Komunikat: Informacja o sposobie udzielania pomocy mieszkaniowej w 2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Spraw Lokalowych

Data obowiązywania

od 2020-03-26 do 2020-12-31

Treść

Biuro Spraw Lokalowych informuje, że decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania nie zostanie utworzona w 2020 r. nowa lista socjalna i nowa lista mieszkaniowa na rok 2021. W związku z powyższym wnioski złożone w roku 2020 o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie w 2021 roku umowy najmu z zasobów mieszkaniowych Miasta Poznania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r. realizowane będą uprawnienia osób, które znajdują się na obecnie obowiązującej liście socjalnej i mieszkaniowej.

Decyzja podjęta przez Pana Prezydenta podyktowana jest ograniczoną liczbą lokali, którymi dysponuje Miasto Poznań, trudnościami w realizacji obecnie obowiązujących list mieszkaniowych oraz nadzwyczajną i niespodziewaną sytuacją epidemiczną w kraju. 

Jednakże, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez wnioskodawców trudnym sytuacjom życiowym, istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatkowe ujęcie do list obowiązujących w 2020 r. Przesłanką do ubiegania się o dodatkowe ujęcie do list już obowiązujących jest zaistnienie nagłej, niezawinionej przez wnioskodawcę, niedającej się przewidzieć utraty dotychczasowego miejsca zamieszkania w wyniku takiej sytuacji jak m.in. pożar, katastrofa budowlana, zagrożenie nagłą bezdomnością itp. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania[1] dodatkowe ujęcie do listy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: zamieszkiwania na terenie miasta Poznania, spełnienia kryterium niskich dochodów, uzyskania minimum punktowego w systemie kwalifikacji punktowej będącej załącznikiem do ww. uchwały oraz uwiarygodnienia konieczności udzielenia pilnej pomocy mieszkaniowej. Oceny kryteriów dokonuje Biuro Spraw Lokalowych po złożeniu kompletnego wniosku.

Wszystkie wnioski o dodatkowe ujęcie zostaną przekazane Komisji ds. Opiniowania Projektów List. Na podstawie opinii Komisji Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o dodatkowym ujęciu do listy.

W przypadku gdy nie zachodzą przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w trybie dodatkowego ujęcia do obowiązujących list,  ale sytuacja życiowa wnioskodawcy sprawia, że nadal nie jest on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, możliwe jest złożenia w terminie od 2 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku ponownego wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu komunalnego.

[1]   Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10122)

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: korekta językowa informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Jasińska
Data i godzina publikacji: 2020-04-27 13:02