Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
817 2018-06-18 zgłoszenie budowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego NIE
807 2018-06-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym odcinka linii kablowej nn 0,4 kV oraz likwidacja odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV NIE
808 2018-06-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz z odtworzeniem oświetlenia drogowego oraz likwidacja linii napowietrznej nn 0,4kV TAK
792 2018-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV NIE
793 2018-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV NIE
770 2018-06-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
771 2018-06-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
765 2018-06-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
750 2018-06-07 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
751 2018-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
759 2018-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym preizolowanej sieci cieplnej dla hal produkcyjno-magazynowych nr 1,2,3,4 NIE
744 2018-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego NIE
734 2018-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza kablowego SN-15kV zasilającego pompownię wody przy ul.Koronna z GPZ-Cytadela i układane w ulicach: Koronna, Piątkowska, Księcia Mieszka I, Kazimierza Pułaskiego, Armii Poznań TAK
736 2018-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy i budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami - etap I NIE
726 2018-06-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
730 2018-06-04 zgłoszenie przebudowy, nadbudowy, remontu, termomodernizacji oraz rozbiórki przybudówki - dot. budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
731 2018-06-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej NIE
721 2018-06-01 zgłoszenie zamiau budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
712 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK-3, jedenaście złączy kablowo-pomiarowych NIE
713 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, trzech złącz kablowo-pomiarowych NIE
714 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK-3, czterech złączy kablowo-pomiarowych (sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV kablowa) NIE
715 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowych nn 0,4kV, jednej szafki SK4 i dwóch złączy kablowych ZK2x-2P NIE
718 2018-05-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej w rejonie ul.Mieleszyńskiej o napięciu 0,4kV NIE
699 2018-05-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
678 2018-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymlinii kablowej nn-0,4 kV NIE
684 2018-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej  
666 2018-05-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
654 2018-05-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
644 2018-05-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
632 2018-05-17 zgłoszenie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej NIE
637 2018-05-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zblokowanym budynkiem pomocniczym NIE
628 2018-05-16 zgłoszenie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż dwustanowiskowy NIE
614 2018-05-15 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod moztem Bolesława Chrobrego do granicy z dz. nr 35 NIE
616 2018-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
618 2018-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
623 2018-05-15 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego i zb. bezodpływowego na ścieki NIE
599 2018-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sici kablowej nn-0,4 kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
600 2018-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
603 2018-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nn-0,4kV NIE
592 2018-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
594 2018-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanału sanitarnego w drodze bocznej od ul.Wichrowej  
597 2018-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy rurociągu tłoczonego kanalizacji deszczowej z przepompownią TAK
581 2018-05-10 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
565 2018-05-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
573 2018-05-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego NIE
559 2018-05-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
523 2018-04-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowych nn 0,4kV NIE
543 2018-04-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kan. sanitarnej dla zespołu dwóch b. wielorodzinnych NIE
520 2018-04-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
499 2018-04-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
482 2018-04-24 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w zakresie nadbudowy tarasu TAK
484 2018-04-24 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w zakresie nadbudowy tarasu TAK
475 2018-04-23 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
468 2018-04-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych TAK
452 2018-04-18 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
453 2018-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
449 2018-04-17 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
442 2018-04-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza elektroenergetycznego SN ze stacją transformatorową oraz linią nn NIE
444 2018-04-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
433 2018-04-13 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
428 2018-04-12 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej NIE
401 2018-04-09 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami kablowymi NIE
403 2018-04-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, rj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o raz szafki kablowej SK-6 TAK
410 2018-04-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4 kV, linii nn-0,4 kV oraz szafy kablowej SK-4 NIE
372 2018-03-30 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym TAK
367 2018-03-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej NIE
349 2018-03-27 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
333 2018-03-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym rozbudowy sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia parkowego w parku NIE
334 2018-03-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kanaliz. wraz z przyłączami oraz hydrantu zewnętrznego NIE
318 2018-03-21 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego śr.n. i linii kablowych NIE
295 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami w ul.Klinkierowej TAK
296 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym TAK
304 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z 18 przyłączami w ul. Aroniowej NIE
306 2018-03-19 zgłoszenie zamiaru budowy z proejktem budowalnym dla budowy linii kablowej nn-0,4kV, budowa 3 złącz kablowo-pomiarowych, i budowa złącza kablowego NIE
277 2018-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kan. sanitarnej NIE
278 2018-03-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanalizacji deszczowej NIE
271 2018-03-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV kablowej wraz z zasilaniem istniejącej szafy kablowej SK nr 1279 oraz istniejącego złącza kablowego ZK-1 NIE
249 2018-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia boiska wielofunkcyjnego TAK
230 2018-03-02 zgłoszenie przebudowy (wykucie okna) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
206 2018-02-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym efektywnej dustrybucji ciepła - etap I: przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami TAK
193 2018-02-23 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej w ulicy Aroniowej NIE
189 2018-02-22 zgłoszenie zamiaru budowy z propjektem budowlanym sieci kan. sanitarnej wraz z przyłączem do istn. b. mieszkalnego NIE
190 2018-02-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego NIE
175 2018-02-20 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego wraz ze zb. bezodpływowym NIE
161 2018-02-16 zgłoszenie nadbudowy części budynku mieszkalnego NIE
159 2018-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projekte mbudowlanym sieci kablowej nn 0,4kV zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
138 2018-02-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4 kV, linii energetycznej nn 0,4 kV, dwóch szafek kablowyxh SK-4,n złącz kablowo-pomiarowego oraz wymiana slupa w linii nn-0,4 kV napowietrznej NIE
100 2018-01-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej wraz z 15 przyłączami NIE
102 2018-01-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej o pow. zabudowy do 35,0m2 z przyłączem elektroenergetycznym nN 15kV  
98 2018-01-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa linii kablowej nn 0,4 kV NIE
99 2018-01-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z odtworzeniem oświetlenia drogowego NIE
85 2018-01-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
90 2018-01-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym preizolowanej sieci cieplnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul.Rembertowskiej i Pogodnej NIE
69 2018-01-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy odcinka sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych od komory (J7/*)(S2) do komory S11 oraz węzłów cieplnych zasilających budynki Uniwersytetu Przyrodniczego NIE
63 2018-01-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
65 2018-01-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
52 2018-01-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4kV TAK
56 2018-01-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
28 2018-01-11 zgłoszenie zamiaru przebudowy nadziemnej osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków b3 i b4 na podziemną sieć preizolowaną NIE
30 2018-01-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do istniejącego budynku mieszkalnego TAK