Ja nizej podpisany( a) OSWIADCZENIE AGATA Gv~ rpRZEDSZkOLE 1'\«. ~1- ~ ( mne I nazwisko ) zatrudniony w na stanowisku po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Oz.u. Nr 142. tj. z 2001 r. poz.1591 ze 21m.),zgodnie z art.24j 1. Oswiadczam, ze osoby nizej wymienione prowadza dzialalnosc gospodarcza na terenie Miasu PoznaJ1 olo~~e I nazwisko, rodzaj dzialalnoscI) 2. Oswiadczam, ze osoby nizej wymienione zawarly umowy cywilnoprawne z organamI gmmy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi: malzonek(a) IY\A.Q; malzonek(a) r(\.JI./l; ~~ (nme I~ nazwa Jednostki, rodzaj umowy) f"fV.L 3. Ponadto informuje, ze : malzonek( a) cMJt~~ . l"rv..!6 (I~W~~Jednostki, stanowisko) na terenie Miasta Poznan w: ~ .. zostali zatrudnieni a) jednostce organizaeyjnej samorzadu terytorialnego, b) zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, c) podjeli prace w spólkach handlowych, w których co najmniej 50% udzialów lub akcji posiadajq jednostki samorzadu terytorialnego. * odpowiednia odpowiedz wpisac w punkcie 3 W przypadkl1 zaistnienia w przyszlosci okolicznosci wymienionych w punkcie 1,2 lub 3 zobowiazuje sie do poinformowania o tym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny skladania oswiadczenia lub infonl1acji. Jestem swiadomy, ze niezlozenie powyzszego oswiadczenia lub informacji w terminie okreslonym wart.24j ust.3 ustawy o samorzadzie gminnym- powoduje utrate wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny byc zlozone oswiadczenie lub informacja, do dnia zlozenia oswiadczenia lub informacji oraz odwolanie z funkcji albo rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, najpózniej po uplywie 30 dni od dnia, w którym uplynal termin do zlozenia oswiadczenia lub informacji. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w niniejszym oswiadczeniu, powoduje odpowiedzialnosc na podstawie ar1.233§1 Kodeksu karnego. d)?' o~.oc. JeJdi dochód w wysokosci: ~ d<{Jo/ rvv\L ~~/ 2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza lub jestem przedstaWIcIelem, pelnomocmkiem takIej dzialalnosci (nalezy podac forme pr~wnai przedmiot dzialalnosci): ~ do~ t"Y\.AL J I osobiscie {Y\M..; VII. 1. W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): 2. W spóldzielniach: .. ~ """"'- v .. jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): jestem czlonkiem radynadzorczej (od kiedy): jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ~ do . cA<>~ jestem czlonkiemzarzadu (od kiedy): jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy): jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 4/6 3. W ~dacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ~ dV\J ~ ~ do~ C~ :: ~~4 u ~. do~~~ ~ 6°l-j , / , d ( J ()IA,(: <::) C ~ ct:;J ~- d~:J dv~~ - Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód ~wysokosci: - ~ d4r7 ~ d~l,7 J ,j I - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ~ - !Y\A.e dcJc~ , O VIII. t. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanychz kazdego tytulu: 32 I -<3'-l-s \ O er «JW- C- ~n ' ~+-~VIv .21\-( ev DK1(=}..ql\-' W.\\>ó-H)'J,4i.2DNki..} J~ 1082.\ lL ~ ~ d--DJ~U 6o~ IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): ~ D O) ~ d~~ 0v\.e, dob ~/ ~- d~5d ~/ ~J~ ~ x. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz wanmki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo,w zwiazku z jakim zdarzeniem,wjakiej wysokosci): _-,k~?t DYl ~ \ fc?T E Cc Ny W '13J>.. N jAJ ~ \J \,1- 'N I~ '~\J DDW S 'bo (Y)v , 5/6 hl -' lV OOJ'tA, ~ tYV..JL I" ('\A..A..., ~ ~ . ~ CZESC B Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie: ~L U <:2.{ Ntl ..22'8A ,- 60~ ~c2t.j 1'0-2 NAl'! Miejsce polozenia nieruchomosciwymienionychw punkcie II czesci A (adres): I 1. ~lAl. ~l0~~iN/-\ 2,18 A /6 G~-329 'l:J'CIYAN 2. uJ,. (n{ELec(,(H 96q- 32>'1 102NAN G\D\J~ ~ dOJ ~ Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podan: nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. l. 3. ~ 4. Y;)~I18. ~,ck, (mIeJSCOWosc, data) ~~~.) ~ 1 Niewlasciwe skreslic. 2Nic dotyczy dzialalnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.