ĐĎॹá>ţ˙ ceţ˙˙˙b˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁq`đżT>bjbjqPqP2J::"˙˙˙˙˙˙¤4444444HĚĚĚĚŕ4HJBś     űűűĽA§A§A§A§A§A§A$ChhE`ËA94űűűűűËA44  ŰBű.4 4 ĽAűĽAú™?l44YA  p“lF“ŐĘĚ)ZA*ĽAB0JB/A*ČEƒ‚ČETYAČE4YALűűűűűűűËAËAűűűJBűűűűHHH„ ĚHHHĚHHH444444˙˙˙˙ ZaBcznik nr 1 do uchwaBy Nr LXIV/898/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r. STATUT CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH Postanowienia ogólne § 1 Centrum Inicjatyw Senioralnych, zwane dalej Centrum, jest miejsk jednostk organizacyjn. § 2 Terenem dziaBalno[ci i siedzib Centrum jest Miasto PoznaD. § 3 Centrum prowadzi swoj dziaBalno[ na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoBecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), uchwaBy Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych. Cele i przedmiot dziaBalno[ci § 4 Celem dziaBalno[ci Centrum jest poprawa jako[ci |ycia seniorów, w tym zwikszenie ich uczestnictwa w |yciu spoBecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki. Zakres dziaBalno[ci Centrum obejmuje nastpujce zadania z zakresu strategii polityki spoBecznej Miasta Poznania na rzecz seniorów: wykorzystanie wiedzy i do[wiadczenia najstarszego pokolenia poprzez stworzenie mo|liwo[ci anga|owania osób starszych przy tworzeniu i realizacji programów rozwoju miasta, dzielnicy, osiedla oraz utworzenie placówki umo|liwiajcej funkcjonowanie seniorów w roli doradców z ró|nych dziedzin; uznanie osób starszych za znaczc i warto[ciow cz[ spoBeczno[ci poprzez wspóBprac w tworzeniu warunków sprzyjajcych zmianie spoBecznych wyobra|eD i stereotypów dotyczcych starzenia si i osób starszych, wspieranie dziaBaD sBu|cych propagowaniu idei integracji i solidarno[ci midzypokoleniowej poprzez dialog prowadzony w szkoBach, na forum spoBeczno[ci i w mediach lokalnych, inicjowanie i wspieranie inicjatyw sprzyjajcych promocji obopólnie korzystnej wymiany midzypokoleniowej oraz wspóBprac z Miejsk Rad Seniorów, grup doradcz w strukturze wBadz miejskich zBo|on z seniorów, majc wpByw w sprawach spoBeczno[ci i najstarszego pokolenia; autokreacja i samorealizacja najstarszego pokolenia w sferze kultury poprzez promocj i upowszechnianie ró|norodnych form twórczo[ci i aktywno[ci artystycznej najstarszego pokolenia midzy innymi wspieranie inicjatywy cyklicznego wydawania magazynowego w formie i tre[ci dodatku gerontologicznego do gazety codziennej lub/oraz gazet osiedlowych; urzeczywistnianie zaBo|eD programu aktywnego starzenia si poprzez wspieranie rozwoju inicjatyw sBu|cych tworzeniu zró|nicowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej dla najstarszego pokolenia, wspóBpraca w organizowaniu zaj i zawodów sportowych adresowanych do osób starszych oraz wspólnie dla wszystkich grup wiekowych; promocja i zachcanie do uczestnictwa w programach rehabilitacyjnych i rewitalizujcych oraz szkoleniach na temat prozdrowotnych stylów |ycia osób starszych, programach profilaktyki zdrowia psychicznego seniorów oraz programach edukacji gerontologicznej adresowanych do personelu medycznego i opiekunów osób starszych; promocja, wsp:X’޸şž  8 T ˜  z | N P ň ô ö 4:BDF^îô ,.>BˆŠ ˘Ž°đ(Ž)Đ)D+„+P.öěöěâöŘÍŘÿءءءءŘĂż­ŘŁŘ™Ř™Ř™Ř™Ř™Ř™Ř™ŘŘŘŘ‚؏ŘhĹ7;6CJOJQJUh× CJOJQJhWiŚCJOJQJh ţ| P ô ö 2468:BDŹ´ř"ÖVÖôôěęĺÝÝÝÝÝÉÉľľľľľ$ & F Ć Đ„Đdh^„Đa$$ & F ĆĐh„hdh^„ha$$dha$dh$dha$ $ & Fdha$ieranie i zachcanie do uczestnictwa w programach edukacyjnych na temat zagro|enia uzale|nieniami w starszym wieku, adresowanych do profesji i osób realizujcych opiek nad seniorami; promocja i wspieranie programu Bezpieczne Miasto w obszarze dotyczcym bezpieczeDstwa osobistego seniorów oraz programów interwencyjnych dla seniorów - ofiar przestpstw, nadu|y, wypadków i katastrof oraz stabilizujcych ich poBo|enie po wystpieniu takich zdarzeD; prowadzenie dziaBalno[ci w zakresie wsparcia inicjatyw senioralnych, na rzecz budowania spoBeczeDstwa obywatelskiego; budowanie przestrzeni dialogu i stwarzanie mo|liwo[ci konsultacji spoBecznych. Zadania jednostki obejmuj w szczególno[ci: realizacj badaD i analiz potrzeb spoBecznych [rodowiska seniorów; realizacj dziaBaD na rzecz rozwoju i aktywizacji [rodowisk senioralnych; prowadzenie dziaBalno[ci informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji spoBecznej i dialogu midzypokoleniowego; prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin; rozwój sieci wsparcia informatycznego dla seniorów; rozwój aktywno[ci seniorów i ich zaanga|owania w sprawy publiczne; promocj i wsparcie dziaBaD wolontaryjnych seniorów. Dla zapewnienia prawidBowej realizacji zadaD statutowych, Centrum wspóBpracuje z Miejsk Rad Seniorów, komórkami organizacyjnymi Urzdu Miasta Poznania, innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, Radami Osiedli, uczelniami, organizacjami pozarzdowymi, Ko[cioBem katolickim i innymi Ko[cioBami, zwizkami wyznaniowymi, [rodkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizujcymi podobne zadania w obszarze dziaBania Centrum. Organizacja § 5 Centrum kieruje i reprezentuje je na zewntrz dyrektor powoBany przez Prezydenta Miasta Poznania. § 6 SzczegóBow organizacj wewntrzn oraz struktur organizacyjn Centrum okre[la dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta. § 7 Dyrektor wydaje zarzdzenia w sprawach dotyczcych funkcjonowania Centrum. § 8 Centrum jest zakBadem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje regulamin pracy nadany zarzdzeniem dyrektora. § 9 Nadzór nad dziaBalno[ci Centrum sprawuje Prezydent Miasta Poznania. Gospodarka finansowa § 10 Centrum dziaBa jako jednostka bud|etowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. § 11 Podstaw gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. Gospodarowanie mieniem § 12 Mienie Centrum jest wBasno[ci komunaln Miasta Poznania. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochron i nale|yte wykorzystanie, kierujc si zasadami rzetelno[ci, efektywno[ci i celowo[ci. Postanowienia koDcowe § 13 Zmian w Statucie dokonuje si w trybie przyjtym dla jego uchwalenia. § 14 W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje si obowizujce przepisy prawa. Öp)†+r,-h-đ-„.j/ř/`0ć0P1î4đ45ääääɡˇˇŹŹŹŹ˜“‘dh$ & F ĆĐh„hdh^„ha$ $ & Fdha$$ & F„›ţdh`„›ţa$gd˘$ & F ĆĐh„h„›ţdh^„h`„›ţa$gd˘$ & F Ć Đ„Đ„›ţdh^„Đ`„›ţa$gd˘P.T.đ1"2î4đ45R5V5Ú5Ü5ä5ć5t9 9;2;4;8;D;ä<ć<=T>öěâěŢÚěĐěĆěĆěÚěÚěĆěÁšÚěhĹ7;OJQJ hĹ7;5h°ižCJOJQJh0]ÝCJOJQJhĹ7;h h˝véCJOJQJhĹ7;CJOJQJh˘CJOJQJ5 555Ř5Ú5Ü5ä5ć57777´7ś7ž7Ŕ708Ţ8ŕ8č8ę8t9v9 9˘9÷÷÷ď÷÷÷÷ďď÷÷ďď÷÷ŰŰď÷÷ďďŮď$ & F ĆĐh„hdh^„ha$$dha$$dha$˘9Ź9Ž9n:p:z:|:;;2;4;6;8;B;D;¸;ä<ć<=== =Ź=Ž=¸=ş=÷ďďď÷ďďďí÷÷÷÷÷ßßÝíď÷÷ď÷÷ď & F ĆĐh„h^„h$dha$$dha$ş=T>÷$dha$0&P 1h°‚. °ĆA!°‰"°‰#‰$‰%°°Ä°Ä Ä†œP@ń˙P Normalny$CJOJQJ^J_HaJmHsHtHt@t NagBówek 15$$ & F ĆĐŕ„ŕ„ ţdh@&^„ŕ`„ ţa$5CJOJQJJAň˙ĄJ Domy[lna czcionka akapituTió˙łT  Standardowy :V ö4Ö4Ö laö ,kô˙Á, Bez listy "J˙˙˙˙-B]^_f…†‡œĄ˘ýţ?@DEvŰ>¨úű!"ÖZ|k Ť ë ° ť 1€Źđ:­ô(k op|}‚äĺćę끂†‡ŇÓ×Řghlm˛łČÉÎĎ/056yz‘’“”™šÔjk‚‡ˆÎĎÔŐ$˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€ 0€€€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜0€‡€˜ 0€‡€˜ 0€‡€˜ 0€‡€˜ 0€‡€˜0€‡€ 0€€€˜0€ű€˜0€ű€˜0€ű€˜0€ű€˜0€ű€˜0€ű€˜ 0€ű€˜ 0€ű€˜ 0Öű€˜ 0Öű€˜ 0Öű€˜ 0Öű€˜ 0Öű€˜ 0Öű˜ 0Öű˜ 0Öű˜ 0Öű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜ 0€ű˜0€ű 0€€˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜ 0€p˜ 0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p 0€€˜0€ł˜0€ł˜0€ł˜0€ł˜0€ł˜0€ł˜0€ł˜0€ł˜0€ł 0€€˜0€z˜0€z˜0€z˜0€z˜0€z 0€€ 0€€˜0€Ô 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€P.T>!| Ö5˘9ş=T> "#$T>đ8đ@ń˙˙˙€€€÷đ’đđ0đ( đ đđB đS đżË˙ ?𔕖˜š $DSv|˛łŰá>D€¨ŻBQZg|ƒk | Ť ł ë ó ° ¸ ť Ć 1:Źśđú:E­¸ôú(.ks˙×â$B˘ű"p‚ćęÓŘłĎz’”škˆ$”•$Ťqƒň§ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙đ0$ <T˙˙˙˙˙˙˙˙˙äs’ć†r˙˙˙˙˙˙˙˙˙8K€9Hť˙˙˙˙˙˙˙˙˙trb/&H˙˙˙˙˙˙˙˙˙$98Đę ŞPr9 Ş˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÔoYGÖsÔÜ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ƒ7dT6Ń8’˙˙˙˙˙˙˙˙˙eiU†˜řľ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ě&qU<T˙˙˙˙˙˙˙˙˙™_XVŒ0š˙˙˙˙˙˙˙˙˙D.Ą]’Ô0˙˙˙˙˙˙˙˙˙ě.c_@Óśn˙˙˙˙˙˙˙˙˙3ÁgrÜJÝ˙˙˙˙˙˙˙˙˙*|‰mŮö_˙˙˙˙˙˙˙˙˙+U/uL*âR˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ś2œyˆjÔŁ˙˙˙˙˙˙˙˙˙h„Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ)h„ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ.h„p„L˙Ćp^„p`„L˙.h„@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ.h„„˜ţĆ^„`„˜ţ.h„ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙.h„°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ.h„€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ.h„P„L˙ĆP^„P`„L˙.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH)h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH)h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH)’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH)’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH.h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.h „Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţ‡hˆH)h „ „˜ţĆ ^„ `„˜ţ‡hˆH.’h „p„L˙Ćp^„p`„L˙‡hˆH.h „@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţ‡hˆH.h „„˜ţĆ^„`„˜ţ‡hˆH.’h „ŕ„L˙Ćŕ^„ŕ`„L˙‡hˆH.h „°„˜ţĆ°^„°`„˜ţ‡hˆH.h „€„˜ţĆ€^„€`„˜ţ‡hˆH.’h „P„L˙ĆP^„P`„L˙‡hˆH.đ0$ *|‰mäsě&qUƒ7dT™_XŚ2œyPr98K€+U/ueiUě.c_$98ÔoYG3ÁgD.Ą]trb/Ťqƒ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ĺ  × Ĺ7; = ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQţ˙˙˙STUVWXYţ˙˙˙[\]^_`aţ˙˙˙ý˙˙˙dţ˙˙˙ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ ŔFpoF“ŐĘf€Data ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙&1Table˙˙˙˙.FWordDocument˙˙˙˙2JSummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙RDocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙ZCompObj˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙z˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙ ˙˙˙˙ ŔF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ô9˛q