Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
SOUK-VII.5440.6.19.2021 2021-02-16 Ośrodek Szkolenia Kierowców KARI Halszka Jakobsze
Kontrola doraźna dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
Ko-II.1711.18.2020 2020-11-09 Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20 w Poznaniu
realizacja zawartych umów po przeprowadzonych przez Centrum Usług Współnych w Poznaniu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
Ko-III.1711.21.2020 2020-09-07 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH
Ujmowanie operacji w księgach rachunkowych w 2019 r.
Ko.III.1711.20.2020 2020-08-10 XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Zatrudnienie i wydatkowanie środków na wynagrodzenia pracow
ZSS-XVII.1711.3.2020 2020-05-20 Szpital Miejski im.F. Raszei Samodzielny Publiczny Zakłafd Opieki Zdrowotnej
Realizacja zadania nr ZSS/P/018 pod nazwą "Szpital Miesjki im. F.Raszei - zakupy inwestycyjne" na podstawie umowy dotacji celowej nr ZSS-V.3041.12.2019 z 20 marca 2019 r. ze zminami.
ZSS-XVII.1711.4.2018 2018-09-05 ZespółDziennych Domów Pomocy
Sprawdzenie obecnej oferty wsparcia w stosunku do oczekiwań seniorów skierowanych do placówki
ZSS-XVII.7346.1.41.2018 2018-04-25 Katarzyna Skrocka Klub Malucha Jeżyk ROMKA STRZAŁKOWSKIEGO 5 nr lok. 7 60-854 POZNAŃ
Warunki i jakość świadczonej opieki.
Or-VI.526.11.2017 2018-04-12 Fundacja "Taurus"
Prawidłowość realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy nr Or-VI.526.1.2016 Fn 7511/16 z dnia 19.12.2017 r.
SOUK-VII.5421.77.2017 2017-10-17 TRANSPORT BAGAŻOWY Jacek Niklewski JANA SOKOŁOWSKIEGO 11 60-682 Poznań
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
Ko-I.1711.1.24.2017 2017-10-02 ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.
AWK-II.1711.1.35.2016 2016-10-27 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
ZSS-I.526.32.2015 2016-09-02 Anna Laudańska Żłobek Tęcza
Profesjonalna Opieka Żłobkowa - Żłobek Tęcza
GKo-IV.1711.1.2015 2015-11-16 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2015 r. (z wyłączeniem badania procedury przetargowej).
AWK-II.1711.1.50.2014 2015-03-25 GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponoeania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2013 r.
AWK-II.1711.1.65.2013 2014-07-23 ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2012 r.
AWK.II/0914-1-21/10 2010-11-24 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
funkcjonowanie rachunku dochodów własnych w aspekcie procesów zwiazanych z gromadzeniem i rozydysponowaniem środków publicznych w 2009 r.
AWK.II/0914-1-23/10 2010-11-23 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6
funkcjonowanie rachunku dochodów własnych w aspekcie procesów zwiazanych z gromadzeniem i rozydysponowaniem środków publicznych w 2009 r.
AWK.II/0914-1-226/09 2009-11-24 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
Kontrola 5% za 2009
AWK.II/0914-1-228/09 2009-11-17 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
Kontrola 5% za 2009
AWK.II/0914-1-225/09 2009-10-26 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA
Kontrola 5% za 2009