Oferta: Pedagog

Data publikacji: 2018-08-16
Nr ref.: 46/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Pedagog
Informacje dodatkowe: pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo, planowany termin zatrudnienia 01.09.2018r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-03-20

Zakres podstawowych czynności

 • Czynności wykonywane w ramach oceny  rodzin zastępczych i sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w tym m.in.:

- kompletowanie materiałów pomocniczych do przeprowadzenia oceny rodzin zastępczych,

- dokonanie oceny rodzin zastępczych,

- prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i dzieci,

- przeprowadzanie wywiadów na temat sytuacji dzieci,

- uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących sytuacji prowadzonych dzieci.

- współpraca przy dokonywaniu ocen sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych pełniących funkcję rodzinną,

- sporządzanie rocznych sprawozdań ilościowych i jakościowych z efektów pracy  zajmowanego stanowiska.

 • Opracowywanie rocznych planów pracy dla zajmowanego stanowiska,                                                                      - Udział w bieżącym informowaniu mediów o diałalności Oddziału.            

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika, pedagogika specjalna),

- bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wymagania dodatkowe

Szkolenia i kursy z zakresu :

- pieczy zastępczej,

- diagnozy pedagogicznej,

- funkcjonowania rodziny,

- psychologii rozwoju i edukacji,

- pomocy pedagogicznej dla dzieci.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
 • Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
 • Kserokopie świadectw pracy

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyc i przedłożyć do wglądu oryginały świadect pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

Inne informacje:

Miejsce pracy - Poznań, ul. Swoboda 59 oraz poza Centrum,

Wymagana dyspozycyjność,

Budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW przy ul. rybaki 18A w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie (w marcu 2017 r.) był niższy niż 6%.

Prosimy o wysyłanie ofert z dopiskiem "Pedagog CWR Swoboda"na adres mailowy : cuw@m.poznan.pl lub o składanie ofert pisemnych.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

wymogi formalne 46_2018.docx

Informacja o wyniku naboru

wyniki 46_2018.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-20 14:14 - Aktualizacja (Aktualizacja)