Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42)

Kierownik/Dyrektor

Hanna Łuczak-Boivin
61-546 Poznań, św. Jerzego 6/10
61 833-38-35
godziny urzędowania: 8:00-15:00
bs42@interia.pl
www.bs42@interia.pl

Kompetencje i zadania

Szczegółowy opis zadań i kompetencji określa Statut Branżowej Szkoły nr 42.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LVII/1074/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu w Branżową Szkołę I stopnia nr 42 - uchwała ta stanowi akt założycielski Branżwoej Szkoły I stopnia nr 42.

Nr NIP: 783-17-15-969, nr REGON: 302774334

Budżet jednostki na bieżący rok

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Wartość posiadanego mienia

budynek - 1.793.795 zł

środki trwałe ogółem - 4.972.876 zł

zasoby biblioteczne - 41.109 zł

wartości niematerialne i prawne - 74.416 zł

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja uczniów,

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych.

Ewidencja akt osobowych pracowników,

Księga kontroli zewnętrznej,

Księga protokołów Rad Pedagogicznych,

Księga arkuszy ocen,

Księgi inwentarzowe,

Księga kontroli sanitarnej,

Księga druków ścisłego zarachowania,

Księga zarządzeń wewnętrznych,

Rejestr skarg i wniosków,

Rejestr wypadków uczniowskich i pracowników,

Rejestr wniosków, aktów nadania, zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

Archiwum dokumentacji szkoły

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Mucha
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-13 13:59 - informacja po konkursie (Aktualizacja)