Komunikat: OGŁOSZENIE o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2018-05-24 do 2018-06-29

Treść

Poznań, 24 maja 2018 r.

KPRM-IV.062.8.10.2018

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), w związku z uchwałą Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania,

Prezydent Miasta Poznania

ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta Poznania w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Poznania.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania (http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxii-1142-vii-2018-z-dnia-2018-02-06,73990/).

Zgłoszenie kandydatur na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania następuje w formie pisemnej deklaracji członkostwa w Komitecie, złożonej za pomocą formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz ten dostępny jest:

a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;

b) w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacje - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji, na stronie www.poznan.pl/odnowa w zakładce Rewitalizacja - Dokumenty - Gminny program rewitalizacji.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w terminie od 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r. w formie papierowej na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. W przypadku dostarczenia deklaracji za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania powoła Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania w formie zarządzenia, które zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania na stronie www.bip.poznan.pl oraz na stronie internetowej www.poznan.pl/odnowa w zakładce Rewitalizacja - Dokumenty - Gminny program rewitalizacji.

Prezydent Miasta Poznania

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: korekta ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Paulina Idczak
Data i godzina publikacji: 2018-05-24 11:33