Filia nr 1 Zespołu Dziennych Domów Pomocy: Klub Centrum (DDPS Nr1)

Kierownik/Dyrektor

Maria Paradowska
ul. Konopnickiej 18, 60-777 Poznań
tel./fax 61 865-81-19
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
ddps1@op.pl
ddps1.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr1 jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, które z powodu wieku, choroby , niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.1.       Dom w ramach swojej działalności, zapewnia pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, edukacyjnych i społecznych uczestników zajęć.2.       Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 zapewnia:1)      podstawowe świadczenia opiekuńcze, obejmujące:a)      udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,b)      podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności oraz drobnych pracach na rzecz Domu i innych osób,c)       udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych;2)      zaspakajanie potrzeb bytowych, polegających na:a)      zorganizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,zapewnieniu możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie  o higienę osobistą,b)      zapewnieniu wyżywienia;3)      zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych w zakresie:a)      pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia,b)      pomocy i wsparcia psychologicznego,c)       ogólnej gimnastyki usprawniającej;4)      działania wspomagające polegające na:a)      umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, turystycznych,b)      stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym  środowiskiem społecznym poprzez wspólny udział w festynach i spotkaniach okolicznościowych.3.       Do zadań Domu należy również współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.4.       Zakres wyżej wymienionych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników zajęć.5.       W miarę możliwości Dom zapewnia także:1)      korzystanie uczestników zajęć z biblioteki i codziennej prasy;2)      organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2012-09-04 12:46 - zmiana organizacyjna (Aktualizacja)