Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2014-07-04 13:00

Miejsce:

Sala Błękitna (nr 106), Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Proponowany porządek obrad:

1) Opiniowanie projektów uchwał:

  • PU 1200/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu w parku Kasprowicza;
  • PU 1201/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Łukaszewicza 34;
  • PU 1222/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa;
  • PU 1220/14 zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
  • PU 1221/14 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
  • PU 1231/14 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf TRUST S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poznań, na okres od 14 sierpnia 2014 r. do 13 sierpnia 2015 r.;
  • PU 1232/14 w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

2) Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Prawo do Miasta oraz Stowarzyszenia My Poznaniacy na Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie odmowy konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań komunikacyjnych, które mają być realizowane po rozbiórce estakady w ciągu ul. B. Krzywoustego;

3) Informacja ZDM dot. przebiegu inwestycji pod nazwą "przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera".

4) Informacja WGN dot. planów sprzedaży działki na Naramowicach.

5) Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: posiedzenie KGKiPM (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Koczorowska
Data i godzina publikacji: 2014-06-27 10:23