Filia Nr 5 Zespołu Dziennych Domów Pomocy "Klub Winogrady" (DDPS Nr5)

Kierownik/Dyrektor

Aneta Kustal-Toporek
os. Kosmonautów 15, 61-639 Poznań
tel./fax 61 8205541, 61 8250-332,
godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek 8.00-18.00, piatek 8.00-16.00
ddpsnr5@interia.pl
www.klub-winogrady.pl

Kompetencje i zadania

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr5 "Klub Winogrady" w Poznaniu Osiedle Kosmonautów 15, jest ośrodiem wsparcia

przeznaczonym dla osób, które z powodu wieku, choroby,niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w

zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W sytuacji skierowania

osoby do Domu stosuje się zasady odpłatności ustalone uchwałą Rady Miasta Poznania. Dom

zapewnia:                                                                                    

a) podstawowe świadczenia opiekuńczo-rehabilitacyjne obejmujące:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzz udział w gimnastyce usprawniającej,

- udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i urzędowych;

b) zaspakajanie potrzeb bytowych, polegających na:

- zapewnieniu całodziennego wyżywienia,

- spędzaniu czasu w placówce bezpiecznie i godnie,

- możliwości korzystania z urządzeń i środków zapewniających higienę osobistą,

- pomocy w kontaktach ze służbą zdrowia,

c) realizację potrzeb edukacyjno-rozwojowych poprzez:

- realizację potrzeb psychospołecznych w tym potrzeby osiągnięć i uznania,

- samorealizację i akceptację poprzez sport, rekreację, podejmowanie nowych wyzwań, poradnictwo,

-możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem (wspólny udział w wystawach, spotkaniach okolicznościowych).

d) Do zadań Domu należy również współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami,związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Nr XXI/260/III/99Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999r.

Uchwała Nr XXX/362/III/2000Rady Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2000r.W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/260/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: zmiany organizacyjne (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2012-09-04 12:53