Oferta: specjalista ds. komunikacji i integracji społeczności senioralnej- centrum inicjatyw senioralnych

Data publikacji: 2022-03-22
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.11.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds. komunikacji i integracji społeczności senioralnej- centrum inicjatyw senioralnych
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, Poznań, 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-08

Zakres podstawowych czynności

1. Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjno - zapoznawczych z liderami i członkami poznańskich klubów seniora w środowisku lokalnym, w tym motywowanie do rozwoju, budowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych, poradnictwo.

2. Zbieranie danych dotyczących potrzeb i możliwości poznańskich Klubów Seniora - stworzenie mapy miejsc ważnych dla poprawy i wsparcia działalności Klubów Seniora.

3. Organizacja Poznańskiego Forum Klubów Seniora.

4. Tworzenie i aktualizacja bazy teleadresowej poznańskich klubów seniora.

5. Upowszechnianie wśród klubów bazy informacji dotyczącej dobrych praktyk w innych klubach seniora, działań podejmowanych w Poznaniu przez różnego rodzaju instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne.

6. Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów i ich społeczności lokalnej.

7. Wsparcie, doradztwo indywidualne i grupowe poznańskich Klubów Seniora, w zakresie m.in. działań merytorycznych, struktury funkcjonowania klubów.

8. Przygotowanie i opracowanie standardów funkcjonowania poznańskich Klubów Seniora.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Minimum czteroletni staż pracy.

3. Doświadczenie w pracy z seniorami.

4. Doświadczenie w tworzeniu diagnoz, analiz.

5. Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office, umiejętność korzystania z internetu.

6. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

7. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.

8. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

1. Wykształcenie wyższe.

2. Kurs animatora społeczności lokalnych, kultury.

3. Umiejętność wystąpień publicznych.

4. Wiedza z zakresu gerontologii, andragogiki.

5. Doświadczenie w pracy jako wolontariusz.

Wymagane dokumenty

1. CV

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy z seniorami.

4. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w tworzeniu diagnoz, analiz.

5. Oświadczenie o znajomości systemu Windows, pakietu Office, umiejętności korzystania z internetu.

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem; "CIS -Specjalista ds komunikacji i integracji społeczności senioralnej Nr ref. -CUW-SAZ.4320.11.2022".

Miejsce pracy - Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61 - 725 Poznań

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Wyniki 4320.11.DOCX plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
  4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
  5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
  7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alicja Tomera
Data wytworzenia informacji: 2022-04-08 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2022-04-08 14:23