Zarządzenie nr 805/2017/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ....................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 19, działka nr 2/1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-23

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych - nazwisko i imię, numer księgi wieczystej, cenę zakupu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 tekst jedn.).

Osoba dokonująca wyłączenia

Anna Brzezińska

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0