Komunikat: Mpzp "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data obowiązywania

od 2019-04-01 do 2019-05-24

Treść

MPU-ORZ2/5044-30/Rjb/18                                                    Poznań, dnia 1 kwietnia 2019 r.
1427/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXIII/517/VII/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Brzykcy
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-01 08:49 - dodano plan (Wprowadzenie informacji)