Oferta: opiekun/ opiekun medyczny

Data publikacji: 2020-03-11
Nr ref.: 46/2020
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: opiekun/ opiekun medyczny
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego Poznaniu; umowa o pracę na 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-03-24

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie usług pielęgnacyjno-higienicznych w stosunku o mieszkanek,
 • dbanie o porządek w szafach mieszkanek i ich stolikach podręcznych, a także o ład i porządek w pokojach mieszkanek,
 • pomoc w doborze garderoby, którą mieszkanka nosi,
 • przygotowanie posiłków, wydawanie posiłków, karmienie mieszkanek niesprawnych,
 • sporządzanie pisemnych raportów na temat istotnych spraw dotyczących mieszkanek.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie,
 • dyplom opiekuna medycznego, opiekun osoby starszej bądź asystent osoby niepełnosprawnej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 • kursy kwalifikacyjne z geriatrii, opieki długoterminowej

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Opiekun/ opiekun medyczny nr ref. 46/2020".

Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu.

Stanowisko jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Informacja o wyniku naboru

Wyniki do bip 46.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Tomera
Data i godzina publikacji: 2020-03-24 13:49