Oferta: Pokojowa

Data publikacji: 2019-02-14
Nr ref.: DPS/DN/0100/09/2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Pokojowa
Informacje dodatkowe: 2 etaty

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-04-17

Zakres podstawowych czynności

1. Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach mieszkalnych DPS i sprzątanie ich na bieżąco co najmniej 1 raz dziennie

2.Utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców - łazienek, kuchenek, korytarzy i holi, pokoi dziennego pobytu, stołówki i sprzątanie ich    

3. Przywożenie posiłków na oddział, ich rozwożenie do pokoi mieszkańców oraz przygotowywanie drobnych posiłków na życzenie mieszkańców                   

4. Wymiana ręczników mieszkańców i ich pościeli

  

Wymagania obowiązkowe

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 4. wykształcenie zawodowe

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Samodzielność i komunikatywność.
 4. Znajomość problematyki pracy w warunkach Domu Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy (kserokopie).
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
 5. Oświadczenie o niekaralności.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów pokojowa.odt

Informacja o wyniku naboru

Lista kandydatów pokojowa.odt plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-17 12:04 - P.Michalak (Aktualizacja)