Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Mowlik
61-546 Poznań, św. Jerzego 6/10
61 833-38-35
godziny urzędowania: 8:00-15:00
bs42@interia.pl
www.bs42@interia.pl

Kompetencje i zadania

Szczegółowy opis zadań i kompetencji określa Statut Branżowej Szkoły nr 42.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Nr LXVII/1066/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 20 maja 2014 r., Uchwała Nr LXVII/1065/VI/2014 Rady miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r.,Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XII/94/III/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r.Decyzje w sprawie nadania numeru NIP:ZSGZ nr 42 - 783-17-15-969ZSZ nr 42 - 783-17-15-840Gimnazjum nr 42 - 783-15-16-997Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON:ZSGZ nr 42 302774340ZSZ nr 42 - 302774334Gimnazjum nr 42 - 639631480

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Budżet jednostki na bieżący rok

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Wartość posiadanego mienia

budynek - 1.189.042 zł

środki trwałe ogółem - 4.268.473 zł

zasoby biblioteczne - 11.260 zł

wartości niematerialne i prawne - 50.041 zł

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja uczniów,

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych.

Ewidencja akt osobowych pracowników,

Księga kontroli zewnętrznej,

Księga protokołów Rad Pedagogicznych,

Księga arkuszy ocen,

Księgi inwentarzowe,

Księga kontroli sanitarnej,

Księga druków ścisłego zarachowania,

Księga zarządzeń wewnętrznych,

Rejestr skarg i wniosków,

Rejestr wypadków uczniowskich i pracowników,

Rejestr wniosków, aktów nadania, zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

Archiwum dokumentacji szkoły

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Mucha
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-19 10:57 - zmiany, Mucha Anna (Aktualizacja)