Oferta: psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"

Data publikacji: 2022-01-28
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.4.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-08

Zakres podstawowych czynności

  1. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Centrum.
  2. Opracowanie wstępnych diagnoz i indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
  3. Realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
  4. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie poznania sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży.
  5. Stała współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w szczególności porady psychologiczne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, w sytuacjach kryzysowych.
  6. Prowadzenie konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców lub opiekunów.
  7. Przygotowywanie zajęć on-line oraz materiałów psychoedukacyjnych dla dzieci oraz rodziców/opiekunów.
  8. Przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.
  9. Współpraca ze szkołą dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów dziecka.
  10. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne

2. Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,

3. Bardzo dobra organizacja własnej pracy,

4. Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych,

5. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku

2. Komunikatywność i samodzielność

3. Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z dziećmi (arteterapia, bajkoterapia, taniec, sport itp.)

3. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

1. CV

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: Psycholog/Pedagog - Nr ref. CUW-SAZ.4320.4.2022

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty"

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Popołudniowe godziny pracy w trakcie roku szkolnego, praca w wakacje od rana.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.4.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: Psycholog/Pedagog - CWRDiM Klub Nr ref.CUW-SAZ.4320.4.2022

Miejsce pracy - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Popołudniowe godziny pracy w trakcie roku szkolnego, praca w wakacje od rana.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.

2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4.Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).

5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)

6.Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-04-08 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-04-08 13:12