Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XIX, 2021-02-15 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/87648798474

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie służb porządkowych dot. obszaru Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosków do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o przystosowanie przejść podziemnych w ul. Dąbrowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wpisanie ulic Lotniczej i 3 Pułku Lotniczego na listę priorytetów w odśnieżaniu.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym ulicami Lotniczą, Skalskiego, 5 Stycznia, Dąbrowskiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2020.
 11. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji w 2020 roku.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2021-02-15 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-02-19 07:40