Komunikat: Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSBD w Poznaniu - rozstrzygnięte 7.07.2022. AKTUALIZACJA- 21.07.2022

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2022-05-24 do 2022-08-31

Treść

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu w ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu":a. Część I - organizacja i przeprowadzenie warsztatów "Kurs florystyczny" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 40 godzin lekcyjnych (1 godzina = 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut).b. Część II - organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Warsztaty renowacji mebli" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (1 godzina = 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut).c. Część III - organizacja i przeprowadzenie kursu "Operator koparki jednonaczyniowej klasa III" wraz z egzaminem dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 134 godziny zegarowe.d. Część  IV - organizacja i przeprowadzenie kursu  "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowychwraz z egzaminem dla 4 uczniów technikum w wymiarze minimum 35 godzin zegarowych.Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w części I i/lub II i/lub III i/lub IV na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: projekt_zsbd@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.31.05.2022 - dodano zaktualizowane zapytanie ofertowe, odpowiedź na pytanie potencjalnego oferenta oraz wydłużono czas na składanie ofert do 3.06.2022 r.15.06.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. III30.06.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. I i IV07.07.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. II21.07.2022 -  informacja o unieważnieniu postępowania w części I

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Karina Hałuszczak, Anna Wilkanowska
Data wytworzenia informacji: 2022-07-21 00:00
Opis zmian: dodanie informacji o unieważnieniu części I (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Wilkanowska
Data i godzina publikacji: 2022-07-21 12:02