19 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania /Miejski Konserwator Zabytków/ 2004-01-19
104/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborow do Rady Osiedla Jana III Sobieskiego 2004-01-19
103/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Przyjaźń 2004-01-19
102/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Św.Marcin 2004-01-19
101/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Stare Winogrady 2004-01-19
100/2004/P 2004-01-19 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Zwycięstwa 2004-01-19
80/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej na prowadzenie Przedszkola Nr 26 w Poznaniu, ul.Tomickiego 6. 2004-01-16
79/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Bartek" na prowadzenie Przedszkola Specjalnego BARTEK w Poznaniu, os.Piastowskie 42. 2004-01-16
78/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi z Zespołem Downa na prowadzenie Przedszkola Specjalnego ORZESZEK w Poznaniu,os.B.Chrobrego 6. 2004-01-16
77/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji p.Annie Radojewskiej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego "Akademia Smyka" w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 43. 2004-01-16
76/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św.Wincentego a'Paulo na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu, ul.Mariacka 24/28 2004-01-16
75/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św.Wincentego a'Paulo na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej tzw.Szkoły Życia w Poznaniu, ul.Mariacka 24/28. 2004-01-16
74/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej na prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnkształcącym w Poznaniu, Al.Niepodległości 43. 2004-01-16
73/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji pp.Anieli Goc i Mireli Skrzypczak na prowadzenie Internatu Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc w Poznaniu, ul.Brzeźnicka. 2004-01-16
72/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Wielkopolskiej Izbie Budowlanej na prowadzenie Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 152. 2004-01-16
71/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji pp.Anieli Golc i Mireli Skrzypczak na prowadzenie Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc w Poznaniu, ul.Brzeźnicka 3. 2004-01-16
70/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji p.Janowi Jeszcze na prowadzenie Prywatnego College'u Zawodowego w Poznaniu, ul.Św.Marcin 40. 2004-01-16
69/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na prowadzenie Policealnego Studium Kosmetycznego w Poznaniu, ul.Jeleniogórska 4/6 2004-01-16
68/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Srtowarzyszeniu Oświatowców Polskich na prowadzenie Policelanego Studium Ochrony Środowiska w Poznaniu os.Pod Lipami 104. 2004-01-16
67/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o DrukTur na prowadzenie Prywatnego Studium Zawodowego DrukTur w Poznaniu, ul.Wołowska 64. 2004-01-16
66/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji p.Jarosławowi Switoniowi na prowadzenie Prywatnego Informatycznego Policealnego Studium Zawodowego w Poznaniu ul.Berwińskiego 2/4 2004-01-16
65/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Edukacyjnemu na prowadzenie Poznańskiej Szkoły Realnej w Poznaniu, ul.Ściegiennego 10. 2004-01-16
64/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Edukacyjnemu na prowadzenie Policealnego Studium "Eko-Tech Marketing" w Poznaniu, ul.Ściegiennego 10. 2004-01-16
63/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji p.Tomaszowi Sworowskiemu na Prowadzenie Poznańskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu, ul.Św.Marcin 58/64 2004-01-16
62/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Edukacji Bankowej na prowadzenie Szkoły Europejskiej "Eurocollege" w Poznaniu, ul.Garncarska 7. 2004-01-16
61/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Edukacji Bankowej na prowadzenie Rocznego Policealnego Studium Finansów w Poznaniu, ul.Garncarska 7. 2004-01-16
60/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Edukacji Bankowej na prowadzenie Szkoły Informatyki i Internetu w Poznaniu, ul.Garncarska 7. 2004-01-16
59/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Edukacji Bankowej na prowadzenie Szkoły Turystyki w Poznaniu ul.Garncarska 7. 2004-01-16
58/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o Centrum Ekonomiczne na prowadzenie Policealnego Studium Zawodowego Rachunkowości w Poznaniu, ul.Klasztorna 24/25 2004-01-16
57/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji p.Mirosławowi Cieńkowskiemu na prowadzenie Szkoły Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu, ul.Biedrzyckiego 13. 2004-01-16
56/2004/P 2004-01-16 W sprawie udzielenia dotacji pp.Krystynie i Romanowi Tuczyńskim na prowadzenie Policealnego Studium "Szkoleniowiec" w Poznaniu, ul.Obornicka 229. 2004-01-16
55/2004/P 2004-01-16 W sprawie zmiany uchwały Nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2004-01-16
9/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie Zaocznego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Poznaniu, ul. Bułgarska 63/65 2004-01-14
8/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Bronisławie Mendyk na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia "Lider" w Poznaniu, os. Wichrowe Wgórze 111 2004-01-14
54/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Elżbiecie Tenderowicz na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Pyza Wędrowniczka" w Poznaniu, ul. świt 40/42 2004-01-14
53/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Maryi Królowej na prowadzenie Przedszkola p.w. Aniołów Stróżów w Poznaniu, Rynek Wildecki 4 2004-01-14
52/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika na prowadzenie Przedszkola p.w.bł. Julii Rodzińskiej w Poznaniu, ul. Kartuska 17 2004-01-14
51/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Elżbiecie Wieczorek na prowadzenie domowego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Poznaniu, ul. Gerberowa 30 2004-01-14
50/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Danucie Kaczanowskiej na prowadzenie Przedszkola "W Kasztanowym Parku" w Poznaniu, u. Grunwaldzka 34 2004-01-14
49/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji państwu Iwonie Polkowskiej i Danielowi Zimowskiemu na prowadzenie Przedszkola "Akademia krasnoludków" w Poznaniu, ul. Złota 10 2004-01-14
48/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodego Artysty "Puer Docilis" na prowadzenie Przedszkola Artystycznego "Plastonutki" w Poznaniu, ul. Solna 12 2004-01-14
47/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na prowadzenie Przedszkola Sióstr Nazaretek w Poznaniu, ul. Miastkowska 124 2004-01-14
46/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Małgorzacie Stankiewicz-Klimka na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Montessori Bambini w Poznaniu, ul. Mazowiecka 6/3 2004-01-14
45/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Justynie Koniecznej na prowadzenie Przedszkola "Cztery Pory roku" w Poznaniu, ul. Pniewska 57 2004-01-14
44/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu na prowadzenie Społecznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 154 2004-01-14
43/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu na prowadzenie Społecznemu Gimnazjum Nr 2 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114 2004-01-14
42/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Poznańskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu na prowadzenoe Społecznego Gimnazjum nr 3 w Poznaniu, ul. Grabowa 33 2004-01-14
41/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu na prowadzenie Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu, os. Oświecenia 64 2004-01-14
40/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie Prywatnego Gimnazjum Nr 2 w Poznaniu, ul. Bułgarska 63/65 2004-01-14
39/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenie dotacji Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej na prowadzenie Żeńskiego Gimnazjum sióstr Urszulanek w Poznaniu, Al. Niepodległości 41 2004-01-14
38/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Annie Ryfie na prowadzenie Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum w Poznaniu, ul. Piwna 1 2004-01-14
37/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji p. Stanisławowi Adamczykowi na prowadzenie Anglojęzycznego Gimnazjum Prywatnego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280 2004-01-14
36/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji państwu Joannie Gdejko-Cwojdzińskiej i Tomaszowi Cwojdzińskiemu na prowadzenie Prywatnego Gimnazujm w Poznaniu, ul. Starogardzka 65 2004-01-14
35/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Prowincjałowi polskiej Prowincji zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na prowadzenia Niższego Seminarium Duchowego w Poznaniu, ul. Dąbrówki 4 2004-01-14
34/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji spółce zo.o. Poznańska Szkoła Anglojęzyczna na prowadzenie Prywatnego Gimnazjum Anglojęzycznego - The Poznań British School w Poznaniu, ul. Darzyborska 1a 2004-01-14
33/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej na prowadzenie Gimnazjum im. Bl. Marii Karłowskiej w Poznaniu, ul. Piątkowska 148 2004-01-14
32/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielnie dotacji Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na prowadzenie Gimnazjum im . Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu, ul. Głogowska 147 2004-01-14
31/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji spółce z o.o. COSINUS na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego "Cosinus IX" w Poznaniu, ul. Warzywna 24 2004-01-14
30/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji Akademickiemu Instytutowi Naukowemu w Grodzisku Mazowieckiemu na prowadzenie wielkopolskiego Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Poznaniu, ul.Woźna 12 2004-01-14
29/2004/P 2004-01-14 W sprawie udzielenia dotacji pp. Jolancie Walkowiak i Halinie Janiszewskiej na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu, os. Pod Lipami 106 2004-01-14