ࡱ> a` g2ɀ\pMonika Ba==Kx<(8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Arial1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1Tahoma7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- d\ mmmm\ yyyy"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '     + ) ! ` " ff P P     & a> % # $  , *  " ! # ! "@ @) @@ !@ @ * @@ !@ @ * @ !!@ @ *  " "    @@) *@ @) @@ ) @@ ) @ @ ) @ @ ) @ @ (@ @ ) @@ (@ @ * @ @ @ @ ) @ @ * * " ""@ @ ) "@@ "@ " @ " @@) @)  @) @) )  ) 1@@ 1@ 1 @ 8@ 8 8 @ 8 8 @@) @)  @) *0@ * *0 *0 @ *0 *0 0@ 0 "@@ ) "@ )  " @ ) "@@ ) "@ )  " @ ) @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * @@  @ @@  @ !@@ ) !@ )  ! @ ) !@@ ! @ !@@ *  ! @ * "@@ ) "@ ) " @ ) "@@ *  " @ * " " ! " " @) ) )  @ )  )  )  @)  )  )  @ )  )  ) @@) @)  @) @) ) ) @ ) ) ) @@ ) @ )  @ ) @   @@ ) @ )  @ ) @@ @  @ "@ * @  @ !@@ ) !@ )  ! @ ) "@@ ) "@ ) " @ )  @ )  @ ) @ @) @ @ " @@) @ @) ) @ ) ) @@ @ @ @@ @ @ ||+~}-}9 00_)}A}/ 00_)[$ -}A}0 00_)?[$ -}A}1 00_)23[$ -}-}2 00_)}A}* a00_)[$ -}A}= 00_)[$ -}A}3 e00_)[$ -}}( ??v00_)̙[$ -##0."-"? B_-; }}) ???00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}}4 }00_)[$ -##0."-"? B_-; }A}- }00_)[$ -}}. 00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}-}8 00_)}x}:00_)[$???## ???"- ???B_}-}7 00_)}U}6 00_)[$## }A}" 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}# 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}$ 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}% 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}& 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}' 00_) [$}A} 00_)ef [$}A} 00_)L [$}A}! 00_)23 [$20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralneE Neutralne e%&Normalny4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`L\ Formularz Wyja[nienia00 DDocuments and SettingsbarrosPulpitMIENIE 31.12.2011Ankieta.xls Formularz Wyja[nieniaInfCharakterystykaTabele Form_zkzlForm_zdmjednostki organizacyjnelegendaYYYYYYYYZStra| Miejska Miasta PoznaniaPlac Kolegiacki 17 61-841 PoznaD @Y zoo;8bZ 3 A@@ k[&INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Tab. nr 10Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - piecz AKTYWA TRWAAEWUrzd Miasta Poznania WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaD(warto[ skBadnikw majtkowych bdcych wBasno[ci Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osb prawnych)&Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowejWarto[ brutto (w zB)Warto[ umorzenia (w zB)Warto[ netto (w zB)Ilo[JmGrunty (konto 011 - gr. 0)dz.%Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)szt.8Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)6Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)&Zrodki transportu (konto 011 - gr. 7)CNarzdzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - gr. 8)#Inwentarz |ywy (konto 011 - gr. 9)$PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)6Zbiory biblioteczne (konto 014),Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)(Uzbrojenie i sprzt wojskowy (konto 017)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)0DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)CInwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080,081,082,083)%Nale|no[ci dBugoterminowe (konto 226)AKTYWA TRWAAE RAZEM)Piecztka imienna i podpis GB. KsigowegoSporzdziB dniaPiecztka imienna i podpis1Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska wyja[nieniadyrektora/kierownika jednostkiZ(zgodnie z Zarzdzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) Tab. nr 1.1AKTYWA OBROTOWENazwa dla pozycji 1-5Warto[ (w zB) 1. Zapasy2. Nale|no[ci krtkoterminowe.3. Zrodki pieni|ne (suma 3.1+3.2+3.3)3.1 Zrodki pieni|ne w kasie33.2 Zrodki pieni|ne na rachunkach bankowych3.3 Zrodki pieni|ne - inne.4. Krtkoterminowe papiery warto[ciowe5. Rozliczenia midzyokresoweAKTYWA OBROTOWE RAZEMAktywa trwaBe nettoAktywa obrotowe SUMA AKTYWW9Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczeci)Urzd Miasta Poznania2WYJAZNIENIA ZMIAN WARTOZCI MAJTKU (Aktywa trwaBe)@WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaDWyszczeglnienie-Wyja[nienia zmian (zmniejszenia, zwikszenia)Grunty (konto 011 - grupa 0)&Budynki i lokale (konto 011 - grupa 1)9Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - grupa 2):Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - grupa 3 do 6)'Zrodki transportu (konto 011 - grupa 7)DNarzedzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - grupa 8)$Inwentarz |ywy (konto 011 - grupa 9)#PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)Zbiory biblioteczne (konto 014)+Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)+DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)0Inwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080) R A Z E M%Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska Piecztka imienna i podpis osoby"wyja[nienia dotyczce sprawozdania"dziaBajcej w imieniu sprawozdawcy/Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2011 r. [w zB] Tab. nr 2+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2012 R.;OSTATECZNY TERMIN NADSYAANIA SPRAWOZDAC - 28 LUTEGO 2013 R.+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2012 r.MInformacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzieD 31-12-2012 r./Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2012 r. [w zB]>Centrum Inicjatyw Senioralnych ul.Mickiewicza 9a 60-833 PoznaDJednostki bud|etowe!Danuta Chmiel-Radecka, 25-02-2012!Danuta Chmiel-Radecka, 25-02-2013Zwikszenie o 4 262Zwikszenie o 4 176bC EFpIhKM O rQjS'V!X[ccB g2ɀ Edq{} dMbP?_*+%&\.?'\.?(~?)~?M\\printsrvi.um.poznan.pl\druka4S 4_XXA4PRIVB0''''`4P4(դ(`SMTJPKyocera TASKalfa 300ci (KPDL)JCLTrappingMediumJCLRedLevelNoneJCLGreenLevelNoneJCLBlueLevelNoneJCLHueMasterNoneJCLHueRedNoneJCLHueYellowNoneJCLHueGreenNoneJCLHueCyanNoneJCLHueBlueNoneJCLHueMagentaNoneJCLLightnessGammaNoneJCLLightnessContrastNoneJCLSaturationNoneResolution600dpiKCEcoprintOffColorModelGrayKCHalftoneGradationColorreprodPrintersettingsRCMPrnDefCIEPrnDefPagePolicyOnPageSizeA4PageRegionLeadingEdgeInputSlot*UseFormTrayTableMediaTypeAutoOutputBinNoneKCStapleNoneStapleCountNoneKCRotateNoneKCPunchNoneKCBookletNoneKCFoldNoneRotateFalseJogNoneDuplexNoneKCCollatePrnDefKmManagmentDefaultKCVersionDefault" _XX `? `?&`U} } $} I} $} E      @ @ @ @ @ X@ I@ v@ @ I@ I@ +@ @ X@ X@ I@ @ :@ *@ :@    hhhhhhhhhhh hPhhhhhhhhhh @????????>> A>>>>>>BC>> i jk x yyz i jjk lmn{||}lmmn oUpq{||}lmmn rst{||}lmmn uvw{||}lmmn {||} eV fg~     d D !  D D E F   LL G H  G H  G H  I J  K>  K> ~ @@D K> D K> ! DD K> ~ ! DD K>  K> ~ @~ @ K> ~  K> ~ ! DD K> ~ 8 K> #`;@ % #`;@ % #7 % K> j2nA W   ! K "KKO> N# K> D l,,, X , ,ex___SSxYmS{gmgFX ! " # +@$ % & ' ( ) * + @ , @ - @. X@ / W@ 0 @1 @2 X@3 @4 @ 5 @ 6 7 *@ 8 @ 9 @ : ; < = > ? KKKKKKKKKK> !Q! "$" #h#hhhhhhhhhh $hR$hhhhhhhhhh %@%%????????K> &PKKKKKKBCK> 'i 'jk 'x& 'yyz 'i 'jjk (lmnlmmn 7) !D $B>Centrum Inicjatyw Senioralnych ul.Mickiewicza 9a 60-833 PoznaD ) ))lmmn *lmmn + ,' , ,(, -)- .*. /+ /~ /۰@/ 0,0 1-1 2.2 3/3 404 51 5~ 5۰@5 6LLLMMMMMMK> 72 779D7 83 88۰@D58 94 9#9۰@ %789 :LLLMMMMMMK> ;j2nA ; ;X; < < < < <! < ="=KKO =# = >QQQQQQQQQQR ?Q? D l ,,,,, X B,,B,,,,,B SS[ FXB @ A B C D @$@ A>>>>>>>>>>> B>>>>>>>>>>> C>>>>>>>>>>> D>>>>>>>>>>> P, > ) >PH0( >0@;;;"@@ <<<<<< ==== ;;;;9999 ;; ?? 5555 7777 8888 2222 3333 4444 //// 0000 1111 ,,,, ---- .... !! "" ## $$ '('('+ )+)+          7lBBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia78 04 //-. BBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia' LINFOWprowadz nazw jednostki%Prosz o wprowadzenie nazwy jednostkiKomrka nie mo|e by pusta&Lwd LINFOBBdCProsz o wybranie formy organizacyjno-prawnej (z listy rozwijanej)6Wybierz form organizacyjno-prawn z rozwijanej listy RJednostki bud|etoweZakBady bud|etoweInstytucje kulturyZakBady Opieki Zdrowotnej ggD g2ɀ )ڎ8 dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?M\\printsrvm.um.poznan.pl\drukaS 4dXXA4PRIV@0''''HP4(Tk&HSMTJ8Kyocera TASKalfa 300ci (KPDL)JCLTrappingMediumJCLHalftoneGradationJCLRedLevelNoneJCLGreenLevelNoneJCLBlueLevelNoneJCLHueMasterNoneJCLHueRedNoneJCLHueYellowNoneJCLHueGreenNoneJCLHueCyanNoneJCLHueBlueNoneJCLHueMagentaNoneJCLLightnessGammaNoneJCLLightnessContrastNoneJCLSaturationNoneResolution600dpiKCEcoprintOffColorModelCMYKColorreprodPrintersettingsCIEPrnDefPagePolicyOnPageSizeA4PageRegionLeadingEdgeInputSlot*UseFormTrayTableMediaTypeAutoOutputBinNoneKCStapleNoneStapleCountNoneKCPunchNoneKCBookletNoneKCFoldNoneRotateFalseJogNoneDuplexNoneKCCollatePrnDefKmManagmentDefaultKCVersionDefault" dXX `? `?&`cU} } $)} } )@w@v@   @@ O S5 S T6; %Z :B>Centrum Inicjatyw Senioralnych ul.Mickiewicza 9a 60-833 PoznaD 7 8 U9 VN VT W: X;Y;] %Z : BZ [<\;] %Z : B^ [=\;] %Z :B^ [> \; ] %Z :B ^ [? \; ] %Z :B ^ [@ \; ] %Z :B ^ [A \; ] %Z :B ^ [B~ @@; ]@ %Z :B Y [C\;] %Z :B^ [D\;] %Z :B^ [E\;] %Z :B^ [\;] %Z :B^ [F~ @;]@ %Z :B Z [G\;] %Z :B^ [H\;] %Z :B^ [\;] %Z :B^ _I#`,@ %#``;@ %a bJ  bK bL ca bMRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDh l48aaaaaaaiaaaaiaaaf4* !"#$%&'( RRRR!RRRR"RRRR#RRRR$RRRR%RRRR&RRRR'RRRR(RRRRV) R PH 0( >@*7lBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!&leelBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!ggD Oh+'0HP`p userMonikaMicrosoft Excel@@]@R[՜.+,0 PXd lt| UMP Formularz Wyjanienia Arkusze !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWYZ[\]^_Root Entry F؟ Workbook%SummaryInformation(PDocumentSummaryInformation8X