Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
362/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Poznaniu, ul.Taczanowskiego 18 2003-05-06
361/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia pani Janinie Sałacie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu, ul.Galileusza 14 2003-05-06
360/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu, ul.Sikorskiego 29. 2003-05-06
359/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu, os.Bolesława Chrobrego 105. 2003-05-06
358/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17 2003-05-06
357/2003/P 2003-05-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, ul.Marszałkowska 40. 2003-05-06
356/2003/P 2003-05-06 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002r. w spr. ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej 2003-05-06
355a/2003/P 2003-05-05 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85302 "Domy Pomocy Społecznej" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-05-05
355/2003/P 2003-05-05 W sprawie powołania komisji przetargowej /dot. Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka"/ 2003-05-05
354/2003/P 2003-04-30 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 425/98 z dnia 26.08.1998r, 2003-04-30
353/2003/P 2003-04-30 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Miasta Poznania , położonego przy ul.Poznańskiej 35-37 działka nr 22/4 o pow.18 m2 2003-04-30
352/2003/P 2003-04-30 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz nr CXIX, 81 lokali) 2003-04-30
351/2003/P 2003-04-30 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (gruntu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego przy ul.Poznańskiej 36-37 działka nr 23/4 o pow.18 m2 ) 2003-04-30
350/2003/P 2003-04-30 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną/ 2003-04-30
349/2003/K 2003-04-30 W sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego pracownikom Wydziału Finansowego Oddziału Egzekucyjnego za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 2003-04-30
348/2003/P 2003-04-30 W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek 2003-04-30
347/2003/P 2003-04-29 W sprawie wprowadzenia nowych minimalnych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w obiektach służby zdrowia, stanowiących własność Miasta Poznania, administrowanych przez POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania. 2003-04-29
346/2003/P 2003-04-29 W sprawie zmiany uchwały Nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-04-29
345/2003/P 2003-04-29 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej ( 3 lokale ) 2003-04-29
344/2003/P 2003-04-29 W sprawie zmiany uchwały nr 509/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.06.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-04-29
343/2003/P 2003-04-28 W sprawie nieodpłatnego zbycia 50 udziałów należących do Miasta Poznania na rzecz uprawnionych spadkobierców Pana Czesława Buczkowskiego, byłego pracownika Zakładu Transportowo-Usługowego "TRANS-KOM" Sp. zo.o. 2003-04-28
342/2003/P 2003-04-28 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na dofinansowanie w 2003r Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego. 2003-04-28
341/2003/P 2003-04-28 W sprawie zmiany uchwały nr 726/02 Zarządu Miasta Poznania z dnia 19,09.2002r. w sprawie realizacji projektu Kompleksowej Renowacji Budynków z Zasobów Komunalnych Miasta Poznania, realizowanego z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycji i innych instytucji finansowych 2003-04-28
340/2003/P 2003-04-25 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 222/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2003r. w spr. powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i innych placówek 2003-04-25
339/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do udz. 1/105 cz. w nieruchomości poł. przy ul. Literackiej, obr. Golęcin, ark. 13b, dz. 1/782, pow. 1731 m2, KW 142.154cz./ 2003-04-25
338/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Ciechocińskiej, obr. Golęcin, ark. 1, dz. 38/5, pow. 1222 m2, KW 141.064/ 2003-04-25
337/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Mrągowskiej, obr. Górczyn, ark. 17b, dz. 131/30, pow. 72 m2, KW 98.198cz./ 2003-04-25
336/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Arkadego Fiedlera nar. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/252, pow. 873 m2, KW 100.706cz./ 2003-04-25
335/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Literacka, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/273, pow. 794 m2, KW 100.706cz./ 2003-04-25
334/2003/P 2003-04-25 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Mariana Rejewskiego, obr. Dębiec, ark. 12, dz. 10/14, pow. 51 m2, KW 173.806/ 2003-04-25
333/2003/P 2003-04-25 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste /wykaz nr CXVIII, 81 lokali/ 2003-04-25
332/2003/P 2003-04-24 W sprawie uchylenia uchwały nr 424/95 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.09.1995r. 2003-04-24
331/2003/P 2003-04-24 W sprawie uchylenia uchwały nr 568/97 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.09.1997r. 2003-04-24
330/2003/P 2003-04-23 W sprawie ustalenia wysokości nagród dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2003-04-23
329/2003/P 2003-04-18 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-18
328/2003/P 2003-04-18 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 853, rozdziału 85301 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"- na realizację w roku 2003 zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-18
327/2003/P 2003-04-17 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni w ulicach Klenowskiej i Łosiowej) 2003-04-17
326/2003/P 2003-04-17 W sprawie przekazania Osiedlu Morasko w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Morasko 57. 2003-04-17
325/2003/P 2003-04-17 W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. 2003-04-17
324a/2003/P 2003-04-16 W sprawie zmiany umowy o pracę z dyrektorem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu 2003-04-16
324/2003/P 2003-04-16 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. oraz Zarządzenia nr 192/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań z zakresu upowszechniania turystyki w roku 2003 z działu 926, rozdz. 92605 § 2820 oraz działu 630, rozdz. 63003 § 2820 2003-04-16
323/2003/P 2003-04-16 W sprawie powołania Zespołu ds. Komunalnych Budowli Ochronych i Fortyfikacyjnych 2003-04-16
322/2003/K 2003-04-16 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 278/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003. 2003-04-16
321/2003/P 2003-04-16 W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Poznania" Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. 2003-04-16
320/2003/P 2003-04-15 W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 197/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2003r. 2003-04-15
319/2003/P 2003-04-14 W sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do spraw przygotowania opinii dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malta-1 w Poznaniu 2003-04-14
318/2003/P 2003-04-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania , rozdz. 85195 - "Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-04-11
317/2003/P 2003-04-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851rozdz. 85154 - " Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-11
316/2003/P 2003-04-10 W sprawie zmiany zarządzenia nr 209/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2003r. w spr. określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest miasto Poznań, z wyłączeniem szkół i placówek artystycznych 2003-04-10
315/2003/K 2003-04-10 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2003-04-10
314/2003/P 2003-04-07 W sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w 2003 roku. 2003-04-07
313/2003/P 2003-04-07 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni ulicy Geodetów) 2003-04-07
312/2003/P 2003-04-07 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową w ulicach Narcyzowej i Magnoliowej) 2003-04-07
311/2003/P 2003-04-04 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na dofinansowanie w 2003r Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003-04-04
310/2003/P 2003-04-04 W sprawie powołania Komisji Przetargowej ( do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu przy : ul.R.Kozaka, Ul.Bożymira 16, ul.Bożymira 18, ul.Żabiej, ul.Sarmackiej 11) 2003-04-04
309/2003/P 2003-04-03 W sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deretyzacji na terenie miasta Poznania. 2003-04-03
308/2003/P 2003-04-03 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o dotację w zakresie inwestycji lokalnych z udziałem ludności. 2003-04-03
307/2003/P 2003-04-03 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Janem Sklorzem, zatrudnionym na stanowiksu Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2003-04-03
306/2003/P 2003-04-02 W sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 2003-04-02
305/2003/K 2003-04-02 W sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania ( powołuje się jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Poznania o nazwie Biuro Audytora Wewnętrznego) 2003-04-02
304/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Polskiej nar.ul.Św. Wawrzyńca, obr.Jeżyce, ark.6, dz.36/11 o pow.130 m2, dz.36/34 o pow.566 m2, zapisanej w KW 21.452 cz. 2003-04-02
303/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Chemicznej, obr.Główna, ark.5, dz.2/7 o pow.2947 m2 , zapisanej w KW 64.136cz. 2003-04-02
302/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Podmokłej, obr.Dębiec, ark.8, dz.128 opow.307 m2, zapisanej w KW 73.102. 2003-04-02
301/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Wiewiórczej, obręb Kobylepole, ark.15, dz.45/4 o pow.542 m2, zapisanej w KW 95.107. 2003-04-02
300/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa piewrowkupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Arkadego Fidlera, obr.Strzeszyn, ark.7b dz.5/270 o pow.794 m2, zapisanej w KW 100.706 cz. 2003-04-02
299/2003/P 2003-04-02 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Teodora Parnickiego nar.ul.Jana Kasprowicza, obr.Strzeszyn, ark.22, dz.116 o pow.1098 m2, zapisanej w KW 144.130. 2003-04-02
298/2003/P 2003-04-02 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz.85195 "Pozostała działalność", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocyji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-04-02
297/2003/P 2003-03-31 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na rok 2003 2003-03-31
296/2003/P 2003-03-28 W sprawie wyboru organizacji pozarządowej, z którą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul.Małeckiego 16 w Poznaniu. 2003-03-28
295/2003/P 2003-03-28 W sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Roboczego ds.opiniowania ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul.Matejki 47 w Poznaniu. 2003-03-28
294/2003/P 2003-03-27 W sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miast Poznań. 2003-03-27
293/2003/P 2003-03-27 W sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek . 2003-03-27
292/2003/P 2003-03-27 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu opieki wychowawczej realizowanych w roku 2003 - "Przedszkola specjalne", rozdział 85405 § 2540. 2003-03-27
291/2003/P 2003-03-27 W sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2003. 2003-03-27
290/2003/P 2003-03-27 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych w roku 2003 "Pozostała działalność", rozdział 80195 § 2830 2003-03-27
289/2003/P 2003-03-27 W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Poznaniu. 2003-03-27
288/2003/P 2003-03-26 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(Poznań, ul.Jasielska) 2003-03-26
287/2003/P 2003-03-25 W sprawie zasad i trybu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 2003-03-25
286/2003/P 2003-03-25 W sprawie zasad i trybu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 2003-03-25
285/2003/P 2003-03-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(Poznan, ul.Wawerska) 2003-03-25
284/2003/P 2003-03-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. (Poznań, ul.ks.Jakuba Wujka) 2003-03-25
283/2003/P 2003-03-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (wykaz obejmuje nieruchomości komunalne położone w Poznaniu ul.Brzechwy-Jachowicza) 2003-03-25
282/2003/P 2003-03-25 W sprawie uchylenia uchwały Nr 369/94 Zarządu Miasta Poznania z dnia 9.11.1994r 2003-03-25
281/2003/K 2003-03-25 W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (dot.zmiany regulaminu wewnętrznego WMK) 2003-03-25
280a/2003/K 2003-03-24 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Poznania 2003-03-24
280/2003/K 2003-03-24 W sprawie organizacji inwentaryzacji w 2003 roku. 2003-03-24
279/2003/P 2003-03-24 W sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Poznań w znaku spółki Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych "REMKAN" Spółka z o.o. 2003-03-24
278/2003/K 2003-03-24 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003 2003-03-24
277/2003/P 2003-03-20 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 222/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek. 2003-03-20
276/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Gimnazjum nr 54 w Poznaniu, ul. Newtona 2, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z basenem, zagospodarowanym terenem oraz wyposażeniem tejże sali) 2003-03-19
275/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (drogi w ulicy Budzisława) 2003-03-19
274/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni drogi dojazdowej ulicy bocznej od ul. Polanowskiej) 2003-03-19
273/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni ulicy Świeradowskiej) 2003-03-19
272/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni drogi przy ul. Wójtowskiej) 2003-03-19
271/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z wydziału Inżyniera miasta (nawierzchni ulicy Krasickiego) 2003-03-19
270/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta (nawierzchni i oświetlenia ulicy Plauta) 2003-03-19
269/2003/P 2003-03-19 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (drogi wraz z odwodnieniem ulicy Frezjowej) 2003-03-19
268/2003/P 2003-03-19 W sprawie zmiany uchwały własnej Zarządu Miasta Poznania nr 238/2002 z 27.02.2002r. w spr. przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 57, szkolnej hali sportowej wraz z wyposażeniem tejże hali sportowej 2003-03-19
267/2003/P 2003-03-18 W sprawie oddania w użyczenie budynku po byłej siłowni młyńskiej wraz z budowlą piętrzącą na rzece Młynówka (Cybina) na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji - Zakład Budżetowy Miasta Poznania 2003-03-18
266/2003/P 2003-03-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Poznańska 35-37, obr. Jeżyce, ark. 12, dz. nr 22/5, o pow. 18 m2, KW 153094/ 2003-03-18
265/2003/P 2003-03-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Poznańska 35-37, obr. Jeżyce, ark. 12, dz. 23/3, pow. 18 m2, KW 153094/ 2003-03-18
264/2003/P 2003-03-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. poznańska 35-37, obr. Jężyce, ark. 12, dz. 23/6 o pow. 18 m2, KW 153094/ 2003-03-18
263/2003/P 2003-03-18 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Poznańska 35-37, obr. Jeżyce, ark. 12,dz. 23/5 o pow. 18 m2, KW 153094/ 2003-03-18
262/2003/P 2003-03-17 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz. 85195 "Pozostała działalność" na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-03-17
261/2003/P 2003-03-17 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14.02.2003r. nr 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalności" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-03-17
260/2003/P 2003-03-14 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85395 "pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. ( kwota
30 000,00 zł)
2003-03-14
259/2003/P 2003-03-14 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.( kwota 99 000,00 zł) 2003-03-14
258/2003/K 2003-03-14 W sprawie regulaminu biblioteki Urzędu Miasta Poznania 2003-03-14
257/2003/K 2003-03-13 W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych 2003-03-13
256/2003/P 2003-03-13 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Za Cytadelą, obr. Winiary, ark. 31, pow. 808 m2/ 2003-03-13
255/2003/P 2003-03-13 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym /dot. nieruchomości poł. przy ul. Brzechwy 45-55, obr. Ławica, ark. 6, dz. 1/85 (B), pow. 460 m2, KW 101.622cz./ 2003-03-13
254/2003/P 2003-03-13 W sprawie powołania Komisji Przetargowej /dot. rozstrzygnięcia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Poznania wynoszącego 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Grottgera 2, obr. Łazarz, ark. 12, dz. 44 (B), pow. 780 m2, KW 101580cz./ 2003-03-13
253/2003/P 2003-03-13 W sprawie uchylenia uchwały nr 744/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 6.11.2001r. /dot. os. B.Śmiałego, rejon ul. Znanieckiego/ 2003-03-13
252/2003/P 2003-03-13 W sprawie uchylenia uchwały Nr 610/2000 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.10.2000r. /dot. ul. Bóżniczej 13/ 2003-03-13
251/2003/P 2003-03-13 W sprawie uchylenia uchwały Nr 673/99 Zarządu Miasta Poznania z dnia 9.11.1999r. /dot. nieruchomości położonej przy ul. Prusimskiej-Mrowińskiej/ 2003-03-13
250/2003/P 2003-03-13 W sprawie podziału środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na rok 2003 na rzecz towarzystw budownictwa społecznego 2003-03-13
249/2003/P 2003-03-13 W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania na rok 2003 2003-03-13
248/2003/P 2003-03-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rej. ul. Dziadoszańskiej, obr. Żegrze, ark. 26, dz. 4/20, pow. 330 m2, KW 107.858cz./ 2003-03-12
247/2003/P 2003-03-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do udz. 1/10cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Winogrady, obr. Winiary, ark. 30, dz. 104/2 o pow. 913 m2, KW 52.396/ 2003-03-12
246/2003/P 2003-03-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do udz. 1/20cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bełchatowskiej - Świebodzińskiej, obr. Junikowo, ark. 36, dz. 4/25, pow. 825 m2, KW 134.041cz./ 2003-03-12
245/2003/P 2003-03-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Żegiestowskiej, obr. Strzeszyn, ark. 5, dz. 26/6, pow. 440 m2, KW 88.020/ 2003-03-12
244/2003/P 2003-03-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Parandowskiego nar. Literackiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/257, pow. 775 m2, KW 100.706cz. / 2003-03-12
243/2003/P 2003-03-12 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Owidiusza, obr. Golęcin, ark. 13b, dz. 1/607, pow. 168 m2, KW 107.240/ 2003-03-12
242/2003/P 2003-03-12 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXVII ,117 lokali) 2003-03-12
241/2003/P 2003-03-11 W sprawie przekazania Osiedlu Radojewo w Poznaniu, do korzystania części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lubczykowej 1 2003-03-11
240/2003/P 2003-03-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851rozdz.85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-03-11
239/2003/P 2003-03-11 W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Winogrady. 2003-03-11
238/2003/P 2003-03-11 W sprawie uchylenia uchwały Nr 164/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.02.2001r 2003-03-11
237/2003/P 2003-03-11 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne.(wykaz obejmuje nieruchomość komunalną w Poznaniu ul.Władymira, o następujących oznaczeniach geodezyjnych: obr.Główieniec ark.21 dz.48(Bp) pow.607 m2 KW 13232) 2003-03-11
236/2003/P 2003-03-11 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (wykaz obejmuje nieruchomość komunalną w Poznaniu ul.Jugosłowiańska 71 o następujących oznaczeniach geodezyjnych: obr.Górczyn ark.1 dz.46 (B) pow.19 m2 KW 124.449 cz. 2003-03-11
235/2003/P 2003-03-11 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003. 2003-03-11
234/2003/P 2003-03-07 W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych w 2003r. 2003-03-07
233/2003/P 2003-03-06 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego /ul. Morasko 55a, obr. Morasko, ark. 16, dz. 140/6 (R IVb), pow. 2.258 m2, KW 137.268cz./ 2003-03-06
232/2003/P 2003-03-06 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Sianowska, Łagowska, Cetniewska/ 2003-03-06
231/2003/P 2003-03-06 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym /ul. Sianowska, obr. Krzyżowniki, ark. 18, dz. 70 (Bp) o pow. 108 m2, dz. 73 (Bp) o pow. 10 m2/ 2003-03-06
230/2003/P 2003-03-06 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul.Jugosłowiańska, obr. Łazarz, ark. 21, dz. 250 (Bp), pow. 766 m2, KW 3570 - m.Poznań/ 2003-03-06
229/2003/P 2003-03-04 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego przejętego z Wydziału Inżyniera Miasta (kanalizacji deszczowej w ul. Myśliborskiej) 2003-03-04
228/2003/P 2003-03-04 W sprawie przekazania na stan majątkowy Delegatury Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Zagórze 15, środka trwałego przejętego z Wydziału Oświaty (boiska sportowego do koszykówki) 2003-03-04
227/2003/P 2003-03-03 W sprawie powołania komisji ds. oceny ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Poznaniu 2003-03-03
226/2003/P 2003-03-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Poznańska 35-37, obr. Jeżyce, ark. 12, dz. 22/3, pow. 18 m2, KW 153094/ 2003-03-03
225/2003/P 2003-03-03 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Poznańska 35-37, obr. Jeżyce, ark. 12, dz. 22/6, pow. 18 m2, KW 153094/ 2003-03-03
224/2003/P 2003-02-28 W sprawie ustalenia dodatkowego wykazu zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym rozwiązywania problemów alkoholowych, możliwych do realizacji w 2003r. przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, II terminu i miejsca składania wniosków oraz warunków rozliczenia dotacji 2003-02-28
223/2003/P 2003-02-27 W sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Fundacji "Unia Metropolii Polskich" 2003-02-27
222/2003/P 2003-02-27 W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek 2003-02-27
221/2003/P 2003-02-26 W sprawie zmiany uchwały Nr 593/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu 2003-02-26
220/2003/P 2003-02-26 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 465/2002 z dnia 4.06.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2003-02-26
219/2003/P 2003-02-26 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/02 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 stycznia 2002r. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania 2003-02-26
218/2003/P 2003-02-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul. Sarmacka 11, dz. 111 (Bp), dz. 11/54 (Bp)/ 2003-02-25
217/2003/P 2003-02-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Swoboda, obr. Łazarz, ark. 02, dz. 4/90, pow. 83 m2, KW 111.101cz/ 2003-02-25
216/2003/P 2003-02-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Swoboda, obr. Łazarz, ark. 02, dz. 4/89, pow. 65 m2, KW 111.101cz./ 2003-02-25
215/2003/P 2003-02-25 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Swoboda, obr. Łazarz, ark. 02, dz. 4/91, pow. 130 m2, KW 111.101cz./ 2003-02-25
214/2003/P 2003-02-21 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego. 2003-02-21
213/2003/P 2003-02-21 W sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na os.Powstańców Warszawy, oznaczonej geodezyjnie obręb Winiary, arkusz 18 działka nr 6/112, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 83070 cz. 2003-02-21
212/2003/P 2003-02-21 W sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących 2003-02-21
211/2003/K 2003-02-20 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (WUA) 2003-02-20
210/2003/P 2003-02-20 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej , w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finanów publicznych. 2003-02-20
209/2003/P 2003-02-19 W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, z wyłączeniem szkół i placówek artystycznych 2003-02-19
208/2003/P 2003-02-19 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2003-02-19
207/2003/P 2003-02-19 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania Nr 581/02 z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2003-02-19
206/2003/P 2003-02-18 W sprawie rozwiązania Zespołu Doradczego Zarządu Miasta Poznania do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanego uchwałą Nr 766/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 13 listopada 2001r. 2003-02-18
205/2003/P 2003-02-18 W sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2003 2003-02-18
204/2003/K 2003-02-18 W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2003r. 2003-02-18
203/2003/P 2003-02-17 W sprawie odwołania pani Krystyny Burian ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 80 w Poznaniu, ul.Długosza 25a. 2003-02-17
202/2003/P 2003-02-17 W sprawie powierzenia pani Ewie Sobalik obowiązków dyrektora Przedszkola nr 80 w Poznaniu, ul.Długosza 25a 2003-02-17
201/2003/P 2003-02-17 W sprawie powołania Komisji Przetargowej /dot. przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż udz. Miasta wynoszącego 1/2 cz. w nieruchomości położonej przy ul. Grottgera 2, obr. Łazarz, ark. 12, dz. 44 (B), pow. 780 m2, KW 101580cz./ 2003-02-17
200/2003/P 2003-02-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul. Żabia 3, obr. Górczyn, ark. 17, dz. 42 (bp), pow. 961 m2, KW 19.208 cz. Miasto Poznań/ 2003-02-17
199/2003/P 2003-02-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul. Bożymira 18, obr. Naramowice, ark. 8, dz. 52/2 (bp), pow. 1025 m2, KW 10.887cz. miasto Poznań/ 2003-02-17
198/2003/P 2003-02-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pod indywidualne budownictwo jednorodzinne / ul. Bożymira 16, obr. Naramowice, ark. 8, dz. 52/1 (b), pow. 859 , KW 10.887cz. miasto Poznań/ 2003-02-17
197/2003/P 2003-02-17 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Janem Sklorzem, zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 2003-02-17
196/2003/P 2003-02-17 W sprawie powierzenia Panu Jackowi Łuczakowi pełnienia obowiązków dyrektora Pozserwis - Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-02-17
195/2003/P 2003-02-17 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Arturem Sobańskim, zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Pozserwis - Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-02-17
194/2003/P 2003-02-14 W sprawie sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka", położonego w Przesiece ul. Karkonoskiej 16, woj. dolnośląskie 2003-02-14
193/2003/P 2003-02-14 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-14
192/2003/P 2003-02-13 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań z zakresu upowszechniania turystyki w roku 2003 na: akcję "Lato w mieście", wymianę zagraniczną, imprezy turystyczne, wypożyczanię sprzętu turystycznego oraz klubowe centrum rekreacji z działu 926, rozdział 92605 § 2820 oraz działu 630, rozdział 63003 § 2820 2003-02-13
191/2003/P 2003-02-12 W sprawie upoważnienia do dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów w budżecie miasta Poznania na rok 2003 2003-02-12
190/2003/P 2003-02-12 W sprawie zmiany uchwały nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-02-12
189/2003/P 2003-02-12 W sprawie zmiany uchwały nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-02-12
188/2003/P 2003-02-12 W sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Roboczego ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Małeckiego 16 w Poznaniu 2003-02-12
187/2003/P 2003-02-11 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003 2003-02-11
186/2003/P 2003-02-11 W sprawie nabycia udziału wynoszącego 3/8 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 187 2003-02-11
185/2003/P 2003-02-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85301 "Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-11
184/2003/P 2003-02-10 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-10
183/2003/P 2003-02-10 W sprawie wydatkowanie środków z budżetu miasta Poznania z rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-10
182/2003/P 2003-02-10 W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Małopolskiej 2003-02-10
181/2003/P 2003-02-07 W sprawie zmianiające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta, powierzenia określonych spraw Miasta zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi Miasta oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta 2003-02-07
180/2003/P 2003-02-07 W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2003-02-07
179/2003/P 2003-02-06 W sprawie powołania Komisji Opiniującej do rozpatrywania wniosków o dotacje z zakresu oświaty i wychowania 2003-02-06
178/2003/P 2003-02-05 W sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 161/2003/P z dnia 23 stycznia 2003r. w spr. wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2003r. na: naukę pływania dla dzieci klas II i III, naukę jazdy na nartach, stałe zajęcia sportowe - Młodzieżowe Centra Sportu, klubowe centra rekreacji, obozy sportowe, szkolne ligi sportowe, akcję "zima w mieście", działania na rzecz osób niepełnosprawnych, imprezy sportowo-rekreacyjne, zadania realizowane przez fundację dział 926, rozdział 92605 §§ 2810, 2820 2003-02-05
176/2003/P 2003-02-05 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85395 "Pozostała działalność"- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-02-05
177/2003/P 2003-02-05 W sprawie powierzenia pani Danucie Polus obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 53 2003-02-01
175/2003/P 2003-02-04 W sprawie wprowadzenia nowych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w obiektach służby zdrowia , stanowiących własność Miasta Poznania, administrowanych przez :POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania. 2003-02-04
174/2003/P 2003-01-28 zmieniające uchwałę nr 683/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 12.10.2001r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 28 2003-01-28
173/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/34 cz w nieruchomości położonej w Poznaniu na os.Poligród, obręb Rataje, ark.3, dz.104/18 o pow.490 m2, dz.104/31 o pow.270 m2, dz.108/7 o pow.257 m2, dz.109/1 o pow.70 m2, dz.110/3 o pow.41 m2 KW 125.648 2003-01-28
172/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/34 cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu na os.Poligród, obręb Rataje, ark.3, dz.104/18 o pow.490 m2, dz.104/31 o pow.270 m2, dz.108/7 o pow.257 m2, dz.109/1 o pow.70 m2, dz.1110/3 o pow.41 m2 KW 125.648 2003-01-28
171/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/34 cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu na os.Poligród, obręb Rataje, ark3. dz.104/18 o pow.490 m2, dz.104/31 o pow.270 m2, dz.108/7 o pow.257 m2, dz.109/1 o pow.70 m2, dz.110/3 o pow.41 m2 KW 125.648 2003-01-28
170/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/24 cz. i 1/18 cz w nieruchomościach położonych w Poznaniu w rej.ul.Obodrzyckiej, obręb Żegrze , ark.24, dz.10/31 o pow.898 m2 KW 106.502 dz.10/32 o pow.962 m2 KW 106.503 2003-01-28
169/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Zajęczej, obręb Kobylepole, ark.11, dz.8/16 o pow.348 m2 KW 92.949 2003-01-28
168/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości polożonej w Poznaniu w rej.ul.Literackiej, obręb Strzeszyn, ark.7b dz.5/298 o pow.604 m2 KW 100.706 cz. 2003-01-28
167/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Śmiełowskiej nar.ul.Rawickiej, obręb Dębiec, ark.9, dz.40/94 pow.404 m2 KW 83.208. 2003-01-28
166/2003/K 2003-01-28 W sprawie podziału zadań dotyczących organizowania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania 2003-01-28