Zarządzenie nr 918/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadań publicznych, polegających na prowadzeniu przytuliska, w tym ogrzewalni - placówki dla osób bezdomnych zapewniającej interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące, zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania - w przestrzeni publicznej miasta, zapewnieniu wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-19

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0