BUDŻET 2005 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (12 lipca 2005 r.)

Uchwałą Nr LXXV/814/IV/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2005.

Zmiany wynikają m.in. pism Wojewody Wielkopolskiego, informującego o zmianach dotacji celowych na realizację zadań własnych własnych gminy, z tytułu zawartych porozumień: z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego; wprowadzenia środków na realizację zadań własnych Miasta przyznanych przez MENIS oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat; korekty planu dochodów własnych Miasta; uruchomienia rezerw celowych; wprowadzenia darowizn od sponsorów; urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki