Komunikat: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy"

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2020-06-30 do 2021-09-30

Treść

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu, występujące w projekcie nr RPWP.08.03.01-30-0032/19 pt. " Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy " w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 30.06.2020 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym EDU-PASJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywej 1/4, 60-124 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie możliwości nabycia dodatkowych kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez uczniów kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu lakiernictwa oraz organizację staży/praktyk zawodowych u przedsiębiorców/pracodawców z branży motoryzacyjnej.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: Informacja (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Wilkanowska
Data i godzina publikacji: 2020-07-20 10:22