Oferta: instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej- zespół dziennych domów pomocy

Data publikacji: 2021-12-23
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.64.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej- zespół dziennych domów pomocy
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 1/4 etatu- filia nr 3

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-17

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi Filii Nr 3 "Klub Promień", a w szczególności:
- przygotowywanie i prowadzenie chóru i solistów,
- prowadzenie zajęć warsztatowo-muzycznych,
- organizowanie występów zespołu,
- prowadzenie zajęć wspólnego śpiewania.
2. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne.
3. Organizacja oraz animacja czasu wolnego podopiecznych podczas pobytu w placówce.
4. Opracowywanie okresowych planów pracy wspólnie z pozostałym personelem i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania.
5. Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub średnie branżowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

1. Wykształcenie wyższe kierunek: muzyka, kulturoznawstwo, pedagogika, nauki społeczne, humanistyczne itp.
2. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o znajomości pakietu Office oraz systemu Windows
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem"Instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej- ZDDP- Nr ref. CUW-SAZ.4320.64.2021".

Miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 3 Klub Promień, os. Piastowskie 101

Praca wymagająca bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.64.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-01-17 13:43