Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
558a/2003/K 2003-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (WUA) 2003-07-14
558/2003/P 2003-07-14 W sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. Lustracji i Oceny Obiektów zakwalifikowanych do trzeciego etapu X edycji konkursu "ZIELONY POZNAŃ" 2003-07-14
557/2003/P 2003-07-10 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 162/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2003 oraz zarządzenia nr 234/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7.03.2003 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych w 2003 roku. 2003-07-10
556/2003/P 2003-07-10 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003r nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395"Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, wtym działań na rzecz osób niepełnosprawnych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-07-10
555/2003/P 2003-07-10 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania Nr 838/02 z dnia 5.11.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2003-07-10
554/2003/P 2003-07-10 W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej 2003-07-10
553/2003/P 2003-07-10 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego /ul. Pietrusińskiego 4 i 6/ 2003-07-10
552/2003/K 2003-07-09 W sprawie powołania kierowników zespołów ds. projektów infrastrukturalnych zmierzających do pozyskania i wykorzystania środków inwestycyjnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz trybu ustalenia składu osobowego tych zespołów 2003-07-09
551/2003/K 2003-07-09 W sprawie powołania zespołu ds. zarządzania projektami infrastrukturalnymi zmierzającymi do pozyskania i wykorzystania środków inwestycyjnych pochodzących z Unii Europejskiej 2003-07-09
550/2003/P 2003-07-09 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Maryi Królowej na prowadzenie Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Poznaniu, Rynek Wildecki 4 2003-07-09
549/2003/P 2003-07-09 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 186, os. Stare Żegrze 55 2003-07-09
548/2003/P 2003-07-09 W sprawie powierzenia pani Annie Sip-Deresińskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40 2003-07-09
547/2003/P 2003-07-09 W sprawie powierzenia panu Romualdowi Przepierze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 61 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21 2003-07-09
546/2003/P 2003-07-08 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 21 2003-07-08
545/2003/P 2003-07-08 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarachowskiego 1 2003-07-08
544/2003/P 2003-07-08 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 209/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.02.2003r. ze zmianą w zarządzeniu nr 316/2003/P Prezydenta z dnia 10.04.2003r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, z wyłączeniem szkół i placówek artystycznych 2003-07-08
543/2003/P 2003-07-08 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul. Zieliniec 20/ 2003-07-08
542/2003/P 2003-07-08 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Warpińskiej nar. Drwali/ 2003-07-08
541/2003/P 2003-07-07 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /os. Winiary, obr. Golęcin, ark. 31, dz. 78/4, pow. 1961 m2, KW 18526cz./ 2003-07-07
540/2003/P 2003-07-07 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu terapii psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 2003-07-07
539/2003/P 2003-07-04 W sprawie powierzenia pani Ewelinie Rutkowskiej stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 4 w Poznaniu, ul. Młyńska 11 2003-07-04
538/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Bożeną Kuś, dyrektorem Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40 2003-07-04
537/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Marianem Dźwinielem, dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40 2003-07-04
536/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Trojanowskim, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104 2003-07-04
535/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Wandą Kowarską, dyrektorem Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55 2003-07-04
534/2003/K 2003-07-04 W sprawie zamawiania, ewidencji, przechowywania, likwidacji oraz kontroli pieczęci w Urzędzie Miasta Poznania 2003-07-04
533/2003/P 2003-07-04 W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 195/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2003r. 2003-07-04
532/2003/P 2003-07-04 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85302 "Domy Pomocy Społecznej" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-07-04
531/2003/P 2003-07-04 W sprawie zmiany uchwały nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-07-04
530/2003/P 2003-07-04 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta - Kolektora Górczyńskiego i kanalizacji deszczowych na Osiedlu Parkowym 2003-07-04
529/2003/P 2003-07-04 W sprawie zmiany uchwały nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-07-04
528/2003/P 2003-07-04 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 89/98 z dnia 26.03.1998r. 2003-07-04
527/2003/P 2003-07-04 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 88/98 z dnia 26.03.1998r. 2003-07-04
526/2003/P 2003-07-04 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne, polegające na badaniach wstępnych i okresowych dzieci i młodzieży, zamieszkałych w Poznaniu - uprawiających sport amatorski oraz uczestniczących w rozszerzonym programie wychowania fizycznego w poznańskich szkołach 2003-07-04
525/2003/P 2003-07-04 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania czerniak złośliwego skóry" 2003-07-04
524/2003/K 2003-07-02 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania. ( USC,WUA,) 2003-07-02
523/2003/P 2003-07-02 W sprawie zmiany uchwały Nr 577/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 12.09.2001r w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul.Serbskiej 6, dla którego funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Poznań 2003-07-02
522/2003/K 2003-07-01 W sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Poznania 2003-07-01
521a/2003/K 2003-07-01 W sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania. (dot.przekazania stanowiska pracy ds. ochrony przeciwpożarowej z dniem 1 lipca 2003r do Gospodarstwa Pomocniczego "Pozserwis") 2003-07-01
521/2003/K 2003-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (WOr) 2003-07-01
520/2003/P 2003-07-01 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14.02.2003r nr 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania , w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-07-01
519/2003/P 2003-07-01 W sprawie przeniesienia siedziby Bursy Szkolnej nr 4 z ul.Młyńskiej 11 do budynku na ul.Orzechową 2a. 2003-07-01
518/2003/P 2003-07-01 W sprawie przeniesienia siedziby Bursy Szkolnej nr 6 z ul.Przełajowej 6 do budynku na ul.Młyńską 11. 2003-07-01
516/2003/P 2003-06-30 zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2003. 2003-07-30
517/2003/P 2003-06-30 szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003. 2003-06-30
515/2003/K 2003-06-30 W sprawie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podziału zadań dotyczących organizowania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2003-06-30
514/2003/P 2003-06-30 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 355/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 maja 2003r w sprawie powołania komisji przetargowej 2003-06-30
513/2003/K 2003-06-27 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 278/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003. 2003-06-27
512/2003/P 2003-06-27 W sprawie powołania Rady Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2003-06-27
511/2003/P 2003-06-27 W sprawie powołania Rady Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2003-06-27
510/2003/K 2003-06-27 W sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania. 2003-06-27
509/2003/P 2003-06-27 W sprawie odwołania pani Anny Sip-Deresińskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 84 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32 2003-06-27
508/2003/P 2003-06-27 W sprawie rozwiąznia stosunku pracy z panią Anną Sip-Deresińską, dyrektorem Przedszkola nr 84 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32 2003-06-27
507/2003/P 2003-06-27 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Ewą Sobalik, dyrektorem Przedszkola nr 80 w Poznaniu, ul. Długosza 25a. 2003-06-27
506/2003/P 2003-06-27 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. wilcza i Borsucza/ 2003-06-27
505/2003/P 2003-06-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119, os. Piastowskie 55 2003-06-27
504/2003/P 2003-06-27 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 2003-06-27
503/2003/P 2003-06-27 W sprawie Zarządzenia nr 249/2003/P dotyczącego harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003r. 2003-06-27
502/2003/P 2003-06-26 W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142 /na rzecz p. Macieja Sokoła/ 2003-06-26
501/2003/P 2003-06-26 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /dot. nieruchomości położonych na os. Poligród z obr. Rataje, ark. 03, dz. 103, 104/32, 107/2 i 110/4/ 2003-06-26
500/2003/P 2003-06-26 W sprawie zarządzania nieruchomościami administrowanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia 2003-06-26
499/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" 2003-06-26
498/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 2003-06-26
497/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu 2003-06-26
496/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2003-06-26
495/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Animacji w Poznaniu 2003-06-26
494/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu 2003-06-26
493/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Ósmego Dnia 2003-06-26
492/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Polskiego w Poznaniu 2003-06-26
491/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Centrum Kultury "Zamek" 2003-06-26
490/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Estrady Poznańskiej 2003-06-26
489/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Biblioteki Raczyńskich 2003-06-26
488/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu 2003-06-26
487/2003/P 2003-06-26 W sprawie przyjmowania i przechowywania oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną 2003-06-26
486/2003/P 2003-06-26 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-06-26
485/2003/P 2003-06-26 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-06-26
484/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Darniowa, obr. Główieniec, ark. 7-8, dz. 3/109, pow. 422 m2, zapisanej w KW 72.839/ 2003-06-24
483/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Antona Czechowa, obr. Strzeszyn, ark. 21, dz. 5/70, pow. 503 m2, KW 125.013/ 2003-06-24
482/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mariana Smoluchowskiego, obr. Junikowo, ark. 28, dz. 1/15, pow. 721 m2, KW 142.558cz./ 2003-06-24
481/2003/P 2003-06-24 W sprawie zmiany uchwały nr 819/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 25.10.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-06-24
480/2003/P 2003-06-24 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Klubie Profilaktyczno-Wychowawczym 2003-06-24
479/2003/K 2003-06-24 W sprawie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych
2003-06-24
478/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1, ul.Jawornicka 17. 2003-06-23
477/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przeszkola nr 32, ul.Chociszewskiego 44c. 2003-06-23
476/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 56, ul.Kłuszyńska 19. 2003-06-23
475/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul.Żeromskiego 8/12. 2003-06-23
474/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25, ul.Prądzyńskiego 53. 2003-06-23
473/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, ul.Traugutta 42. 2003-06-23
472/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18, os.Armii Krajowej 100. 2003-06-23
471/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul.Nieszawska 21. 2003-06-23
470/2003/P 2003-06-23 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Arturem Sobańskim, zatrudnionym na stanowisku Dyrektora POZSERWIS- Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-06-23
469/2003/K 2003-06-23 W sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. 2003-06-23
468/2003/P 2003-06-18 W sprawie powierzenia pani Grażynie Mańczak-Migdałek obowiązków dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu 2003-06-18
467/2003/P 2003-06-17 W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, wydzielonych pod drogi publiczne gminne w obrębie Golęcina i Strzeszyna. 2003-06-17
466/2003/P 2003-06-17 W sprawie zmiany uchwały nr 167/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.01.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-17
465/2003/P 2003-06-17 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXXIII 35 lokali) 2003-06-17
464/2003/P 2003-06-17 W sprawie zmiany uchwały nr 509/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.06.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-17
463/2003/P 2003-06-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.( os.Piastowskie) 2003-06-17
462/2003/P 2003-06-17 W sprawie nabycia udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Sokoła 37-39 2003-06-17
461/2003/P 2003-06-16 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /Jarmark Świętojański/ 2003-06-16
460/2003/K 2003-06-12 W sprawie planów pracy wydziałów 2003-06-12
459/2003/P 2003-06-11 W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, os.Władysława Łokietka 104. 2003-06-11
458/2003/P 2003-06-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz.85195- "Pozostała działalność", na dofinansowanie zdań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-11
457/2003/P 2003-06-11 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych przy ul.Bukowskiej, Jasnej, Zgorzeleckiej w Poznnaniu. 2003-06-11
456/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-10
455/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany uchwały nr 782/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.10.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-10
454/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-06-10
453/2003/P 2003-06-09 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-09
452/2003/P 2003-06-06 W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum, 2003-06-06
451/2003/P 2003-06-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105 2003-06-06
450/2003/P 2003-06-06 W sprawie odwołania pani Ewy Koniecznej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 128 w Poznaniu, os. Piastowskie 105 2003-06-06
449/2003/P 2003-06-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej, ul. Jawornicka 1 2003-06-06
448/2003/P 2003-06-06 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o. 2003-06-06
447/2003/P 2003-06-05 W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem Nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum 2003-06-05
446/2003/P 2003-06-05 W sprawie wyboru organizacji pozarządowej, z którą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Matejki 47 w Poznaniu 2003-06-05
445/2003/P 2003-06-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Zamenhofa, obr. Rataje, dz. 33/1, pow. 52 m2, KW 157567/ 2003-06-04
444/2003/P 2003-06-02 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14.02.2003 r nr. 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania , w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-02
443/2003/P 2003-06-02 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853,z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-02
442/2003/P 2003-06-02 W sprawie zmiany uchwały nr 431/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 16.05.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-02
441/2003/P 2003-05-30 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (ul.Drużynowa 10) 2003-05-30
440/2003/P 2003-05-30 W sprawie ustalenia wykazu zadań Miasta z zakresu ochrony interesów konsumentów, możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-30
439/2003/P 2003-05-30 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 z działu 926, rozdział 92605 §§ 2820 i 2830 2003-05-30
438/2003/P 2003-05-30 W sprawie zmiany zarządzenia o pełnomocnictwie dla Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. 2003-05-30
437/2003/P 2003-05-30 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z działu 851 rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-30
436/2003/P 2003-05-30 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2003 2003-05-30
435/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązywania stosunku pracy z panią Elżbietą Tenderowicz, dyrektorem Przedszkola nr 5 w Poznaniu, ul.Świt 40/42 2003-05-29
434/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Mirosławą Cieślak, dyrektorem Przedszkola nr 60 w Poznaniu, ul.Libelta 31. 2003-05-29
433/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Jerzym Zeganem, dyrektorem Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej w Poznaniu, ul.Garnacarska 7 2003-05-29
432/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania staosunku pracy z panem Zdzisławem Potarzyckim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul.Norwida 21 2003-05-29
431/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Dorotą Nowacką, dyrektorem Przedszkola nr 1 w Poznaniu, ul.Jawornicka 17 2003-05-29
430/2003/P 2003-05-29 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Wandą Frąckowiak, dyrektorem Zespołu Szkół Ogónokształcących nr 8 w Poznaniu, os.Rzeczypospolitej 111 2003-05-29
429/2003/P 2003-05-29 W sprawie odwołania pani Elżbiety Tenderowicz ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Poznaniu, ul.Świt 40/42 2003-05-29
428/2003/K 2003-05-29 W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzętów ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania. 2003-05-29
427/2003/P 2003-05-29 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok samodzielnego publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu. 2003-05-29
426/2003/P 2003-05-29 W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Poznaniu, al.Wielkopolska 21/25 2003-05-29
425/2003/P 2003-05-28 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. (wykaz CXXII 6 mieszkań) 2003-05-28
424/2003/P 2003-05-28 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXXI 75 lokali) 2003-05-28
423/2003/K 2003-05-26 W sprawie zasad koordynacji audytu wewnętrznego 2003-05-26
422/2003/K 2003-05-26 zmianiające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (Regulamin Wew, Biura Audytu Wewnętrznego) 2003-05-26
421/2003/P 2003-05-26 W sprawie zmiany uchwały nr 347/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 11.04.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-05-26
420/2003/P 2003-05-26 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu na prowadzenie Przedszkola nr 26 w Poznaniu, ul.Tomickiego 3. 2003-05-26
419/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Arkadego Fiedlera, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/309, pow. 72 m2, udz. 1/2 cz. w dz. 5/310 o pow. 75 m2, KW 100.706cz./ 2003-05-23
418/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Julii i
Antoniego Wojkowskich obr. Podolany, ark. 5, dz. 96, pow. 608 m2, KW 42.685/
2003-05-23
417/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Strzyżowskiej, obr. Krzesiny, ark. 18, dz. 2/39, pow. 1239 m2, KW 47.120cz./ 2003-05-23
416/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Bystra, obr. Starołęka, ark. 2, dz. 71/7, pow. 160 m2, KW 172.082/ 2003-05-23
415/2003/P 2003-05-23 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Wenecjańska, obr. Śródka, ark. 16, dz. 4/1, pow. 26 m2, KW 54.627cz./ 2003-05-23
414/2003/K 2003-05-23 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzedzie Miasta Poznania 2003-05-23
413/2003/P 2003-05-23 W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez osiedla 2003-05-23
412/2003/P 2003-05-22 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 10.02.2003r nr 184/2003/P Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność " na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-22
411/2003/P 2003-05-22 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003 r. nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środkow z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-22
410/2003/P 2003-05-21 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych na osiedlu Bolesława Śmiałego i Bolesława Chrobrego w Poznaniu. 2003-05-21
409/2003/P 2003-05-21 W sprawie zmiany adresu Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 2003-05-21
408/2003/P 2003-05-20 W sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum 2003-05-20
407/2003/P 2003-05-20 W sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85326 "Ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 2003-05-20
406/2003/P 2003-05-19 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych przy al. Niepodległości , ul.Gen.T.Kutrzeby, Na Podgórniku. 2003-05-19
405/2003/P 2003-05-19 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-05-19
404/2003/P 2003-05-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Na Stoku, obr. Winiary, ark. 29, dz. 45/7, pow. 114 m2, KW 124319/ 2003-05-16
403/2003/P 2003-05-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Buska-Rabczańska, obr. Golęcin, ark. 03, dz. 79/3, pow. 214 m2, KW 101.079cz./ 2003-05-16
402/2003/P 2003-05-16 W sprawie odwołania pani Wandy Kowarskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55 2003-05-16
401/2003/P 2003-05-16 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, os. Władysława Łokietka 104 2003-05-16
400/2003/P 2003-05-16 W sprawie odwołania pana Andrzeja Trojanowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu, os.Władysława Łokietka 104 2003-05-16
399/2003/P 2003-05-16 W sprawie konsultacji projektu statutu jednostki pomocniczej miasta - osiedla 2003-05-16
398/2003/P 2003-05-16 w sprawie zmiany uchwały nr 848/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 13.12.2001r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-05-16
397/2003/P 2003-05-16 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2003-05-16
396/2003/P 2003-05-16 W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiejający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie :
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, atakże grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2003-05-16
395/2003/P 2003-05-15 W sprawie powierzenia panu Romanowi Gogulskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im.Joachima Lelewela w Poznaniu, ul.Działyńskich. 4/5 2003-05-15
394/2003/K 2003-05-15 W sprawie określenia zasad i trybu obiegu projektów uchwał Rady Miasta oraz uchwał podjętych przez Radę. 2003-05-15
393/2003/K 2003-05-15 W sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2003-05-15
392/2003/P 2003-05-15 W sprawie trybu składania wniosków i organizacji konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez osiedla. 2003-05-15
391/2003/P 2003-05-15 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-05-15
390a/2003/P 2003-05-14 W sprawie zmiany zarządzenia nr 162/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2003r. oraz nr 234/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7.03.2003r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych 2003-05-14
390/2003/P 2003-05-14 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest miasto Poznań 2003-05-14
389/2003/P 2003-05-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Edmunda Knolla-Kownackiego, obr. Naramowice, ark. 25, dz. 61, pow. 240 m2, dz. 11/66 o pow. 90 m2, KW 91.755/ 2003-05-14
388/2003/P 2003-05-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Karola Irzykowskiego, obr. Strzeszyn, ark. 22, dz. 9, pow. 1163 m2, KW 185.781/ 2003-05-14
387/2003/P 2003-05-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Literacka, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/308 o pow. 693 m2, KW 100.706cz./ 2003-05-14
386/2003/P 2003-05-13 W sprawie zmiany zarządzenia o powołanie Zespołu Uzgzdniania Dokumentacji Projektowej. 2003-05-13
385/2003/P 2003-05-13 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul.Świebodzińskiej-Wołowskiej-Sieradzkiej 2003-05-13
384/2003/P 2003-05-13 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Raszyńskiej-Kłuszyńskiej. 2003-05-13
383/2003/P 2003-05-13 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu komunalnych Zasobów Lokalowych 2003-05-13
382/2003/P 2003-05-13 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych /p. A.Konieczna/ 2003-05-13
381/2003/P 2003-05-13 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 2003-05-13
380/2003/P 2003-05-13 W sprawie przyznania środków finansowych z rezerwy celowej - "Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie usunięcia z terenu przy ul. Ceglanej w Poznaniu substancji chemicznych oraz ich utylizacji 2003-05-13
379/2003/P 2003-05-13 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-05-13
378/2003/P 2003-05-12 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Poznania , przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Halna/ 2003-05-12
377/2003/P 2003-05-12 W sprawie powołania Komisji Przetargowej /ul. Barana 1, ul. Władymira, ul. Jugosłowiańska 7, ul. Morasko 55/ 2003-05-12
376/2003/P 2003-05-08 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 2003-05-08
375/2003/P 2003-05-08 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /"Zielony Poznań"/ 2003-05-08
374/2003/P 2003-05-08 W sprawie nieodpłatnego przekazania nowo zakupionych samochodów osobowych 2003-05-08
373a/2003/P 2003-05-07 W sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Referendum 2003-05-07
373/2003/P 2003-05-07 W sprawie wniesienia aportu rzeczowego i objęcia z tego tytułu udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Poznania "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o." 2003-05-07
372/2003/K 2003-05-07 W sprawie zasad postępowania z dokumentacją gromadzoną w Archiwum Urzędu Miasta Poznania oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. 2003-05-07
371/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu, ul.Kanclerska 31. 2003-05-06
370/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, ul.Szpitalna 27/33 2003-05-06
369/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os.Rzeczypospolitej 111. 2003-05-06
368/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, ul.Tarnowska 27 2003-05-06
367/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, ul.Podkomorska 49. 2003-05-06
366/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, ul.Cegielskiego 1. 2003-05-06
365/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu, ul.Sochaczewska 3. 2003-05-06
364/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu, os.Przyjaźni 127 2003-05-06
363/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul.Norwida 21. 2003-05-06