Oferta: specjalista ds. edukacji cyfrowej- centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu

Data publikacji: 2021-12-13
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.61.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. edukacji cyfrowej- centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu; umowa o pracę - 0,5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-12

Zakres podstawowych czynności

 • Prowadzenie działań z zakresu edukacji cyfrowej seniorów w Centrum Inicjatyw Senioralnych: prowadzenie cyklicznych szkoleń, warsztatów, indywidualnych konsultacji związanych z nowymi technologiami - obsługa smartfonów, tabletów, komputerów dla seniorów w oparciu o ich potrzeby.
 • Kompleksowa współpraca z wolontariuszami udzielającymi wsparcia cyfrowego w Centrum.
 • Monitorowanie ofert dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów.
 • Wsparcie w publikowaniu informacji na stronie internetowej Centrum.
 • Wsparcie w uzupełnianiu Cyfrowego Informatora Seniora.
 • Zamieszczanie informacji na stronie poznan.pl/mrs.
 • Udzielanie informacji klientom Centrum bezpośrednio, telefonicznie, mailowo.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe na odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
 2. Minimum trzyletni staż pracy.
 3. Doświadczenie we współpracy z seniorami.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla seniorów związanych z nowymi technologiami.
 5. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 7. Znajomość obsługi komputerów, smartfonów, tabletów
 8. Umiejętność korzystania z internetu, znajomość systemu Windows oraz pakietu Office.
 9. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy jako wolontariusz
 2. Wiedza z zakresu gerontologii, andragogiki, wolontariatu.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia we współpracy z seniorami.
 4. Oświadczenie o doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla seniorów związanych z nowymi technologiami.
 5. Oświadczenie o znajomość obsługi komputerów, smartfonów, tabletów
 6. Oświadczenie o znajomości systemu Windows, pakietu Office, umiejętności korzystania z internetu.
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która ze względów epidemicznych może zostać przeprowadzona za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani przesłać skany świadectw pracy, dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. edukacji cyfrowej nr ref. CUW-SAZ.4320.61.2021".

Miejsce pracy - Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24 w Poznaniu.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami, instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.61.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-01-12 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 14:19