Oferta: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego- dps im. bł. edmunda bojanowskiego

Data publikacji: 2021-11-19
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.58.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego- dps im. bł. edmunda bojanowskiego
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu; umowa o pracę - 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-15

Zakres podstawowych czynności

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań, w tym m.in.:

a) organizowanie spotkań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w celu omawiania bieżących spraw dot. Mieszkanek, tworzenia i aktualizacji indywidualnych planów wsparcia oraz organizowanie szkoleń wewnętrznych dla Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego (m.in. z praw Mieszkanek), dokumentowanie tych działań,

b) sporządzanie grafików dyżurów dla pielęgniarek, opiekunek i pokojowych,

c) odbieranie raportów ustnych/pisemnych przy zmianie dyżurów, czuwanie nad poprawnością merytoryczną i formalną prowadzonych raportów,

d) prowadzenie ewidencji godzin nocnych, godzin nadliczbowych, urlopów i chorobowych personelu Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego za przepracowany miesiąc,

e) współpraca z lekarzem rodzinnym i lekarzami specjalistami świadczącymi usługi medyczne dla Mieszkanek DPS oraz koordynowanie wykonywania zaleceń lekarskich przez personel pielęgniarski i opiekuńczy,

f) monitorowanie stanu zdrowia Mieszkanek i niezwłoczne reagowanie w razie potrzeby - umawianie wizyt lekarskich, wzywanie pogotowia ratunkowego, zamawianie transportu medycznego,

g) codzienne wizytowanie pokoi Mieszkanek, obecność podczas wizyty lekarza, odnotowywanie zaleceń lekarskich,

h) prowadzenie indywidualnych kart zleceń lekarskich,

i) nadzorowanie procedury gospodarowania lekami, bieżąca kontrola stanu posiadanych leków, stała współpraca z apteką w zakresie zamawiania leków.

2. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania działu.

3. Zapewnienie prowadzenia i obiegu dokumentów, w tym rejestrów i ewidencji, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

4. Zapewnienie nadzoru w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę określoną odrębnymi przepisami, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie objętym funkcjonowaniem kierowanej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników.

6. Nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową i majątkiem w zw. z realizacją zadań, pozostającym w dyspozycji jednostki.

Wymagania obowiązkowe

1.wykształcenie wyższe, w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska,
2.minimum 5-letni staż pracy,
3.nieposzlakowana opinia,
4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1282);

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania domu pomocy społecznej, pomocy społecznej, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym samorządu gminnego i powiatowego;
 3. umiejętność kierowania pracą zespołu;
 4. staż pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze pomocy społecznej będzie dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. .List motywacyjny
 3. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii podpisane odręcznie
 4. Skany/kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 5 - letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 5. Skany/kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 6. Skan/kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane odręcznie
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej podpisane odręcznie
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane odręcznie
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane odręcznie

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego nr ref. CUW-SAZ.4320.58.2021".

Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu.

Stanowisko jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.58.2021.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-02-15 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-02-15 13:30