Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
196/2003/P 2003-02-17 W sprawie powierzenia Panu Jackowi Łuczakowi pełnienia obowiązków dyrektora Pozserwis - Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-02-17
195/2003/P 2003-02-17 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Arturem Sobańskim, zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Pozserwis - Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-02-17
194/2003/P 2003-02-14 W sprawie sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka", położonego w Przesiece ul. Karkonoskiej 16, woj. dolnośląskie 2003-02-14
193/2003/P 2003-02-14 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-14
192/2003/P 2003-02-13 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań z zakresu upowszechniania turystyki w roku 2003 na: akcję "Lato w mieście", wymianę zagraniczną, imprezy turystyczne, wypożyczanię sprzętu turystycznego oraz klubowe centrum rekreacji z działu 926, rozdział 92605 § 2820 oraz działu 630, rozdział 63003 § 2820 2003-02-13
191/2003/P 2003-02-12 W sprawie upoważnienia do dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów w budżecie miasta Poznania na rok 2003 2003-02-12
190/2003/P 2003-02-12 W sprawie zmiany uchwały nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-02-12
189/2003/P 2003-02-12 W sprawie zmiany uchwały nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-02-12
188/2003/P 2003-02-12 W sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Roboczego ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Małeckiego 16 w Poznaniu 2003-02-12
187/2003/P 2003-02-11 W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003 2003-02-11
186/2003/P 2003-02-11 W sprawie nabycia udziału wynoszącego 3/8 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 187 2003-02-11
185/2003/P 2003-02-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85301 "Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-11
184/2003/P 2003-02-10 W sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta z działu 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-10
183/2003/P 2003-02-10 W sprawie wydatkowanie środków z budżetu miasta Poznania z rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-02-10
182/2003/P 2003-02-10 W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Małopolskiej 2003-02-10
181/2003/P 2003-02-07 W sprawie zmianiające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta, powierzenia określonych spraw Miasta zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi Miasta oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta 2003-02-07
180/2003/P 2003-02-07 W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2003-02-07
179/2003/P 2003-02-06 W sprawie powołania Komisji Opiniującej do rozpatrywania wniosków o dotacje z zakresu oświaty i wychowania 2003-02-06
178/2003/P 2003-02-05 W sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 161/2003/P z dnia 23 stycznia 2003r. w spr. wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2003r. na: naukę pływania dla dzieci klas II i III, naukę jazdy na nartach, stałe zajęcia sportowe - Młodzieżowe Centra Sportu, klubowe centra rekreacji, obozy sportowe, szkolne ligi sportowe, akcję "zima w mieście", działania na rzecz osób niepełnosprawnych, imprezy sportowo-rekreacyjne, zadania realizowane przez fundację dział 926, rozdział 92605 §§ 2810, 2820 2003-02-05
176/2003/P 2003-02-05 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85395 "Pozostała działalność"- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-02-05
177/2003/P 2003-02-05 W sprawie powierzenia pani Danucie Polus obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 53 2003-02-01
175/2003/P 2003-02-04 W sprawie wprowadzenia nowych wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w obiektach służby zdrowia , stanowiących własność Miasta Poznania, administrowanych przez :POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania. 2003-02-04
174/2003/P 2003-01-28 zmieniające uchwałę nr 683/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 12.10.2001r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 28 2003-01-28
173/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/34 cz w nieruchomości położonej w Poznaniu na os.Poligród, obręb Rataje, ark.3, dz.104/18 o pow.490 m2, dz.104/31 o pow.270 m2, dz.108/7 o pow.257 m2, dz.109/1 o pow.70 m2, dz.110/3 o pow.41 m2 KW 125.648 2003-01-28
172/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/34 cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu na os.Poligród, obręb Rataje, ark.3, dz.104/18 o pow.490 m2, dz.104/31 o pow.270 m2, dz.108/7 o pow.257 m2, dz.109/1 o pow.70 m2, dz.1110/3 o pow.41 m2 KW 125.648 2003-01-28
171/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/34 cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu na os.Poligród, obręb Rataje, ark3. dz.104/18 o pow.490 m2, dz.104/31 o pow.270 m2, dz.108/7 o pow.257 m2, dz.109/1 o pow.70 m2, dz.110/3 o pow.41 m2 KW 125.648 2003-01-28
170/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/24 cz. i 1/18 cz w nieruchomościach położonych w Poznaniu w rej.ul.Obodrzyckiej, obręb Żegrze , ark.24, dz.10/31 o pow.898 m2 KW 106.502 dz.10/32 o pow.962 m2 KW 106.503 2003-01-28
169/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Zajęczej, obręb Kobylepole, ark.11, dz.8/16 o pow.348 m2 KW 92.949 2003-01-28
168/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości polożonej w Poznaniu w rej.ul.Literackiej, obręb Strzeszyn, ark.7b dz.5/298 o pow.604 m2 KW 100.706 cz. 2003-01-28
167/2003/P 2003-01-28 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Śmiełowskiej nar.ul.Rawickiej, obręb Dębiec, ark.9, dz.40/94 pow.404 m2 KW 83.208. 2003-01-28
166/2003/K 2003-01-28 W sprawie podziału zadań dotyczących organizowania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania 2003-01-28
165/2003/P 2003-01-27 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do udziału 9/10 cz. w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Winogrady, obr. Winiary, ark. 30, dz. 104/2 o pow. 913 m2, KW 52.396/ 2003-01-27
164/2003/P 2003-01-24 W sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora szkół 2003-01-24
163/2003/P 2003-01-24 W sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla pani Grażtny Siczyńskiej, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul.Szamarzewskiego 78/82 2003-01-24
162/2003/P 2003-01-24 W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych w 2003r. 2003-01-24
161/2003/P 2003-01-23 W sprawie wydatkowaniaśrodków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2003 roku na: Naukę pływania dla dzieci klas II i III, naukę jazdy na nartach , snowbordzie i łyżwach, stałe zajęcia sprtowe-Młodzieżowe Centra Sportu ( w ramach współzawodnictwa sportowego młodzieży), klubowe centra rekreacji , obozy sportowe, szkolne ligi sportowe, akcję "Zima" w mieście", działania na rzecz osób niepełnosprawnych, imprezy sportowo-rekreacyjne, zadania realizowane przez Fundacje dział 926, rozdział 92605 § 2820 i 2810. 2003-01-23
160/2003/P 2003-01-23 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Andrzejowi Cichemu na prowadzenie Prywatnego Liceum Profilowanego w Poznaniu, ul.Wyspiańskiego 18. 2003-01-23
159/2003/P 2003-01-23 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul.Kanclerskiej o oznaczeniach geodezyjnym: obręb Łazarz ark..17 dz.108 pow. 49 m2 KW 131.703 2003-01-23
158/2003/P 2003-01-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.27 Grudnia 3 , obręb Poznań, ark.25, dz.50/1 o pow.638 m2, zapisanej w KW 108.924 2003-01-22
157/2003/K 2003-01-22 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania (WRM, BPI) 2003-01-22
156/2003/P 2003-01-22 W sprawie przekazania Osiedlu Strzeszyn w Poznaniu , do korzystania nieruchomości położonej przy ul. Krajeneckiej w Poznaniu 2003-01-22
155/2003/P 2003-01-22 W sprawie umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki zlikwidowanemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Poznaniu, w wysokości 1.319.101,00 zł. 2003-01-22
154/2003/P 2003-01-22 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - wykaz obejmuje nieruchomości położone w Poznaniu przy ul.Za Cytadelą. 2003-01-22
153/2003/P 2003-01-21 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste / wykaz nr CXV, 118 lokali/ 2003-01-21
152/2003/P 2003-01-20 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85303 "Ośrodki wsparcia"- na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-01-20
151/2003/P 2003-01-20 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85395 "Pozostała działalność"- na realizację zadań kontraktowych z zakresu pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-01-20
150/2003/P 2003-01-20 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85301 "Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze" - realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych. 2003-01-20
149/2003/P 2003-01-20 W sprawie zmiany uchwały nr 509/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.06.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-01-20
52/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Towarzystwu Edukacji Bankowej S.A. na prowadzenie Szkoły Informatyki i Internetu w Poznaniu, ul. Garncarska 7 2003-01-18
99/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Katarzynie Pirszel na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Polsko-Angielskiego w Poznaniu, ul. Lubeckiego 30a 2003-01-17
98/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Andrzejowi Cichemu na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 18 2003-01-17
97/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Przedsiębiorstwu Prywatnemu PROJEKT - BUD na prowadzenie Centrum Kształcenia IKAR - Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych IKAR w Poznaniu, ul. Szamotulska 33 2003-01-17
96/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Januszowi Musiałowi na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Doroslych - Poznańskie Centrum Edukacji w Poznaniu., ul. Żniwna 1 2003-01-17
95/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta paniom Halinie Horyńskiej i Marii Klafkowskiej na prowadzenie Liceum Ogólnokształącego dla Dorosłych SCHOLAR w Poznaniu, os. Lecha 37 2003-01-17
94/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Edukacyjnemu na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10 2003-01-17
93/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Wacławowi Łączyńskiemu na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WAPOL w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 17/19 2003-01-17
92/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Adrianowi Jóźwiakowi na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PRYMUS w Poznaniu, ul. Świt 25 2003-01-17
91/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Doroslych ŻAK w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77 2003-01-17
90/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Mirosławowi Cieńkowskiemu - Krajowa Korporacja Oświatowa na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych MATURA w Poznaniu, ul.Biedrzyckiego 13 2003-01-17
89/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce cywilnej Jacek i Maria Czarneccy na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CZARNECCY w Poznaniu, ul.Starołęka 38 2003-01-17
88/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu ul.Bułgarska 63/65 2003-01-17
87/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Prowincjałowi Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na prowadzenie Niższego Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców im.Bogdana Jańskiego w Poznaniu, ul.Dąbrówki 4. 2003-01-17
86/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im.Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu, ul.Głogowska 147 2003-01-17
85/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Poznaniu, al.Niepodległości 43 2003-01-17
84/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Piotrowi Pawłowi Repczyńskiemu na prowadzenie IV prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ul.Starołęka 138. 2003-01-17
83/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie II Prywtnego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ul.Bułgarska 63/65 2003-01-17
82/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Stanisławowi Adamczykowi na prowadzenie Anglojęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ul.Dąbrowskiego 262/280 2003-01-17
81/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Stanisławowi Adamczykowi na prowadzenie I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ul.Dąbrowskiego 262/280 2003-01-17
80/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Zbigniewowi Hilmantelowi na prowadzenie Policealnego studium Masażu "Alfa Planets" w Poznaniu, ul. Niegolewskich 28/4 2003-01-17
79/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pp. Lesławowi Kucharskiemu i Waldemarowi Kropiwłowskiemu na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "Parabellum" w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 18 2003-01-17
78/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Międzynarodowej Federacji MODERN JU-JITSU na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul. Głogowska 92 2003-01-17
77/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Jadwidze Wysockiej na prowadzenie Poznańskiej Szkoły Mody EVEN w Poznaniu, ul. Śniadeckich 23/4 2003-01-17
76/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Januszowi Musiałowi na prowadzenie Poznańskiego Centrum Edukacji - szkoła policealna w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2003-01-17
75/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Januszowi Musiałowi na prowadzenie Poznańskiej Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2003-01-17
74/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Januszowi Musiałowi na prowadzenie Poznańskiej Policealnej Szkoły Turystyki i Rekareacji w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2003-01-17
73/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Ryszardowi Klausowi na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 23 2003-01-17
72/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Marii Jaraczewskiej - Baumann na prowadzenie Wielkopolskiej Szkoły Gospodarczej w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27 2003-01-17
71/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. GALILEA na prowadzenie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w Poznaniu, ul. Starołęcka 129/129a 2003-01-17
70/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Rachunkowości ŻAK w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77 2003-01-17
69/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Prawa i Administracji ŻAK w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77 2003-01-17
68/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Turystyki ŻAK w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77 2003-01-17
67/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Technik Multimedialnych i Organizacji Reklamy ŻAK w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77 2003-01-17
66/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu Żak Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Ekonomiczno-Handlowego Żak w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 77 2003-01-17
65/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Nauki i Biznesu ŻAK- Małgorzata Morzyszek na prowadzenie Policealnego Studium Informatycznego Żak w poznaniu, ul.Dąbrowskiego 77. 2003-01-17
64/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pp.Michałowi Kwiatkowskiemu i Dariuszowi Kowalskiemu - Ośrodek Kształcenia Policealnego O"CHIKARA na prowadzenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu, ul.Szamarzewskiego 99 2003-01-17
63/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Janowi Kaczmarkowi na prowadzenie Policealnego Studium Finansów i Rachunkowiości "Remix" w Poznaniu, ul.Warzywna 24. 2003-01-17
62/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. "Szkoła Sekretarek" na prowadzenie Prywatnego Policealnego Studium "Szkoła Sekretarek" w poznaniu, os.Jana III Sobieskiego 114 2003-01-17
61/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Adrianowi Jóźwiakowi na prowadzenie Dwuletniej Policealnej Szkoły Zawodowej PRYMUS w Poznaniu, ul.Świt 25 2003-01-17
60/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pp.Krystynie i Romanowi Tuczyńskim na prowadzenie Policealnego Studium "Szkoleniowiec" w Poznaniu, ul.Szarych Szeregów 23. 2003-01-17
59/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Mirosławowi Cieńkowskiemu - Krajowa Korporacja Oświatowa na prowadzenie szkoły Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu, ul. Biedrzyckiego 13 2003-01-17
58/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z .o.o. Centrum Ekonomiczne na prowadzenie Policealnego Studium Zawodowego Rachunkowości w Poznaniu, ul. Klasztorna 24/25 2003-01-17
57/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Tomaszowi Sworowskiemu na prowadzenie Poznańskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu, ul.Św. Marcin 58/64 2003-01-17
56/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Bydgoszczy na prowadzenie Policealnego Studium "Eko-Tech Marketing" w Poznaniu, ul.Ściegienego 10 2003-01-17
55/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Edukacyjnemu na prowadzenie Poznańskiej Szkoły Realnej w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10 2003-01-17
54/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Towarzystwu Edukacji Bankowej S.A. na prowadzenie Szkoły Europejskiej "Eurocolloge" w Poznaniu, ul. Garncarska 7 2003-01-17
53/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Towarzystwu Edukacji Bankowej S.A. na prowadzenie Szkoły Turystyki w Poznaniu, ul. Garncarska 7 2003-01-17
51/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Towarzystwu Edukacji Bankowej S.A. na prowadzenie Rocznego Policealnego Studium Finansów w Poznaniu, ul. Garncarska 7 2003-01-17
50/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Jarosławowi Switoniowi na prowadzenie Prywatnego Informatycznego Policealnego Studium Zawodowego w Poznaniu , ul. Berwińskiego 2/4 2003-01-17
49/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na prowadzenie Policealnego Studium Kosmetycznego w Poznaniu, ul.Jeleniogórska 4/6 2003-01-17
48/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na prowadzenie Policealnego Studium Informatycznego w Poznaniu, ul.Jeleniogórska 4/6 2003-01-17
47/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżet Miasta Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich na prowadzenie Policealnego Studium Ochrony Środowiska w Poznaniu, os.pod Lipami 104. 2003-01-17
46/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. Druk Tur na prowadzenie Prywatnego Studium Zawodowego Druk Tur w Poznaniu, ul. Wołowska 64 2003-01-17
45/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Janowi Jeszcze na prowadzenie Prywatnego College"u Zawodowego w Poznaniu ul.Bukowska 34. 2003-01-17
44/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pp.Anieli Goc i Mireli Skrzypczak na prowadzenie Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc w Poznaniu, ul.Brzeźnicka 3. 2003-01-17
43/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich na prowadzenie Niepaństwowego Policealnego Studium Kosmetycznego w Poznaniu, ul.Bosa 9 2003-01-17
42/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Wielkopolskiemu Zrzeszeniu Handlu i Usług na prowadzenie Prywatnego Liceum Kupieckiego w Poznaniu ul.Zwierzyniecka 15. 2003-01-17
41/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Fundacji Rozwoju Niepaństwowego Szkolnictwa Zawodowego "Awista" na prowadzenie Społecznego Liceum Ekonomicznego AWISTA w Poznaniu, ul Nieszawska 5. 2003-01-17
40/2003/P 2003-01-17 W sprawie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta, powierzenia określonych spraw Miasta zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi Miasta oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta. 2003-01-17
148/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Wielkopolskiej Izbie Budownictwa na prowadzenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul.Grunwaldzkiej 152 w Poznaniu. 2003-01-17
147/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św.Wincentego a'Paulo na prowadzenie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Poznaniu ul.Mariacka 24/28 2003-01-17
146/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św.Wincentego a'Paulo na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej tzw.Szkoły Życia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Poznaniu ul.Mariacka 24/28 2003-01-17
145/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi z Zespołem Downa na prowadzenie Przedszkola Specjalnego "Orzeszek" w Poznaniu, os.B.Chrobrego 6. 2003-01-17
144/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Stowarzyszeniu Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Bartek" na prowadzenie Przedszkola Specjalnego "Bartek" w Poznaniu, os.Piastowskie 42. 2003-01-17
143/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta paniom Anieli Goc i Mireli Skrzypczak na prowadzenie Internatu Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc w Poznaniu, ul.Brzeźnicka 3 2003-01-17
142/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek na prowadzenie Internatu przy Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu, al.Niepodległości 43. 2003-01-17
141/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej na prowadzenie Gimnazjum im. bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu, ul. Piątkowska 148 2003-01-17
140/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Krystynie Skarbek-Tecław i panu Pawłowi Tecław na prowadzenie Gimnazjum Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji w Poznaniu, ul. Kościerzyńska 76/78 2003-01-17
139/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Janinie Gdejko-Cwojdzińskiej i panu Tomaszowi Cwojdzińskiemu na prowadzenie Prywatnego Gimnazjum w Poznaniu, ul. Starogardzka 65 2003-01-17
138/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na prowadzenie Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu, ul. Głogowska 147 2003-01-17
137/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Stanisławowi Adamczykowi na prowadzenie Anglojęzycznego Gimnazjum Prywatnego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280 2003-01-17
136/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce o.o. International School na prowadzenie Prywatnego Dwujęzycznego Gimnazjum z Językiem Angielskim w Poznaniu, ul. Darzyborska 1a 2003-01-17
135/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Annie Ryfie na prowadzenie Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum w Poznaniu, ul. Piwna 1 2003-01-17
134/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej na prowadzenie Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu, al. Niepodległości 41 2003-01-17
133/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie Prywatnego Gimnazjum Nr 2 w Poznaniu, ul. Bułgarska 63/65 2003-01-17
132/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - Samodzielne Koło Terenowe Nr 185 na prowadzenie Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu, os. Oświecenia 64 2003-01-17
131/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznańskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu na prowadzenie Społecznego Gimnazjum "Dębinka" w Poznaniu, ul.Grabowa 33 2003-01-17
130/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - Samodzielne Koło Terenowe nr 24 na prowadzenie Społecznego Gimnazjum nr 2 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114 2003-01-17
129/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - Samodzielne Koło Terenowe Nr 15 na prowadzenie Społecznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 154 2003-01-17
128/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Sp. zo.o. Prywatna Szkoła Anglojęzyczna The British Poznań School na prowadzenie Prywatnej Szkoły Anglojęzycznej w Poznaniu, ul. Krańcowa 15 2003-01-17
127/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Janinie Gdejko-Cwojdzińskiej i panu Tomaszowi Cwojdzińskiemu na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu, ul. Stargardzka 65 2003-01-17
126/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Krystynie Skarbek-Tecław i panu Pawłowi Tecław na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej "Olimpijczyk" w Poznaniu, ul. Kościerzyńska 76/78 2003-01-17
125/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta panu Piotrowi Repczyńskiemu na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu, ul. Starołęcka 138 2003-01-17
124/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. International School na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Poznaniu , ul. Darzyborska 1a 2003-01-17
123/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Annie Ryfie na prowadzenie Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu, ul.Piwna 1. 2003-01-17
122/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej na prowadzenie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Poznaniu, al.Niepodległości 2003-01-17
121/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Spółce z o.o. SCHOLIA na prowadzenie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu, ul.Bułgarska 63/65 2003-01-17
120/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - Samodzielne Koło Terenowe nr 185 na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Poznaniu, os.Oświecenia 64. 2003-01-17
119/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznańskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Poznaniu, ul.Grabowa 33 2003-01-17
118/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - Samodzielne Koło Terenowe nr 24 na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Poznaniu, os.Wichrowe Wzgórze 114. 2003-01-17
117/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - Samodzielne Koło Terenowe Nr 15 na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.bł. U.Ledochowskiej w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 154. 2003-01-17
116/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Hannie Herzog-Kurczewskiej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Czerwony Kapturek" w Poznaniu, ul.Pucka 18 2003-01-17
115/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Barbarze Koniecznej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Kraina Uśmiechu Twórczo" w poznaniu, ul.Lubowska 70 2003-01-17
114/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Imienia Jezus na prowadzenie Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Poznaniu, ul.Łubinowa 7 2003-01-17
113/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Renacie Kubiak na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Groszek" w Poznaniu, ul.Toruńska 6. 2003-01-17
112/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Poznaniu, ul.Rejtana 6. 2003-01-17
111/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Centrum Szkolenia Wojski Lądowych w Poznaniu na prowadzenie Przedszkola Publicznego Nr 77 w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 34 2003-01-17
110/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pp.Iwonie Polkowskiej i Danielowi Zimowskiemu na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Artystyczno-Językowego "Akademia Krasnoludków Wlkp. " w Poznaniu , ul.Złota 10. 2003-01-17
109/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodego Artysty "Puer Docilis" na prowadzenie Przedszkola Artystycznego "Plastonutki w Poznaniu , ul.Solna 12. 2003-01-17
108/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Nazaretu na prowadzenie Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Poznaniu, ul. Miastkowska 124 2003-01-17
107/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Małgorzacie Stankiewicz-Klimka na prowadzenie "BAMBINI" Prywatnego Przedszkola MONTESSORI w Poznaniu, ul. Mazowiecka 6/3 2003-01-17
106/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Justynie Koniecznej na prowadzenie Przedszkola "Cztery Pory Roku" w Poznaniu, ul. Pniewska 57 2003-01-17
105/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Elżbiecie Wieczorek na prowadzenie Domowego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Poznaniu, ul. Gerberowa 30 2003-01-17
104/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Krystynie Skarbek-Tecław i panu Pawłowi Tacławowi na prowadzenie Przedszkola "Olimpijczyk" w Poznaniu, ul. Kościerzyńka 76/78 2003-01-17
103/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Towarzystwu Edukacyjnemu im. Rudolfa Steinera na prowadzenie Społecznego Przedszkola "Kolorowe Listki" w Poznaniu, ul. Długosza 25a 2003-01-17
102/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Towarzystwu Przedszkola Społecznego "Nasze Przedszkole" na prowadzenie Przedszkola "Nasze Przedszkole" w Poznaniu, ul. Pszenna 2/1 2003-01-17
101/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Marlenie Gulewicz na prowadzenie Prywatnego Przedszkola Estetycznego w Poznaniu, ul. Kosowska 42 2003-01-17
100/2003/P 2003-01-17 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Wandzie Chęcińskiej na prowadzenie Prywatnego Przedszkola "Fistaszki" w Poznaniu, ul. Nad Seganką 6 2003-01-17
39/2003/P 2003-01-16 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Ks. Jerzego Popiełuszki w Poznaniu 2003-01-16
38/2003/P 2003-01-16 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady w Poznaniu 2003-01-16
37/2003/P 2003-01-16 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Głuszyna w Poznaniu 2003-01-16
36/2003/P 2003-01-16 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Wilda w Poznaniu 2003-01-16
35/2003/P 2003-01-16 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Lotników Wielkopolskich w Poznaniu 2003-01-16
34/2003/P 2003-01-16 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Podolany w Poznaniu 2003-01-16
33/2003/P 2003-01-15 W sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia list osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w 2003r. 2003-01-15
32/2003/P 2003-01-14 W sprawie powierzenia pani Barbarze Krzywkowskiej obowiązków dyrektora Pogotowia Opiekuńczego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 53 2003-01-14
31/2003/P 2003-01-13 W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Pogotowia Opiekuńczego / dot. p. M.Pindura/ 2003-01-13
30/2003/P 2003-01-13 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadania kontraktowego z zakresu pomocy społecznej w roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 2003-01-13
29/2003/P 2003-01-13 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85326 "Ośrodki Adaptacyjno-Opiekuńcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 2003-01-13
28/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Literackiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/285 o pow. 693 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
27/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stsounku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Literackiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/274, pow. 794 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
26/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Parandowskiego, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/307 o pow. 819 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
25/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Parandowskiego nar. ul. Literackiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/284 o pow. 693 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
24/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Literackiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/302 o pow. 607 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
23/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Parandowskiego, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/282, pow. 819 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
22/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Parandowskiego, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/278, pow. 830 m2, KW 100.706cz./
2003-01-13
21/2003/P 2003-01-13 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
/w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rej. ul. Literackiej, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/2999 o pow. 653 ,2, KW 100.706/
2003-01-13
20/2003/P 2003-01-13 W sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Poznaniu na osiedlu Piastowskim 106a 2003-01-13
19/2003/P 2003-01-13 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Górnicza 2/162, obr. Górczyn, ark. 15, dz: 4/2 (B) o pow. 96 m2, dz. 5/13 (B) o pow. 4 m2/ 2003-01-13
18/2003/P 2003-01-13 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /dot. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego, obr. Łazarz, ark. 30, dz. 112 - na rzecz Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"/ 2003-01-13
17/2003/P 2003-01-10 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej ( 13 lokali) 2003-01-10
16/2003/P 2003-01-09 W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie Akademii Medycznej im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, dla potrzeb wykonywania przez nią zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Oddziału Chorób Zakaźnych oraz Oddziału Reumatologii samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto 2003-01-09
15/2003/P 2003-01-09 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Półwiejska nar. Krysiewicza, obr. Poznań, ark. 40, dz. 49/3 (B), pow. 311 m2, KW 181.832cz./ 2003-01-09
14/2003/P 2003-01-09 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85302 "Domy Pomocy Społecznej" na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-01-09
9/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ...............o pow. 139 m2, przeznaczonej pod ulicę Szarotkową w Poznaniu 2003-01-06
8/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ................o pow. 154 m2, przeznaczonej pod ulicę Szarotkową w Poznaniu 2003-01-06
7/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ..............o powierzchni 437 m2, przeznaczonej pod ulicę Raczyńskiego w Poznaniu 2003-01-06
6/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .................o powierzchni. 38 m2, zajętej pod ulicę Morasko w Poznaniu 2003-01-06
5/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................. o pow. 8 m2, stanoiwącej ulicę Małoszyńską w Poznaniu 2003-01-06
4/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznnaia części nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Kw nr ...................o łącznej pow. 72 m2, przeznaczonej pod ulicę Gladiolową w Poznaniu 2003-01-06
3/2003/P 2003-01-06 W sprawie uchylenia uchwał Zarządu Miasta Poznania numer 705/2002 dnia 11 września 2002r. oraz numer 832/2002 z dnia 29 października 2002r. 2003-01-06
13/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .............o powierzchni 146 m2, przeznaczonej pod ulicę Szarotkową w Poznaniu 2003-01-06
12/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własności Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw nr .............o pow. 917 m2, przeznaczonej pod ulicę Szarotkową w Poznaniu 2003-01-06
11/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr .............o pow. 375 m2, przeznaczonej pod ulicę Szarotkową w Poznaniu 2003-01-06
10/2003/P 2003-01-06 W sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ................o pow. 39 m2, przeznaczonej pod ulicę Szarotkową w Poznaniu 2003-01-06
2/2003/P 2003-01-02 W sprawie określenia organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zasad sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie. 2003-01-02
1/2003/P 2003-01-02 W sprawie trybu przedkładania Prezydentowi Miasta Poznania informacji o wykonaniu wydatków majątkowych oraz ważniejszych remontów i przebiegu ich realizacji 2003-01-02
49/2002/P 2002-12-31 W sprawie zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych oraz odpadów zgodnych z wykazem rodzajowym odpadów wynikającym z decyzji Starosty Powiatu Poznańskiego na składowisku miejskim w Suchym Lesie w 2003 roku 2003-01-01
52/2002/K 2002-12-31 W sprawie zasad redagowania aktów prawnych 2002-12-31
51/2002/P 2002-12-31 W sprawie zmiany uchwały nr 229/02 Zarządu Miasta Poznania z dnia 27.02.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2002-12-31
50a/2002/P 2002-12-31 W sprawie zmiany Zarządzenia własnego dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2002 2002-12-31