Proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Komunikat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w sprawie Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I. Właściciele budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych (osoby fizyczne), spółdzielnie mieszkaniowe (byli użytkownicy wieczyści, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. zostali objęci przekształceniem z mocy prawa) nie utracą 75 % bonifikaty za okres 20 lat od jednorazowej opłaty przekształceniowej

Potwierdzeniem nabycia prawa własności do gruntu jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, otrzyma je każdy uprawniony.

WAŻNE:

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności doręczone do dnia 30 listopada 2019 r., aby uzyskać bonifikatę należy:

  • złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (wniosek UMP-GN-17) w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.,
  • po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wniosek, tj. informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy dokonać jej zapłaty w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma w tej sprawie.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., aby uzyskać bonifikatę należy:

  •  złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (wniosek UMP-GN-17) w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia,
  •  po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wniosek, tj. informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy dokonać jej zapłaty w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma w tej sprawie.

Podstawowym kryterium uzyskania ww. bonifikaty jest brak zadłużenia wobec Miasta Poznania albo Skarbu Państwa, w związku z tym należy dochować ustawowych terminów wniesienia rocznych opłat za przekształcenie, w tym:

  • opłata roczna przekształceniowa za 2019 r. - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 29 lutego 2020 r.
  • opłata roczna przekształceniowa za 2020 r. - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca 2020 r.
  • opłata roczna przekształceniowa za 2021 r. i lata kolejne - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca danego roku kalendarzowego.

W przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej dokonane wpłaty opłat rocznych zostaną zaliczone na jej poczet. Dodatkowe informacje dotyczące procesu przekształcania, w tym w zakresie kryteriów uzyskania bonifikat oraz formularzy wniosków dostępne są na stronie BIP

II. Użytkownicy wieczyści (którzy nie zostali objęci przekształceniem z mocy prawa) wnoszą opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

  • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Metryczka

Opis zmian: formatowanie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-12-31 11:28