ࡱ> )`Nbjbj4{{6J+.1.1.1.11111"c"c"c8Zc4ct1.ee(6e6e6ehf@g4hH$(hϐ1|hdfdf|h|hϐ.1.16e6e.2lll|h^.16e.1R6el|hll.11"ŏ6ee s"chHkZBkBlŏB1ŏ|h|hl|h|h|h|h|hϐϐl^|h|h|h|h|h|h|h11 z>dRD11z>R111.1.1.1.1.1.1 ZaBcznik do zarzdzenia Nr 12/2016/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 21.03.2016 Instrukcja w sprawie zasad udostpniania informacji publicznej w Urzdzie Miasta Poznania Postanowienia oglne 1 Informacja publiczna, w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze[nia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), udostpniana jest w trybie i na zasadach okre[lonych w tej ustawie. Niniejsza Instrukcja okre[la zasady udostpniania informacji publicznej w Urzdzie Miasta Poznania. 2 Ilekro w Instrukcji jest mowa o: ustawie rozumie si przez to ustaw z dnia 6 wrze[nia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.); wydziale rozumie si przez to wydziaBy Urzdu, a tak|e rwnorzdne komrki organizacyjne o innej nazwie dziaBajce na prawach wydziaBu lub oddziaBy samodzielnie funkcjonujce w strukturze organizacyjnej Urzdu; CRWIP rozumie si przez to Centralny Rejestr Wnioskw o Udostpnienie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Poznania, elektroniczne narzdzie do rejestrowania wnioskw w trybie dostpu do informacji publicznej zBo|onych do Urzdu Miasta Poznania; koordynatorze Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej rozumie si przez to pracownika WydziaBu Organizacyjnego, ktry w Urzdzie Miasta Poznania nadzoruje udostpnianie informacji publicznej na wniosek; koordynatorach wydziaBowych ds. informacji publicznej rozumie si przez to pracownikw wyznaczonych przez dyrektorw poszczeglnych wydziaBw do rejestrowania wnioskw w CRWIP. 3 W sprawach o udostpnienie informacji publicznej na wniosek wydziaBy stosuj tryb postpowania przewidziany w ustawie, a ponadto w zakresie odmowy udostpnienia informacji publicznej, umorzenia postpowania o udostpnienie informacji, rozstrzygania o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysoko[ci opBat w Kodeksie postpowania administracyjnego. Niniejsza Instrukcja nie reguluje kwestii udostpniania informacji publicznych, ktrych dotycz odmienne zasady i tryby dostpu okre[lone w przepisach szczeglnych. 4 Udostpnianie informacji publicznej w Urzdzie nastpuje poprzez: prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletyn Informacji Publicznej oraz stron informacyjnych Urzdu w sieci teleinformatycznej; umieszczanie informacji na tablicach ogBoszeD w budynkach Urzdu; umo|liwienie wstpu na posiedzenia Rady Miasta Poznania i Komisji Rady; zapewnienie mo|liwo[ci korzystania ze zbiorw Biblioteki Urzdu; umo|liwienie wgldu do dokumentw urzdowych oraz ich kopiowania, w tym zapisywania na powszechnie stosowanych no[nikach elektronicznych pochodzcych z zasobw Urzdu; odpowiedz na wniosek. Informacj publiczn w zakresie dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 5, niezamieszczon w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu lub nieudostpnion w inny sposb, w szczeglno[ci na stronach informacyjnych Urzdu w sieci teleinformatycznej, udostpniaj: Biuro Rady Miasta w odniesieniu do uchwaB Rady, protokoBw z sesji Rady, protokoBw z posiedzeD staBych i doraznych komisji Rady, wnioskw i ustaleD tych komisji; je|eli uchwaBy Rady zawieraj w swej tre[ci przepisy prawa miejscowego, obowizek ich udostpnienia spoczywa rwnie| na Wydziale Organizacyjnym; WydziaB Organizacyjny w odniesieniu do zarzdzeD i innych aktw prawnych Prezydenta, Zastpcw Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika; WydziaB Organizacyjny Biblioteka Urzdu w odniesieniu do wydawnictw Urzdu, opracowaD tematycznych, analiz, informacji przygotowywanych przez wydziaBy Urzdu; je|eli opracowania, analizy i informacje nie zostaBy przekazane do Biblioteki, obowizek ich udostpnienia spoczywa na wBa[ciwych wydziaBach; wydziaBy prowadzce sprawy w odniesieniu do dokumentw, ktre tych spraw dotycz. Wniosek o udostpnienie informacji publicznej 5 Udostpnienie informacji publicznej nie jest uzale|nione od podania przez wnioskodawc jego danych osobowych, a w szczeglno[ci imienia, nazwiska, adresu. W przypadku braku adresu wnioskodawcy i konieczno[ci wydania decyzji o odmowie udostpnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postpowania o udostpnienie informacji publicznej, podejmuje si czynno[ci zmierzajce do ustalenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych, a w przypadku braku mo|liwo[ci jego ustalenia lub braku innych niezbdnych elementw decyzji, wzywa si wnioskodawc, stosujc Kodeks postpowania administracyjnego, na wskazany we wniosku adres kontaktowy do podania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, danych niezbdnych do oznaczenia decyzji administracyjnej. O ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wnioskodawca wystpuje, skBadajc wniosek opatrzony podpisem i dat sporzdzenia, ktry zawiera dane okre[lone we wzorze wniosku stanowicym zaBcznik do rozporzdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94). Je|eli z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wystpuje peBnomocnik wnioskodawcy, to do wniosku doBcza oryginaB lub urzdowo po[wiadczony odpis peBnomocnictwa. W przypadku niespeBnienia warunkw formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wnioskodawc wzywa si do jego uzupeBnienia w trybie okre[lonym w ustawie. O braku mo|liwo[ci okre[lonego sposobu udostpnienia informacji publicznej wydziaB zawiadamia wnioskodawc, stosujc przepisy ustawy. Centralny Rejestr Wnioskw o Udostpnienie Informacji Publicznej 6 Ka|dy wydziaB zobowizany jest do prowadzenia rejestru wnioskw w katalogu wydziaBowym CRWIP. Rejestr wnioskw o udostpnienie informacji publicznej jest jawny, z wyBczeniem danych wnioskodawcy, i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu. CRWIP jest prowadzony wyBcznie w formie elektronicznej i zawiera informacje dotyczce wnioskw o udostpnienie informacji publicznej zBo|onych w danym roku. Dane zawarte w rejestrze z poprzedzajcych piciu lat przechowywane s w chronionym dedykowanym zasobie sieciowym przez okres zgodny z kategori archiwaln przewidzian dla symbolu klasyfikacyjnego 1431 (BE5), tj. akt spraw dotyczcych udostpniania informacji publicznej. Za prawidBowe funkcjonowanie elektronicznego narzdzia, w ktrym prowadzony jest CRWIP, odpowiada WydziaB Informatyki. Zadania koordynatorw wydziaBowych ds. informacji publicznej 7 Rejestracja wnioskw, po uprzednim zaBo|eniu sprawy w teczce o symbolu klasyfikacyjnym 1431, nale|y do obowizkw koordynatorw wydziaBowych ds. udostpniania informacji publicznej. Dla zapewnienia aktualnego stanu CRWIP dyrektor wydziaBu wyznacza na koordynatorw wydziaBowych ds. informacji publicznej dwch pracownikw. Koordynatorzy wydziaBowi ds. udostpniania informacji publicznej przetwarzaj dane osobowe w katalogach wydziaBowych CRWIP na podstawie nadanych im przez dyrektora WydziaBu Organizacyjnego upowa|nieD do przetwarzania danych. Koordynatorzy wydziaBowi ds. informacji publicznej zobowizani s do rejestracji wnioskw Bcznie z ostatecznym sposobem i terminem rozpatrzenia sprawy oraz do dbaBo[ci o aktualno[ zapisw w CRWIP dotyczcych procesu realizacji wniosku. Instrukcja u|ytkownika dla funkcjonalno[ci CRWIP, zgodnie z ktr nale|y realizowa zadania koordynatora wydziaBowego ds. informacji publicznej w zakresie rejestracji wnioskw, zamieszczona jest w katalogach wydziaBowych w chronionym dedykowanym zasobie sieciowym. Rejestrowanie wnioskw w CRWIP polega na umieszczeniu w rejestrze co najmniej nastpujcych danych, odpowiednio do stanu rozpatrzenia sprawy: numeru porzdkowego; nazwy wydziaBu, do ktrego zBo|ono wniosek; daty wpBywu wniosku do Urzdu; numeru wniosku w dzienniku kancelaryjnym; nazwy i danych teleadresowych wnioskodawcy (adres, e-mail, telefon) wyBczonych z jawno[ci w Biuletynie Informacji Publicznej; przedmiotu wniosku; kategorii; nazwy wydziaBu wiodcego; znaku sprawy w wydziale; trybu dostpu do informacji; wyznaczonego terminu rozpatrzenia wniosku; |danego sposobu udostpnienia informacji; |danej formy udostpnienia informacji; naliczonej opBaty za no[nik lub przeksztaBcenie zgodnie z wnioskiem; oferty zawierajcej warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i (lub) wysoko[ opBat; sposobu rozpatrzenia wniosku; daty wysBania odpowiedzi do wnioskodawcy; numeru odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym. Realizacja wniosku o udostpnienie informacji publicznej 8 Dane dotyczce zBo|enia i realizacji wniosku wprowadza si do CRWIP niezwBocznie, nie pzniej jednak ni| w terminie 5 dni odpowiednio od daty wpBywu wniosku do Urzdu i od daty udzielenia odpowiedzi na wniosek lub od daty udzielenia informacji o przedBu|eniu terminu realizacji wniosku czy wydaniu rozstrzygnicia odpowiedniego dla ustawy. WydziaB, do ktrego zBo|ono wniosek spoza zakresu jego kompetencji, niezwBocznie ustala wBa[ciw jednostk i przekazuje elektronicznie kopi wniosku oraz ewentualny oryginaB. W celu poprawnego ustalenia wydziaBu realizujcego wniosek, wydziaB mo|e zasign opinii koordynatora Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej. Dekretacj i zmiany dekretacji wniosku wydziaB odnotowuje bezpo[rednio na wniosku i odzwierciedla w elektronicznym systemie rejestracji korespondencji. Powy|sze dziaBania powinny zosta podjte najpzniej w nastpnym dniu roboczym po przyjciu wniosku. W przypadku, gdy wniosek obejmuje swym zakresem kompetencje kilku wydziaBw lub miejskich jednostek organizacyjnych, koordynator Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej dekretuje wniosek na wydziaB wiodcy i wydziaBy wspBpracujce. 8Fd j p   t * z L$&(0ptvxFhȼԜԧ駓wnwdhEhmr6CJhEh nCJhEh n5CJhEhw9(CJhEhgPCJhEh%TCJhEhw9(CJaJhEhmr5CJhEh nCJaJhEhmr5CJaJhEh n5CJaJhEhmrCJaJhEhmr5CJhEhmrCJ h~5hEhmr5'Lf h j $dha$gd n $dha$gd%U $dha$gdRPP $dha$gd$a$$dha$dh$a$$ ^ `a$gd~$a$gd~ $ ^ a$gd~FL J   K@5@ $dha$gd%U $dha$gd%TY$ & F dhEƀ:C'.^`a$Y$ & F dhEƀ:C'.^`a$ b | &]L$ & F dhEƀ:C')a$L$ & F dhEƀ:C')a$$dha$&eL$ & F dhEƀ:C')a$L$ & F dhEƀ:C')a$&(02$LO$ & FdhEƀ:C'.a$gd n $dha$gd%U $dha$gd%TL$ & F dhEƀ:C')a$$npxzWL$ & FdhEƀ:C'.a$ $dha$gd%UO$ & FdhEƀ:C'.a$gd neL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C')a$eL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C')a$hl""%%%%%&&&.*0*+++$+&++--122V3X3`3b34<779ƽƜׇ~shEhsCJaJhEhRPPCJhEhmr6CJaJhEhw9(CJhEhRPP5CJhEhRPPCJaJhEhRPP5CJaJhEh%UCJhEhmr5CJ hEhmrhEhmrCJaJ hw9(CJhEhPCJhEhmrCJ h oCJ(eL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C')a$!eL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C'.a$!"$eL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C')a$$%%%%&&+OL$ & F dhEƀ:C'.a$ $dha$gd $dha$gd%UL$ & FdhEƀ:C')a$+.d0eL$ & F dhEƀ:C'.a$L$ & F dhEƀ:C'.a$d0122V3X3`3b3eZOZOO $dha$gd $dha$gd%UL$ & F dhEƀ:C'.a$L$ & F dhEƀ:C'.a$b34r5bL$ & FdhEƀ:C'.a$O$ & FdhEƀ:C'.a$gdRPPr5899<:>:F:H:eZOZOZ $dha$gd $dha$gd%UL$ & FdhEƀ:C'.a$L$ & FdhEƀ:C'.a$9999<:>:F:H:t:;;;;<T=V==========N>`>f>>>@ @n@r@@@AABC E"ETEZErEEII̯̯ï̯ïïïãyhEh%UCJ\aJhEh0CJ\aJh;CJ\aJhVbCJ\aJhEhmrCJ\aJhEh0CJhEhpbCJaJhEhmrCJhEhsCJhEhs5CJhEhsCJaJhEhmrCJaJhEh>CJaJ/H:;<bL$ & FdhEƀ:C'.a$O$ & FdhEƀ:C'.a$gd0<>BeL$ & FdhEƀ:C'.a$L$ & FdhEƀ:C'.a$BCCTU & F dhEƀ:C')^`T$ & FedhEƀ:C'.^e`a$C$DbDSU & F dhEƀ:C')^`U & F dhEƀ:C')^`bDDESU & F dhEƀ:C')^`U & F dhEƀ:C')^`EEESU & F dhEƀ:C')^`U & F dhEƀ:C')^`E0FbFSU & F dhEƀ:C' )^`U & F dhEƀ:C')^`bFFFSU & F dhEƀ:C' )^`U & F dhEƀ:C' )^`FHGGSU & F dhEƀ:C' )^`U & F dhEƀ:C' )^`G$HHSU & F dhEƀ:C')^`U & F dhEƀ:C')^`H*I~ISU & F dhEƀ:C')^`U & F dhEƀ:C')^`~IILJNJVJXJ}n$ dha$gd%U $dha$gd$ dha$gd6t$ dha$gdX & F dhEƀ:C')^`gd%UIILJNJVJXJKK:PCJaJhEhgPCJaJhEhmrCJaJhEh6tCJaJhEh6t5CJhEh6tCJ\aJhEh6t5CJ\aJhEh>j5CJ\aJ$XJMQbL$ & F dhEƀ:C'.a$O$ & F dhEƀ:C'.a$gd6tQ|SeL$ & F dhEƀ:C'.a$L$ & F dhEƀ:C'.a$WydziaBy wspBpracujce zobowizane s do przekazania wydziaBowi wiodcemu informacji niezbdnych do terminowej realizacji wniosku. W przygotowaniu kompleksowej odpowiedzi dla wnioskodawcy uczestnicz wszystkie wydziaBy posiadajce wnioskowane informacje. Wniosek nale|cy do zakresu kompetencji miejskiej jednostki organizacyjnej przekazuje si do wydziaBu nadzorujcego jednostk, a gdy jednostka nie jest nadzorowana przez wydziaB Urzdu bezpo[rednio do jednostki zobowizanej do udostpnienia informacji. Odpowiedzi na wniosek udziela wnioskodawcy miejska jednostka organizacyjna. Odpowiedz na wniosek dotyczcy informacji publicznej udostpnionej w Biuletynie Informacji Publicznej lub w inny sposb, w szczeglno[ci na stronach informacyjnych Urzdu w sieci teleinformatycznej, zawiera informacj o umiejscowieniu w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu lub w innych zasobach jej udostpnienia poprzez wskazanie dokBadnego adresu internetowego miejsca, w ktrym znajduje si |dana informacja oraz ewentualne warunki jej ponownego wykorzystywania. Do poinformowania wnioskodawcy o miejscu publikacji lub dostpno[ci wnioskowanej informacji upowa|nieni s wszyscy pracownicy Urzdu w ramach wykonywanych obowizkw sBu|bowych okre[lonych w karcie stanowiska pracy. Zadania koordynatora Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej 9 Koordynator Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej uprawniony jest do: dekretowania wnioskw o udostpnienie informacji publicznej wedBug kompetencji wydziaBw; wyznaczania wydziaBu wiodcego dla wnioskw z zakresem wielokompetencyjnym, wspBpracujcego z jednostkami opracowujcymi poszczeglne cz[ci wniosku i przygotowujcego kompleksow odpowiedz dla wnioskodawcy; nadzorowania sposobu rozpatrzenia spraw przez wydziaBy; monitorowania terminw udzielonych odpowiedzi; wspBpracy z koordynatorami wydziaBowymi ds. informacji publicznej w celu konsultowania poprawno[ci kwalifikowania posiadanych informacji jako informacji publicznej, ustalania sposobu realizacji wnioskw oraz wymiany dobrych praktyk w udzielaniu odpowiedzi wnioskodawcom. Do konsultacji przeznaczony jest adres poczty elektronicznej: ip@um.poznan.pl; prowadzenia listy koordynatorw wydziaBowych ds. informacji publicznej. Sprawozdanie statystyczne, zawierajce liczb, kategorie tematyczne, sposb realizacji wnioskw o udostpnianie informacji publicznej, uwzgldniane jest w rocznej analizie wpBywu, rozpatrywania i zaBatwiania skarg, wnioskw i listw oraz orzecznictwa administracyjnego. Sprawozdanie za dany rok opracowuje koordynator Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej. OpBaty zwizane z udostpnieniem informacji publicznej 10 Je|eli Urzd ma ponie[ dodatkowe koszty zwizane ze wskazanym we wniosku sposobem udostpnienia informacji publicznej lub konieczno[ci przeksztaBcenia informacji w form wskazan we wniosku, mo|e pobra z tego tytuBu opBat. W przypadku, gdy wysoko[ opBaty jest ni|sza ni| koszty upomnienia ogBoszone w rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 11 wrze[nia 2015 r. w sprawie wysoko[ci kosztw upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowizanego przed wszczciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526), Urzd nie pobiera opBaty. Koszty postpowania egzekucyjnego ustala wydziaB realizujcy wniosek w porozumieniu z WydziaBem Finansowym. OpBat, o ktrej mowa w ust. 1, uwzgldniajc poniesione koszty materiaBowe, w szczeglno[ci takie, jak koszt kserokopii, koszt wydruku komputerowego, koszt cyfrowego no[nika danych, ustala wydziaB realizujcy wniosek na podstawie kwot uzyskanych z wydziaBw, do zadaD ktrych nale|y prowadzenie spraw zwizanych z obsBug zaopatrzeniow lub obsBug informatyczn Urzdu, tj. w zakresie cen usBug poligraficznych i no[nikw z WydziaBem ZamwieD i ObsBugi Urzdu, w zakresie kosztw wydrukw komputerowych z WydziaBem Informatyki. W przypadku sporzdzania na wniosek zainteresowanego kopii dokumentw lub ich zapisu na cyfrowym no[niku danych pochodzcym z zasobu Urzdu, ktrych warto[ jest wy|sza od kosztw, jakie Urzd ponisBby z tytuBu wszczcia postpowania egzekucyjnego o uiszczenie przez wnioskodawc kosztw no[nika, pobiera si opBat odpowiadajc rzeczywistym i adekwatnym do poniesionych przez Urzd kosztom kopiowania lub cyfrowego no[nika danych. OpBata, o ktrej mowa w ust. 1, mo|e rwnie| obejmowa koszty osobowe (pracy), pod warunkiem, |e przygotowanie informacji wymaga pracy dodatkowej i s to koszty wykraczajce poza standardowe koszty funkcjonowania pracownika na stanowisku realizujcym wniosek w wydziale. Dodatkowe koszty osobowe (pracy) ustala WydziaB Organizacyjny, na wniosek dyrektora wydziaBu realizujcego wniosek. W zawiadomieniu, o ktrym mowa w ustawie, informujcym wnioskodawc m.in. o konieczno[ci poniesienia okre[lonych dodatkowych kosztw, wydziaB realizujcy wniosek przedstawia rwnie| precyzyjnie sposb, w jaki |dana opBata zostaBa wyliczona oraz wykazuje, |e jej wysoko[ odpowiada rzeczywi[cie poniesionym kosztom. Udostpnienie informacji nastpuje po upBywie 14 dni od zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 5, niezale|nie od tego, czy opBata zostaBa uiszczona, o ile wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostpnienia informacji lub nie wycofa wniosku. OpBat, o ktrej mowa w ust. 1, wnioskodawca uiszcza w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 5, przekazujc j na wskazany przez WydziaB Finansowy rachunek bankowy. Nieuiszczona opBata podlega [cigniciu w drodze ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Ograniczenia dostpu do informacji publicznej 11 Ograniczenia dostpu do informacji publicznej wynikaj z przepisw prawa. Odmowa udostpnienia informacji wymaga wskazania przepisu stanowicego podstaw tej odmowy i mo|e by opiniowana przez koordynatora Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej, a w szczeglnie skomplikowanych przypadkach (braku jednoznacznego orzecznictwa w danej sprawie) przez radc prawnego Urzdu. Odmowa udostpnienia informacji publicznej nastpuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora wydziaBu, podlegBego mu pracownika lub w szczeglnych sytuacjach wBa[ciwego decernenta, na podstawie odrbnego upowa|nienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania. Dokumenty objte ograniczeniem dostpno[ci na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych wymagaj oznaczenia zgodnego z ustalonymi zasadami w odrbnym zarzdzeniu Prezydenta Miasta Poznania. Udostpnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania 12 Je|eli wnioskodawca w trybie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wystpuje o informacj, ktra nie zostaBa zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu lub udostpniona w inny sposb, w szczeglno[ci poprzez publikacj na stronach informacyjnych Urzdu zawartych w sieci teleinformatycznej, to wydziaB realizujcy wniosek: przekazuje wnioskodawcy t informacj w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami i (lub) ewentualnie bez nakBadania opBaty za jej udostpnienie w celu ponownego wykorzystywania, lub przedstawia wnioskodawcy, z zastrze|eniem ust. 3, ofert zawierajc warunki ponownego wykorzystywania wnioskowanej informacji i (lub) ewentualnie wysoko[ opBat za jej udostpnienie w celu ponownego wykorzystywania, ustalon na zasadach okre[lonych w 10, z wyBczeniem ust. 5-7, lub odmawia, z zastrze|eniem 13, w drodze decyzji administracyjnej, przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Je|eli wnioskodawca zwraca si o okre[lenie warunkw ponownego wykorzystywania informacji publicznej pochodzcej z zasobw Urzdu, ktr ju| dysponuje, i (lub) o okre[lenie wysoko[ci opBat za jej udostpnienie w celu ponownego wykorzystywania, to wydziaB realizujcy wniosek przygotowuje odpowiednio: ofert zawierajc takie warunki i (lub) wysoko[ opBat oraz termin ich uiszczenia; zawiadomienie o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej i (lub) braku opBat. Ofert zawierajc warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i (lub) wysoko[ opBat za jej udostpnienie w celu ponownego wykorzystywania podpisuje dyrektor wydziaBu lub upowa|niony przez dyrektora pracownik. Przyjcie oferty nastpuje poprzez zBo|one przez wnioskodawc o[wiadczenia i skutkuje udostpnieniem informacji do ponownego wykorzystywania na warunkach i (lub) za opBat okre[lon w ofercie. Wydawanie decyzji administracyjnych 13 Decyzje o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, decyzje o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz decyzje o wysoko[ci opBat za udostpnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania wydaje, na podstawie odrbnego upowa|nienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania, dyrektor wydziaBu, podlegBy mu pracownik lub w szczeglnych sytuacjach wBa[ciwy decernent. WydziaB przygotowujcy decyzj, o ktrej mowa w ust. 1, mo|e przedstawi jej projekt do konsultacji koordynatorowi Urzdu Miasta Poznania ds. informacji publicznej, a w szczeglnie skomplikowanych przypadkach (braku jednoznacznego orzecznictwa w danej sprawie) radcy prawnemu Urzdu, w celu zweryfikowania poprawno[ci zastosowania formy decyzji administracyjnej w danej sprawie.   PAGE 11/ NUMPAGES 11 ZODODO $dha$gd $dha$gd%UW$ & F edhEƀ tC'.^e`a$gd6tL$ & F dhEƀ:C'.a$BbL$ & FdhEƀ:C')a$O$ & FdhEƀ:C'.a$gd6t eL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C')a$ h(eL$ & FdhEƀ:C')a$L$ & FdhEƀ:C')a$( eZOZOZ $dha$gd $dha$gd%UL$ & FdhEƀ:C'.a$L$ & FdhEƀ:C')a$ DLNxxBp$(,.prtx|@DBDFHFBDFĹگڥ휥ψψ}r}r휥hEhNCJaJhEhpbCJaJhEh%TCJaJhEh%TCJhEh>jCJhEh5CJhEhmrCJ\hEhRdCJaJhRdhRdCJaJhEhmrCJaJhEhmrCJhEh6t5CJhEhmr5CJhEh6tCJ*Fz]T$ & F edhEƀ:C'.^e`a$L$ & F dhEƀ:C'.a$zUT$ & F edhEƀ:C'.^e`a$T$ & F edhEƀ:C'.^e`a$`zUT$ & F edhEƀ:C'.^e`a$T$ & F edhEƀ:C'.^e`a$z$.00OL$ & FdhEƀ:C'.a$ $dha$gd>j $dha$gd%UL$ & F dhEƀ:C'.a$0brt~ZOC8 $dha$gd $<dh^<a$ $dha$gd>jW$ & FedhEƀ:C'.^e`a$gdL$ & FdhEƀ:C'.a$~>CN$ & F dh7$Eƀ:C')a$[$ & F Hzedh7$Eƀ:C'.^e`a$$edh^e`a$gd cN$ & F dh7$Eƀ:C')a$N$ & F dh7$Eƀ:C')a$rTN$ & Fdh7$Eƀ:C')a$\$ & F Kedh7$Eƀ:C'.^e`a$gdNcN$ & Fdh7$Eƀ:C'.a$N$ & Fdh7$Eƀ:C')a$D5Y$ & F VdhEƀ:C'.^`Va$ $dha$gd>j $dha$gd $dh7$a$gd>jN$ & Fdh7$Eƀ:C'.a$<>^ "68<>@DFLNؿhmrh4=mHnHuh~mHnHuhjhUh (jh (U hEhmrhEh}A CJhEhmrCJhEhmrCJaJhEh5CJhEhmr5CJhEhCJ'BDFHJLN $h]ha$gdY$ & F VdhEƀ:C'.^`Va$2 01h;0. A!"#$% D@D 6tNormalny*$_HmHnHsHtHN@N NagBwek 1@& & F & Fdh$CJJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy .O. WW8Num1z0CJ@O@ WW8Num2z0OJQJCJ65^J*O* WW8Num2z1*O!* WW8Num2z2*O1* WW8Num2z3*OA* WW8Num2z4*OQ* WW8Num2z5*Oa* WW8Num2z6*Oq* WW8Num2z7*O* WW8Num2z8@O@ WW8Num3z0OJQJCJ65^J*O* WW8Num3z1*O* WW8Num3z2*O* WW8Num3z3*O* WW8Num3z4*O* WW8Num3z5*O* WW8Num3z6*O* WW8Num3z7*O* WW8Num3z8@O!@ WW8Num4z0OJQJCJ65^J*O1* WW8Num4z1*OA* WW8Num4z2*OQ* WW8Num4z3*Oa* WW8Num4z4*Oq* WW8Num4z5*O* WW8Num4z6*O* WW8Num4z7*O* WW8Num4z8@O@ WW8Num5z0OJQJCJ65^J*O* WW8Num5z1*O* WW8Num5z2*O* WW8Num5z3*O* WW8Num5z4*O* WW8Num5z5*O* WW8Num5z6*O!* WW8Num5z7*O1* WW8Num5z82OA2 WW8Num6z0CJaJ*OQ* WW8Num6z1*Oa* WW8Num6z2*Oq* WW8Num6z3*O* WW8Num6z4*O* WW8Num6z5*O* WW8Num6z6*O* WW8Num6z7*O* WW8Num6z8@O@ WW8Num7z0OJQJCJ65^J*O* WW8Num7z1*O* WW8Num7z2*O* WW8Num7z3*O* WW8Num7z4*O!* WW8Num7z5*O1* WW8Num7z6*OA* WW8Num7z7*OQ* WW8Num7z8@Oa@ WW8Num8z0OJQJCJ65^J*Oq* WW8Num8z1*O* WW8Num8z2*O* WW8Num8z3*O* WW8Num8z4*O* WW8Num8z5*O* WW8Num8z6*O* WW8Num8z7*O* WW8Num8z8@O@ WW8Num9z0OJQJCJ65^J*O* WW8Num9z1*O* WW8Num9z2*O!* WW8Num9z3*O1* WW8Num9z4*OA* WW8Num9z5*OQ* WW8Num9z6*Oa* WW8Num9z7*Oq* WW8Num9z8BOB WW8Num10z0OJQJCJ65^J,O, WW8Num10z1,O, WW8Num10z2,O, WW8Num10z3,O, WW8Num10z4,O, WW8Num10z5,O, WW8Num10z6,O, WW8Num10z7,O, WW8Num10z8POP WW8Num11z0#56B*CJOJQJ^JaJph,O!, WW8Num11z1,O1, WW8Num11z2,OA, WW8Num11z3,OQ, WW8Num11z4,Oa, WW8Num11z5,Oq, WW8Num11z6,O, WW8Num11z7,O, WW8Num11z8POP WW8Num12z0#56B*CJOJQJ^JaJph,O, WW8Num12z1,O, WW8Num12z2,O, WW8Num12z3,O, WW8Num12z4,O, WW8Num12z5,O, WW8Num12z6,O, WW8Num12z7,O!, WW8Num12z80O10 WW8Num13z0CJ<OA< WW8Num13z1OJQJCJ^J<OQ< WW8Num13z2OJQJCJ^J8Oa8 WW8Num14z0 CJ\aJBOqB WW8Num14z1OJQJCJ65^J,O, WW8Num14z2,O, WW8Num14z3,O, WW8Num14z4,O, WW8Num14z5,O, WW8Num14z6,O, WW8Num14z7,O, WW8Num14z80O0 WW8Num15z0CJJOJ WW8Num16z0B*CJOJQJ^JaJph<O< WW8Num16z1OJQJCJ^J<O!< WW8Num16z2OJQJCJ^JBO1B WW8Num17z0OJQJCJ65^J,OA, WW8Num17z1,OQ, WW8Num17z2,Oa, WW8Num17z3,Oq, WW8Num17z4,O, WW8Num17z5,O, WW8Num17z6,O, WW8Num17z7,O, WW8Num17z88O8 WW8Num18z0 OJQJ^J,O, WW8Num18z1,O, WW8Num18z2,O, WW8Num18z3,O , WW8Num18z4,O , WW8Num18z5,O! , WW8Num18z6,O1 , WW8Num18z7,OA , WW8Num18z88OQ 8 WW8Num19z0 CJ\aJJOa J WW8Num20z0B*CJOJQJ^JaJph,Oq , WW8Num20z1,O , WW8Num20z2,O , WW8Num20z3,O , WW8Num20z4,O , WW8Num20z5,O , WW8Num20z6,O , WW8Num20z7,O , WW8Num20z8RO R WW8Num21z0&56B*CJOJQJ\^JaJph,O , WW8Num21z1,O , WW8Num21z2,O! , WW8Num21z3,O1 , WW8Num21z4,OA , WW8Num21z5,OQ , WW8Num21z6,Oa , WW8Num21z7,Oq , WW8Num21z84O 4 WW8Num22z0CJaJPO P WW8Num23z0#56B*CJOJQJ^JaJph,O , WW8Num23z1,O , WW8Num23z2,O , WW8Num23z3,O , WW8Num23z4,O , WW8Num23z5,O , WW8Num23z6,O , WW8Num23z7,O , WW8Num23z8BO! B WW8Num24z0OJQJCJ65^J,O1 , WW8Num24z1,OA , WW8Num24z2,OQ , WW8Num24z3,Oa , WW8Num24z4,Oq , WW8Num24z5,O , WW8Num24z6,O , WW8Num24z7,O , WW8Num24z80O 0 WW8Num25z0CJBO B WW8Num26z0OJQJCJ65^J,O , WW8Num26z1,O , WW8Num26z2,O , WW8Num26z3,O , WW8Num26z4,O , WW8Num26z5,O! , WW8Num26z6,O1 , WW8Num26z7,OA , WW8Num26z8FOQ F WW8Num27z056CJOJQJ^JaJ,Oa , WW8Num27z1,Oq , WW8Num27z2,O , WW8Num27z3,O , WW8Num27z4,O , WW8Num27z5,O , WW8Num27z6,O , WW8Num27z7,O , WW8Num27z80O 0 WW8Num28z0CJPO P WW8Num29z0#56B*CJOJQJ^JaJph,O , WW8Num29z1,O , WW8Num29z2,O! , WW8Num29z3,O1 , WW8Num29z4,OA , WW8Num29z5,OQ , WW8Num29z6,Oa , WW8Num29z7,Oq , WW8Num29z8PO P WW8Num30z0#56B*CJOJQJ^JaJph,O , WW8Num30z1,O , WW8Num30z2,O , WW8Num30z3,O , WW8Num30z4,O , WW8Num30z5,O , WW8Num30z6,O , WW8Num30z7,O, WW8Num30z8JA@J Domy[lna czcionka akapitu0)@!0 Numer stronyNO1N Znaki przypisw koDcowychH*JOAJ Znaki przypisw dolnychH*N'QN OdwoBanie do komentarzaCJaJ8U@a8 HiperBcze B*ph>*P@P NagBwek x$CJOJPJQJ^JaJJB@J Tekst podstawowyd */@* Lista^JH"H Legenda xx $6CJ]^JaJ0O0 Indeks $^J4 @4 Stopka p#8@8 NagBwek p#L+L Tekst przypisu koDcowegoHH Tekst przypisu dolnegoH^@H Normalny (Web) ddCJaJ<@< Tekst komentarzaBj@B Temat komentarza5\F@2F Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ:OB: Zawarto[ ramkieJeJ&ASTUVW 1`78<=A s I z{2iji#$iKC1\1Ny w &!'!+!,!"$%& (fJ00000000000000 0 00000 0 0 0 0 0000 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 000000 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0ʑ0I&ASTUVW 1`78<=A s I z{2iji#$iKC1\1Ny w &!'!+!,!"$%& (**+ + ++_++,,,R.. 0 0B0C0H0I024618n9{:;;;;;V=o>5?w?x?}?~?@ABICwDD>EFFGG G GH6J8J;J>JAJ_J`JaJbJcJfJ00000000000000 0 00000 0 0 0 0 0000 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 000000 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00@0@0@0 0 0 0 0 0 0@0@0@0@0@0 0 0 0 0 0 0 0 0@0@0@0@0@0 0 0 0 0 0 0 0@0@0@0@0 0 0 00@0@0@0 0 0 0 0 0 0 0 0 00@0@0@0 0 0H@0@0@0@0@0@0 0000G&ASTUVW 1`78<=A s I z{2iji#$iKC1\1Ny w &!'!+!,!"$%& (**+ + ++_++,,,R.. 0 0B0C0H0I0246186J9J?@ABCDEFGHIKLrstuvxyz{|}~L, #&-!@ @H 0( 0( < C -RANGE!B3RANGE!D3RANGE!F3RANGE!G3RANGE!J3RANGE!I3RANGE!P3RANGE!R3RANGE!S3RANGE!T3RANGE!W3RANGE!X3RANGE!Y3 RANGE!AA3 RANGE!AB3 RANGE!AI3 RANGE!AH31\1Ny fJ )[$Lc v fJ6J6J8J8J9J9J;JJ?JAJBJ`JaJfJABEF18`n A M s | zghkz{17\a16NZy w ~ _+k+++,,,,q--N.P.R.].D2E233@@AABBwD}DDD6J6J8J8J9J9J;JJ?JAJBJ`JaJfJAR 8=$ ++C0I0x?~?F G6J6J8J8J9J9J;JJ?JAJBJMJNJ]J^J`JaJfJ6J6J8J8J9J9J;JJ?JAJBJ`JaJfJ   ޙJn'u5+j+C,j+kJAj+OC ZP^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`^`CJ)hh^h`OJQJCJ65^J.^`CJaJ)#HH^H`56B*CJOJQJ^JaJph.#^`56B*CJOJQJ^JaJph) hh^h`CJ\aJ)hh^h`CJ.^`B*CJOJQJ^JaJph)^`OJQJCJ^Jopp^p`OJQJCJ^J@ @ ^@ `OJQJCJ^J^`OJQJCJ^J^`OJQJCJ^J^`OJQJCJ^J^`OJQJCJ^JPP^P`OJQJCJ^J hh^h`CJ\aJ.hh^h`B*CJOJQJ^JaJph.P^`P..^`...h^` ^`.... X@ ^ `X ..... ^ ` ...... 8x^`8....... `H^``......../hh^h`56B*CJOJQJ\aJo(phhH. hh^h`5CJaJ)#hh^h`56B*CJOJQJ^JaJph.P^`P..^`...x^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``.........^`5CJ)^`56CJOJQJ^JaJ.hh^h`5CJ.#KK^K`56B*CJOJQJ^JaJph.#^`56B*CJOJQJ^JaJph.*hh^h`B*CJOJQJ^JaJo(phhH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... ^`o(hH ^`o(hH.... X@ ^ `Xo(hH ..... ^ `o(hH ...... 8x^`8o(hH....... `H^``o(hH........*hh^h`B*CJOJQJ^JaJo(phhH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... ^`o(hH ^`o(hH.... X@ ^ `Xo(hH ..... ^ `o(hH ...... 8x^`8o(hH....... `H^``o(hH........*hh^h`B*CJOJQJ^JaJo(phhH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... ^`o(hH ^`o(hH.... X@ ^ `Xo(hH ..... ^ `o(hH ...... 8x^`8o(hH....... `H^``o(hH........hh^h`B*CJOJQJ^JaJph.P^`P..^`...h^` ^`.... X@ ^ `X ..... ^ ` ...... 8x^`8....... `H^``........hh^h`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. OCkJAC,5+ZWW8Num1WW8Num2WW8Num6WW8Num11WW8Num12WW8Num14WW8Num15WW8Num16WW8Num19WW8Num20WW8Num21WW8Num22WW8Num23WW8Num25WW8Num27WW8Num28WW8Num29WW8Num30 WW8Num2022 WW8Num202 WW8Num21232~>ga (V< }A w9(0;y8;4=Z@RPPgP%T%UVbpbRd>j o2Nr;1EI7% n6tPY{<-uUmrNx6Dsn43;8F@RR LGRR !"%%eJ@@ @@&@,@.@<@>@B@F@J@L@R@Unknownbarszyjarjar Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;WingdingsG& xP!Liberation SansG& R<(Microsoft YaHei5Mangal5& zaTahomaBh tC'C'Cg ?% ?%4dJJW 2QHP ?%2 ZaBcznik Nr 1 do zarzdzenia Nr------------------------------ewaanil          Oh+'0 ( 8D d p | $Zacznik Nr 1 do zarzdzenia Nr ------------------------------Normalewaani3Microsoft Office Word@G@t@ʓ~@s ?՜.+,0 hp| UMP%J' !Zacznik Nr 1 do zarzdzenia Nr Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP>s1TableWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q