Oferta: terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej

Data publikacji: 2022-03-17
Nr ref.: DPS3.DN.100.2.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej
Informacje dodatkowe: umowa o pracę - 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-20

Zakres podstawowych czynności

- Umożliwienie udziału w terapii kinezyterapii i fizykoterapii indywidualnej.

- Prowadzenie różnorodnych form terapii - fizykoterapii indywidualnej stosownie do zaleceń lekarza i potrzeb mieszkańca.

- Prowadzenie różnorodnych form - kinezyterapii indywidualnej stosowanie do zaleceń lekarza i potrzeb mieszkańca.

- Umożliwienie udziału w terapii - grupowej.

- Prowadzenie zajęć rehabilitacji grupowej zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i stosownie do potrzeb mieszkańca.

- Współorganizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych.

- Uczestnictwo i pomoc w zależności od potrzeb.

- Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.

- Obejmuje działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

- Pomoc w znalezieniu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia.

- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z społecznością lokalną.

- Nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi: organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami kulturalno- oświatowymi w zakresie spraw dotyczących organizowania różnych form terapii

- Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rodziną mieszkańca i jego bliskimi w zakresie dotyczącym min. usprawnianiem mieszkańca

- Koordynowanie działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca jako pracownik pierwszego kontaktu w przypadku wskazania przez mieszkańca Domu

- Pomoc w zaopatrzenie mieszkańca w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie wyższe - ukończone studia na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja

- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 3 lata

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

- Umiejętność dobrej organizacji pracy

- Umiejętność pracy w zespole

- Samodzielność i komunikatywność

- Znajomość problematyki pracy w warunkach Domu Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty

- życiorys

- list motywacyjny

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- oświadczenie o niekaralności

Inne informacje:

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej,  ul. Ugory 18/20 , 61-623 Poznań w terminie do 29 kwietnia 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

informacja o wyborze.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 17, 61-814 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. - Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy:osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebyje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa zatrudnieniu w przypadku informacji o nieppełnosprawności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Łukasz Olenderek
Data wytworzenia informacji: 2022-06-20 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Łukasz Olenderek
Data i godzina publikacji: 2022-06-20 10:41
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2022-07-21 00:00:00.0