Komunikat: Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data obowiązywania

od 2019-04-08 do 2019-05-31

Treść

MPU-ORZ2/5044-23/Mak1/18                                                Poznań, dnia 9 kwietnia 2019 r.
1751/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"

klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXVII/203/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Brzykcy
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-08 11:31 - dodano plan (Wprowadzenie informacji)