Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy dróg, chodników i oświetlenia, budowy obiektów kubaturowych, itp.)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Urząd Miasta Poznania corocznie rozpatruje wnioski inwestorów chcących wspólnie z Miastem realizować zadania inwestycyjne. Przyjmowanie wniosków następuje w m-cu grudniu roku poprzedzającego realizację planowanej inwestycji. Wzór wniosku oraz inne materiały m.in. związane z powołaniem stowarzyszenia można uzyskać w "Załącznik do sprawy". Wniosek wymaga akceptacji, właściwej terytorialnie względem planowanej inwestycji, Rady Osiedla.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej - Oddział Realizacji Inwestycji z Udziałem Mieszkańców, ul. 3 Maja 46, I piętro, pok. 110,  111, tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wyboru wniosków dokonuje Komisja opiniująca wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji lokalnych z udziałem ludności, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania - termin posiedzenia styczeń/luty. O wynikach zainteresowani zostają poinformowani pisemnie. Przewiduje się II posiedzenie ww. komisji na przełomie miesięcy wrzesień/październik.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje - uznanie Komisji.

Inne informacje

Najczęściej stosowaną formą organizacyjną jest stowarzyszenie zwykłe. Mieszkańcy mogą również zawiązać stowarzyszenie rejestrowe.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Sprawy rejestracji stowarzyszeń zwykłych załatwia Urząd Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 8784-497.

Stowarzyszenie zwykłe winno:

zlecić opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskać pozwolenie na budowę, przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych, zlecić wykonanie pieczątki nagłówkowej stowarzyszenia, podpisać umowę z Miastem na wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

Wszelkie niezbędne informacje oraz konieczne druki i formularze uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. 3 Maja 46  61-728 Poznań, I piętro, pok. 110, 111, tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75, 61 878 4306, 61 878 4382

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Nowotna
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-06 13:03 - aktualizacja -podstawa prawna, WSOiUK (Aktualizacja)