Zarządzenie nr 917/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-19

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 16:14:10.0