ࡱ> ]\ f2ɀ\pMonika Ba==Kx<(8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1>Calibri1?Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1<Calibri14Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1h8Cambria1Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- d\ mmmm\ yyyy                                    + ) ` ff P P ! ! " #  $ a> % & '   , * (  " ! # ! "@ @) @@ !@ @ * @@ !@ @ * @ !!@ @ *  " "    @@) *@ @) @@ ) @@ ) @ @ ) @ @ ) @ @ (@ @ ) @@ (@ @ * @ @ @ @ @ @ ) @ @ * * " ""@ @ ) "@@ "@ " @ " @@) @)  @) @) )  ) 1@@ 1@ 1 @ 8@ 8 8 @ 8 8 @@) @)  @) *0@ * *0 *0 @ *0 *0 0@ 0 "@@ ) "@ )  " @ ) @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * "@@ ) "@ )  " @ ) @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @ @@ *  @ * @@  @ @@  @ "@@ ) "@ ) " @ ) "@@ *  " @ * !@@ ) !@ )  ! @ ) !@@ ! @ !@@ *  ! @ * ! " " " " @@ ) @ )  @ ) @  @) ) )  @ )  )  )  @)  )  )  @ )  )  ) @@) @)  @) @) ) ) @ ) ) ) @@ ) @ )  @ ) @  @ @@ @  @ "@ * !@@ ) !@ )  ! @ ) "@@ ) "@ ) " @ )  @ )  @ ) @ @) @ @ " @@) @ @) ) @ ) ) ||yδ}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef ,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL ,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A}! _z_B23 ,##0}A}" _z_B,##0}A}# _z_B,##0}A}$ _z_B,##0}A}% _z_B,##0}A}& _z_B,##0}A}' _z_B ,##0}}( ??v_z_B̙,##0z_B_"-"? B_-; }}) ???_z_B,##0???z_B_???"-"? ???B_-; ???}A}* a_z_B,##0}A}- }_z_B,##0}}. _z_B,##0???z_B_???"-"? ???B_-; ???}A}/ _z_B,##0}A}0 _z_B?,##0}A}1 _z_B23,##0}-}2 _z_B}A}3 e_z_B,##0}}4 }_z_B,##0z_B_"-"? B_-; }U}6 _z_B,##0z_B_}-}7 _z_B}-}8 _z_B}-}9 _z_B}x}:_z_B,#z_ "- B_}A}= _z_B,#20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralneE Neutralne e%&Normalny4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`Y Formularz Wyja[nienia00 zoo;8m\&INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Tab. nr 10Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - piecz AKTYWA TRWAAEWUrzd Miasta Poznania WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaD(warto[ skBadnikw majtkowych bdcych wBasno[ci Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osb prawnych)&Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowejWarto[ brutto (w zB)Warto[ umorzenia (w zB)Warto[ netto (w zB)Ilo[JmGrunty (konto 011 - gr. 0)dz.%Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)szt.8Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)6Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)&Zrodki transportu (konto 011 - gr. 7)CNarzdzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - gr. 8)#Inwentarz |ywy (konto 011 - gr. 9)$PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)6Zbiory biblioteczne (konto 014),Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)(Uzbrojenie i sprzt wojskowy (konto 017)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)0DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)CInwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080,081,082,083)%Nale|no[ci dBugoterminowe (konto 226)AKTYWA TRWAAE RAZEM)Piecztka imienna i podpis GB. KsigowegoSporzdziB dniaPiecztka imienna i podpis1Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska wyja[nieniadyrektora/kierownika jednostkiZ(zgodnie z Zarzdzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) Tab. nr 1.1AKTYWA OBROTOWENazwa dla pozycji 1-5Warto[ (w zB) 1. Zapasy2. Nale|no[ci krtkoterminowe.3. Zrodki pieni|ne (suma 3.1+3.2+3.3)3.1 Zrodki pieni|ne w kasie33.2 Zrodki pieni|ne na rachunkach bankowych3.3 Zrodki pieni|ne - inne.4. Krtkoterminowe papiery warto[ciowe5. Rozliczenia midzyokresoweAKTYWA OBROTOWE RAZEMAktywa trwaBe nettoAktywa obrotowe SUMA AKTYWW9Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczeci)Urzd Miasta Poznania2WYJAZNIENIA ZMIAN WARTOZCI MAJTKU (Aktywa trwaBe)@WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaDWyszczeglnienie/Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2010 r. [w zB]-Wyja[nienia zmian (zmniejszenia, zwikszenia)Grunty (konto 011 - grupa 0)&Budynki i lokale (konto 011 - grupa 1)9Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - grupa 2):Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - grupa 3 do 6)'Zrodki transportu (konto 011 - grupa 7)DNarzedzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - grupa 8)$Inwentarz |ywy (konto 011 - grupa 9)#PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)Zbiory biblioteczne (konto 014)+Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)+DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)0Inwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080) R A Z E M%Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska Piecztka imienna i podpis osoby"wyja[nienia dotyczce sprawozdania"dziaBajcej w imieniu sprawozdawcy+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2011 R.;OSTATECZNY TERMIN NADSYAANIA SPRAWOZDAC - 28 LUTEGO 2012 R.*MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2011r./Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2011 r. [w zB]MInformacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzieD 31-12-2011 r. Tab. nr 2Forma organizacyjno-prawnaJednostki bud|etowe?Centrum Inicjatyw Senioralnych ul.Mickiewicza 9a, 60-833 PoznaD!Danuta Chmiel-Radecka, 28-02-2012Zwikszenie o 12 443Zwikszenie o 675Monika Szelgiewiczb? BRCFhHUJ ^L NjPR'UfWccB f2ɀ E$]rlTwx dMbP?_*+%&\.?'\.?(~?)~?MSHARP AR-5516߀ 4dXXA4SCDM$,SQ0BSHARP AR-5516߀ 4dXXA44 "dd****d dd 4 dd< `f`f222222< $" _XX `? `?&`cU} } $} I} $} E      @ @ @ @ @ X@ I@ v@ @ I@ I@ +@ @ X@ X@ I@ @ :@ *@ :@    iiiiiiiiiii iOiiiiiiiiii @????????>> A>>>>>>BC>> j kl y zz{ j kkl mno|}}~mnno pWqr|}}~mnno stu|}}~mnno vwx|}}~mnno U |}}~ fV gh     e D ~ ~ !  D D ~ E F ~ ~   LL ~ G H ~ ~ ~ G H ~ ~ ~ G H ~ ~ ~ I J ~ ~  K> ~ ~  K> ~ @@@@D K> ~ D K> ~ ~ ! DD K> ~ ~ ! DD K> ~ ~  K> ~ @~ @ K> ~ ~  K> ~ ~ ! DD K> ~ ~ 5 K> #,@ % #,@ % #7 % K> j2nA X   ! K "KKO> N# K> Dl,,, X , ,,{{{{{{FX ! " # +@$ % & ' ( ) * + @ , @ - @. X@ / W@ 0 @1 @2 X@3 @4 @ 5 @ 6 7 *@ 8 @ 9 @ : ; < = > ? KKKKKKKKKK> !P! "$" #i#iiiiiiiiii $iQ$iiiiiiiiii %@%%????????K> &PKKKKKKBCK> 'j 'kl 'y& 'zz{ 'j 'kkl (mnomnno 7)/!D $B?Centrum Inicjatyw Senioralnych ul.Mickiewicza 9a, 60-833 PoznaD ) ))mnno *mnno + ,' , ,(, -) -~ -- .* .~ .. /+ /#/ %02/ 0, 0~ 00 1- 1~ 11 2. 2~ 22 3/ 3~ 33 40 4~ 44 51 5,58%-.%04B5 6LLLMMMMMMK> 72 779D7 83 88D58 94 9#9 %789 :LLLMMMMMMK> ;j2nA ; ;X ; ;[ ; < < < < <! < ="=KKO =# = >QQQQQQQQQQR ?P? D l ,,,,, X BBB[BBBBBd SS[ \XB @ A B C D @$@ A>>>>>>>>>>> B>>>>>>>>>>> C>>>>>>>>>>> D>>>>>>>>>>> P, >9 >>3@9:< << "?? @@ <<<<<< ==== 9999 ;;;;;; 7777 8888 4444 5555 2222 3333 0000 1111 .... //// ,,,, ---- $$ '('('+ )+)+!! "" ##           7lBBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia78 04 //-. BBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia' LINFOWprowadz nazw jednostki%Prosz o wprowadzenie nazwy jednostkiKomrka nie mo|e by pusta&Lwd LINFOBBdCProsz o wybranie formy organizacyjno-prawnej (z listy rozwijanej)6Wybierz form organizacyjno-prawn z rozwijanej listy RJednostki bud|etoweZakBady bud|etoweInstytucje kulturyZakBady Opieki Zdrowotnej ggD f2ɀ )  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?MSHARP AR-5516߀ 4dXXA4SCDM$,SQ0BSHARP AR-5516߀ 4dXXA44 "dd****d dd 4 dd< `f`f222222< $" dXX `? `?&`cU} } $)} } )@w@v@   @@ T S5 S T6;%Z :B?Centrum Inicjatyw Senioralnych ul.Mickiewicza 9a, 60-833 PoznaD 7 8 U9 V: VR W; X<~ Y;]%Z : BZ [=~ \;]%Z : B^ [>~ \;]%Z :B^ [?~ \; ]%Z :B ^ [@~ \; ] %Z :B ^ [A~ \; ] %Z :B ^ [B~ \; ] %Z :B ^ [C~ \@; ]@@ %Z :B ^Y [D~ \;] %Z :B^ [E~ \;]%Z :B^ [F~ \;]%Z :B^ [~ \;]%Z :B^ [G~ \@;]@%Z :B _Z [H~ \;]%Z :B^ [I~ \;]%Z :B^ [~ \;]%Z :B^ `J#a @ %#a,@ %b cK  cL cM db cNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRD l48eeeeeeeieeeeieeef4* !"#$%&'( RRRR!RRRR"RRRR#RRRR$RRRR%RRRR&RRRR'RRRR(RRRRV R > @*7lBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!&leelBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!ggD Oh+'0HP`p userMonikaMicrosoft Excel@V@]@ ՜.+,0 PXd lt| UMP Formularz Wyjanienia Arkusze !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[Root Entry Fp Workbook>SummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8T