Oferta: stanowisko ds. administracyjnych w poznańskim zespole żłobków

Data publikacji: 2021-01-13
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.4.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: stanowisko ds. administracyjnych w poznańskim zespole żłobków
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Poznański Zespół Żłobków; umowa o pracę pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-02-25

Zakres podstawowych czynności

 1. Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 2. Nadzór nad obiegiem dokumentacji, w tym wpływającej bezpośrednio do żłobków;
 3. Nadzór nad obiegiem dokumentacji kadrowej, przekazywanie do akt osobowych
  w Centrum Usług Wspólnych (CUW);
 4. Koordynacja załatwiania spraw zgodnie z terminem;
 5. Prowadzenie terminarza spotkań;
 6. Ewidencja dokumentacji archiwalnej i prowadzenie składnicy akt;
 7. Archiwizacja dokumentacji Zespołu;
 8. Współpraca z CUW w zakresie obsługi kadrowej i finansowo-księgowej;
 9. Opracowywanie, zbieranie, grupowanie i przekazywanie dokumentów w obrębie żłobków, CUW, innych instytucji;
 10. Ewidencja dokumentacji kadrowej: m. in. czasu pracy, wyjść służbowych, wniosków urlopowych, która nie jest gromadzona i przechowywana w aktach osobowych;
 11. Wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem Zespołu w niezbędne materiały;
 12. Przygotowywanie projektów pism kierowanych do instytucji;
 13. Obsługa BIP;
 14. Obsługa klienta.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie ogólne lub średnie zawodowe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów biurowych (m.in. Word, Excel),
 • umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o narodowym systemie archiwalnym i archiwach, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe zawodowe/magisterskie
 • 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

 1. CV z opisem przebiegu zatrudnienia,
 2. LM,
 3. Oświadczenie o posiadaniu umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o narodowym systemie archiwalnym i archiwach, ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 4. Oświadczenie o posiadaniu wiedza i umiejętności właściwego traktowania informacji służbowych,
 5. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kopie),
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem,
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Stanowisko ds. administracyjnych- Nr ref.CUW-SAZ.4320.4.2021".

Miejsce pracy - Poznański Zespół Żłobków os. Chrobrego 108 Poznań

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 2%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.4.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznański Zespół Żłobków.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2021-02-25
Opis zmian: Wprowadzenie informacji o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2021-02-25 13:26