Komunikat: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Data obowiązywania

od 2020-01-24 do 2020-12-31

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

24-01-2020

Oznaczenie sprawy CTK/4d/03/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pani Joanna Jaźwińska

Panu Pawłowi Biednemu

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie konsultacji scenariuszy planowanych warsztatów doskonalących dla nauczycieli (ek) wczesnoszkolnych podczas maksymalnie 4 spotkań w ramach Pokoju Nauczycielskiego

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-24 13:35 - Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Aktualizacja)