Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XII, 2020-06-22 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Komunikaty.
  4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdania z działalności komisji Rady.
  6. Omówienie wstępnych propozycji zadań do budżetu Rady Osiedla na 2021 r.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Osiedla

(-) Magdalena Nowecka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2020-06-22 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 09:01