Komunikat: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2017-11-28 do 2017-12-05

Treść

Poznań, 28 listopada 2017 r.

KPRM-IV.062.8.19.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 7323) oraz uchwałą Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania,

Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę Nr LVII/1058/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Dnia 7 listopada 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałą Nr LVI/1021/VII/2017 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania (zwany dalej GPR). Program ten został przygotowany w trybie określonym w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

W trakcie finalizowania prac nad GPR dwie poznańskie uczelnie wyższe zgłosiły poza ww. trybem wniosek o włączenie trzech nowych, planowanych projektów rewitalizacyjnych. Projekty te są cenne dla procesu rewitalizacji Miasta Poznania z uwagi na powiązanie z założonymi w GPR celami strategicznymi i z tego powodu powinny znaleźć się w Programie.

W wyżej opisanej sytuacji konieczne jest dokonanie zmian w przyjętym dnia 7 listopada br. Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania w trybie określonym w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji.

Przyjęcie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi poszerzenie udziału poznańskich szkół wyższych w procesie rewitalizacji Miasta Poznania.

Szczegółowe informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania zamieszczone są na stronie internetowej www.poznan.pl/odnowa w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.poznan.pl.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paulina Idczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-28 09:42 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)