Komunikat: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji i realizacji "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" - aktualizacja 20.05.2022

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2022-05-13 do 2022-06-30

Treść

W związku z realizacją projektu pn. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i realizacji "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" w ramach wsparcia nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej dla 3 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i realizacji 30-godzinnego "Kursu doskonalącego z zaawansowanego tworzenia stron w HTML i CSS" dla 3 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu, w ramach wsparcia nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.

Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: enigma_efs@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 23.05.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

17.05.2022 - dodano plik z pytaniami i odpowiedziami

20.05.2022 - dodano plik z pytaniami i odpowiedziami

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Kolenda
Data wytworzenia informacji: 2022-05-20 00:00
Opis zmian: modyfikacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Kolenda
Data i godzina publikacji: 2022-05-20 13:20