Oferta: sanitariusz/sanitariuszka w domu pomocy społecznej przy ul. bukowskiej

Data publikacji: 2019-04-15
Nr ref.: 49/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: sanitariusz/sanitariuszka w domu pomocy społecznej przy ul. bukowskiej
Informacje dodatkowe: w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-04-29

Zakres podstawowych czynności

 • sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu,
 • utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS,
 • transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców,
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,
 • obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych,
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego,
 • rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania,
 • pomoc mieszkańcom Domu w adaptacji do warunków życia w instytucji DPS,
 • komunikowanie się z mieszkańcami Domu, udzielanie im wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie podstawowe + kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku sanitariusz lub podobne
 • szkolenia, kursy specjalistyczne pomocne podczas pracy na stanowisku sanitariusz

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wysoki poziom zaangażowania,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • życzliwość,
 • empatia,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Sanitariusz/Sanitariuszka".

Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej, ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

wyniki 49_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska 27/29 z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-29 08:12 - Aktualizacja (Aktualizacja)