Komunikat: Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2018-03-09 do 2030-12-31

Treść

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paulina Idczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-12 14:22 - uzupełnienie treści informacji (Aktualizacja)