Oferta: opiekunka lub pielęgniarka/położna w zespole żłobków nr 2

Data publikacji: 2019-06-06
Nr ref.: 77/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: opiekunka lub pielęgniarka/położna w zespole żłobków nr 2
Informacje dodatkowe: umowa o pracę na cały etat; obowiązuje 8-godzinna, dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-06-17

Zakres podstawowych czynności

 • Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Organizacja zajęć edukacyjnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
 • Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie zgodne z art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

a) wykształcenie dające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
lub
b) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
lub
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem oraz ukończone szkolenie
lub
d) wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub gotowość do odbycia szkolenia przed zatrudnieniem 

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

5. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata

6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd

Wymagania dodatkowe

 • zdolności plastyczne, muzyczne
 • kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 
 7. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Opiekunka - ZŻ nr 2".

Miejsce pracy - Zespół Żłobków nr 2 w Poznaniu.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 2%.

Informacja o wyniku naboru

wyniki 77_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków nr 2 z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-17 12:43 - Aktualizacja (Aktualizacja)